Anthonstiftelsen støttet i 2019 Høybråten, Fossum, og Stovner Sokn
med 50 000 kroner

Beskrivelse av prosjektet

På bakgrunn av en vellykket kontakt og samarbeid med Stovner Videregående skole søkes det herved om midler til tilbud om læringsverksted og servering av varm mat til elevene fra den videregående skolen. Det søkes om kr 198.000 for skoleåret 2019/2020. 

Bakgrunn

Bydel Stovner bærer preg av stor innvandring, og alle gode krefter i bydelen samarbeider for å utvikle et godt miljø og gode tilbud for alle. Bydel Stovner er en del av Groruddalen i Oslo, og har ca 40.000 innbyggere med 86% med en annen bakgrunn enn norsk.

Høybråten, Fossum og Stovner menighet (HFS) er en del av Den norske kirke, og har et utstrakt samarbeid på nøytral basis med bydel Stovner om barne- og ungdomstiltak i bydelen. Bydel Stovner har en stor del innvandring, og mange av elevene på Stovner videregående skole bærer mer eller mindre preg av stor fattigdom, trangboddhet, ofte noe mangelfull skolegang og mangelfulle norskkunnskaper. I bydelen er det et mangfoldig tilbud til barn og unge til og med ungdomsskolealder, men når man kommer på videregående er tilbudene få.

Det nevnes at Stovner bydel er en sentral del av Oslo og satsing på bydelen gjennom «Groruddalssatsingen»  har vært mye omtalt i media. 

Prosjekt faglig verksted mv

Det er ønskelig å tilby ungdom på Stovner videregående skole et tilbud om et faglig verksted og værested med gratis matservering. Skolen har meldt behov for dette. Det er av stor betydning for elevene fra området, som har problemer med å finne ro til lekser hjemme pga stor trangboddhet, å kunne ha et rolig og stabilt læringssted med forberedelser til prøver og fordypning i de enkeltes utfordringer, og ikke minst bli kjent med flere ungdommer over et måltid mat. Det planlegges et ukentlig tilbud som eventuelt kan utvides.

HFS har god erfaring fra læringsverksted/leksehjelp på barneskolenivå, og ser at tilbudet også kan være aktuelt for elever på videregående. Erfaringsmessig ser vi at et måltid mat betyr mye for gjennomføring og nytte av leksehjelp for mindre klassetrinn, og ser fram til å ha mulighet for å tilby noe tilsvarende for elevene på videregående. HFS ønsker etter anbefaling fra skolen å engasjere de eldste på videregående til ressurspersoner i det faglige verkstedet. Videre ønsker HFS å engasjere frivillige til arbeidet med maten, og etter hvert engasjere de videregående elevene selv til å stå for matlagingen.

Tilbudet må være gratis, da bydel Stovner faktisk er en bydel med størst fattigdommen i hele Norge, og mange elever på Stovner videregående kommer fra nærområdet.

HFS har aktuelle lokaler i Stovner kirke som er ledig på dagtid, og ønsker å stille disse til disposisjon for de videregående elevene. I tillegg ønsker HFS å legge inn nødvendig egenandel i form av administrasjon av tilbudet, renhold og frivillige krefter for å få gjennomført prosjektet.

Hvorfor er det behov for dette tiltaket

I bydel Stovner er det stort mangfold av ulike kulturer, og det er et mål for HFS å være en aktiv deltager i å bygge broer og søke dialog med alle i lokalmiljøet. Det er et mål i seg selv å ønske velkommen til fellesskap og inkludering til en fattig befolkning, ja faktisk er det 65% av ungdommen som lever under fattigdomsgrensen i bydelen. Samarbeid i bydelene, med skolene, med menighetene og organisasjonene imellom om diakonal tilrettelegging i lokalmiljøet har pågått i mange år, og også vist gode resultater. Det er en stor utfordring med små leiligheter og store familier, noe som igjen gir lite ro til konsentrasjon og fordypning i det grunnleggende skolearbeidet som er nødvendig for å komme videre i utdanningsløpet.

Det er derfor ønskelig å gi ungdom et nyttig og meningsfullt tilbud som kan være med å øke kunnskap, skape samhold og begrense mobbing slik at det blir mindre tid til lediggang og å drive gatelangs. 

Antall deltakere/brukere

Stovner videregående skole har erfaring med ca 60 brukere av frokosttilbudet før skoletid. HFS ønsker å ha mulighet for leksehjelptilbud og mat til de som ønsker og trenger det. Lokalene kan romme mange, og det er selvfølgelig et ønske om at mange vil benytte seg av tilbudet. Det vil være første gang et slikt tilbud prøves ut, og det er vanskelig å stipulere brukere, men antydningsvis kan kanskje frokosttilbudet brukes som et eksempel på at behovet er til stede, og at man kan ønske seg en slik tilslutning.

Framover - visjon

Videre ser vi at ungdommer i dag har vanskelig for å få jobb etter skoletid og i ferier. Det er ønskelig på sikt å legge til rette for at elever fra Stovner videregående kan engasjeres som leksehjelpere på barneskoletrinnet, da HFS har pågående leksehjelp for barnetrinnet. På denne måten vil det være mulig på sikt og også tilby elever fra Stovner videregående et jobbtilbud, og dermed gi grunnlag for erfaring fra arbeidslivet som etterspørres på de fleste arbeidssteder. 

Hva er hovedmålet med prosjektet?

Hovedmålet er å tilby faglig verksted/leksehjelp til ungdom og servering av varm mat. Stovner videregående skole har meldt behov for dette, et faglig verksted med matservering, slik at elevene får et godt grunnlag for læring. Elever i vg 3 tenkes engasjert som leksehjelpere. I forlengelsen av tilbudet tenker man å tilby brukerne engasjement/jobb som leksehjelpere for småskolen, et tilbud som er etablert i samarbeid med bydel Stovner.