Anthonstiftelsen støttet i 2019 InterBridge AS – InterBridge Akademi
med 200 000 kroner

Beskrivelse av prosjektet

Interbridge er en ideell, politisk- og religiøst nøytral start-up som tilbyr en unik lærings- og mestringsarena for ungdom uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn i alderen 12-18 år. Vi har som hovedmål å bidra til å skape tilhørighet og mestring, kunnskap og utvikling av personlige egenskaper hos ungdom i en avgjørende livsfase. Hensikten er at de i større grad skal lære å inkludere hverandre, bygge respekt på tvers av meninger og erfaringer, kunne delta og ta ansvar i samfunnet vårt og påvirke beslutningstakere.

 

Arbeidet i InterBridge sammenfaller i stor grad med de prioriterte områdene til Anthonstiftelsen; bidra til mindre ulikhet og polarisering, bygge samhold og inkluderende møteplasser for å forebygge utenforskap. Derfor ønsker vi å søke nettopp dere for økonomisk bidrag til vårt arbeid.

 

Bakgrunn for arbeidet vårt

Målgruppen er valgt som utgangspunkt for arbeidet vårt fordi disse står i en livsfase der ungdommene former sine personligheter, verdier og holdninger, samtidig står de midt oppe i store og avgjørende valg for fremtiden. I tillegg er denne gruppen vanskeligst å nå med målrettede kunnskaps- og holdningskampanjer (ifl UNG2019), og vi tror derfor en metodologi med samlinger av ungdommene, der vi åpner for diskusjon og meningsutveksling, når lenger. 

 

Undersøkelsene UNG2019 og Ung i Oslo 2018 viser tydelige tegn på at denne målgruppen av ungdommer har mindre fremtidsoptimisme; de bekymrer seg mer, for klima og miljø, for krig og uro, for fremtidsutsiktene deres. 40% av gruppen svarer at de opplever stress og press knyttet til å gjøre det godt på skolen, og denne gruppen stikker seg ut på undersøkelsene når det gjelder usikkerhet knyttet til utseende, forventninger til idrett, engasjement og mål. 

 

Sosiale medier tilrettelegger også for en helt ny form for press. Alle disse faktorene preger ungdommenes hverdag og er risikofaktorer for utenforskap blant unge. Mange unge finner ikke sin plass i kaoset og opplever ikke at deres stemme blir hørt. Konsekvensene av dette er at det skapes større skillelinjer blant ulike kulturelle og sosiale grupper, noe som kan sees i det stadig økende polariseringen i samfunnsdebatten. Det koster det norske samfunn i dag 15 MRNOK pr. årskull at stadig flere unge faller i utenforskapet. 

 

Om arbeidet vårt

InterBridge arrangerer et gratis, flerårlig arena for ungdom som vi kaller InterBridge Akademi. På samlingene fokuserer vi på blant annet inkludering, ulikhet, klima og bærekraft. Akademiet gir ungdommene mulighet til å bli proaktive endringsagenter som er tilpasningsdyktige og løsningsorienterte med bred kulturforståelse. Akademiene gjennomføres i stor grad av frivillige  blant annet fra tidligere deltagende ungdom.

 

InterBridge er et supplement til demokrati- og påvirkningsopplæringen i skolen. Vi jobber for at alle skal ha like muligheter til å delta. Det er viktig å presisere at skoleverket er den viktigste arenaen å tilegne seg kunnskap, utvikle seg som person og danne vennskap i denne alderen, men skolen rekker ikke over alt. Vi jobber med å fylle gapet mellom skolekunnskapen og det samfunnet krever av som et deltakende menneske. 

 

Metodologien InterBridge bruker er basert på fire moduler:

Individet

Relasjoner 

Samfunnet 

Fremtiden

 

Slik baserer vi oss på individets evne til å påvirke positiv forandring hos seg selv, lokalmiljøet og samfunnet som helhet. På individbasis jobbes det med å øke tryggheten og selvfølelsen til den enkelte. Fokuset ligger på å skape konstruktive tanker rundt identitet, verdier og styrker, og dermed bidras det til et positivt syn på seg selv. Under temaet relasjoner er hoveddelene kommunikasjon, dialog og konflikthåndtering, samtidig som det fokuseres på økt forståelse for forskjeller. Når det kommer til samfunnet vektlegges kunnskap om strukturer og hvordan få innflytelse. Videre lages det en visjon for fremtiden ved å finne løsninger på lokalsamfunnets utfordringer. 

En stor andel av ungdommene som deltar er ungdommer med minoritetsspråklig bakgrunn. Derfor blir InterBridge et viktig støtteapparat og springbrett for dem. Vi fremhever bevisst ikke dette for å skape en reell inkludering og likestilling. 

 

Gjennom systematisk oppfølging vet vi at ungdommen som deltar hos oss føler en økt tilhørighet i samfunnet. Tilbakemeldingene og spørreundersøkelsene fra samlingene viser at vi bidrar til å fjerne merkelapper, og skaper et trygt miljø der det er tilstrekkelig å være seg selv og får styrket sine verdier, egenskaper og kunnskap. Vi tror dette er en aktiv motkraft til utenforskap og ulikhet.

 

Vårt arbeid i InterBridge er tett koblet med Anthonstiftelsens hovedretninger, noe vi også verdsetter i våre samarbeidspartnere. Derfor håper vi at Anthonstiftelsen vil bidra til å fortsette å arrangere InterBridge Akademier. For det trenger vi bidrag i størrelsesorden 1 250 000 nok. 

Vi takker for at dere har brukt tid på å bli bedre kjent med hva InterBridge jobber med. Vi ser frem til å høre fra dere og et mulig fremtidig samarbeid!

Hva er hovedmålet med prosjektet?

InterBridge er en ideell start-up som tilbyr en unik lærings- og mestringsarena for ungdom uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn i alderen 12-18 år.

Beskrivelse av organisasjonen

InterBridge er en impact start-up som tilbyr lederskapsakademier drevet for og med ungdom.

Vi forbereder neste generasjon på fremtiden gjennom kunnskap, verktøy og nye relasjoner.

InterBridge er et ideelt selskap som er politisk og religiøst nøytralt.