Anthonstiftelsen støttet i 2019 Ingunn Sand JM Norway –
LOUD for flere - rekruteringsverksteder med 100 000 kroner

Beskrivelse av prosjektet

LOUD! – jentenes bandleir er et sosialt og musikalsk prosjekt som jobber for å bygge selvtillit, samhold og musikkinteresse hos unge jenter, ikke-binære og transpersoner fra hele landet. Gjennom å skape en trygg atmosfære der deltakerne kan prøve og feile, møte gode forbilder og lære om musikk og teknikk, kan deltakerne oppleve at det å spille i band er en enestående sosial og kreativ setting som ikke bare er forbeholdt gutter. 

Vi ønsker å arrangere rekrutteringsverksteder i områder av de største byene i Norge med stor minoritetsbefolkning med vedvarende lavinntekt. Vi er i dag i gang med å gjennomføre piloter på Mortensrud aktivitetshus, hos Forandringshuset Grønland og på Furuset bibliotek og aktivitetshus. Det økonomiske bidraget til denne piloten er en engangstøtte fra LNU uten muligheter for videreføring. Vi ser er stort behov for denne aktiviteten og ønsker med denne søknaden å kunne videreføre piloten nasjonalt. Vi ønsker å nå flere bydeler i Oslo og vi ønsker å starte rekruteringsverksteder Stavanger, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Tromsø. 

Gjennom disse verkstedene ønsker vi å skape en setting der vi kan få tilbakemeldinger om tilbudet fra de som i liten grad deltar, og sammen finne ut hvordan dette og andre gode kulturtilbud i større grad kan nå jenter fra de to gruppene. Her vil deltakere, og ved noen anledninger foreldre, kunne møte og snakke med oss som arrangører, verkstedholdere og engasjerte frivillige. 

Ved å opprette kommunikasjon og tilpasse tilbud og bygge tillitt hos familier og lokalmiljø, håper vi å bidra til at flere unge jenter med minoritetsbakgrunn får mulighet til å ta del i prosjekter som LOUD. 

VI mener LOUD sin pedagogikk og program har et spesielt godt utgangspunkt for et inkluderende prosjekt, fordi vi tar utgangspunkt i en normkritisk tilnærming, der vi sammen blir bevisst på og setter spørsmålstegn ved de reglene og forestillingene vi tilpasser oss hver dag. Hvilke begrensninger skaper normer for noen av oss, mens de gir andre privilegier? Hvem kan bedømme hva som er «bra» musikk og hvem som skal ha mulighet til å bli hørt? 

I LOUD! jobber vi med å ha et språk og et innhold som ikke oppmuntrer til sammenligning, ei fremhever ulikhetene i deltakernes livssituasjoner, musikalske evner eller øvrig bakgrunn, men synliggjør verdien i å tørre å prøve, og det å få til ting sammen som vi kanskje ikke kunne gjort alene. Vi har tidligere erfaringer med at deltakere som i andre arenaer av livet opplever mobbing, utestenging eller ensomhet finner seg til rette og opplever viktig mestring og sosial interaksjon hos oss. 

Engasjerte, unge frivillige er den viktigste ressursen i LOUD! – jentenes bandleir, og vil være svært viktig også i rekrutteringsverkstedene. Her kan kvinnelige og ikke-binære musikere, eller andre med interesser for ungdomsarbeid få opplæring og erfaring med å avholde verksteder, aktivisere ungdom og skape trygge rom der deltakerne kan utforske nye ting. 

Etter erfaring fra fem år med sommerleirer og andre verkstedformater under LOUD!- paraplyen vet vi at det å skape et tilbud hvor svært ulike ungdommer med ulike bakgrunner og utfordringer kan oppleve mestring og musikkglede, ikke er en oppgave å ta lett på. Derfor er det avgjørende at vi også har med erfarne musikere eller musikkterapeuter i disse settinger. Tilbakemeldingene fra gruppene vi har snakket med så langt viser at mange ønsker å jobbe med rap og hiphop. Da må vi ha med noen med et overbevisende eierskap til sjangeren og siden det fremdeles er veldig få kvinnelige hiphop-musikere i Norge er vi avhengig av å kunne tilby honorar for å få med disse bidragsyterne. 

Hva er hovedmålet med prosjektet?

LOUD! – jenetes bandleir jobber mot all slags diskriminering, og skal bidra til å skape et mer mangfoldig norsk kulturliv, derfor må vi være et reelt tilbud for barn og unge som i mindre grad benytter denne typen tilbud. Vi har tidligere arrangert rekrutteringsverksteder for minoritetsungdom og barn og unge fra lavinntektsfamilier. Dette har fungert bra og vi ønsker å utvide tilbudet. Målet med verkstedene er å gi en smaksprøve på vårt tilbud på deltagernes hjemmebane, bygge tillit og få tilbakemeldinger og innspill fra en målgruppe som vi ikke når i stor nok grad i dag. 

Gjennom prosjektet vil vi:
- bygge tillit hos barn og familier med minoritetsbakgrunn ved å treffe dem på deres hjemmebane
- hente respons og innspill fra potensielle deltagere og aktører som kjenner dem godt
- Bygge opp kompetanse og bevissthet i JM Norway om rekruttering av underrepresenterte grupper
- Bidra til et mer mangfoldig norsk musikkliv 

Beskrivelse av organisasjonen

Norges største bandleir bare for jenter! Prøv deg på låtskriving, demoinnspilling, instrumenter og masse annet - og treff andre musikkinteresserte jenter.