Anthonstiftelsen støttet i 2019 Tøyen Unlimited med 200 000 kroner

Beskrivelse av prosjektet

Hva hvis potensialet man trenger for å forbedre et nabolag, allerede eksisterer i dette nabolaget? Tøyen Unlimiteds ultimate mål er å utløse dette potensialet for at folk selv kan endre sitt nærmiljø, med mål om et mer rettferdig samfunn for alle. 

Tøyen Unlimited (TU) er en ‘nabolagsinkubator’ som støtter lokale ildsjeler som kommer med innovative idéer til hvordan løse sosiale utfordringer i nabolaget gjennom sosialt entreprenørskap. Vi kaller dem “Unlimitere”.

Unlimitere er beboere i et nabolag som får støtte fra en Unlimited-organisasjon i form av en Prøv det-, Gjør det-, eller Bygg det-pakke. Slik støttes ildsjelene i å utvikle sine sosiale foretak fra idé, til pilotprosjekt, og videre til bærekraftig drift eller skalering. Slik stimuleres også beboerengasjement, et tettere sammenvevd nærmiljø og generell nettverk- og kompetanseheving. 

 

TU har et eget Unlimited Ung-prosjekt på Tøyen og Grønland for unge entreprenører i alderen 13-25. Noen av ungdommene som har blitt Unlimitere har fortalt om bakgrunn som barne-kriminelle. Ved å komme i kontakt med TU, har de fått muligheten til å endre fokus og bruke deres ressurser for å kunne tjene penger mens man samtidig gjør godt. Vi ser at vi får tilgang inn i miljøer der det er vanlig å bli betraktet som problemer heller enn ressurser. På denne måten bygger vi kunnskap, åpenhet og trygghet på tvers av siloer og offentlige sektorer, inkludert lokal politiinnsats. Deltagelse i Unlimited Ung-prosjektet gir ungdommene mulighet til å bli en del av et felleskap på tvers av alder og bakgrunn. Det gir de unge en følelse av mestring, tilhørighet og felleskap.

TU har gjennom dette prosjektet engasjert ungdom til å aktivt endre samfunnsproblemer i sitt nærmiljø gjennom sosialt entreprenørskap. Tiltaket er basert på en metode utviklet av TU, og knyttet til kunnskapsinnhenting fra lokale og internasjonale samarbeidspartnere. Metoden er tilpasset bydelen og bygger på kunnskapsinnhenting fra målgruppen i tråd med områdeløftmetodikken, samt stedsanalysene for Tøyen og Grønland. Fra 2018 har vi en egen stilling som hovedsakelig støtter lokal ungdom til å bygge egen bedrift, eventuelt komme tilbake inn i arbeidsliv eller skole. Per dags dato har vi mellom 30-40 aktive brukere av Unlimited ung-tilbudet. 

Til høsten 2019 ønsker vi å ha muligheten til å utvide tilbudet til å gjelde ungdom i flere bydeler i Oslo. Vår målgruppe er 13 -25 år, med fokus på de med høy risiko for å avbryte skoleløp eller som allerede er skolesluttere (NEETs)

 

Målene er å: 

-Inspirere ungdom å ta aktive skritt mot gründerskap forankret i bydelens utfordringer, og ved bruk av ressurser som finnes i nabolaget gjennom peer-peer mentorordning.  

-Øke selvtilliten blant unge mennesker og opplevelsen av å være knyttet til samfunnet.  

-Myndiggjøre unge sosiale entreprenører til å skape endring i sine nabolag.  

-Skape nye innovative sosiale entreprenørskap i nabolaget. 

-Få til at 50 prosent har arbeid (gjennom eget selskap eller ansatt i et annet) etter ett år i inkubatoren.

 

Et av de største utfordringer er å motivere og veilede ungdom som er fristet av det kriminelle, og på sikt andre destruktive sosiale atferder. TU har funnet en løsning som sammenslår opplæring av sosiale ferdigheter med læring om forretningsutvikling- og dermed forsterke ungdommens kompetanse og sosiale ferdigheter. Vi vet dette kan gjøres ved å gi ungdom reell respekt og gi dem reell ansvar. Unlimited Ung er en måte å høre på ungdoms behov, som ofte er det å få en jobb, tro på dem når de uttrykker ønskene sine og satse på dem som de talentfulle, kreative ressurser de er. 

Deltagerne i prosjektet blir tildelt en «Prøv-det-pakke». Denne inneholder: 

-Tilgang til arbeidslokaler for samskaping (nabolagsinkubatoren) 

-10.000 kr  

-Ledertrening og personlig utvikling – med samarbeidspartner  

-Tilgang til kompetanseheving gjennom praksis, samlinger, seminarer og kurs 

-Profesjonell og peer-to-peer mentorordninger 

-Bredt nettverk og partnerskap med det offentlige, private, sivile og lokale samfunn. 

-En webside som inngang til søknad om økonomisk støtte, arrangementer, verktøy, ressurser, case studies, frivillige og arbeidstreningsmuligheter.  

Vi ser at den økonomiske støtten er viktig, men avgjørende for mange er også det å bli anerkjent som en ressurs i sitt eget samfunn.

Å bo i et område med mange naboer med dårlige levekår, lav inntekt og utdannelse reduserer ens livssjanser. Videre viser forskning at flere ungdom med flerkulturell bakgrunn føler seg dratt mellom normene til storsamfunn og egen kultur. På TU er det nettopp kunnskap om flerkulturell identiteter og personlig kjennskap til utfordringer i nabolaget som skaper det beste utgangspunktet for at disse menneskene blir endringsagenter i eget samfunn. TU bidrar til at ungdommen får friheten til å definere seg selv heller enn å bli definert utenfra. Under fellesbegrepet “sosial entreprenør” ligger fokuset på hva du vil skape og hvorfor, heller enn hvor du kommer fra.

Hva er hovedmålet med prosjektet?

Prosjektet er en ønsket utvidelse av Tøyen Unlimiteds Ung prosjekt. Vi ønsker å tilrettelegge for Oslo ungdom å bruke sosialt entreprenørskap som et samfunnsendrende verktøy  for dem og deres nabolag.

Beskrivelse av organisasjonen

Tøyen Unlimited er en uavhengig organisasjon som støtter ildsjeler med innovative idéer som kan løse sosiale utfordringer på Tøyen gjennom sosialt entreprenørskap og lokal forankring