Anthonstiftelsen støttet i 2019 Mora di AS med 75 000 kroner

Beskrivelse av prosjektet

Vi ønsker å tilby sykkelreparasjonskurs for unge som sliter med isolasjon og har droppet ut fra skolen, eller som står i faresonen for å droppe ut. Kursopplegget kan bidra til mestringsfølelse og gi positive ringvirkninger i form av økt selvtillit og motivasjon for unge som sliter på skolen eller sosialt. Å lære sykkelmekanikk kan også gi mulighet for deltids- eller fast arbeid for ungdom med teknisk/mekaniske ferdigheter. Vi kan tilby et inkluderende miljø på Vollebekk fabrikker, der fokuset er på nærmiljø, bærekraft og gjenbruk. Ungdommene vil bli kurset av våre to sykkelmekanikere. De får utdelt brukte sykler som de reparerer selv, og som de kan ta med seg hjem til odel og eie. Prosjektet passer egentlig inn under alle fokusområdene til Anthonstiftelsen; både utenforskap, fattigdom og psykisk helse.

Mange av disse ungdommene kommer fra familier uten økonomiske muligheter til å kjøpe en sykkel. Vi er nå i gang med innsamling av brukte sykler som kan brukes til formålet. I vårt verksted demonterer vi ødelagte sykler og tar vare på de gode delene. Disse delene benytter vi i restaurering av sykler. Vi ønsker å bevisstgjøre ungdommene når det gjelder gjenbruk, og tar miljøaspektet med i undervisningen.

Vi starter med et intensivkurs på tre dager à 3 timer, med påfølgende kurs/arbeidstrening en dag à 5 timer i uken i 3 måneder. Prosjektet vil gjennomføres i samarbeid med Kompass & Co. Sammen ønsker vi å gi dem muligheten til å jobbe med deres psykososiale utfordringer samtidig som vi implementerer bevissthet om gjenbruk og miljø.

Vår primære målgruppe er unge i alder 15-19 som er i faresonen for å bli marginalisert i det norske samfunnet. Disse ungdommene er uten tiltak, har en betydelig fartstid i Barnevernet/NAV, store faglige hull og høyt fravær. Vår sekundære målgruppe er unge i alder 20-25 år. Disse ungdommene er tidligere drop-outs som nå er motiverte til å ta videregående opplæring, søke om lærlingplass eller finne seg en fulltidsjobb og har behov for en inngang inn til arbeid og opplæring.

Prosjektet er direkte rettet mot disse ungdommene, som har utfordringer i forhold til utenforskap. De trenger arbeidstrening og oppfølging, og vil få det gjennom opplæring og kursing i sykkelreparasjoner tett fulgt opp av to

sykkelmekanikere – den ene med pedagogisk bakgrunn, i tillegg til en miljøarbeider fra Kompass & Co.

Å tilegne seg nye, praktiske kunnskaper om sykkelreparasjoner kan bidra til økt mestringsfølelse og sosial aksept. De vil inkluderes i et sosialt miljø gjennom kurset og målet er at de etter gjennomføringen vil føle større mestring i arbeidssammenheng og i samfunnet ellers.

På kort sikt vil dette bidra til bedre muligheter for inkludering, økt mestringsfølelse og aksept, og bevisstgjøring om gjenbruk og miljø. På lengre sikt vil dette også kunne gi dem arbeidsmuligheter.

I kurset setter vi fokus på miljøaspektet ved sykkel som transportmiddel, og vil også bevisstgjøre om den miljømessige fordelen ved å benytte deler fra vrakede sykler. Ved å lære opp ungdommene i sykkelreparasjoner kan de selv være rollemodeller for andre. Vi vet at kapasiteten til sykkelverkstedene i Oslo var sprengt våren og sommeren 2018, og ved å øke kunnskapen om service og reparasjoner vil flere få mulighet til å reparere sine egne sykler. Tiltaket kan i tillegg være med å bidra til redusert CO2-utslipp ved at det tilrettelegges for at de unge selv kan reparere egne og andres sykler, og dermed bidra til økt bruk av sykkel som transportmiddel.

Om samarbeidet med Kompass & Co:

Formålet med Kompass & Co er å få unge i faresonen til å oppleve seg selv som ressurser i det norske samfunnet. Selskapet fungerer som et non-profit rekrutterings- og bemanningsbyrå for ungdom i alder 15-25 år som står utenfor arbeid, skole, positive aktiviteter og nettverk. Kompass & Co har spisskompetanse med denne målgruppen og de har siden 2011 jobbet målrettet og individfokusert med over 80 ungdommer. 

Kompass & Co jobber med miljøarbeid i arbeid. Det er behov for tettere oppfølging av ungdommene som kommer fra Kompass & Co. Derfor ønsker vi også at støtten kan dekke kostnaden for at en miljøarbeider fra Kompass & Co bistår i de timene ungdommene er på kurs hos oss.

Hva er hovedmålet med prosjektet?

Vi vil tilby sykkelmekkekurs for unge som sliter med isolasjon og har

droppet ut fra skolen, eller som er i faresonen for å droppe ut. Å lære å ta vare

på sykkelen gir både fokus på miljø og gjenbruk.

Beskrivelse av stiftelsen/organisasjonen

Mora di AS er en sosial entreprenør med fokus på gjenbruk og inkludering. Vi tilbyr mobilt sykkelverksted for borettslag og bedrifter, og har også et lokalt sykkelverksted på Vollebekk fabrikker. På verkstedet benytter vi brukte deler så langt det lar seg gjøre når vi reparerer, og vi bygger også ”nye” sykler av forsømte vrak. Tjenesten er samfunnsnyttig, miljøvennlig og legger til rette for bruk av sykkel.

Vår virksomhet er registrert som et ideelt AS, med både sosial og økonomisk bunnlinje. Overskuddet går tilbake til virksomhetens formål, som er å sysselsette mennesker som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet.