Anthonstiftelsen støttet i 2019 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold
med 72 250 kroner

Beskrivelse av prosjektet

Vanligvis bruker vi nærområdet til aktivitet, men en tur til Dyreparken i Kristiansand har lenge vært et ønske fra familiene tilknyttet Fritidshuset. Vi ønsker å kunne tilby en dagstur til ca. 15 familier hvor alt er inkludert. En tur til Dyreparken er noe disse familiene ikke har anledning til å påkoste selv. Vi vet at det er en signifikant sammenheng mellom dårlig familieøkonomi og psykiske helseproblemer hos barn. Stadig flere barn og unge føler seg utenfor som følge av dårlig økonomi. Barn og unge fra lavere sosiale lag er også mer utsatt for mobbing. Vi ønsker at barna skal komme til bake på skolen i august, og kunne fortelle om en flott tur med mange gode opplevelser. En tur som helt sikkert mange av de andre klassekameratene også har gjennomført. Vi vil at denne turen skal være som den er for de fleste andre barn som reiser på en slik tur med foreldrene sine. Det inkluderer god mat i en restaurant, is og en suvenir fra turen.

Fritidshuset er et lavterskeltilbud for familier som av ulike årsaker har svak økonomi, eller ønsker seg et større nettverk. Fritidshuset tilbyr dagsturer, overnattingsturer og aktiviteter i skolenes sommerferie, høstferie, vinterferie og påskeferie. I 2018 arrangerte vi flere dagsturer og overnattingsturer med til sammen ca. 800 små og store deltakere, i tillegg til den vanlige aktiviteten ved Fritidshuset. All deltagelse er gratis for familiene tilknyttet Fritidshuset.

En utvidet målsetting er å bidra til mer langsiktige endringer for de deltakende familiene. Vi har derfor også som delmål:

• å bidra til at foreldre og barn både ønsker og lykkes i å gjennomføre positive aktiviteter for barna og familien også på egen hånd utenom Fritidshusets åpningstid.

• å kunne gi generell veiledning og oppfølging, og mer spesifikk veiledning og oppfølging blant annet ved tilfeller av «destruktiv» atferd under aktiviteter og arrangementer.

• å bidra til at foreldre som ønsker det, eller motiveres til det, kan henvises til andre tiltak i Kirkens Bymisjon, for å bidra til at totalsituasjonen for barna og familien kan beveges ut av lavinntekts-tilværelsen.

• å styrke den enkeltes nettverk og inkludering i hverdagssamfunnet

• at barna i våre tiltak skal slippe å oppleve seg stigmatisert eller annerledes enn andre, og skal komme i posisjon til å delta på ulike fritidsarenaer på linje med andre barn.

• å bidra til å knytte kontakt inn til ulik organisert aktivitet i samfunnet, og gi praktisk bistand til at dette kan bli en realitet for barna.

• å inngå et mest mulig forpliktende samarbeid med kommuner og organisasjoner som arbeider innenfor samme felt, for å sikre at de som trenger det mest, blir omfattet av tiltakene.

En tur til Dyreparken i Kristiansand vil bidra til at vi når de målene vi har satt oss for å hjelpe disse familiene.

Hva er hovedmålet med prosjektet?

Barn i lavinntektsfamilier kan delta i ferie- og fritidsaktiviteter på lik linje med andre barn på tross av familiens utfordrende økonomiske situasjon. Redusere mobbing, fattigdom, bedre psykisk helse

Beskrivelse av stiftelsen/organisasjonen

Kirkens Bymisjon er en ideell organisasjon som driver sosialt arbeid i Norge på et kristent humanistisk grunnlag. Arbeidsfeltene er rusomsorg, psykisk helsevern, barnevern og familiearbeid, eldreomsorg, prostitusjonstiltak, arbeidstiltak, mangfoldsarbeid og kirkelige aktiviteter.