Anthonstiftelsen støttet i 2019 Oslo Krisesenter med 200 000 kroner

Beskrivelse av prosjektet

Oslo Krisesenter mottok støtte i 2014 for å starte opp tiltak for voldsutsatte barn av dagbrukere og deres voldsutsatte mødre/fedre. Til tross for at vi ikke fikk tildelt midler fra Justisdepartementet for 2016, har vi klart å opprettholde aktivitetene ved hjelp av ekstern støtte. 

Erfaringene hittil har vist at det er et stort behov for samtalegrupper for dagbrukerbarn. I tillegg er vår erfaring at kompetansen blant de som jobber med barn i det ordinære hjelpeapparatet ikke er tilstrekkelig i forhold til å avdekke volden barna lever i. 

 

Vi har vært nødt til å nedlegge disse godt fungerende tilbudene grunnet manglende finansiering de to siste årene. Vi ønsker derfor å søke om midler for 2019 for å fortsette arbeidet med samtalegrupper og tillegg få i gang et undervisningsopplegg for barn i skolen.

Vi ønsker å tilby barn og unge en arena hvor de åpent kan fortelle sin historie.  De skal bli møtt med respekt og anerkjennelse og man skal skape et rom hvor det ikke er behov for å hemmeligholde volden. Målet er å gi barn og unge bekreftelse på deres strategier og gi dem ulike verktøy som styrker dem i hverdagen. Gjennom samtalene vil vi bidra til at de skadevirkningene volden har på barnas fysiske og psykiske helse kan reduseres ved at barna får en trygg arena å uttrykke sine opplevelser på. 

Vi ønsker utfra et barneperspektiv å tilby disse barna samtaler med en spesialisert fagperson på området.  Det skal være mulig for barna å snakke om det som har skjedd, få bekreftelse på at det ikke er deres skyld at det utøves vold i familien og gi anerkjennelse for mestringsstrategier. I tillegg vil det være viktig å gi barna alderstilpasset kunnskap og informasjon om normalreaksjoner og hvilke hjelp barna kan få. Dette vil kunne forhindre at barna sitter igjen med skam- og skyldfølelse, og samtidig forhindre at det blir dannet negative reaksjonsmønstre.


Hva er hovedmålet med prosjektet?

Prosjektet vil ha to ulike tilnærminger; 

- Del 1: etablere en samtalegruppe for barn som opplever/har opplevd vold i nære relasjoner. 

- Del 2: forebyggende arbeid rettet mot barne- og ungdomsskolene

Hovedmålet med prosjektet del 1

•Ettervern av barna som har bodd på krisesenteret.

•Gi barn og ungdom som har levd/lever med vold en mulighet til å bli sett, hørt og møtt i forhold til de opplevelser og erfaringer de har med seg.

Hovedmålet med prosjektet del 2

•Nå fram til og rekruttere de barna som delvis eller ikke har blitt fanget opp av hjelpeapparatet, samt de som aldri har vært i kontakt med noen og fortalt om sine opplevelser og reaksjoner på volden. 


Målgruppe:

•Barn i alder 5-18 år, som opplever/har opplevd vold i nære relasjoner

 

Beskrivelse av stiftelsen/organisasjonen

Oslo krisesenter utfører Oslo kommune sitt lovpålagte krisesenteroppdrag. Som eneste krisesenter i kommunen betjener Oslo Krisesenter hele Oslo kommunes befolkning. Krisesentertjenestene i Oslo Kommune ble i 2013 konkurranseutsatt. Oslo Krisesenter vant anbudsrunden, og skal på bakgrunn av dette ha ansvar for krisesentertilbudet i Oslo i 10 år framover. 

Oslo Krisesenter er et døgnåpent, lavterskel akutt-tilbud til kvinner, menn og deres barn utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenterets hovedmålsetning er å bistå mishandlede kvinner, menn og deres barn. Arbeidet skal drives etter prinsippet hjelp til selvhjelp, og gjennomføres på deres premisser. I tillegg skal Oslo Krisesenter arbeide for å bekjempe kvinneundertrykking, med særlig ansvar for å påpeke forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder kjønnsbestemt vold i nære relasjoner.