Anthonstiftelsen støttet i 2019 Redd Barna med 100 000 kroner

Beskrivelse av prosjektet

Barn som flykter alene til Norge er i en svært sårbar situasjon, både på grunn av opplevelser i hjemland og under selve flukten uten omsorg fra foreldre. Når de kommer til Norge, har barnevernet omsorgsansvaret for barn under 15 år, og UDI omsorgsansvaret for dem mellom 15 og 18 år. Mottakene for enslige mindreårige mellom 15 og 18 år har ikke samme standarder og rammer som andre barnevernsinstitusjoner. Det er få ansatte på jobb, og ungdommene må klare seg mye selv og mange er svært bekymret og fortvilet for fremtiden. De sliter med savn etter familie og venner. Livet på mottak er preget av mye venting og usikkerhet, og bekymring for situasjonen til foreldre og søsken.  

Redd Barnas frivillige har ved flere tilfeller erfart at ungdommene blir flyttet fra enslige mindreårige-mottak til et voksenmottak den dagen de får svar på alderstesten og får vite at alderen deres er satt til 18 år eller mer, og behandles fra da av som voksne uten noen form for ekstra oppfølging. Aldersvurderingene som brukes er forøvrig sterkt kritiserte og har store feilmarginer. Ved fylte 18 år mister de retten til verge, og de økonomiske rammene er svært trange.

Det er rimelig å anta at mange av ungdommene, som har vært på flukt som barn og ikke har fått tilstrekkelig støtte og omsorg på mottakene for enslige mindreårige, vil ha svært dårlige forutsetninger til å til å klare seg på egenhånd ved fylte 18 år. Ansatte ved voksenmottak melder om ungdommer som er deprimerte og tiltaksløse, har mistet alt fremtidshåp og i enkelte tilfeller ikke ser noen grunn til å leve lenger.

Overordnet mål for prosjektet er å bidra til at unge over 18 år som bor på asylmottak for voksne får en bedre og mer aktiv hverdag, og slik sett styrket sin livskvalitet og psykiske og fysiske helse. Dette vil vi oppnå ved at Redd Barnas frivillige arrangerer månedlige aktiviteter for denne gruppen på Hobøl mottak.

Av erfaring vet vi at aktiviteter og kontakt med trygge voksne kan gi unge som bor på mottak mulighet til avkobling fra en tøff og passiv hverdag, og således være positivt for den psykiske og fysiske helsen. Aktivitetene vil kunne gi et holdepunkt i hverdagen og noe å se frem til, og legge til rette for naturlig kontakt og likeverdighet mellom unge som bor på mottak og frivillige i nærmiljøet. Dette kan være med å øke ungdommenes trygghet og følelse av å bli sett i det samfunnet de ellers i stor grad er på siden av.

- «Det er fint å ha noe annet å tenke på. Jeg har så mange bekymringer for fremtiden, av og til vet jeg ikke hva jeg skal gjøre» (jente).

- «Det er bra å være sammen med de frivillige på aktivitet. Da kan jeg snakke om andre ting enn det jeg gjør til vanlig, jeg kan spørre om ting og diskutere med dem» (gutt).

Aktivitetene skaper et fellesskap som bidrar til at de sammen kan bli kjent med det nye landet, få nye impulser og flere ting å snakke om. De frivillige mener at aktivitetene og møtene har en egenverdi, også for personer som får avslag. Møter mellom mennesker, følelsen av å bli sett og verdsatt for den man er har betydning for alle barn og styrker deres utgangspunkt for å takle vanskeligheter og utfordringer. Flere av barna utrykker det samme, og enkelte mente at det først og fremst var det å møtes som var viktig, hva de gjorde kom i annen rekke. 

Redd Barnas frivillige vil i prosjektperioden arrangere månedlige fritidsaktiviteter for unge i målgruppen ved Hobøl mottak som vi har samarbeidsavtale med. Våre frivillige melder at ungdommene har stort behov for å fylle dagene med innhold og mening i en svært sårbar situasjon. Frivilliggruppen har jobbet med ungdommene over lengre tid, kjenner dem godt og har ønsket å fortsette arbeidet selv om ungdommene nå er over 18 år. Ungdommene uttrykker at de setter stor pris på aktivitetene, at de stoler på og har tillit til de frivillige og gleder seg til hver aktivitet. Redd Barna har arrangert aktiviteter for barn som bor på mottak i lang tid, og vi vil ta erfaringene fra dette arbeidet med oss når vi arrangerer aktiviteter for unge over 18 år. Hvilke aktiviteter og hvor ofte de blir gjennomført vil være opp til de frivillige og ungdommene å bestemme. De planlegger aktivitetene sammen, og særlig aktiviteter hvor man får brukt kroppen er populære blant ungdommene, som besøk på trampolinepark og aktivitetssenter. Aktivitetene avsluttes med et godt måltid, da ungdommene alltid er sultne. Måltidene gir anledning til gode samtaler og skaper følelse av fellesskap. Ifølge våre frivillige  deler ungdommene  mye om egen og andre ungdommers situasjon under måltidene, og sier at de savner mødrene sine når de for eksempel spiser mat fra hjemlandet sammen. Det er forøvrig behov for en god del aktivitetsmidler til transport, da mottaket ligger usentralt til.

Ungdommene på Hobøl mottak skal være med å planlegge aktivitetene og være aktive i gjennomføringen. Alle frivillige må levere politiattest og delta på jevnlig opplæring. 

Hva er hovedmålet med prosjektet?

Unge på asylmottak for voksne som flyktet alene til Norge som barn, får en bedre og mer aktiv hverdag, og styrket sin livskvalitet og psykiske og fysiske helse ved at frivillige arrangerer aktiviteter.

Beskrivelse av organisasjonen

Redd Barna er en norsk hjelpeorganisasjon som arbeider for barns rettigheter, både langsiktig og ved behov for nødhjelp. Den er tilknyttet Save the Children, som ble grunnlagt i 1919 av Eglantyne Jebb og hennes søster Dorothy Buxton i Storbritannia etter den første verdenskrig.