Anthonstiftelsen støttet i 2019 Kirkens Bymisjon med 250 000 kroner

Beskrivelse av prosjektet
Innsattes Barn i regi av Myrsnipa Samværssted Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, har lenge arbeidet med ivaretagelse av barn og familier hvor en av foreldrene soner i norske fengsler. Det estimeres med at mellom 6000 og 9000 barn i Norge til en hver tid opplever at en av foreldrene sitter i fengsel.Hovedfokus er å bidra til gode, trygge og forutsigbare samvær, enten i fengslene eller på Myrsnipa Samværssted der fremstillinger eller permisjoner har gjort det mulig. Gjennom dette arbeidet har jeg sett et sort behov for å øke foreldres omsorgskompetanse og samværskompetanse. Det kan være vanskelig å se barns behov, når man selv er i en dyp avgrunn og ikke vet hvordan man skal håndtere livet.

Gjennom foreldreveiledningskurs i flere fengsler, som for eksempel ICDP og  “Pappakurs” som er utarbeidet av KRUS, har Innsattes barn kunnet bidra med økt fokus på hva barn trenger i denne situasjonen. Det er økt etterspørsel etter denne typen kurs og responsen fra involverte har vært udelt positiv. Det er et stort ønske om å utvide tilbudet og det er behov for økte ressurser hvis dette skal være mulig. I tillegg til kurs (13 ganger av 2-3 timer) i fengslene er Innsattes barn nå i dialog med Friomsorgen i Oslo for å se på muligheter for å starte foreldreveiledningsgrupper for denne gruppen foreldre. Om Innsattes Barn får ressurser til å også jobbe med de som soner utenfor fengselsmurene, for eksempel med lenkesoning, vil man kunne hjelpe en gruppe barn som svært lenge har vært forsømt til tross for den svært spesielle situasjonen de lever i. 

Innsattes barn opplever det som gunstig å være i en posisjon hvor man kommer utenfra og skal jobbe inne i fengslene. Relasjonen til de innsatte blir annerledes enn den mange innsatte beskriver at de har til betjenter. Gjennom tillitt skapes også rom for dypere og mer utviklende samtaler, noe som igjen vil komme barna til nytte når de møter sine foreldre. I tillegg til å gjennomføre fler kurs, videreutvikle disse, samt bidra med å synliggjøre mødres behov for “egne” kurs, er det viktig for Innsattes barn å ivareta enkeltbarn og enkeltfamilier. Rekrutteringsarbeid er en utfordring, noe som bl.a. skyldes det enorme stigma disse barna lever med. Skammen ved å ha en forelder kan føre til hemmeligholdelse og taushet. Mange barn Innsattes barn møter har ikke fortalt til noen om sin situasjon. Innsattes barn ønsker derfor å gå mer aktivt ut på arenaer hvor man kan nå barna som “ingen” vet om. I første omgang ønsker man å rette seg mot helsestasjoner, barnehager, barneskoler og ungdomsskoler. Vi ønsker å utarbeide et opplegg som kan brukes på foreldremøter, personalmøter, i barnesamtaler osv. hvor man arbeider for å fjerne dette stigmaet og fortelle hvilke hjelp Innsattes barn kan tilby. Målet er å nå ut til fler som har behov for hjelp og å bidra til økt kunnskap til fagfolk og meningmann og hvordan barn kan oppleve det å ha en mor eller far i fengsel.

Ansatte ved Innsattes barn og Myrsnipa Samværssted ønsker å kunne bruke god tid på hvert enkelt barn, slik at disse i størst mulig grad skal føle seg trygge, bli sett, hørt og forebygge mot uheldige skader og traumer som en rekke forskningsrapporter kan rapportere rammer barn som har en forelder som sitter i fengsel. (Blant annet: Alain Bourgeba, fransk psykolog og visepresident i Eurochips . Paris, Eurochips 20. mai 2005, foredrag: ”The impact of separation on children with imprisoned parents”)

Hva er hovedmålet med prosjektet?
H.målet til Innsattes barn er å forebygge psykiske problemer, utenforskap, forebygge ny kriminalitet, opplysningsarbeid for å redusere stigma og gi økt forståelse for barn som har foreldre i fengsel.

Beskrivelse av stiftelsen/organisasjonen
Kirkens Bymisjon er en ideell organisasjon som driver sosialt arbeid i Norge på et kristent humanistisk grunnlag. Arbeidsfeltene er rusomsorg, psykisk helsevern, barnevern og familiearbeid, eldreomsorg, prostitusjonstiltak, arbeidstiltak, mangfoldsarbeid og kirkelige aktiviteter.