Anthonstiftelsen støttet i 2019 Arise Together-HIGH5 med 50 000 kroner

Beskrivelse av prosjektet

HIGH5 Norge er en nystartet ideell organisasjon som planlegger et pilotprosjekt, skoleåret 2019-2020, med verdiprogrammet HIGH5. (Vi endrer navnet på organisasjonen fra "Arise Together" til "HIGH5 Norge" i løpet av mai.) 

Pilotprosjekt vil skje i tett samarbeid med ulike kommuner og skoler, primært ungdomsskoler. 

Bakgrunnen for dette prosjektet er innføringen av det nye lovverket som skal implementeres i grunnskolen og i den videregående skole. Her inngår fagfornyelsen av Kunnskapsløftet og den nye mobbeloven (pr.09.6.17). Vi ser at det foreligger et behov for en systematisk metodikk i møte med den nye reformen og mobbeloven. 

Ett av regjeringens satsningsområder for å bekjempe mobbing, handler om å bygge opp økt kompetanse på dette området, slik at man kan bli bedre til å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i skolen. Vi håper at dette pilotprosjektet kan være et viktig bidrag i den sammenheng. 

I 2019 ønsker vi å starte et pilotprosjekt på flere skoler på Østlandet med anti-mobbe-programmet HIGH5. HIGH5 er et verdi-program som myndiggjør barn og unge til å ta et oppgjør med hersketeknikker og mobbing. Det er mange blindsoner på en skole og i tillegg forgår mobbing ofte veldig skjult. Derfor er det viktig at elevene selv blir myndiggjort til å gjenkjenne og håndtere situasjoner som oppstår. 

Programmet bevisstgjør også den enkelte elev på verdier og holdninger som har betydning i nære mellommenneskelige relasjoner og i samfunnet forøvrig. Grunntanken i HIGH5 er at de samme verdiene som bygger trygge og stabile relasjoner, er de samme som bygger trygge og stabile samfunn. Disse fem verdiene er: likeverd, sannhet, respekt, kjærlighet og ansvar. 

Når det gjelder mobbing, tror vi det er viktig å gjøre dette til et relevant tema for alle elever. Mange tenker at mobbing ikke angår dem. Men når dette temaet kobles opp mot bruk av hersketeknikker, erfarer vi at det engasjerer alle. Alle har erfaring med både det å bruke hersketeknikker og selv bli utsatt for det. Det gjør at man i større grad kan skape en ”ikke-dømmende” plattform hvor det blir mulig å reflektere over egne utfordringer i møte med andre. Denne modellen ”dekomponerer” mobbing slik at det blir relevant og gjenkjennbart og det åpner opp for å snakke om temaet fra ulike perspektiver. I HIGH5 har vi definert 12 ulike hersketeknikker som er mye brukt og der de fleste vil kjenne seg igjen. Gjennom å lære barn og unge å avsløre hersketeknikker, vil de også bli mer bevisst på hvordan deres egen adferd påvirker andre. Vår påstand er at det vil bli mindre attraktivt å benytte seg av hersketeknikker når alle har lært seg å avsløre det. 

Mange barn og unge må daglig forholde seg til en skolehverdag, der bruk av hersketeknikker er utbredt. Denne ukulturen defineres kanskje ikke som mobbing, men den rammer selvbildet hos mange, som tenker at det er dem selv det er noe galt med. Vi tror mye skolevegring, drop-out fra skolen og psykiske problemer skyldes en hverdag der hersketeknikker florerer mellom de unge. Dette skaper stor grad av utrygghet og mindreverdighetsfølelse hos mange.

HIGH5 er et relevant verktøy som også kan knyttes opp mot de ulike temaene som løftes frem i Fornyelse av Kunnskapsløftet, Stortingsmelding 28 (2015-2016). 

Her introduseres blant annet tre tverrfaglige og overordnede temaer som skal implementeres i de nye læreplanene i løpet av 

2020: 

a) folkehelse og livsmestring

b) demokrati og medborgerskap

c) bærekraftig utvikling

HIGH5 kan også benyttes som et hjelpemiddel inn i fag som religion, samfunnsfag, historie, norsk m.m. for å få opp refleksjon og kritisk tenkning. Programmet vil bidra til dybdelæringen gjennom både økt forståelse for de ulike verdibegrepene og evnen til å se disse verdier i et samfunnsperspektiv og i en global sammenheng. 

Kort beskrivelse av prosjektet: 

Prosjektet vårt vil bestå av kursing av lærere på ulike skoler, evt. kick-off-samlinger for elevene, arbeidshefte med illustrasjoner for elevene, utvikling av hjemmeside og digitale lærings- og evalueringsplattformer.

Prosjektperiode: 01.08.2019- 01.08.2020 

Lærerne på skolene som deltar i prosjektet får opplæring/kursing i HIGH5 i begynnelsen av skoleåret. Lærerne står for selve undervisningen. Undervisningen kan legges til blant annet klassens time. 

Vi sørger for tett oppfølging av den enkelte lærer og skole. Oppfølgingen varer ut skoleåret.

Vi vil utarbeide ulike metoder, for å måle effekten av prosjektet. Vi vil også sørge for regelmessig evalueringer og tilbakemeldinger gjennom prosjektperioden.

Vi vil utvikle ulike digitale plattformer og en nettside med ulike ressurser som vil være tilgjengelig for aktuelle samarbeidspartnerne.

Fremdrift:

Lærings-materiellet for elevene og lærerne vil være klart i digital versjon ved oppstart av prosjektet. Trykking av materialet og etablering av digitale plattformer skjer i begynnelsen av prosjektperioden.

Andre sosiale medier vi kommer til å være på er: Facebook, Instagram, Snapchat

Hva er hovedmålet med prosjektet?

Hovedmålet med prosjektet er å gi lærere og elever et relevant og enkelt verktøy for å forebygge og håndtere mobbing blant barn og unge. Vi tror det er viktig å myndiggjøre barn og unge slik at de selv lærer seg å avsløre hersketeknikker og håndtere det når de støter på det i hverdagen sin. Vårt mål med HIGH5 er også å bevisstgjøre elevene på verdier som har stor betydning for relasjonene deres og for samfunnet vårt.