Anthonstiftelsen støttet i 2019 Agenda X med 100 000 kroner


Beskrivelse av prosjektet
Agenda X Sommerleir har blitt arrangert siden 2002. Leiren finner sted i uke 30 (siste uka i juli) på Hove leirsenter på Tromøya ved Arendal. Hvert år deltar mellom 60 og 100 ungdommer i alderen 13 til 21 år. Sommerleiren er 100% rusfri.

Hovedmålet med prosjektet

Å skape en trygg møteplass for kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i ungdommers interesser og behov  

Å tilby ferieaktiviteter til ungdom fra lavinntektsfamilier i Oslo og Akershus  

Å tilby en alternativ og utviklende mestringsarena der ungdom kan oppøve ferdigheter i et trygt miljø 

Å motvirke fattigdomsproblematikk i et langtidsperspektiv

Beskrivelse av stiftelsen
Antirasistisk Senter er en nasjonal stiftelse som jobber for bekjempelse av rasisme og etnisk diskriminering. Et middel for å bekjempe diskriminering er å motarbeide utenforskap, og å sørge for like muligheter for alle, uavhengig av sosial og etnisk bakgrunn. Dette arbeidet gjør senteret blant annet gjennom ungdomsavdelingene Agenda X og Jobb X.  

Agenda X er en frivilligsentral og et ressurssenter for og med ungdom mellom 13 og 26 år som vokser opp i et flerkulturelt miljø. Vi jobber for å motvirke marginalisering og utenforskap blant ungdom, og vi jobber for å skape like muligheter for alle ungdommer, uavhengig av sosioøkonomisk og kulturell bakgrunn. Gjennom ulike sosiale og kulturelle tiltak og prosjekter bidrar vi til et mer sosialt rettferdig samfunn der ungdom er aktive deltakere og premissleverandører i eget liv, i kulturliv og i samfunnslivet. Våre faste aktiviteter inkluderer Åpent Hus, Åpen Scene, revy, skoleferieaktiviteter, ungdomsråd, sommerleir, musikkstudio Tell X og skriveverksteder.