Anthonstiftelsen støttet i 2019 Agenda X med 100 000 kroner


Beskrivelse av prosjektet
Agenda X Sommerleir har blitt arrangert siden 2002. Leiren finner sted i uke 30 (siste uka i juli) på Hove leirsenter på Tromøya ved Arendal. Hvert år deltar mellom 60 og 100 ungdommer i alderen 13 til 21 år. Sommerleiren er 100% rusfri.  

Målgruppen for leiren er ungdom generelt og ungdom med flerkulturell bakgrunn spesielt. Dette inkluderer også unge asylsøkere og flyktninger. Flesteparten av ungdommene som deltar på leiren har flerkulturell bakgrunn og kommer fra Oslo og Akershus. Deltakergruppa har en overvekt av ungdommer fra lavinntektsfamilier i utsatte bydeler i Oslo, og ungdom fra asylmottak og bofellesskap på Østlandet. Vi vet at nettopp denne målgruppen sjeldnere deltar i organiserte fritidsaktiviteter enn andre. Agenda X sommerleir når svært godt ut til denne gruppa fordi at vi tilrettelegger for unges medvirkning i planleggingen av leiren, og fordi vi tilbyr utradisjonelle fritidsaktiviteter som stimulerer til mestring, læring og lek i naturen. 

Deltakeravgiften består av et behovsprøvd beløp på kr. 300, det vil si at de som ikke har mulighet til å betale avgiften kan få slippe. På denne måten sikrer vi at alle ungdommer får lik mulighet til å delta, uavhengig av økonomisk bakgrunn. 

Før sommerleiren rekrutteres mellom 20 og 30 ungdommer og unge voksne til et ledertreningsprogram som forbereder dem til å delta på sommerleiren som leirledere og medansvarlige. Spesielt ungdommer som har vært deltakere på sommerleir tidligere oppfordres til å søke om å bli juniorledere, og etter hvert også seniorleirledere. Treningsprogrammet har fokus på rollebevissthet, sikkerhet, rus og ansvar. For mange unge blir rollen som juniorleder den første jobberfaringen de får. Med denne kunnskapen og arbeidserfaringen får de verdifull kompetanse som de kan ta med seg ut i arbeidslivet senere. 

Agenda X sommerleir fremmer inkludering og unges fellesskapsfølelse. På sommerleiren får ungdommer tilgang til et sosialt nettverk som kan åpne opp nye dører for dem. Dette skjer ved at de får muligheten til å bli godt kjent med andre ungdommer med mange ulike bakgrunner og ressurser. De blir også kjent med etablerte kunstnere, artister og kursholdere fra ulike yrkesgrupper og fagfelt. I tillegg fungerer lederne på sommerleiren som positive rollemodeller. Alt dette er svært verdifullt for ungdom, spesielt ungdom som nylig har kommet til Norge. Disse har ofte et lite sosialt nettverk i Norge og kan derfor få stort utbytte av deltakelse i sommerleirfellesskapet. 

Hvert år tar vi opp temaet "arbeid mot rasisme" på sommerleiren. Budskapene vi løfter fram er viktigheten av respekt for individers unikheter, kjærlighet for hverandre, likeverd og inkludering. Vi tydeliggjør også viktigheten av det å være en aktiv deltaker i eget liv og i samfunnet man er en del av. I forlengelsen av dette bevisstgjør vi ungdom om deres muligheter for medvirkning og medbestemmelse. Dermed er sommerleiren både et inkluderende fellesskap i seg selv, og en læringsarena der ungdom kan få kunnskaper om hvordan de som enkeltindivider og samfunnsborgere kan bidra til å skape et inkluderende fellesskap. 

Programmet på leiren består av workshops, temasamlinger og icebreakers (sosiale leker). Gjennomgående for aktivitetene er et årlig tema. I 2019 vil vi fokusere på kommunevalget i september. Målet med dette foksuet vil være å øke kunnskap om valg og det politiske system i Norge blant ungdom i Oslo, ved blant annet å informere ungdom om hva som ligger i å benytte seg av sin demokratiske stemmerett, samt oppfordre ungdommer som ikke har en tradisjon for å benytte seg av sin stemmerett til å aktivt ta valg som påvirker egen hverdag. I tillegg vil vi som alltid organisere leker, bading og friluftsaktiviteter. 

Workshopene på sommerleir tar for seg kulturelle uttrykksformer, og vi har alltid skriveverksteder som bidrar til at ungdom lærer å uttrykke seg. Vi organiserer mellom 6 og 10 parallelle workshops som ungdommene kan velge mellom. Workshopene ledes av etablerte aktører innen kultur-, samfunns- og arbeidsliv. Hver workshop går over 4 dager og er progresjonsbasert.  

I tillegg til workshopene organiserer vi felles temasamlinger. Da kommer alle deltakerne sammen til en felles samtale som tar for seg problemstillinger relatert til det overordnede temaet for sommerleiren. Samlingene ledes av inviterte foredragsholdere som fungerer som positive rollemodeller for deltakerne. Hensikten med samlingene er å inspirere og å motivere ungdommene til å finne sine unike måter å være aktive deltakere på i egne liv, i samfunnet og i demokratiet.  

Icebreakers er leker som tilrettelegger for bekjentskap, samarbeid og teambuilding. De brukes målbevisst for å tilrettelegge for at ungdom kan bli kjent med hverandre og samarbeide på tvers av allerede etablerte vennskap. Under disse lekene sitter latteren løst og språk er ingen hindring for aktiv deltakelse.  

Vi er veldig bevisste på at sommerleiren ikke bare skal bestå av organiserte aktiviteter. Vi setter derfor også av god tid til at ungdom kan sosialisere, bade, ta initiativ til å sette i gang aktiviteter og bare slappe av og nyte ferietilværelsen. 

Siste kvelden på leiren blir det duket for et stort avslutningsshow. Her får ungdommene mulighet til å vise fram det de har lært på workshopene. I tillegg blir det åpen mikrofon der ungdom og ledere kan fremføre et bidrag. Det hele rundes av med snop, musikk, dans og topp stemning.  

Agenda X samarbeider med flere instanser i forbindelse med blant annet rekruttering til leiren.

Gjennom senteret sitt arbeid med flyktningesaker har Agenda X kontakt med miljøarbeidere, miljøterapeuter og boledere som jobber med unge asylsøkere og flyktninger i Bærum og Lørenskog kommune. Vi vil ta direkte kontakt med disse kontaktpersonene per e-post med informasjon om påmelding til leiren. I tillegg vil vi ha dialog med leder for botiltaket for enslige mindreårige flyktninger ved Lørenskog kommune om rekruttering, tilpasning og oppfølging av ungdom fra kommunen.   

Agenda X har tett dialog og samarbeid med ungdomstiltakene i Bydel Sagene. Mange av brukerne av ungdomstiltakene er ungdom som er berørt av fattigdomsproblematikk, og flere bor i kommunale boliger på Sagene. Agenda X vil oppsøke ungdom fra tiltakene direkte og via våre kontaktpersoner i tiltakene for å promotere sommerleiren.  

Opp igjennom årene Agenda X har arrangert sommerleir har vi fått kontakt med flere verger og medlemmer av Vergeforeningen Følgesvenn. Blant våre kontaktpersoner er styremedlemmer i Vergeforeningen, og flere verger for ungdom i Oslo- og Akershusområdet. Vi vil ringe og sende e-post til våre kontaktpersoner i nettverket og informere om sommerleiren, og oppfordre de til å melde på sine vergebarn. 

Til gjennomføringen av programmet på sommerleiren vil vi dra nytte av vårt ressursnettverk som inkluderer etablerte aktører innen kultur, samfunns- og yrkesliv. Vi vil engasjere disse samarbeidspartnerne til å lede workshops og temasamlinger under leiren. Blant noen av våre samarbeidspartnere som har vært med på sommerleir tidligere er rapper Pumba, skuespiller Ayaz Hussain, artist Arif, artist og skuespiller Nosizwe Baqua, breakere fra Floorknights crew, danser og foredragsholder Adil Khan, entreprenør Shafi Adan, filmskaper Iram Haq, tidligere norgesmester i poesislam Taro Cooper og mange flere. Flere av disse aktørene er kontaktet angående sommerleir 2018, og stiller seg svært positive til å stille som bidragsytere. 

Agenda X sommerleir bidrar til at flere ungdommer får lik mulighet til å få en minneverdig ferieopplevelse. Vårt mål er å gjennomføre en sommerleir som er så innholdsrikt som mulig, slik at flere ungdommer kommer tilbake til skolen med gode minner fra sommeren. For å kunne få til dette er vi avhengig av tilskudd og gaver. Vi søker derfor Reidar og Gunner Holsts legat om kr. 100 000 i støtte.

Hva er hovedmålet med prosjektet?

Å skape en trygg møteplass for kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i ungdommers interesser og behov  

Å tilby ferieaktiviteter til ungdom fra lavinntektsfamilier i Oslo og Akershus  

Å tilby en alternativ og utviklende mestringsarena der ungdom kan oppøve ferdigheter i et trygt miljø 

Å motvirke fattigdomsproblematikk i et langtidsperspektiv

Beskrivelse av stiftelsen
Antirasistisk Senter er en nasjonal stiftelse som jobber for bekjempelse av rasisme og etnisk diskriminering. Et middel for å bekjempe diskriminering er å motarbeide utenforskap, og å sørge for like muligheter for alle, uavhengig av sosial og etnisk bakgrunn. Dette arbeidet gjør senteret blant annet gjennom ungdomsavdelingene Agenda X og Jobb X.  


Agenda X er en frivilligsentral og et ressurssenter for og med ungdom mellom 13 og 26 år som vokser opp i et flerkulturelt miljø. Vi jobber for å motvirke marginalisering og utenforskap blant ungdom, og vi jobber for å skape like muligheter for alle ungdommer, uavhengig av sosioøkonomisk og kulturell bakgrunn. Gjennom ulike sosiale og kulturelle tiltak og prosjekter bidrar vi til et mer sosialt rettferdig samfunn der ungdom er aktive deltakere og premissleverandører i eget liv, i kulturliv og i samfunnslivet. Våre faste aktiviteter inkluderer Åpent Hus, Åpen Scene, revy, skoleferieaktiviteter, ungdomsråd, sommerleir, musikkstudio Tell X og skriveverksteder.