Øystre Slidre kommunes støtteordninger

Øystre Slidre kommune tilbyr sine innbyggere flere offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Øystre Slidre kommune.

Les mer om Øystre Slidre kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Øystre Slidre kommune - rein naturglede!
Støtteordninger (6)
logo
Soknepresten i Øystre Slidres legater

* Alfstads legat. Til ungdom fra Øystre Slidre som tar videregående eller høyere utdanning og som bor borte fra hjemmet. Til fordeling ca kr 3–5000.

* Kristin Bugges Minde. Til personer fra Øystre Slidre som tar utdanning innenfor landbruk e.l. Til fordeling ca kr 3–5.000.

Privatpersoner
logo
Støtte til nye bedrifter

Øystre Slidre kommune tek mål av seg til å vera ei kommune som legg til rette for nyetablering.
Det kan vera utfordrande å starta eiga bedrift,  men det er og ein god premie for dei som lykkast. Kanskje ikkje berre av økonomisk art, men like mykje kjensla av å meistre og skapa noko.

Kommunen støttar nye bedrifter i ei periode med gratis lokale i Klima+ huset ved sida av kommunehuset på Tingvang, men har ikkje andre  spesielle støtte- eller tilskotsordningar. 

Vi har hatt som politikk å prioritera arbeid med planar og arealforvaltning som gir føreseielege rammevilkår, noko som er særs viktig for å etablera ny verksemd og gje nye mogelegheiter.

Vi vil gjennom Klima+ gje næringa hjelp til å gå i ei berekraftig retning.

Kommunen har ei avtale med Valdres næringshage om bistand og hjelp i etableringsfasa,  og vi i kommunen vil svært gjerne snakke med deg, høyra om planane og gjerne koma med tips om vegen vidare.

Oppstartsfasa for ny bedrift kan vera krevjande og vi oppmodar bedrifter og gründerar til å kontakta samarbeidspartnarane våre for rådgiving og støtte både i nyetablering og i nye prosjekt.

Les mer på oystre-slidre.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Privatpersoner
logo
Spelemidlar til idrettsanlegg

Beskriving

Kommunar, idrettslag og andre samanslutningar kan søkje om spelemidlar til idrettsanlegg. Spelemidlar skal medverke til at ein større del av befolkninga får høve til å drive idrett og fysisk aktivitet. Det kan søkjast om tilskott til

• nybygg og rehabilitering av anlegg for organisert idrett
• nærmiljøanlegg (utandørsanlegg for fysiske aktivitetar i tilknyting til buområde)

Målgruppe

Midlar til idrettsanlegg kan søkjast av mellom anna kommunar, idrettslag og ikkje-kommersielle selskap med idrett som føremål. Midlar til nærmiljøanlegg kan òg søkjast av velforeiningar og burettslag. 

Kriterium

For idrettsanlegg med tilskott av spelemidlar gjeld mellom anna:

• Anlegget skal ikkje drivast på kommersiell basis
• Anlegget må vere med i ein vedteken kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Det er ein føresetnad at organisasjonane har gjeve innspela sine i planprosessen
• Anlegget skal ha universell utforming (vere tilgjengeleg for personar med rørsle- og orienteringsvanskar)

For nærmiljøanlegg med tilskott av spelemidlar gjeld mellom anna:

• Området skal vere fritt og allment tilgjengeleg
• Anlegget skal ikkje dekkje behov for organisert idrettsaktivitet og vanlege idrettskonkurransar
• Reine reidskapsleikeplassar (sandkasser, husker osb.) fell utanfor ordninga

Handsaming

Søknaden sendast elektronisk til kommunen, som går gjennom søknaden og gjer ei intern prioritering av søknadene. Dette skjer normalt som eit politisk vedtak. Søknadene sendast vidare til fylkeskommunen innan 15. januar kvart år. Det er fylkeskommunen som avgjer søknaden. Fylkeskommunen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein tenkjer seg at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til fylkeskommunen innan klagefristen for vedtaket går ut.

Klage

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til fylkeskommunen innan ein frist på tre veker frå du fek det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen eller til fylkeskommunen. Lèt fylkeskommunen avgjerda bli ståande, blir saka send vidare til Kulturdepartementet, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

Vedlegg

Søknadsskjemaet fører opp kva for vedlegg som må vere med.

Rettleiing

Alle søknader skal setjast fram på søknadsskjema frå Kultur- og kyrkjedepartementet. Kommunen kan hjelpe deg med søknaden.

Mottakar

Skjemaet sendast til kommunen, som behandlar søknaden og sender han vidare til fylkeskommunen den 15. januar kvart år. Det er fylkeskommunen som avgjer søknaden.

Les meir og last ned søknadsskjema på oystre-slidre.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturtilskot

Frivillig arbeid skapar engasjement og gjev gode fellesskapsopplevingar. Dugnad og anna frivillig arbeid blir høgt verdsett i Øystre Slidre og kommunen gjev økonomisk støtte til sine frivillige lag og organisasjonar som arbeider på eit ideelt grunnlag.

Kommunen lyser ut kulturmidlar ein gong per år, med søknadsfrist i april. I 2022 er søknadsfristen 20.april.

Kven kan søkje

Både einskildpersonar og organisasjonar i kommunen kan søkje kulturtilskot. Regionale lag kan søke, men lag i eigen kommune vert prioritert. Alle søkjarar må gjere greie for kor mange i vår kommune som nyt godt av tiltaket/aktiviteten.

Kva det kan søkast om

Det kan gjevast kulturtilskot til musikk, dans, teater, idrett, friluftsliv, historie, enkeltarrangement og organisasjonsverksemd for barn, unge og vaksne. Det kan òg gjevast støtte til vøling av eldre bygningar, kulturminne, kulturarbeid/tiltak og kulturarv i kommunen m.m.

Prioritering

• Tiltak for barn og unge, og barn som treng spesiell tilrettelegging
• Folkemusikk og tradisjonskultur
• Tiltak som er prioritert i kommunen sine planar
• Friluftsliv og utoverretta aktivitetar

Ved tildelinga skal det takast omsyn til økonomi, rekneskap og budsjett, medlemstal, kor mange som nyt godt av aktiviteten og aktivitetsnivå.

Kva skal søknaden innehalde

Søknaden skal sendast elektronisk gjennom heimesida til kommunen. Årsmelding, rekneskap og budsjett skal liggje ved for at søknaden skal bli vurdert.

Les mer og søk elektronisk på oystre-slidre.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Vaksenopplæring

Vaksenopplæring omfattar all undervisning for vaksne; psykisk utviklingshemma, innvandrarar, flyktningar og asylsøkjarar og vaksne med rettar. Det blir arrangert kurs i norsk med samfunnskunnskap for framandspråklege vaksne.
Vaksenopplæring kan vere eksamensretta kurs i grunnskulefag eller opplæring til vaksne som etter sakkyndig vurdering fra PPT har særlege behov for spesialundervisning på grunnskulen sitt område.

Framandspråklege vaksne har rett på nivåbasert opplæring i norsk med samfunnskunnskap.

Valdres opplæringssenter for framandspråklege er eit interkommunalt samarbeid mellom Valdreskommunene. (Vestre Slidre, Vang, Nord-Aurdal, Øystre-Slidre, Sør-Aurdal og Etnedal.)

Nivået på språkferdigheiter ein reknar som naudsynt for vidare utdanning og arbeid, er sett til 220 poeng på Språkprøva.

Framandspråklege med bakgrunn tilsvarande norsk grunnskulenivå: 850 timar undervisning.
Framandspråklege med ingen eller liten skolebakgrunn: 3000 timar undervisning.

Les meir på oystre-slidre.kommune.no

Privatpersoner
logo
Utdanningsstipend for Ungdom Frå Øystre Slidre

Renteavkastinga kan styret kvart år nytta til utdanningsstipend for ungdom frå Øystre Slidre som tek utdanning ut over videregaande skule. Styret avgjer kor stor del som skal delast ut. Ungdom som tek utdanning innan landbruk på videregåande skule kan også søke. Minst en tredjedel av de utdelte midlane skal delast ut til dei som tek landbruksutdanning i dei åre de søker.

Kontaktinformasjon

Forretningsadresse: v/Øystre Slidre kommune, Tingvang Bygdinvegen 1989, 2940 HEGGENES

Postadresse: Tingvang Bygdinvegen 1989, 2940 HEGGENES

Kontaktperson: Elin Myhre

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post