Trøndelag fylkeskommunes støtteordninger

Beskrivelse kommer snart — dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.
Les mer om Trøndelag fylkeskommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Visjon - Vi skaper historie
Støtteordninger (13)
logo
Tilskudd til idrett og idrettsrelaterte prosjekter

Du kab søke om tilskudd til idrettskretsen, tilskudd til idrettsarrangement på internasjonalt og nasjonalt nivå, og arrangement rettet mot mennesker med nedsatt funksjonsevne og arrangement rettet mot inkludering på regionalt nivå.  I tillegg til utviklingstilskudd til idretts- og friluftlivsprosjekter av regional betydning.

Tilskuddsordninger innen idrettsfeltet:

• Tilskudd til internasjonale mesterskap/arrangement. Se retningslinjer
• Tilskudd til idrettsarrangement på nasjonalt nivå: Se retningslinjer
• Tilskudd til arrangement for mennesker med nedsatt funksjonsevne og arrangement som er spesielt rettet mot inkludering på regionalt nivå. Se retningslinjer
• Utviklingstilskudd til idretts- og friluftslivsprosjekter av regional betydning.  Se retningslinjer

Retningslinjer for hver enkelt ordning finner du på trondelagfylke.no

Søknadsskjema og veiledning

Elektronisk søknadsskjema for tilskuddsordningene finner du på trondelagfylke.no. Her finner du også en veiledning for utfylling av søknadene.

Organisasjoner og foreninger
logo
Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Du kan søke om spillemidler til idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg.

Hvordan søke - og når er fristen?

Alle søknader skjer elektronisk via nettsiden anleggsregisteret.no. Der finner du alt du trenger å vite om søknadsprosessen inkludert bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

For å levere en best mulig søknad er det viktig med en god prosess. Når du skal starte med søknaden er det viktig at du først tar kontakt med egen kommune ved  idrettsrådgiver, servicetorget eller kulturkontoret.

Det er spesielt viktig å merke seg:

• Alle ordinære anlegg som søker om spillemidler skal være omtalt i en kommunal plan som omhandler idrett og fysisk aktivitet. Det er viktig at søker er i dialog med kommunen tidlig i planleggingsfasen for anleggsbygging, og gjerne lenge før frist for innsending av spillemiddelsøknaden.
• Kulturdepartementet har fra 2022 innført krav om å vedlegge en behovsvurdering til spillemiddelsøknaden, beskrevet i vedlegg 7 i bestemmelsene. I Trøndelag  benytter vi eksisterende sjekkliste for behovsvurdering, i stedet for vedlegg 7. Sjekklisten finner du på trondelagfylke.no.
• Frist for søknad til kommunen fastsettes av den enkelte kommune, normalt i september/oktober.
• Frist for samlet oversendelse av kommunens spillemiddelsøknader er 15.januar.
• Kulturdepartementet fastsetter rammen til fordeling i begynnelsen av mai.
• Fylkeskommunen (Hovedutvalg for kultur) fordeler det tildelte beløpet og informerer søkerne om resultatet innen 15.juli.

Hvem kan søke?

Søkere om spillemidler til ordinære idrettsanlegg kan være:

• kommuner og fylkeskommune
• idrettslag underlagt Norges Idrettsforbund og Samenes idrettsforbund Norge
• sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, Oslofjordens Friluftsråd og Norsk Friluftsliv kan søke om tilskudd til friluftslivsanlegg.
• akseselskap, andelslag eller andre sammenslutninger som oppfyller krav til organisasjonsform - se bestemmelsene på trondelagfylke.no

Hva kan du søke tilskudd til?

• bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet eller egenorganisert aktivitet, og som ikke er undelagt kommersielle interesser.
• universell utforming av eldre idrettsanlegg.
• kjøp og innredning av eksisterende anlegg.

Verktøy for planlegging og drift av anlegg

Du kan finne informasjon om planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg og ulike veiledere om idrettsanlegg på nettsiden godeidrettsanlegg.no

For hver type anlegg vil du blant annet finne tekniske krav, forslag til planløsninger, matrialvalg, forskningsartikler og beskrivelse av gode referanseprosjekter. Kommunen og fylkeskommunen kan rådgive om planlegging hvis det er særlig behov for dette.

Nytt obligatorisk vedlegg 

Trøndelag fylkeskommune har våren 2020 vedtatt nye mål og retningslinjer for prioritering av spillemiddelsøknader (vedtak FT 48/20). I den forbindelse er det utarbeidet en ny sjekkliste - et verktøy for planlegging av anlegg, som skal fylles ut og legges med som vedlegg til alle nye ordinære spillemiddelsøknader. Du finner retningsliner og sjekkliste på trondelagfylke.no.

Hva har fylkeskommunen ansvar for?

• mobilisering og formidling av kunnskap om idrettsanlegg og finansieringsordninger
• behandling av søknader om spillemidler fra lag/foreninger og kommuner
• veilede kommuner (søkere) om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, inkludert rehabilitering av gamle anlegg og planlegging av nye anlegg
• veilede om anleggsplanlegging
• utbetale spillemidler (via kommunen)

Mer informasjon og elektronisk søknasskjema finner du på trondelagfylke.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Idrettsstipend for ungdom

Fylkeskommunen deler hvert år ut stipend til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte i alderen 16 - 23 år.

Idrettsstipendet skal bidra til å gi yngre idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte innen idretten, inspirasjon og muligheter til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett. Du kan bruke stipendet til trenerhjelp, deltagelse på trening/treningssamlinger/konkurranser samt personlig utstyr til trening og konkurranser. Stipendet er personlig.

Størrelsen på stipendet det kan søkes om er  kr 25 000,- . Ved store utgifter for din idrett kan du søke om stipend på inntil kr 50 000. Du kan ikke bruke stipendet til å betale for studier der det kan søkes Statens Lånekasse.

Retningslinjene finner du på trondelagfylke.no

Digitalt skjema

Digitalt søknadsskjema til idrettstipend finner du på trondelagfylke.no

Samtykkeskjema for søkere under 18 år

For søkere under 18 år er det nødvending med en bekreftelse fra foresatte for at søknaden skal bli behandlet. Foresatte sender inn digital bekreftelse du finner på trondelagfylke.no, etter at du selv har sendt inn din søknad.

Søknadsfrist

Se trondelagfylke.no for årets søknadsfrist.

Stipendene vil bli utdelt på Idrettens Hederskveld i Trondheim 

Privatpersoner
logo
Tilskudd til regionale kultur- og frivillighetsorganisasjoner

Formålet med denne drifts- og aktivitetstilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av regionale kultur og frivillighetsorganisasjoner i tråd med Trøndelagsplanen og Kulturstrategien «Balansekunst».

Tilskuddet kan gis demokratisk oppbygde kultur og frivillighetsorganisasjoner som:

  • Regionlag med medlemsmasse i større deler av fylket
  • Fylkeslag av organisasjoner
  • Paraplyorganisasjoner
  • Fylkesledd til fag- og interesseorganisasjoner for profesjonelle kunstnere.
  • Søkere må være registrert i Frivillighetsregisteret med eget organisasjonsnummer (gjelder ikke fag- og interesseorganisasjoner).Søker må normalt ha medlemmer fra minst 5 ulike kommuner i fylket og en medlemsmasse på minimum 75 personer for å være søknadsberettiget.
70 % av tilskuddspotten er øremerket barne og ungdomsorganisasjoner. 40% av den totale tilskuddspotten går til drift og 60% av tilskuddspotten til aktivitet.

Søknadsfrist: 15.april

Les retningslinjer og søk elektronisk på trondelagfylke.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Regionale kulturprosjekt

Regionale kulturprosjekt skal bidra til å realisere Balansekunst, kulturstrategien for Trøndelag, og Trøndelagsplanens mål for kunst- og kulturfeltet.

Regionale kulturprosjekt skal bidra til prosjekter som gir varige endringer for kunst- og kulturfeltet i Trøndelag innenfor prioriterte satsingsområder i handlingsprogram for Balansekunst. Tilskuddsordningen skal i tillegg komplementere eksisterende virkemidler og støtte opp under fylkeskommunens egne tjenester og ansvarsområder.

Prosjektene støttes med inntil kr. 500 000,- Søknadsfrist: 1. mars.

Prosjektene skal:

• Realiseres i partnerskap, gjerne i samarbeid mellom offentlige eller private organisasjoner eller institusjoner og private aktører
• Ha direkte relevans til fylkeskommunens satsinger
• Resultere i noe kvalitativt nytt, i samarbeidsform eller resultat- og effektmål.

Alle som søker regionale kulturprosjekt skal derfor kontakte fylkeskommunen i god tid før innsendelse av søknad. Senest en måned før søknadsfrist. Dette for å kvalitetssikre prosjekts innhold, partnerskap og budsjett, i forhold til formålet med ordningen. 

Les retningslinjer for regionale kulturprosjekt før du begynner å fylle inn søknaden.

Tilskuddet gis for ett år, men prosjektet kan vare inntil tre år.

Retningslinjer og styrende dokumenter

Det er de til enhver tid gjeldene retningslinjer og styrende dokumenter som ligger til grunn for vurderinger av søknader og prioritering av tiltak som skal motta støtte fra Trøndelag fylkeskommune. Vi anbefaler at du setter deg godt inn i retningslinjene før du sender inn søknad. Disse finner du på trondelagfylke.no:


• Retningslinjer for regionale kulturprosjekt
• Balansekunst - Kulturstrategi for Trøndelag 2019-2022
• Gjeldende økonomiplan for Trøndelag fylkeskommune

Politisk vedtak av ordningen:

• 69/20 - Revidering av ordningen med kulturtilskudd

Hvem kan søke

Tilskudd kan bevilges til aktører, organisasjoner, institusjoner, kommuner og andre sammenslutninger som planlegger gjennomføring av regionale kulturprosjekt i tråd med ordningens formål.

Hva gis det ikke støtte til

• Det gis ikke tilskudd til ordinær drift og investeringer
• Trøndelag fylkeskommune fullfinansierer ikke prosjekter.

Krav til søknaden

Søknaden skal sendes elektronisk og skal inneholde:

• beskrivelse av formål og innhold i tiltaket
• opplysning om tid og sted for gjennomføring av tiltaket
• opplysning om organisering og framdriftsplan
• intensjonsbrev eller samarbeidsavtaler
• budsjett og finansieringsplan, med oversikt over alle tilskuddsparter. Det skal oppgis hvorvidt andre finansieringskilder er omsøkt eller tildelt fra.
• søker må være registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.

Det skal spesifiseres eventuelt hvilke støtteordninger som er omsøkt, eller innvilget, med dato for søknadsfrist, slik at det er mulighet for dialog med tilskuddsgiver.

Les mer og søk elektronisk på trondelagfylke.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Regional bransjeutvikling innen kulturnæring

Regional bransjeutvikling – inntil kr. 400 000,-

Regional bransjeutvikling skal bidra til å realisere målene i Balansekunst, kulturstrategien for Trøndelag, og Trøndelagsplanens mål for kunst- og kulturfeltet. Regional bransjeutvikling skal utvikle og styrke regionale bransjestrukturer for kulturell og kreativ næring i Trøndelag.

Søknadsfrist

Se trondelagfylke.no for årets frist.

Tilskuddsordningen prioriterer de søknadene som:

• Styrker kunnskapen om kultur som næring
• Gir tjenesteutvikling og kompetanseheving innen nærings-, markeds- og forretningsutvikling
• Som kommer flere aktører i regionen til gode
• Som støtter opp under fylkeskommunens mål og prioriteringer for feltet.

Søknadsskjemaet for prosjektstøtte blir gjort tilgjengelig cirka en måned før neste søknadsfrist. Alle tiltak som søker om beløp over kr 100 000,- skal kontakte fylkeskommunen før innsendelse av søknad.

Retningslinjer og styrende dokumenter

Det er de til enhver tid gjeldene retningslinjer og styrende dokumenter som ligger til grunn for vurderinger av søknader og prioritering av tiltak som skal motta støtte fra Trøndelag fylkeskommune. Vi anbefaler at du setter deg godt inn i retningslinjene før du sender inn søknad. Disse finner du på trondelagfylke.no:

• Retningslinjer for tilskudd til regional bransjeutvikling innen kulturnæring
• Balansekunst - Kulturstrategi for Trøndelag 2019-2022
• Gjeldende økonomiplan for Trøndelag fylkeskommune

Politisk vedtak av ordningen:

• 39/21 - Forslag til etablering av tilskuddsordning og retningslinjer - Regional bransjeutvikling innen kulturnæring.

Hvem kan søke

Tilskudd kan gis til regionale kompetansesentre, organisasjoner, nettverk, institusjoner og andre bransjebyggende aktører* med regionalt nedslagsfelt innen kulturell og kreativ næring.

* Bransjebyggende aktører innen visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturvern, arkitektur, design, mote, film og spill.

Organisasjoner eller institusjoner som mottar driftsstøtte fra Trøndelag fylkeskommune kan søke støtte til prosjekt eller tiltak som er utenfor ordinær drift, for eksempel samarbeidsprosjekt og utprøving av nye tiltak.

Dersom prosjektet utføres av samarbeidende aktører hvor også aktører fra andre næringer enn kulturell og kreativ næring inngår, skal hovedvekten av aktørene, og målgruppen for prosjektet, være fra kulturell og kreativ næring.

Hva gis det ikke støtte til

• Det gis ikke tilskudd til innholdsproduksjon, ordinær drift, investering, kulturarrangementer (konserter, turneer, fremvisninger, utstillinger m.m.) eller forskning
• Som hovedregel gis det ikke tilskudd til tiltak som er satt i gang før søknad er innsendt
• Det gjøres oppmerksom på at Trøndelag fylkeskommune ikke fullfinansierer prosjekter.

Krav til søknaden

Søknaden skal sendes elektronisk og skal inneholde:

• beskrivelse av formål og innhold i tiltaket og hvordan prosjektet bidrar til bransjebygging
• opplysning om tid og sted for gjennomføring av tiltaket
• opplysning om organisering og framdriftsplan
• intensjonsbrev eller samarbeidsavtaler
• budsjett og finansieringsplan, med oversikt over alle tilskuddsparter. Det skal oppgis hvorvidt andre finansieringskilder er omsøkt eller tildelt fra
• søker må være registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.

Mer informasjon og elektronisk søknadsskjema finner du på trondelagfylke.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Fylkeskulturprisen

Retningslinjer for kulturpris

1. Formål
Trøndelag fylkeskommunes kulturpris skal tildeles for fremragende kulturell innsats for kulturlivet i regionen.

2. Kriterier
Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner bosatt i fylket eller med annen sterk tilknytning til fylket. Prisen kan også tildeles organisasjoner eller sammenslutninger.

3. Kulturuttrykk
I vurdering av aktuelle kandidater skal det over tid legges vekt på en rimelig fordeling mellom ulike kulturuttrykk.

4. Forslag på kandidater
Forslag på kandidater til fylkeskulturprisen kan sendes inn til fylkeskommunen innen en fastsatt frist hvert år. Forslag må være begrunnet. Informasjon om mulighet for å fremme forslag og frist skal finnes på fylkeskommunens nettside.

5. Kulturprisen
Kulturprisen skal bestå av en kunstgjenstand, et diplom og et pengebeløp av viss størrelse som fastsettes i årlig budsjett.

6. Beslutning om tildeling
Tildeling av fylkeskulturpris behandles og vedtas av en tildelingskomite bestående av: fylkesordfører, fylkesvaraordfører, mindretallsleder, hovedutvalgsleder og nestleder(e)i hovedutvalg kultur. Rådmannen bistår med faglig kompetanse uten stemmerett.

Les mer og foreslå kandidat på trondelagkommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kunst- og kulturstipend

Unge kunstnere mellom 20-35 år kan søke fylkeskommunens kunst- og kulturstipend. Søknadsfrist 1. mars.

Trøndelag fylkeskommune har opprettet en ordning med stipend for unge kunstnere mellom 20-35 år. Stipendet skal bidra til å gi unge mennesker innenfor kunst- og kulturfeltet mulighet til videreutvikling innenfor sine kunstfelt.

Søker må ha kunstnerisk aktivitet som sitt hovedvirke og ha utgitt eller formidlet kunst i offentlig sammenheng tidligere.

Stipend kan brukes til egne utviklings-/fordypningsprosjekt, studiereise, residensopphold, deltakelse i internasjonale workshop/masterclass eller annet.

Størrelse på stipend

Stipendbeløp skal være av en viss størrelse for å gi de mulighetene som beskrives i intensjonen med ordningen. Det antydes et minstebeløp på 55 - 60 000 kr.

Retningslinjer

Formål

Fylkeskommunen kunst- og kulturstipend skal bidra til å gi unge mennesker innenfor kunst og kulturfeltet mulighet til videreutvikling innenfor sine kunstfelt.


Hvem kan søke?

Kunstnerstipendene kan gis til unge mennesker mellom 20 – 35 år som enten er født/bosatt i Trøndelag eller har annen tilknytning til fylket.
Søker må ha kunstnerisk aktivitet som sitt hovedvirke, og ha utgitt eller formidlet kunst i offentlig sammenheng tidligere.


Hva kan stipend brukes til?

• Stipend kan brukes til egne utviklings-/fordypningsprosjekt

• Studiereise/residensopphold

• Stipend kan ikke brukes til konkret aktivitet eller produksjonsarbeid som kan søkes finansiert av andre fylkeskommunale ordninger.

• Det kan ikke benyttes til oppstart av næringsvirksomhet, til etablering av virksomhet eller innkjøp av utstyr.

• Det kan ikke brukes til finansiering av studier som normalt kan oppnå støtte fra Lånekassen

Vurdering av søknadene

Vurdering av tildeling av stipend skjer på grunnlag av innkomne søknader. Disse skal inneholde en konkret plan for bruken av stipendet, CV og gjennomføringsperiode.

Ved fordeling skal det legges vekt på en rimelig spredning mellom ulike kunst- og kulturytringer.

Rapport

Stipendmottakere skal avgi rapport over bruken av stipendet innen to år etter tildelingen. Hvordan og når en slik rapportering skal skje, avtales særskilt.

Søknadsskjema og søknadsfrist

Søknaden skal inneholde en konkret plan for bruk av stipend, CV og gjennomføringsperiode.

Søknadsfrist er 1 mars.

Elektronisk søknadsskjema skal brukes. Dette finner du på trondelagfylke.no. Søknaden sendes postmottak@trondelagfylke.no

 

Privatpersoner
logo
Tilgjengelighetsprisen

Tilgjengelighetsprisen er en pris for god universell utforming. Prisen hedrer innsats for å bedre livsvilkårene for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trøndelag.

Tilgjengelighetsprisen er en pris for god universell utforming. Prisen hedrer innsats for å bedre livsvilkårene for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trøndelag.

Universell utforming handler om forståelsen for og kunnskap om god tilgjengelighet, og skal bidra til å forme et samfunn som forenkler livet for mennesker med ulike ferdigheter og i alle ladre.

Statutter:

1. Prisen gis til en enkeltperson, organisasjon, bedrift eller kommune som har gjort en særlig innsats for å fremme universell utforming av samfunnet, eller på annen måte arbeidet ut over det vanlige for å bedre tilgjengeligheten for alle i sitt lokalmiljø.

2. Forslag på kandidater skal være skriftlig med en kort begrunnelse for hvorfor det fremmes. Alle kan foreslå kandidater til prisen.

3. Prisen deles ut en gang hvert år, dersom det er en kandidat som oppfyller vilkårene.

4. Prisen utlyses hvert år på våren med nærmere angitt forslagsfrist, på fylkeskommunens nettside, i lokale medier, ved brev til kommunene og funksjonshemmedes organisasjoner i fylket.

5. Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trøndelag er tillagt myndighet til å foreta utvelgelse av den kandidaten som tildeles prisen. Navnet på prismottakeren kan offentliggjøres dagen før utdelingen.

6. Prisen deles fortrinnsvis ut under KS sin årlige høstkonferanse eller under  fylkesting. Fylkesordfører og leder i Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne foretar utdeling av prisen.

7. Prisen består av diplom, grafisk trykk eller lignende samt et pengebeløp på kr. 10.000. Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne dekker alle utgifter ved prisutdelingen.

Foreslå din kandidat på trondelagfylke.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Inkluderingsprisen

Retningslinjer

1. Formål: Trøndelag fylkeskommunes inkluderingspris skal tildeles for fremdragende innsats for inkludering.

2. Kriterier: Inkluderingsprisen kan tildeles en person bosatt i fylket eller med sterk tilknytning til det. Den kan også tildeles organisasjoner eller sammenslutninger.

3. Forslag på kandidater: Forslag på kandidater til inkluderingsprisen sendes fylkeskommunen innen en fastsatt frist hvert år. Forslag må være begrunnet. Informasjon om mulighet for å fremme forslag og frist kunngjøres på fylkeskommunens nettside.

4. Inkluderingsprisen: Inkluderingsprisen skal bestå av et diplom og et pengebeløp av viss størrelse som fastsettes i årlig budsjett.

5. Beslutning om tildeling: En tildelingskomite bestående av to medlemmer fra Integreringsrådet og to fra hovedutvalg for kultur med fylkesordføreren som komiteleder, avgjør hvem som skal motta inkluderingsprisen hvert år. Utdeling av prisen skjer ved en passende anledning i samråd mellom fylkesordfører og fylkesrådmann.

Nominer din kandidat innen 1.oktober på trondelagfylke.no. Neste års frist legges ut på fylkeskommunens nettsider.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
BIO Trøndelag

Bedriftsintern opplæring (BIO) Trøndelag er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videreutvikling gjennom kompetansetiltak for de ansatte. Opplæringsperioden for hver enkelt deltaker kan ikke overstige 52 uker og skal være gjennomført innen 18 måneder etter at søknaden er innvilget.

BIO Trøndelag er søkbar i Regionalforvaltning.

Støtteordningen prioriterer:

• Bedrifter innenfor satsingsområdene bioøkonomi, opplevelser og teknologi.
• Søknader med kompetansetiltak hvor det faglige innholdet er digitalisering, teknologiutvikling, grønn omstilling og integreringsarbeid i bedriften vil bli vurdert uavhengig av bedriftens bransjetilknytning

BIO Trøndelag er forankret i Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag og Kompetansestrategi for Trøndelag.

Hvor mye støtte kan vi bidra med:

• Små bedrifter og enkeltpersonforetak (inntil 50 ansatte) kan støttes med maksimalt kr 300 000,-
• For mellomstore og store bedrifter (over 50 ansatte) maksimalt kr 1 000 000,-

Fullstendige retningslinjer og lenke til søknadsskjema finner du på trondelagfylke.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Regionalt forskningsfond Trøndelag

Regionalt forskningsfond Trøndelag har som formål å styrke FoU-innsatsen hos bedrifter, kommuner og FoU-miljøene i regionen.
 
Bestillingsbrevet til Regionalt forskningsfond peker på fire overordnede perspektiver for perioden 2022-2025:

• Omstilling til bærekreaft
• Mobilisering i hele regionen
• Økt internasjonal konkurranseevne
• Samiske interesser

Fondet skal stimulere til samarbeid på tvers av fagområder, næringer og bransjer, og utvikling av nye forretningsområder eller nye næringer.

Med utgangspunkt i fylkeskommunenes bestilling bestemmer fondsstyret hvilke tema og prosjekttyper som skal fokuseres i de enkelte utlysningene.

Les mer på regionaleforskningsfond.no/trondelag/

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Støtte til forskning og formidling

DKNVS deler ut kr 450.000 i forskningsmidler og stipend til forskere og studenter. Frist for å søke er 1. april.

Forskningsfond

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) forvalter fond og legater som hvert år støtter forskning og formidling. I år deler stiftelsens forskningsfond ut kr 300.000 til disse formålene:

• Forskning på bærekraftig samfunnsutvikling
• Vitenskapelige reiser og feltarbeid
• Seminarer og konferanser

Alle fagdisipliner kan søke. Midlene kan ikke brukes til støtte for masteroppgaver. Beløpet kan fordeles på inntil fem mottakere.

Stipend til studenter og unge forskere

I.K Lykkes fond deler ut kr 150.000 til studenter og unge forskere i Trøndelag under 30 år (født i 1990 eller senere) som arbeider med lovende forskningsprosjekter på masternivå eller høyere, og som ikke mottar større stipendier.

Alle fagdisipliner kan søke. Beløpet kan fordeles på flere mottakere.

Mer informasjon

Mer informasjon om søknadene finner du på Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab hjemmeside og på trondelagfylke.no

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post