Hå kommunes støtteordninger

Hå kommune tilbyr sine innbyggere ulike stipender, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Hå kommune.

Les mer om Hå kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (13)
logo
Hå kommunes kulturstipend

Stipend kan søkjast av personar som i yrke eller fritid driv verksemd innanfor det utvida kulturområdet. Stipendet kan ikkje nyttast til å finansiera ordinær skulegang. Finansiering av større utstyr som instrument, idrettsapparat o.l. fell òg utanfor ordninga.

Søknad om kulturstipend skal innehalda prosjektbeskrivelse samt budsjett for gjennomføringa. Stipendiaten skal innan 4 veker etter at stipendet er brukt, gje ein skriftleg rapport til utval for levekår om korleis stipendet er nytta. Stipendet må takast i bruk innan 12 månader etter tildeling. Kommunalt kulturstipend vert lyst ut 1. mars kvart år.

Sjå meir på ha.no

Privatpersoner
logo
Kommunal påskjønning – kulturprestasjonar

Hå kommune deler ut påskjønning til utøvarar eller lag som har vunne offisielle Norgesmeisterskap, eller teke medalje i Nordisk, EM, VM eller OL.

Les meir og søk elektronisk på ha.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Frivilligprisen

Hå kommune deler ut prisen til einskildperson, organisasjon eller lag som har gjort ein særs vedfull innsats i det frivillige arbeidet i kommunen.


Det kan vera frivillig innsats over lengre tid, eller i eit tidsavgrensa prosjekt. Den frivillige innsatsen må ha vore utan løn.

Du må grunngje kandidatforslaget ditt. Du kan og laste opp grunngjeving som eige vedlegg.

Les meir og meld inn kandidat elektronisk på ha.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturprisen

Hå kommune deler ut kulturpris til einskildpersonar eller organisasjonar som har gjort ein særs verdfull innsats for kulturlivet i kommunen. Kulturprisen vert utdelt annankvart år (partalsår).

Du må grunngje kandidatforslaget ditt. Du kan og laste opp grunngjeving som eige vedlegg.

Skjema for å melde inn kandidat til Kulturprisen finn du på ha.no.

 

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskot til skulekorps

Vilkår
Tilskotet kan søkjast av skulekorps heimehøyrande i Hå kommune.

Dei som tek imot tilskot må akseptera ledsagerbevis for funksjonshemma som grunnlag for betalingsfritak for følgjeperson ved eigne arrangement og konsertar.

Dersom eit korps har fått tilskot til utstyr eller instrument, og korpset vert nedlagt, skal ein i samråd med tenesteområde for opplæring og kultur avgjerda kva utstyret skal nyttast til

Krav til dokumentasjon
Søknad skal sendast på eige elektronisk skjema.
Vedlegg som skal følgja søknaden:
- Årsmelding for siste år
- Rekneskap for siste år

Anna informasjon
Støtta vert fordelt etter gjeldande reglar, fastsett av utval for opplæring og kultur.
Som medlem reknast dei som har betalt ordinær kontingent pr. 31. desember føregåande år. Det kan ikkje søkjast tilskot til eventuelle støtte- eller livsvarige medlemmar.


Fordeling av tilskotet
Tilskot til drift av skulekorps i Hå vert fordelt etter følgjande nøkkel:
1. Grunntilskot, drift av skulekorps.                      60% av disponibelt tilskot
2. Medlemstilskot, fordelt etter medlemstal          40% av disponibelt tilskot

Ved manglande eller for seint innsendt søknad vert kun grunntilskot utbetalt.
Innlevering av rekneskap og årsmelding er ein føresetnad for utbetaling.

Les meir og søk elektronisk på ha.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskot frå Folkepulsen

Alle idrettslag som høyrer inn under Hå Idrettsråd kan søkja tilskot til aktivitetar som er særskild retta mot inaktive vaksne, innvandrarar og/eller menneske med nedsett funksjonsevne.

Kven kan søkje:

Alle idrettslag som høyrer inn under Hå Idrettsråd.

Kva kan ein søkja tilskot til:

Det kan søkjast tilskot til aktivitetar som er særskild retta mot inaktive,
innvandrarar og/eller menneske med nedsett funksjonsevne.

Tilskotsordninga omfattar:

- nye aktivitetar
- rekrutteringstiltak/tilrettelegging for dei aktuelle målgruppene til eksisterande aktivitetar

Saksbehandling:

Søknader skal sendast til Hå idrettsråd på eige elektronisk søknadsskjema.

Søknadsskjema kan finnast på www.ha.kommune.no

Styringsgruppa for Folkepulsen i Hå prioriterer og legg fram søknadane for idrettsrådet i Hå. Idrettsrådet vedtek fordeling av tilskotet. Etter at søknaden er behandla, vert det gitt skriftleg melding om vedtaket. For seint innkomne søknader vert til vanleg ikkje behandla.

Vilkår:

Søkjar må gjere greie for kva målgruppe(r) aktiviteten rettar seg mot. Det skal leggjast ved ein tiltak-/prosjektomtale for aktiviteten. Tiltak-/prosjektomtalen skal gje eit kort oversyn over innhaldet i aktiviteten, viser kvar og kor ofte aktiviteten skal vera, og gi oversyn over ansvarlege instruktørar/leiarar. Lag som søkjer tilskot pliktar å ha ein fast Folkepulskontakt.


Tilskot til:

- Administrasjon og oppfølging av aktivitet
- Instruktørar
- Kurs/opplæring av nye instruktørar
- Deltakaravgift, oppstartsperiode for nye deltakarar.

Fast starttilskot pr deltakar i opp til 6 + 6 månader, maks kr.1.000,- pr deltakar. Søkjar må leggja fram deltakarliste etter kvar periode på 6 mnd før utbetaling. Etter oppstartperioden må deltakaren sjølv dekka deltakaravgift/medlemspengar.

Les meir og søk elektronisk på ha.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskot til anna kulturarbeid

Hå kommune gjer kvart år økonomisk støtte til kulturarbeidet i Hå. Målet med ordninga er å stimulere til tiltak som ikkje høyrer med til normal drift og lagsrutine.

Døme på slik verksemd kan vera:

• nærmiljøtiltak av ulike slag
• utstillingar
• utarbeiding av trykksaker, plater eller film
• ulike arrangement som konsertar, teaterframsyningar, kulturkveldar
• nasjonale og internasjonale meisterskap

• det kan og søkjast tilskot til oppstart av nye lag eller kulturtilbod

Les meir og søk elektronisk på ha.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskot til tiltak for funksjonshemma

Om tilskotsordningane

Dei som tek imot tilskot må akseptera følgjekort for funksjonshemma som grunnlag for betalingsfritak for følgjeperson. Unntekne frå støtte er:

- Lag som primært tek i vare yrkes- og dei økonomiske interessene til medlemmane.
- Politiske parti og ungdomsorganisasjonar.
- Politiske aksjonar.

Etter at søknaden er behandla, vert det gitt skriftleg melding om vedtaket. For seint innkome søknader vert til vanleg ikkje behandla. Eit lag kan ikkje få tilskot til same aktivitet frå fleire etatar i kommunen.

Søknadsfrist:

Søknad med utgreiing om tiltaket og kostnadsoverslag må liggje føre seinast 3
veker før tiltaket vert sett i gang. (Ikkje eige søknadsskjema.)

Mål:

Legge til rette for at funksjonshemma i størst mogleg grad skal få ta del i kultur- og
fritidslivet i kommunen.

Vilkår:

Tilskotet skal nyttast til å dekkje eventuelle meirutgifter i samband med integrering.
Det kan også gis tilskot til eigne tiltak for funksjonshemma.

Storleik:

Ut frå kostnadsoverslag / budsjett vert det vurdert kor stort tilskotet kan vere.

Les meir og søk elektronisk på ha.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Driftstilskot til idrettslag

Kven kan søka:

- Idrettslag heimehøyrande i Hå kommune kan søka driftstilskot basert på medlemstal, tilskot til utstyr, kurs og drift av idrettsanlegg.
- Laget må vera medlem i Norges Idrettsforbund eller Det frivillige Skyttervesen.
- Idrettslag som tek imot tilskot frå Hå kommune må akseptera ledsagerbevis som grunnlag for betalingsfritak for følgjeperson.

Les meir og søk elektronisk på ha.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Driftstilskot til lag og organisasjonar

Frivillege lag og organisasjonar heimehøyrande i Hå kommune kan søkja driftstilskot basert på medlemstal, tilskot til utstyr og til kurs.

Tilskotet gjeld berre for medlemmer i alderen opp til og med 19 år.

Lag og organisasjonar som tek imot tilskot frå Hå kommune må akseptera ledsagerbevis som grunnlag for betalingsfritak for følgjeperson.

Tilskotsordninga gjeld ikkje for:

- Lag som primært tek i vare yrkes- eller økonomiske interessar for medlemmane
- Politiske parti og politiske ungdomsorganisasjonar
- Politiske aksjonar

Ein kan søkja om:

- Medlemstilskot
- Tilskot til utstyr
- Tilskot til kurs

Les meir og søk elektronisk på ha.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskot til velferdstiltak for eldre

Dei som tek imot tilskot må akseptera følgjekort for funksjonshemma som grunnlag for betalingsfritak for følgjeperson. Unntekne frå støtte er:

- Lag som primært tek i vare yrkes- og dei økonomiske interessene til medlemmane.
- Politiske parti og ungdomsorganisasjonar.
- Politiske aksjonar.

Etter at søknaden er behandla, vert det gitt skriftleg melding om vedtaket. For seint innkome søknader vert til vanleg ikkje behandla. Eit lag kan ikkje få tilskot til same aktivitet frå fleire etatar i kommunen.

Kven kan søka?

- Lag og organisasjonar i Hå kommune som driv kontinuerlege nærmiljøtiltak for eldre kan søkja tilskot til drift og til ein tur i året.
- Tiltaka skal vera opne for alle eldre, uavhengig av lagsmedlemskap, og gje høve til eit fritt og uforpliktande samvær.
- Lag og organisasjonar som tek imot tilskot frå Hå kommune må akseptera ledsagerbevis som grunnlag for betalingsfritak for følgjeperson.

Les meir og søk elektronisk på ha.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskot til frivillig arbeid

Dei som tek imot tilskot må akseptera følgjekort for funksjonshemma som grunnlag for betalingsfritak for følgjeperson. Unntekne frå støtte er:

- Lag som primært tek i vare yrkes- og dei økonomiske interessene til medlemmane.
- Politiske parti og ungdomsorganisasjonar.
- Politiske aksjonar.

Etter at søknaden er behandla, vert det gitt skriftleg melding om vedtaket. For seint innkome søknader vert til vanleg ikkje behandla. Eit lag kan ikkje få tilskot til same aktivitet frå fleire etatar i kommunen.

Kven kan søka?

Tilskotet er til frivillige organisasjonar som driv tiltak som utfyller kommunen sine tenester. Dette kan vera:

- Folkehelsetiltak
- Pleie- og omsorgstiltak
- Integreringstiltak
- Arrangement retta mot brukergrupper
- Støttetiltak for pårørande

Les meir og søk elektronisk på ha.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturskulestipend

Informasjon om stipendet

Stipendet skal motivere, skape engasjement, inspirere og gi påskjønning.
Stipendet blir delt ut årlig, de på følgende tidspunkt: 

3. Vår 2024 – med søknadsfrist 1.april 2024


Det blir delt ut 3 stipend a kr 10.000,- hver gang.
Stipendet består av en sjekk for utbetaling av stipend, et diplom/kunstverk fra den lokale kunstneren Stine Rommetveit.
Stipendet kan tildeles en gang pr. søker.
Stipendet er for ungdom i alderen fra og med 8.trinn på ungdomskule til og med siste året på videregående skole.


Kriterier for tildeling:

Søker skal være aktiv elev i Hå kulturskule og ha bosteds-adresse i Hå kommune.
Søkeren må kunne dokumentere at han/hun får undervisning i en eller flere av følgende estetiske fagretninger; Musikk, Dans, Drama, Kunstfag.
Medlemskap i et av kommunen sine skolekorps inngår som del av fagretninga Musikk.
Tidligere mottakere av kulturskulestipend kan ikke søke.


Tildeling

Kulturskulen setter sammen en tverrfaglig fagjury for tildeling av stipend. 
Utifra innsendt søknader vil det bli foretatt en audition. Juryen kaller inn de mest aktuelle søkerne til en audition med intervju. Der fremfører/viser eleven to ulike stykker/arbeider som viser bredde.
Alle som innkalles til audition får en faglig tilbakemelding.


Søker må oppfylle kriterier/krav som er nedfelt

Innsats, interesse og faglig utøvelse er element som blir vurdert ved tildeling.
Det er ønskelig med referanser. Grunngivelsen for å søke stipendet og hvordan det skal brukes blir tatt med i vurderingen.
Utdelingen av stipendet skjer i forbindelse med et av kulturskulen sine arrangement.   
Banken representrer ved utdelingen dersom de har mulighet til det.

Oppgaver for den som får tildelt stipend

Den som får tildelt stipend skal kunne stille med et scenisk innslag på tildelingsarrangementet. 
Stipendvinnar skal på oppdrag frå Jæren sparebank kunne stille med sceneinnslag på arrangement i regi av bedriften.

Les meir og søk elektronisk på ha.no

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post