Vefsn kommunes støtteordninger

Vefsn kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Vefsn kommune.

Les mer om Vefsn kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Vefsn kommune - et steg foran
Støtteordninger (10)
logo
Kulturprisen

Vefsn kommune deler hver år ut en kulturpris. Formålet med kulturprisen er å gi honnør til mottakeren og å stimulere arbeidet for skapende kunstnerisk og kulturell virksomhet i kommunen.

Kulturprisen kan utdeles til utøvende kunstnere at enhver art, og ellers til alle som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har nedlagt fortjenestefullt arbeid til fremme av kulturlivet i Vefsn. Prisen skal vanligvis tilfalle enkeltpersoner, men kan i spesielle tilfeller tildeles kulturelle organisasjoner og foreninger.

Forslag til kandidater til Vefsn kommunes kulturpris sendes til Vefsn kommune, Postboks 560, 8651 Mosjøen.

Les mer på vefsn.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til folkehelseformål
Formål
Tilskuddsordningens overordnede mål er å støtte aktivt opp under befolkningens fysiske og psykiske helse.
Hvem kan søke
Frivillige organisasjoner, næringslivsorganisasjoner, sammenslutning av private personer og private bedrifter kan søke.
Tildeling
Utvalg for folkehelse, infrastruktur og klima foretar tildeling av tilskudd.
Hva det kan søkes om
Det kan søkes om tilskudd til investering eller drift av tiltak som for eksempel
- vil øke befolkningens fysiske aktivitet
- vil stimulere folk til å møtes
- er rettet mot utsatte grupper blant for eksempel eldre, funksjonshemmede, barn/ungdom, psykisk syke, innvandrere, rusmisbrukere, ensomme eller ressurssvake
- kan styrke frivillige organisasjoners evne til å ta del i folkehelsearbeidet
- kan legge til rette for og stimulere til friluftsliv og naturopplevelser
- kan fremme gode kostholdsvaner
Søknader som retter seg mot barn og ungdom vil bli prioritert. Det kan som hovedregel ikke søkes om tilskudd til oppfølging for flere år.
Krav til søknadens form og innhold
Søknad fremmes på fastsatt skjema som kan hentes fra kommunens hjemmeside eller fås utlevert/tilsendt ved henvendelse til kommunens servicetorg.
Rapportering
Prosjekter skal som hovedregel være gjennomført innen ett år etter tildeling. Støtte utbetales ved dokumentert oppstart av tiltaket som er gitt støtte.
Utlysning
Tilskuddsordningen blir utlyst årlig på kommunens hjemmeside. Søknadsfrist 15.03.
Les mer og søk elektronisk på vefsn.kommune.no
Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Drifts- og aktivitetstilskudd - idrett

Tilskudd ytes til frivillige kulturorganisasjoner hjemmehørende i Vefsn kommune. Tilskudd gis som hovedregel ikke til politiske, livssyns- og interesseorganisasjoner. Unntatt er undergrupper av disse med kultur/miljøaktiviteter som hovedvirkeområde. Mosjøen Bedriftsidrettsråd er på vegne av bedriftsidretten tilskuddsberettiget søker.

Organisasjonene må for å komme i betraktning for tildeling sende inn komplett utfylt søknadsskjema, vedlagt årsberetning, revidert regnskap og medlemsoversikt. Organisasjonene skal føre medlemskartotek med fullstendige navn, fødselsdata og adresse, samt oversikt over betalt kontingent.

Som aktiv medlem regnes person som har betalt medlemsavgift, samt fungerer enten som leder, funksjonær, tillitsvalgt, trener/instruktør, utøver eller på annet vis deltar i organisasjonens primærvirksomhet. Ikke aktiv medlem er den person som kun betaler medlemskontingent for å støtte foreningens ide og/eller økonomi. Kommunens tilskudd er en begrenset støtte. Det forutsettes at medlemmene selv bidrar gjennom medlemsavgift og andre tiltak.

Det settes av en pott til driftstilskudd som fordeles som prosentvis andel ihht medlemstall i organisasjonen, der medlemmer over 20 år vektes 1/3, mens barn og ungdom under 20 år vektes 2/3. For lag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund hentes medlemsoversikten ut fra de sentrale registrene ihht idrettsregistreringen.

Les mer og søk elektronisk på vefsn.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Utdanningstilskudd til idrettsorganisasjoner

Formål er å fremme miljøvenlig livsførsel i alle aldersgrupper, øke interessen for friluftsliv / miljøengasjement.

Tilskudd ytes til frivillige kulturorganisasjoner hjemmehørende i Vefsn kommune. Tilskudd gis som hovedregel ikke til politiske, livssyns- og interesseorganisasjoner. Unntatt er undergrupper av disse med kultur/miljøaktiviteter som hovedvirkeområde. Mosjøen Bedriftsidrettsråd er på vegne av bedriftsidretten tilskuddsberettiget søker.

 

Organisasjonene må for å komme i betraktning for tildeling sende inn komplett utfylt søknadsskjema, vedlagt årsberetning, revidert regnskap og medlemsoversikt. Organisasjonene skal føre medlemskartotek med fullstendige navn, fødselsdata og adresse, samt oversikt over betalt kontingent.

 

Som aktiv medlem regnes person som har betalt medlemsavgift, samt fungerer enten som leder, funksjonær, tillitsvalgt, trener/instruktør, utøver eller på annet vis deltar i organisasjonens primærvirksomhet. Ikke aktiv medlem er den person som kun betaler medlemskontingent for å støtte foreningens ide og/eller økonomi. Kommunens tilskudd er en begrenset støtte. Det forutsettes at medlemmene selv bidrar gjennom medlemsavgift og andre tiltak.

 

Det settes av en pott til driftstilskudd som fordeles som prosentvis andel ihht medlemstall i organisasjonen, der medlemmer over 20 år vektes 1/3, mens barn og ungdom under 20 år vektes 2/3. For lag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund hentes medlemsoversikten ut fra de sentrale registrene ihht idrettsregistreringen.

 

Les mer og søk elektronisk på vefsn.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Prosjekttilskudd til særskilte tiltak / arrangementer innen idrett

Formål å fremme idrettsaktiviteter spesielt overfor barn og ungdom.

Tilskudd ytes til frivillige kulturorganisasjoner hjemmehørende i Vefsn kommune. Tilskudd gis som hovedregel ikke til politiske, livssyns- og interesseorganisasjoner. Unntatt er undergrupper av disse med kultur/miljøaktiviteter som hovedvirkeområde. Mosjøen Bedriftsidrettsråd er på vegne av bedriftsidretten tilskuddsberettiget søker.

Organisasjonene må for å komme i betraktning for tildeling sende inn komplett utfylt søknadsskjema, vedlagt årsberetning, revidert regnskap og medlemsoversikt. Organisasjonene skal føre medlemskartotek med fullstendige navn, fødselsdata og adresse, samt oversikt over betalt kontingent.

Som aktiv medlem regnes person som har betalt medlemsavgift, samt fungerer enten som leder, funksjonær, tillitsvalgt, trener/instruktør, utøver eller på annet vis deltar i organisasjonens primærvirksomhet. Ikke aktiv medlem er den person som kun betaler medlemskontingent for å støtte foreningens ide og/eller økonomi. Kommunens tilskudd er en begrenset støtte. Det forutsettes at medlemmene selv bidrar gjennom medlemsavgift og andre tiltak.

Les mer og søk elektronisk på vefsn.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Stipend til unge idrettsutøvere

Formål er å fremme prestasjonsevnen til unge idrettsutøvere (enkeltpersoner / lag) som utmerker seg på nasjonalt nivå.

En pott av kulturmidlene øremerkes stipend til unge idrettsutøvere mellom 15 og 25 år fra kommunen som har utmerket seg på nasjonalt/internasjonalt nivå. Lagidretter omfattes også av denne ordningen.

Stipendet skal henge høyt og for individuelle idretter vil dette si topp 10 plassering nasjonalt, og for lagidretter deltagelse på landslag. Stipendet kan også tildeles et lag med unge idrettsutøvere som har utmerket seg på nasjonalt nivå. Kultur- og Samfunnsutvalget kan ved tildeling av stipend ta hensyn til nasjonal utbredelse og nivå for den enkelte idrettsgren.

Les mer og søk elektronisk på vefsn.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til kunst- og kulturtilbud til eldre

Den kulturelle spaserstokken er omlagt og Vefsn kommune mottar nå en årlig bevilgning fra Nordland fylkeskommune. I tildelingen heter det at midlene hovedsakelig skal brukes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høg kvalitet.

Kulturutøvere, enkeltpersoner og grupper, som har planer om å formidle kunst og kultur til eldre, kan søke støtte.

Søknad sendes:
Epost: post@vefsn.kommune.no
Post: Vefsn kommune, Postboks 560, 8654 Mosjøen
innen 15. mars

Les mer og last ned søknadsskjema på vefsn.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturstipend

En pott av kulturmidlene for allmenn kultur øremerkes stipend for unge kunstnere mellom 15 og 25 år fra kommunen som utmerker seg på nasjonalt/internasjonalt nivå. Stipendet omfatter kunstuttrykkene sang, musikk, litteratur, scenekunst, dans, bildende kunst og film. Ensemble-aktivitet er også omfattet av stipendordningen.

Søknad sendes:
Epost: post@vefsn.kommune.no
Post: Vefsn kommune, Postboks 560, 8654 Mosjøen
innen 15. MARS eller 15. SEPTEMBER.

Les mer og last ned søknadsskjema på vefsn.kommune.no

Privatpersoner
logo
Utdanningstilskudd til skoleringstiltak i frivillige organisasjoner

Formål å støtte skolering innenfor frivillige kulturorganisasjoner som er heimehørende i Vefsn kommune, Skoleringstiltakene skal være til fordel for aktiviteter rettet mot barn og unge.

Alle frivillige kulturorganisasjoner kan søke. Tilskudd gis som hovedregel ikke til politiske, livssyns- og interesseorganisasjoner.

Søknadsfrist: 15. mars.

Søknad sendes:
Vefsn kommune,
E-post: post@vefsn.kommune.no
Post: Postboks 560, 8654 Mosjøen

Les mer og last ned søknadsskjema på vefsn.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Drifts- og aktivitetstilskudd til kulturorganisasjoner

Formål å støtte arbeidet i frivillige kulturorganisasjoner som er heimehørende i Vefsn kommune. Barn og unge vektes 2/3, mens medlemmer over 20 år vektes 1/3.

Alle frivillige kulturorganisasjoner kan søke. Tilskudd gis som hovedregel ikke til politiske, livssyns- og interesseorganisasjoner.

Søknadsfrist: 15. mars

Søknad sendes:
Vefsn kommune,
e-post: post@vefsn.kommune.no
Post: Postboks 560, 8654 Mosjøen

Les mer og last ned søknadsskjema på vefsn.kommune.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post