Fitjar kommune støtteordninger

Fitjar kommune deler blant annet ut kulturmidler og gir støtte til fritidsaktiviteter for barn. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon.

Les mer om Fitjar kommune støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (3)
logo
Kulturmidlar

Beskrivelse

Lag/foreiningar som aktiviserer barn/ungdom, blir prioriterte. Laga bør ha som mål å gi tilbod til personar med behov for hjelp. Kulturaktivitetar i nærmiljøa blir prioriterte. Kulturmidlane skal stimulere til eit mangesidig kulturliv av høg kvalitet.


Målgruppe

Alle lag/foreiningar som er aktive, har eit ideelt formål og ordna reknskapsforhold


Vilkår

A) Ca. 50 % blir delt ut til organisasjonar som aktiviserer barn/ungdom innanfor ein eller fleire kulturaktivitetar. I fordelinga mellom desse blir det lagt vekt på talet på barn som er aktiviserte, mengda av aktivisering og kostnadene tilknyttet dette.

B) Ca. 10 % blir utdelt i grunnstønad til organisasjonar med eit minimum av aktivitet, som har eit ideelt formål, og som ved søknaden dokumenterer å ha ordna reknskap m.v.

C) Ca. 10 % blir utdelt til organisasjonar som ikkje fell inn under pkt. A, eller som ut frå ei samla vurdering kjem ugunstig ut ved fordelinga.

Veiledning

Søknaden må innehalde: reknskap med revisjonsrapport for siste år, årsrapport for siste år, og budsjett for inneverande år.

Oversikt over vedlegg som skal sendast inn saman med søknaden, får ein ved å kontakte kommunen.
SaksbehandlingSaka blir behandla i hovudutvalet for oppvekst, utdanning og kultur.

Organisasjoner og foreninger
logo
Fritidskasse

Fitjar kommune si fritidskasse har som mål å inkludere flest mogleg barn og unge i fritidsaktivitetar. I samarbeid med lag og organisasjonar skal me i fellesskap nå meir direkte ut til dei barna som treng det, og sørge for at økonomi ikkje er til hinder for at dei som ynskjer å delta i organiserte fritidsaktivitetar.

På sida Aktivitet for alle finn du oversikt over fritidsaktivitetar i Bømlo, Fitjar og Stord som du kan bli med på!


BRUK AV FRITIDSKASSA
Fitjar kommune si fritidskasse skal gje bistand og støtte uten å motta sensitive personopplysningar om utsette barn og deira familiar. Søknadsprosessen er ubyråkratisk, rask og enkel da me forvalte Fritidskassa med stor tillit til deg som søkjar. 

Send ein søknad for å søkje om støtte til ditt barn.
Sjå lenke her for søknadsskjema: https://www.fitjar.kommune.no/fritidskasse.561689.nn.html

 
Kven kan få midlar frå fritidskassa?
Målgruppa er barn og unge frå 5 – 24 år som av ulike grunner ikke deltar på faste fritidsaktiviteter kvar veka. Dette kan det vere mange grunnar til, men i hovudsak kan det være knytt til familien sin økonomi.

I utgangspunktet gjer me støtte til ein aktivitet per barn i halvåret. 

-Barnet må ha bustadadresse i Fitjar kommune. 


Kva kan me få dekka gjennom Fritidskassa?
Midlar frå fritidskassa kan dekke kostnadar til utstyr til ein fritidsaktivitet, deltakarutgifter til cup/leir, reise/ transport og måltid. 


Føremålet med fritidskassa
Fritidskassa er ei behovsprøvd ordning som gjev økonomisk støtte til deltakaravgift, utstyr og/eller reiser, cupar, leirar med meir for barn og unge i alderen 5 — 24 år, og som bur i Fitjar kommune. Målgruppa er barn, unge og familiar som av ulike årsaker treng økonomisk støtte for at barnet/ungdommen kan delta på éin organisert fritidsaktivitet.

 

 
Inntekstopplysninger
Økonomien i hushaldninga vert vurdert opp mot inntekta i hushaldninga. Utgangspunktet er at hushaldninga har ei årsinntekt som ligg under 598.825,- men her vil det vera rom for eit skjønn frå sak til sak.

Privatpersoner
logo
Kulturpris

Kriteria for kulturprisen:

1.Prisen kan tildelast lag, organisasjonar eller einskildpersonar innan alle kulturgreiner. Til dømes kulturarbeidarar kulturelle organisasjonar, kunstnarar og organisasjonar og personar som legg til rette idrett -og friluftsliv.

2. Kulturkontoret skal ved annonsering ein gong i året be om framlegg til kandidatar til prisen.

3. Formannskapet som kulturstyre peikar ut kven som får prisen.

4. Tildelinga er endeleg og kan følgjeleg ikkje endrast.

5. Sjølve tildelinga kan finne stad ved eit høveleg arrangement i Fitjar i same år som den politiske handsaminga av prisen finn stad.

6. Formannskapet kan komma med eigne framlegg om kandidatar til prisen, både innan oppgjeven tidsfrist og som framlegg i møte.

7.  Prisen vert gjeven for aktiv frivillig kulturarbeid over lengre tid eller for særleg gode einskildtiltak.

Framlegg til kandidatar kan sendast på e-post til fitjar@fitjar.kommune.no eller til Fitjar kommune v/kulturkontoret, Postboks 83, 5418 Fitjar. Ved spørsmål ta kontakt med kultursjef i kommunen

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post