Sykkylven kommunes støtteordninger

Sykkylven kommune deler ut midler til blant annet kultur og utdanning. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjom om hva du kan søke på om du har tilknytning til Sykkylven kommune.

Les mer om Sykkylven kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Kontantkassa

Kontantkassa er ei støtteordning der føremålet er at alle barn og unge skal få moglegheit til å delta i ein fritidsaktivitet. 

Kontantkassa er eit samarbeid mellom Møre og Romsdal idrettskrets, GjensidigeStiftelsen og Sykkylven kommune. 

Kontantkassa er ei støtteordning der føremålet er at alle barn og unge skal få moglegheit til å delta i ein fritidsaktivitet. 

Kontantkassa er eit samarbeid mellom Møre og Romsdal idrettskrets, GjensidigeStiftelsen og Sykkylven kommune. 


Kva er tilskot frå kontantkassa?
Kontantkassa er ei støtteordning der du kan søkje om tilskot på ein enkel og ubyråkratisk måte. Tilskotet skal bidra til at barn og unge mellom 6-18 år kan delta i ein fritidsaktivitet uavhengig av familien sin sosiale eller økonomiske situasjon.


Dei som kan søkje om tilskotet er:

-Laget/foreninga, for eksempel idrettslaget, korpset, lokallaget, kulturskulen og andre
-Tilsette i kommunen, for eksempel helsesjukepleiar, miljøterapeut, barneverntenesta og andre
-Barnet eller familien kan ikkje søke sjølv.

Krav til søkjar
Søkjaren må vurdere om familien er i ein slik situasjon at eit bidrag frå kontantkassa vil vere avgjerande for om barnet kan delta på ein aktivitet eller ikkje. Det er barnet/familien sin situasjon som er avgjerande. Kontantkassa skal ikkje vere eit handslag til lag og foreiningar som har utfordringar med å inndrive kontingentar. 

Den som søkjer har ansvar for å følgje opp at barnet/ungdommen deltek i aktiviteten det er søkt tilskot til. I dette ligg det å informere involverte lag om at det er søkt om tilskot frå kontantkassa. Den som søkjer må hjelpe barnet/ungdommen til å huske på/komme seg til aktiviteten i starten, søkjar treng ikkje å følgje barnet på aktivitetane.

Kva kan du søkje om tilskot frå kontantkassa til?
Det vert gitt tilskot til:

-Kontingent/semesteravgift
-Turneringar/cup
-Leir
-Lommepengar
-Utstyr for deltaking i fritidsaktivitetar


Kor mykje kan ein få i tilskot? 
Ein kan søkje om tilskot for inntil 3000,- pr. person i året. Det betyr at ein kan søkje fleire gongar gjennom året for kvar person.

Søknadar vert behandla fortløpande (ingen søknadsfrist) og midlar vert fordelt inntil kassa er tom. 

Slik søkjer du
Søknadsskjema:

https://skjema.sykkylven.kommune.no/skjema/SYK052/Tilskot_fr_kontantkassa#

Søkjar må oppgi namnet på barnet og føresette. 

Du lese meir om kontantkassa på sykkylven.kommune.no

Privatpersoner
logo
Stipend til bachelor studentar innan helse og sosialfag

Sykkylven kommune søkjer årleg Fylkeskommunen om kompetansemidlar som ein vidare tildelar som stipend til bachelor studentar innan helse og sosialfag heimehøyrande i kommunen. 

Fylkeskommunale kompetansemidlar skal stimulere til kompetanseutvikling for å møte utfordringar i helse og omsorgstenesta i framtida. Midlane blir fordelt i samsvar med den nasjonale prioriteringa.

Det er knytt vilkår for tildelinga som vil kome fram i vedtaket. Ein må vere budd på å vere ferievikar i høgtider og feriar så lenge ein er under utdanning og mottar stipend.

I søknaden må du legge ved ein studiebekreftelse frå Samordna opptak eller studiestaden. 

https://skjema.sykkylven.kommune.no/skjema/SYK031/Sknad_om_stipend#

Privatpersoner
logo
Kulturpris

Statuttar for kulturprisen i Sykkylven kommune


1. Sykkylven kommune har oppretta ein kulturpris for å stimulere til brei kulturell innsats i kommunen. Namnet på prisen er "Kulturprisen for Sykkylven".

2. Prisen kan delast ut ein gong kvart år til einskildperson (ar), lag eller organisasjonar i Sykkylven som har markert seg med arbeid for å fremje det lokale kulturlivet. Med kulturprisen vil ein kunne heidre personar eller lag som har gjort ein særleg fortenestefull innsats på eit avgrensa felt i ein kortare periode eller ved eit særskild høve. 

3. Ein jury på tre personar skal velje kandidat til prisen. Juryen skal vere samansett av to medlemer frå Levekårsutvalet og eitt frå kultureininga i Sykkylven kommune.


4. Alle som vil kan kome med framlegg til kanddatar til prisen. Frist for innlevering av forslag vert kunngjort i lokalavisa og publisert på Sykkylven kommune si heimeside tre veker før fristen går ut. Juryen står fritt til å velje mellom dei innkomne forslaga eller å velje mellom nye kandidatar. Juryen skal grunngje vedtaket om tildeling av kulturprisen. 

5. Det skal ikkje gjerast offentleg kven som er kandidatar eller kva utfall avrøystina mellom kandidatane fekk. 

6. Prisen skal vere eit pengebeløp. Beløpet blir fastsett av Levekårsutvalet. Det skal regulerast for kvar valperiode. Den/dei som får prisen skal også få eit diplom. Utdelinga skal skje ved første kommunestyremøte kvart år, dersom juryen finn høvelege kandidatar til prisen. 

7. Kultureininga skal stå for administrasjonen av prisen og syte for at tiltaket vert gjort kjent i lokalsomfunnet. Prisen for 2019 - 2022 vert sett til kr. 15 000. Løyvinga blir dekt over kulturbudsjettet. 

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Spelemidlar

Desse kan søke tilskot
-Kommunar og fylkeskommunar
-Lag og foreiningar registrert i frivilligheitsregisteret
-Grupper organisert under Friluftsrådenes landsforbund og Norsk friluftsliv
-Aksjeselskap, andelslag eller andre samvirke som oppfyller krava til organisasjonsform


Det kan søkast tilskot til
-Bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg som er open for allmenn idrettsleg verksemd eller eigenorganisert aktivitet, som ikkje er underlagt kommersielle interesser.
-Kjøp og innreiing av eksisterande anlegg.
-Universell utforming av eldre idrettsanlegg.

Søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post