Engerdal kommunes støtteordninger

Engerdal kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Engerdal kommune.

Les mer om Engerdal kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Her er det god plass til alle som ønsker å komme hit og vi deler gjerne arealet med flere.
Støtteordninger (9)
logo
Tiltaksprisen

Tiltaksprisen ble opprettet i 1984.

Prisen deles årlig ut etter avgjørelse av tiltaksnemnda (formannskapet). Selve prisen er tenkt som en oppmuntring for dyktig utført tiltaksarbeid (nyetablering, videreutvikling av et allerede eksisterende tiltak, vektlegging av fantasi, dyktighet, nyskapning, økonomiresultat, osv.). Prisen kan gå til enpersons bedrifter, større bedrifter eller rene ideskapere.

Næringslivet/bedriftene sjøl må kunne komme med forslag på kandidater, men også fra hvem som helst ellers bør forslag kunne etterspørres. Også fra tiltaksnemnda sjøl.

Et trivelig arrangement rundt prisoverrekkelsen og publisitet rundt utvelgelsen av prisvinneren vil kunne gi økt status til godt tiltaksarbeid. Målet må være: PR rundt dyktige tiltaksskapere!

Tiltaksprisen lyses ut hvert år i kommunens informasjonsavis Vard 'n og her på nettsidene. Etter at det er kommet inn forslag er det formannskapet som tiltaksnemnd som bestemmer hvem som skal ha prisen.

Les mer og foreslå kandidat på engerdal.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Kulturprisen

Kulturprisen for Engerdal kommune skal deles ut annet hvert år og skal deles ut i 2023.  Få informasjon om neste frist på engerdal.kommune.no.

Kulturprisen kan deles ut til personer eller lag som har gjort en særskilt innsats for kultur- eller samfunnslivet i Engerdal. Det legges til grunn et utvidet kulturbegrep der kultur også omfatter alt som bidrar til at lokalsamfunnet utvikles i en positiv retning.

Følg mer på kommunens hjemmesider for frist for 2025.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Femundfondet

Formål

Hovedformålet med bruken av fondsmidlene er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Fondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, men kan også benyttes til finansiering av kommunale stillinger som er direkte relatert til næringsutvikling, jfr. merknadene til vedtektene. Lenke til vedtektene finner du på engerdal.kommune.no.

Fellestiltak bør prioriteres.

Støttevilkår

• Støtte fra fondet skal kun gis til virksomheter som har forretningsadresse i Engerdal.
• Søknadsbeløpet skal være uten merverdiavgift (MVA).
• Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50% av det totale kapitalbehov for et prosjekt.

Krav til søknad

Søknader skal inneholde følgende:
• Opplysninger om søker (for eksempel alder, utdanning og praksis)
• Forretningsidé / beskrivelse av prosjektet
• Kostnadsoverslag
• Finansieringsplan

Videre bør et driftsbudsjett for 2 år framover følge søknaden.

Driver søkeren på forhånd egen næringsvirksomhet, skal det sendes med utskrift av resultatregnskap og balanse for siste driftsår. Disse opplysningene bør også gis om inneværende driftsår i den grad det foreligger.

Kommunen kan i de tilfeller det anses nødvendig, be om ytterligere dokumentasjon og
opplysninger

Søknadsfrister

Søknader om tilskudd kan fremmes gjennom hele året. Søknad om støtte skal sendes før oppstart av prosjektet

Les mer og  søk elektronisk på engerdal.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Næringsfondet

FORMÅL

Hovedformålet med bruken av fondsmidlene er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende næringsliv med forretningsadresse i Engerdal.

Fondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, men kan også nyttes til kommunalt nærings- og tiltaksarbeid samt kunnskapsrettet og fysisk infrastruktur.

Bruken av fondet skal gjenspeile de mål og strategier som trekkes opp i kommunens næringspolitikk og særlig slik dette fremkommer i ”Strategisk næringsplan”.

Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom prioriteres. Ungdom er i denne sammenheng definert opp til 30 år.

Bare prosjekter med kapitalbehov under årlig fastsatte grenser kan støttes fra det kommunale næringsfondet.

Kapitalgrensene for de ulike formålene fastsettes i det årlige tildelingsbrevet fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift i bedrifter eller kommunen. Det kan heller ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over offentlige budsjetter med unntak av vernede bedrifter.

STØTTEFORMER

Støtte kan gis som tilskudd.

STØTTEVILKÅR

Støtte fra fondet skal kun gis til virksomheter som har forretningsadresse i Engerdal.

Søknadsbeløpet skal være uten merverdiavgift (MVA).

Samlet støtte fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 30% av det totale kapitalbehov eksklusiv merverdiavgift for et prosjekt. Ved prosjekter av særlig betydning for kvinner eller ungdom, og ved nyetableringer kan det gis inntil 50 % støtte. Ungdom er definert opp til 30 år.

For støtteformålene kommunalt nærings- og tiltaksarbeid, kunnskapsrettet infrastruktur og fysisk infrastruktur, kan prosjektene fullfinansieres fra næringsfondet. Det er imidlertid en forutsetning at de fastsatte kapitalgrensene ikke overstiges.

Det er ikke adgang til samfinansiering med midler fra næringsfondet og midler som forvaltes av fylkeskommunen, Innovasjon Norge eller Kommunal- og regionaldepartementet. Ved rene kommunale tiltaks-/samarbeidsprosjekter og kommunale grunnlagsinvesteringer som skal behandles i fylkeskommunen eller Kommunal- og regionaldepartementet, kan imidlertid deler av kommunens egenandel, opp til kapitalgrensen for det enkelte formål, tas fra det kommunale næringsfondet.

Det kan heller ikke gis støtte til investeringer eller innkjøp som allerede er gjort. Det kan dispenseres fra dette hvis særlige tidshensyn er til stede eller investeringen/innkjøpet er gjort i forståelse med fondsforvalter.

KRAV TIL SØKNAD

Søknader skal inneholde følgende:
• Opplysninger om søker (for eksempel alder, utdanning og praksis)
• Forretningsidé / beskrivelse av prosjektet
• Kostnadsoverslag
• Finansieringsplan

Videre bør et driftsbudsjett for 2 år framover følge søknaden.

Driver søkeren på forhånd egen næringsvirksomhet, skal det sendes med utskrift av resultatregnskap og balanse for siste driftsår. Disse opplysningene bør også gis om inneværende driftsår i den grad det foreligger.

Kommunen kan i de tilfeller det anses nødvendig, be om ytterligere dokumentasjon og opplysninger.

SØKNADSFRISTER

Søknader om tilskudd til fondet kan fremmes gjennom hele året. Søknad om støtte skal sendes før oppstart av prosjektet.

Les mer og søk elektronisk på engerdal.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Kulturmidler til arrangement

Det avsettes en sum på årsbudsjettet som kan fordeles til arrangementer. Det er tidligere lagt føringer på at arrangementene skal ha en viss næringsmessig betydning, uten at det er nærmere utdypet. Arrangementene trekker folk til området noe som genererer økt omsetning i forhold til overnatting, bespisning, handel etc. I tillegg kjøpes mye av de varene som brukes ifbm arrangementene av lokale bedrifter, noe som også har en næringsmessig betydning.

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV MIDLER TIL LAG OG FORENINGER

Tildelingen skjer etter følgende rekkefølge:
1. Lag som jobber med barn og unge som er åpen for alle.
2. Lag som dekker hele kommunen.
3. Aktivitet i laget (tidligere er benyttet både faktaopplysninger og skjønn)
4. Antall medlemmer (det er viktig å være klar over at ofte kan lag med få medlemmer gjøre en like bra jobb og ha større aktivitet enn lag med mange medlemmer. Derfor prioriteres aktivitet foran antall medlemmer)
5. Lag som har spesiell aktiviteter og som integrerer f.eks funksjonshemmede. Likeledes bør det gis tilskudd til lag som ivaretar spesielle interesser.
6. Lag som har små muligheter til å skaffe midler ved egne arrangement.
7. Ut over den årlige TV-aksjonen tildeles det i utgangspunktet ikke midler til nasjonale, regionale foreninger, samt lag og foreninger utenfor kommunen.

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV MIDLER TIL IDRETTANLEGG

Tildeling av midler skjer etter følgende rekkefølge:
1. Anlegg som har fått spillemidler.
2. Anlegg tilrettelagt for barn og unge. (det legges også vekt på at anleggene er Universelt Utformet)
3. Anlegg som krever stadig vedlikehold. F. eks gressbaner, skiløyper prioriteres foran andre anlegg.
4. Mindre nærmiljøanlegg som har fått offentlige midler.
5. Andre anlegg.
6. Det skal ikke betales ekstra for annonseplass, stadionreklame etc for lag og foreninger som mottar kommunalt tilskudd.

Søknad om tilskudd til idrettslag og idrettsanlegg sendes Idrettsrådet. Søknad om tilskudd til sang/musikk/dans sendes Sang- og Musikkrådet. Tilskudd til øvrige kulturtiltak sendes til Engerdal kommune.

Rådmannen fatter vedtak om fordeling mellom disse områdene etter et drøftingsmøte med lederne for idrettsrådet, sang- og musikkrådet og ungdomsrådet. Rådene foretar den videre tildeling til de enkelte lag/foreninger. Etter at rådene har foretatt årets tildeling rapporteres denne tilbake til Engerdal kommune.

RETNINGSLINJER FOR TILDELING TIL ARRANGEMENTER

1. Budsjett for årets arrangement og regnskap for forrige års arrangement skal vedlegges søknaden.
2. Som motytelse til det tildelte beløp skal tilskuddsmottakerne profilere kommunen som samarbeidspartner og reiselivsmål. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere om dette i kontakt med tilskuddsmottaker.

Les mer og søk elektronisk på engerdal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Spillemidler

Spillemidlene er en statlig tilskuddsordning. Søknadsfristen er 1. oktober.

Det kan søkes om spillemidler:

• til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet og som ikke er underlagt kommersielle interesser
• til nærmiljøanlegg

Før du søker, må du kontakte kommunen for å registrere anlegget i Anleggsregisteret.

I tillegg fins en egen tilskuddsordning for lokale kulturarenaer.

Les mer og søk elektronisk på engerdal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til inkludering av barn og unge

Barn og unge skal få delta på fritidsaktiviteter selv om foreldrene har dårlig råd. Offentlige instanser, lag og foreninger og private kan søke om tilskudd.

Søknaden sendes til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) via eget søknadsskjema. Det er Bufdir som forvalter Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge.

Etter at søknadsfristen er ute, får Engerdal kommune tilsendt alle lokale søknader. Engerdal Kommune vurderer dem, setter opp ei prioriteringsliste og sender dem tilbake til Bufdir for endelig behandling.

Frist: 18. november. Følg med på engerdal.kommune.no for neste års frist og elektronisk søknadsskjema.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til friluftsaktivitet

Frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret kan nå søke om tilskudd til friluftstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet, som for eksempel organiserte turer, friluftsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter.

Søknadsfristen er 1. februar.

Mål for ordningen og målgruppe

Målet med ordningen er å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkninga. Målgruppe for ordningen er frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) og interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv.

Hvilke typer tiltak kan få tilskudd

Det blir primært gitt tilskudd til friluftstiltak som stimulerer til direkte friluftslivsaktivitet, som for eksempel organiserte turer, friluftsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter. Mindre deler av tilskuddet kan nyttes til innkjøp av enkelt utstyr og materiell når dette er nødvendig for å gjennomføre friluftslivsaktivitetene, som for eksempel fiskestenger, kompass, et begrenset antall enkle telt mv. Kostnadskrevende utstyr kan det ikke gis tilskudd til. Det kan heller ikke gis tilskudd til utstyrssentraler/utstyrsbanker eller til lag og foreninger som vil supplere sitt eget utstyrslager.

Følgende typer av aktiviteter og tiltak blir prioriterte:

• Aktiviteter som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige for ulike brukergrupper.
• Tiltak som blir gjennomført i nærmiljøet – med særlig vekt på byer og tettsteder.
• Tiltak som medvirker til økt deltakelse over tid
• Tiltak rettet mot personer som er lite fysisk aktive
• Tiltak rettet mot barn, unge og barnefamilier
• Tiltak rettet mot personer med nedsett funksjonsevne
• Lokale/regionale tiltak rettet mot personer med innvandrerbakgrunn

Finansiering/egenfinansiering

For at midlene skal gi mest mulig aktivitet, så bør det helst være en viss grad av egenfinansiering og/eller egeninnsats (dugnad) ved finansiering av tiltaket det søkes om tilskudd til. Omfang av egeninnsats og dugnad skal gå fram av budsjettet for tiltaket. Dugnad føres som både inntekt og utgift i budsjettet for å synliggjøre verdien av dugnadsinnsatsen

Hvor skal søknaden sendes

Alle søknader skal sendes via elektronisk søknadssenter. Søknader fra frivillige organisasjoner på kommune- og fylkesnivå skal adresseres til fylkeskommunen i det fylket søknaden gjelder. Om et tiltak planlegges gjennomført i flere fylker, skal søknad adresseres til hver av de aktuelle fylkeskommunene med opplysninger om planlagt aktivitet og behov for midler knyttet til tiltak i det aktuelle fylket. Om tiltaket har personer fra hele landet som målgruppe, og/eller det er vanskelig å knytte tiltaket til ett eller et fåtall fylker, skal søknad adresseres til Miljødirektoratet. 

Søknader fra sentralleddet i medlemsorganisasjonene i Norsk Friluftsliv skal også sende sine søknader gjennom elektronisk søknadssenter, og disse søknadene adresseres til Norsk Friluftsliv.

Les mer og søk elektronisk på engerdal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Ungdomsstipend

Engerdal kommune deler ut et ungdomsstipend på totalt 10.000 kroner pr. år. Stipendet kan deles på inntil 4 søkere. Stipendet er opprettet for å engasjere unge til å satse videre på aktiviteter der de allerede deltar aktivt. For eksempel aktiviteter innen kunst, kultur, idrett, friluftsliv eller andre fritidsaktiviteter. 

Den som kan søke på stipendet er ungdom fra 13 til 17 år med bostedsadresse i Engerdal. 

De som skal vurdere søknaden er ordfører Line Storsnes, virksomhetsleder utvikling Bjarne Granli og leder i ungdomsrådet Victor Edstrøm. 

Det vil bli lagt vekt på motivasjon og fremtidsplaner rundt aktiviteten, og refleksjoner rundt sin egen deltakelse i aktiviteten. Det er viktig at søker har fotfeste i aktiviteten sin, og ønsker å drive den videre. En søknad må minimum inneholde:

a) Hva slags aktivitet søker du til? 
b) Hvorfor søker du? 
c) Hva tenker du å bruke et eventuelt tilskudd til? 
d) Hvilke fremtidsplaner har du for aktiviteten din? 

Engerdal kommune kan veilede i forhold til å skrive søknad hvis dette er et ønske. 

Søknad sendes til: postmottak@engerdal.kommune.no 

Følg med på engerdal.kommune.no for neste års frist.

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post