Bardu kommunes støtteordninger

Bardu kommune tilbyr sine innbyggere flere stipender, legater og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Bardu kommune.

Les mer om Bardu kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (5)
logo
Tormod Vikens legat

Fondets formål er å yte stipend til utdanning til ungdom hjemmehørende i Bardu kommune.

Søknadsfrist for stipend fra Tormod Vikens legat er 15. oktober

Les mer og last ned søknadsskjema på bardu.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kulturprisen

Hvert år deler Bardu kommune ved hovedutvalget for omsorg og oppvekst ut kulturpris til enkeltpersoner, foreninger eller institusjoner innen Bardu kommune som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for kommunens kulturliv, innenfor det utvidete kulturbegrep.

Hvem kan nominere kandidater?
Både enkeltpersoner, lag og foreninger og institusjoner har anledning til å komme med forslag på aktuelle kandidater.

 


Forslag på kandidater
Bardu kommune ønsker forslag på kandidater til kommunens kulturpris. 

Forslag må sendes inn elektronisk via skjema på Bardu kommunes hjemmeside. 

Frist: 1. september 

Vedtekter

1. For midler bevilget av Bardu kommune og eventuelle andre bidragsytere,
tildeles en årlig kulturpris for Bardu kommune. Kulturprisen består av en
gavesjekk på kr 10.000 og et innrammet diplom.
2. Kulturprisen for Bardu skal sette fokus på frivilligheten og dens betydning.
Prisen tildeles enkeltpersoner, foreninger eller institusjoner innen Bardu
kommune som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for kommunens
kulturliv, innenfor det utvidete kulturbegrep.
3. Samme person kan ikke få prisen flere ganger for samme sak.
4. Muligheten for å fremme forslag på kandidater skal bekjentgjøres årlig.
Prisen tildeles av utvalg for omsorg og oppvekst i Bardu som kan velge å
tildele prisen til tidligere foreslåtte kandidater.
5. Prisutdelingen foretas av Bardu kommune v/ ordfører ved en passende
anledning.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturmidler til drift av egne lagshus og anlegg

Bardu kommune tildeler årlig ut kulturmidler til ordinær drift av lagshus og anlegg.

 

Hvem kan søke?

 • Søkeren må arbeide til beste for idrett og kulturliv i Bardu og huset / anlegget skal eies av laget som søker støtte.

Støtten tildeles ut fra følgende kriterier:

 • Husets / anleggets driftsutgifter / størrelse og aktivitetsnivå.
 • Lagshus / anlegg som tilrettelegger for aktivitet for barn, unge og personer med funksjonsnedsettelse prioriteres.
 • Lagshus / anlegg som tilrettelegger for et mangfoldig kulturliv prioriteres
 • Lag/foreningen som er hjemmehørende i Bardu kommune og eier hus/anlegg, laget er åpent for alle, følger demokratiske spilleregler, har eget organisasjonsnummer, har kultur og idrett som sitt formål og virkeområde og er registrert på Bardu kommune sin hjemmeside under lag / foreninger.
 • Bare hovedlaget i en organisasjon kan søke.

Det gis ikke tilskudd til:

 • Enkeltpersoner, politiske organisasjoner, eller fag- og interesseorganisasjoner eller lag/foreninger som utestenger grupper eller enkeltpersoner pga. religion, etnisk bakgrunn, sosial tilhørighet eller politisk syn.
 • For seint innkomne søknader eller mangelfulle søknader vil ikke bli behandlet.
 • Hus og anlegg som mottar annen kommunal støtte.
 • Hus og anlegg som ikke eies av laget.

Søknadsfrist: 1. mai

Les mer og søk elektronisk på bardu.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Ungdommens motivasjonspris

Prisen skal være med på å motivere ungdom til å være allsidige utøvere og påta seg leder/trener/instruktør - oppgaver, innenfor det utvida kulturbegrepet. 

a) Bardu kommune tildeler årlig 2 stk. Ungdommens motivasjonspriser til ungdom i alderen 15 – 20 år som bor i Bardu eller er tilsluttet lag/forening hjemmehørende i Bardu.

b) Ungdommens motivasjonspris består av to gavesjekker på kr 5 000,- og innrammet diplom.

c) Prisen tildeles ungdom som er: - aktivt med på å holde i gang eller starte gode miljøer for positive aktiviteter. - viser allsidighet som utøver (deltar i 2 eller flere aktiviteter). - aktiv som utøver og i tillegg har lederoppgaver. - prisen kan kun tildeles samme person en gang.

d) Forslag på kandidater til Ungdommens motivasjonspris skal sendes Bardu kommune, Kultur. Forslagene fremmes på eget skjema og skal være skriftlige og grunngitte.

e) Ungdommens motivasjonspris tildeles av Ungdomsrådet i Bardu kommune. Kultur er sekretariat for Ungdomsrådet.

f) Ungdommens motivasjonspris deles ut ved en passende anledning.

Forslag til kandidater
Hvem fortjener Ungdommens motivasjonspris?

Bardu kommune ønsker forslag på kandidater til Ungdommens motivasjonspris. Bor du i Bardu og vil foreslå noen du mener fortjener prisen i år, kan du sende ditt forslag senest 16. april. 

 

Skjema for å foreslå kandidater finner du på bardu.kommune.no

Privatpersoner
logo
Lokale aktivitetsmidler

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.


Målsetting med ordningen
Målet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primæraktiviteter som skal støttes. Det er et mål at ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede.


Målgrupper
Midlene skal benyttes til lokale lag og foreningers arbeid for barn (6-12 år) og/eller ungdom (13-19 år).


Fordeling av LAM
Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og krav og anbefalinger fra NIF.

Idrettsrådenes yildelingskriterier skal fastsettes på idrettsrådenes årsmøte, med medlemstall og/eller aktivitetstall for barn, ungdom, parautøvere (6-19) og allidrettsdeltakere (6-19) fra samordna rapportering brukes som basisgrunnlag for fordelingen.

Dersom idrettslag ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, kan de ta kontakt med sitt idrettsråd.

Utbetaling
Kulturdepartementet fastsetter beløpene som er til fordeling basert på innbyggertallet for barn og ungdom i hver kommune. NIF mottar tildelingsbrev i mai hvert år. Etter det sender NIF ut brev til idrettsrådene. 

Idrettsråd må foreta fordelingen til idrettslagene i sin kommune fra 15. august til 15. november. NIF betaler ut pengene til idrettslagene fortløpende to ganger per måned (10. og 25.) i perioden 25. august til 10. desember. Idrettslagene mottar beløpet i sin helhet i én omgang.

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

 • Ikke gå glipp av utlysinger
 • Få varsling per e-post