Vestfold fylkeskommunes støtteordninger

Vestfold og Telemark fylkeskommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Hvilke tilskudd som blir med videre i nye fylkeskommuner blir politisk vedtatt i januar. Etter dette vil vi publisere aktuelle tilskudd dere kan søke på.

Les mer om Vestfold fylkeskommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet.
Støtteordninger (16)
logo
Tilskudd til kunstproduksjon

Kommuner, profesjonelle kunstnere/miljøer og kulturaktører kan søke om utviklingsmidler til prosjekter og satsinger innen kunst og kulturområdet i Vestfold og Telemark.

Det kan søkes tilskudd innen fem kategorier:

Produksjonsstøtte

• Profesjonelle kunstnere og ensembler kan søke
• Det kan søkes til utvikling av nye produksjoner i Vestfold og Telemark
• Ordningen er 1-årig
• Ordningen lyses ut to ganger i året, med søknadsfrist 1. november og 15. mars

Arrangørstøtte

• Kan søkes av profesjonelle arrangører med et helårsprogram
• Programmet må bidra til mangfold og nyskaping
• Arrangører som mottar arrangørstøtte eller driftsstøtte fra Kulturrådet prioriteres
• Det kan søkes støtte for 1-3 år
• Ordningen lyses ut en gang i året, med søknadsfrist 1. november

Arrangementsstøtte

• Kan søkes av kulturaktører, institusjoner og kommuner
• Gjelder enkeltarrangement av høy kunstnerisk kvalitet
• Arrangementet kan ikke inngå i en festival
• Prioriterer arrangementer med et regionalt nedslagsfelt
• 1-årig ordning
• Ordningen lyses ut en gang i året, med søknadsfrist 1. november

Festivalstøtte

• For festivaler med høyt kunstnerisk nivå
• Programinnhold som bidrar til kunstnerisk mangfold i regionen
• Nyetablering 1-3 år
• Videreutvikling 2 år
• Evt. videre tilskudd i tråd med forventinger på Kulturrådets festivalstøtteordning
• Ordningen lyses ut en gang i året, med søknadsfrist 1. november

Reisestøtte

• For profesjonelle kunstnere
• Deltagelse på internasjonale arenaer som utstillinger, festivaler og lignende
• Det må vises til skriftlig avtale om deltagelse
• Ordningen retter seg ikke mot filmkunstnere, som kan søke Sørnorsk Filmsenter
• Maks søknadsbeløp 20 000 kroner
• Løpende søknadsfrist gjennom året

Retningslinjer 

Retningslinjene skal bygge opp under mål og satsinger i den nye kulturstrategien «Vestfold og Telemark – der mennesker møtes», som gjelder i perioden 2021-2024. Tilskuddsordningen skal bidra til at kunst og kultur når flere og nye mennesker, og stimulere kulturprosjekter av høy kunstnerisk kvalitet. Visjonen er et mangfoldig kulturliv som representerer en bredde av uttrykk.

Last ned retningslinjene for tilskudd kunstproduksjon på vtfk.no

Retningslinjene er vedtatt av Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett 23. september 2021.

Det kan innenfor denne tilskuddsordningen ikke søkes støtte til:

• Produksjon av skjønnlitterære bøker
• Produksjon av musikkinnspillinger
• Spillefilmer og dokumentarfilmer (som ivaretas av Sørnorsk filmsenter)
• Historiske festivaler
• Turnéstøtte
• Spillefilmer og dokumentarfilmer (som ivaretas av Sørnorsk filmsenter og filmfondet Zefyr)
 

Les mer og søk elektronisk på vtfk.no

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Toppidrettsstipend

Hvert år deler Vestfold og Telemark fylkeskommune ut toppidrettsstipender til talentfulle utøvere fra fylket.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har satt av en årlig økonomisk ramme på 320 000 kroner til toppidrettsstipend. Det deles ut inntil 8 stipend årlig på 40 000 kroner til idretts- og parautøvere.

Toppidrettsstipend skal bidra til å bygge Vestfold og Telemark som idrettsfylke samt legge til rette for en aktiv og attraktiv region. Det skal gi unge utøvere inspirasjon og muligheter til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett. Det kan søkes stipend til trening, konkurranse og utstyr. Tildelingene bør sees i sammenheng med talentutviklingsprosjekter i Vestfold og Telemark. Toppidrettsstipend kan mottas mer enn en gang.

 
Søknadskriterier

- Utøveren er fra Vestfold og Telemark
- Utøveren representerer fortrinnsvis en klubb fra Vestfold og Telemark
- Utøveren er i aldersgruppen 18-23 år
- Utøveren må kunne dokumentere resultater på høyt nasjonalt/internasjonalt nivå

Krav til søknad

- Faktaopplysninger om søker og dokumentasjon på at søknadskriteriene er oppfylt
- Informasjon om søkers mål og ambisjonsnivå
- CV
- Budsjett (egeninnsats og eventuell annen finansiering må synligjøres)
- Anbefaling av søknaden fra klubb, krets, forbund eller andre relevante aktører

Søknadsfrist: 15. mars 

Søknadsprosedyre

- Søknad registeres elektronisk på vtfk.no.
- Fylkeskommune mottar alle søknadene og oversender dem til idrettsfaglig komite bestående av to representanter fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, en representant fra Vestfold og Telemark idrettskrets og en representant fra Olympiatoppen Østlandet.
- Komiteen innstiller inntil 8 kandidater og legger disse frem for hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett for tildeling.
- Vestfold og Telemark fylkeskommune foretar formell utdeling av stipendene på egnet sted.

Les mer og søk elektronisk på vtfk.no


 

Privatpersoner
logo
Spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv

Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet skal bidra til en infrastruktur som gir befolkningen mulighet til både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av frivillige. Søkere må kontakte egen kommune for å få vite den enkelte kommunes søknadsfrist. Mer detaljerte bestemmelser om søknadsåret 2022 er gitt i appanleggsregisteret.no
 

Hvem kan søke?

Søkere om tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og friluftsliv kan være:

- Kommuner og fylkeskommuner
- Idrettslag underlagt Norges idrettsforbund
- Sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, samt Oslofjordens Friluftsråd, og Norsk Friluftsliv kan søke om tilskudd til friluftslivsanlegg
- Aksjeselskaper, andelslag eller andre sammenslutninger som oppfyller krav til organisasjonsform – se bestemmelsene
- I tillegg kan borettslag og velforeninger (med unntak av hyttevelforeninger) søke tilskudd til nærmiljøanlegg

Det er et grunnleggende prinsipp at støtte i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til følgende:

- bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet eller egenorganisert aktivitet, og som ikke er underlagt kommersielle interesser.
- kjøp og innredning av eksisterende anlegg
- universell utforming av eldre idrettsanlegg

Det kan ikke søkes tilskudd til leie, erverv av grunn, tribuner, veier og parkeringsplasser, tilknytningsavgifter, finansieringskostnader med unntak av renter på byggelån i byggeperioden, flytting av kabler/ledninger/rørføringer, eiendomsgjerder og reguleringsarbeid.

Hvor mye kan det søkes om?

Man deler anleggene inn i to hovedkategorier:

- ordinære anlegg
- nærmiljøanlegg

Hovedregelen for ordinære anlegg er at det kan søkes om tilskudd med inntil 1/3 av anleggets godkjente kostnad. Nedre grense for godkjent kostnad ved beregning av tilskudd er pr. 2021 kroner 150 000, med noen få unntak på skilting/merking av turveger, turstier og tur-/skiløyper, kart og gapahuk. Tilskuddet er begrenset av fastsatte, maksimale beløp for den enkelte anleggstype, se bestemmelsene for mer informasjon.

For nærmiljøanlegg kan det søkes om tilskudd på inntil 50 % av anleggets godkjente kostnad. Tilskudd er begrenset til kroner 300 000 per anlegg/element. Nedre grense for godkjent kostnad ved beregning av tilskudd er pr 2021 kroner 50 000.

Hvordan søke om spillemidler?

Søknad om tilskudd til anlegg for idrett og friluftsliv fremmes elektronisk på anleggsregisteret.no.

Det er særlig viktig å merke seg:

Kommunene fastsetter selv frist for søknad om spillemidler til anlegg i egen kommune. Frist for en samlet oversendelse av kommunens spillemiddelsøknader til fylkeskommunen er 15. januar hvert år. Før søknadene oversendes fylkeskommunen, må de være i formell orden.

Det er departementet som fastsetter rammen for de beløp fylkeskommunene får til fordeling det enkelte år. Departementet skal meddele fylkeskommunene om beløpets størrelse i begynnelsen av mai.

Det er fylkeskommunen som fordeler de tildelte beløp og underretter søkere om resultatet innen 15. juli.

Du kan finne informasjon om planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg på nettsiden godeidrettsanlegg.no. 

For hver type anlegg vil du blant annet finne tekniske krav, forslag til planløsninger, materialvalg, forskningsartikler og beskrivelser av gode referanseprosjekter.

Kommunen og fylkeskommunen kan også bistå med hjelp til planleggingen dersom det er behov for dette.

Les mer på vtfk.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Spillemidler lokale kulturhus

Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.

Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler, eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scene kunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst.

Disse kommunene kan søke

Frem til 2027 er det kun følgende kommuner i Vestfold og Telemark som kan søke om spillemidler til kulturbygg: Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten, Færder og Holmestrand. Dette skyldes at det årlige tilskuddet fra Kulturdepartementet til kulturbygg i tidligere Telemark fylke, i sin helhet har blitt tildelt Ibsenhuset i Skien.

Når den økonomiske forpliktelsen til Ibsenhuset er innfridd i 2027, etableres det nye retningslinjer slik at alle kommuner i Vestfold og Telemark kan søke.

Hva kan det søkes om

Midlene skal benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygg. Tilskudd kan også gis til etablering av livsnøytrale seremonirom, men ikke til ordinært vedlikehold eller drift.

Retningslinjer

Krav
1. Tilskuddet skal bidra til egnede lokaler og bygninger som gir rom for ulik kulturell
virksomhet.
2. Lokalene skal være åpne for all lovlig kulturvirksomhet. Ingen må stenges ute av
religiøse, sosiale eller politiske hensyn.
3. Planene må kvalitetssikres med hensyn til funksjonalitet.
4. Byggeprosjektet skal gjennomføres i henhold til gjeldene bestemmelser i plan- og
bygningsloven.
5. Kulturhuset skal ha universell utforming.
6. Kulturbygget må gis en god estetisk utforming.
7. Kulturhuset skal benyttes til kulturformål i minst 20 år.
8. Tilskudd kan utgjøre inntil 1/3 av total godkjente prosjektkostnader. For søkere som
har krav på refusjon av merverdiavgift skal tilskuddssatsen på 1/3 beregnes ut fra
prosjektkostnadene fratrukket merverdiavgift.
Tilskuddssatser
Det kan gis tilskudd med inntil 1/3 av godkjent kostnad. Øvre grense for tilskudd er satt
til kr. 2 000 000. Det settes ingen nedre grense for søknadsbeløp.

Søknadsprosedyre
Søknad om tilskudd til lokale kulturhus fremmes elektronisk på siden
www.idrettsanlegg.no. Det er særlig viktig å merke seg at dokumentasjonen som følger
søknaden skal være godkjent av kommunen.

Vedlegg som skal følge søknaden:
1. Opplysninger om aktivitet, behovsunderlag og søker
2. Tegninger
3. Detaljert kostnadsoverslag
4. Redegjøring for dokumentasjon for de enkelte poster i finansieringsplanen
5. Plan for driften av anlegget
6. Tinglyst skjøte/leieavtale
7. Vedtekter/utleieregler
Ved avtale om feste/leie kreves også kopi av tinglyst feste-/leieavtale (min. 20 år)

Les mer og last ned fullstendige retningslinjer på vtfk.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til idrettsarrangement

Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker med denne tilskuddsordningen å legge til rette for en aktiv og attraktiv region, og bidra til at det blir arrangert flere idrettsarrangementer i fylket. Idrettsarrangementer med regional, nasjonal og internasjonal betydning er viktig for å bygge Vestfold og Telemark som idrettsfylke. Med regional betydning menes arrangementer som har et regionalt nedslagsfelt og som gjennom sin attraksjonskraft bidrar til vekst i regionen og til å skape regional identitet. Midlene som tildeles i denne ordningen, skal gi arrangørene støtte i planleggingen og gjennomføringen av arrangement med miljøprofil og fokus på bærekraft.

Det er satt av 1,63 millioner kroner årlig til denne tilskuddsordningen.

Disse kan søke

Idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF), Norges jeger - og fiskerforbund, Det Frivillige Skyttervesen, Norges Bilsportforbund, kommuner og andre sammenslutninger (for eksempel AS, stiftelse, kommunalt foretak) kan søke. For sammenslutninger må mer enn 50% av eierne ved stiftelsen og til enhver tid være søkere som nevnt i første setning. Det må fremgå av sammenslutningens vedtekter at virksomheten er uten eget økonomisk formål. Et eventuelt overskudd skal ikke omdannes til fortjeneste for private eiere.

Søkere som ikke er nevnt over vil bli behandlet særskilt som kommersielle aktører. For kommersielle aktører som
skal arrangere idrettsarrangement og søke om midler fra denne ordningen, gjelder følgende:

• Samarbeidet mellom idrettslag og kommersielle aktør skal reguleres skriftlig, jf. NIFs regelverk. Skriftlighet sikrer bevisstgjøring for partene og gir trygghet og etterprøvbarhet. Skriftlighet sikrer også adgang til at overordnet organisasjonsledd kan kontrollere avtalens innhold. Vestfold og Telemark idrettskrets er et slik overordnet organisasjonsledd.
• Arrangementet skal være underlagt og gjennomføres i henhold til idrettens regelverk. Dette innebærer at NIFs regler om kamp - og konkurranseregler skal følges. Det samme gjelder regler om doping og straff. I tillegg skal barneidrettsbestemmelsene, samt regler om 0 - toleranse om seksuell diskriminering følges.
• Idrettslaget skal ha en rimelig andel av de inntekter arrangementet generer. Dette er primært påmeldingsavgifter, billettsalg, kioskslag, markeds - og mediaavtaler. En rimelig andel må sees i sammenheng med størrelsen på arrangementet, antall deltakere og brutto omsetning.
• Overordnet organisasjonsledd skal ha rett til innsyn i alle avtaler og dokumenter knyttet til arrangementet og samarbeidet. I praksis vil dette være Vestfold og Telemark idrettskrets i samråd med Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Arrangementskategorier det kan søkes tilskudd til

Det kan søkes om tilskudd til nasjonale og internasjonale arrangementer og mesterskap. Dette gjelder også for
aldersbestemte klasser.
• Norgesmesterskap
• Nordiske mesterskap
• Europa-cup
• Verdensmesterskap
• Verdens-cup
• Godkjente internasjonale stevner som står på internasjonale terminlister

I særskilte tilfeller kan Vestfold og Telemark fylkeskommune godkjenne arrangementssøknader med regional, nasjonal og internasjonal betydning, som ikke oppfyller mesterskapskrav i ovenstående liste.

Dette kan det søkes tilskudd til

Det kan søkes om tilskudd til utgifter som er knyttet til planlegging, prosjektering og gjennomføring av
idrettsarrangement. Tilskuddsberettige kostnader/elementer er for eksempel:
• Utgifter til sekretariat/resultatservice
• Utgifter til dommere og teknisk personell
• Markedsføringsutgifter
• Transport under arrangementet
• Kjøp av tid tidtakingsutstyr
• Leie av anlegg og utstyr
• Miljøtiltak (innkjøp, matservering, avfallshåndtering, transport, energibruk, informasjon og kommunikasjon)

Det gis ikke støtte til underskuddsgaranti, bankett, deltakelse, startpenger, reise og opphold for utøvere. Det er ingen nedre, eller øvre grense for søknadssum. Fylkeskommunen fastsetter endelig godkjent kostnad- og søknadssum. For kostnadskrevende arrangement kan fylkeskommunen dele opp tilskuddsbeløpet i inntil tre år.

Betingelser

Tilskuddet skal kun dekke utgifter direkte relatert til det formålet det er gitt tilsagn om. Tilskuddet skal ikke dekke utgifter til ordinær drift eller investeringer, og det kan ikke omdisponeres med mindre dette er forhåndsgodkjent av fylkeskommunen. Tilskudd som ikke benyttes etter forutsetningene, skal tilbakeføres til fylkeskommunen så snart som mulig. Fylkeskommunen må informeres om tilbakeføringen.

Ved eventuelle endringer i kostnadsoverslag, finansieringsplan og/eller større endringer av idrettsarrangementet, må fylkeskommunen kontaktes for ny godkjenning.

Som hovedregel må vertskommunen støtte enten med midler, lokaler eller utstyr. Det må fremkomme av søknaden hva kommunen bidrar med.

Følgende prioriteringer blir lagt til grunn:
• bærekraftige og miljøvennlige arrangement
• regional, nasjonal og internasjonal betydning
• betydning for by - og stedsutvikling
• fremme mangfold og inkludering
• bidra til nærings- og reiselivsutvikling
• utviklingspotensial og mulighet for aktivitetsøkning i regionen.

Utbetaling og rapportering

Fylkeskommunen kan foreta en delutbetaling på inntil 50 % av tilskuddet når planleggingen har kommet godt i gang. Utbetaling skjer på bakgrunn av delregnskap og statusbeskrivelse.

Sluttutbetaling av innvilget tilskudd skjer på bakgrunn av godkjent regnskap etter avsluttet arrangement. Det er kun kontantutgifter inkl. mva. som kan oppføres i regnskapet. Dugnadstimer/egeninnsats skal ikke medregnes.

Regnskapet skal vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet. Dersom arrangementet mottar midler fra andre, skal dette fremgå av regnskapsrapporten. Når tilskuddet er på 400 000 kroner eller høyere skal regnskapet kontrolleres av statsautorisert regnskapsfører/revisor. Regnskap for tilskudd under 400 000 kroner kan kontrolleres av annen revisor, for eksempel organisasjonens tillitsvalgte revisor.

Fylkeskommunen kan nedjustere innvilget tilskudd dersom arrangementet blir rimeligere enn først budsjettert, eller at regnskapet viser at det er betalt for ikke tilskuddsberettigede utgifter. Dersom tilskuddet ikke er benyttet etter forutsetningene, kan midlene inndras og føres tilbake til tilskuddsordningen.

Regnskap og sluttrapport sendes inn når prosjektet er avsluttet, eller innen tidsfristen gitt i tilsagnsbrevet.

Markedsføring

I markedsføring, omtale i media og informasjon om idrettsarrangementet i trykksaker og nettsider, skal det være klart at Vestfold og Telemark fylkeskommune er en samarbeidspartner. Fylkeskommunen skal ha en synlighet som samsvarer med den størrelsen tilskuddet utgjør, sammenliknet med andre bidragsytere.

Krav til søknad

Digitalt søknadsskjema på fylkeskommunens nettside skal benyttes. Vestfold og Telemark fylkeskommune - Tilskudd, stipend og spillemidler (vtfk.no). Det må gis opplysninger om:
1. Søkers navn, organisasjonsnummer, adresse, kontaktperson og bankkontonummer.
2. Beskrivelse av idrettsarrangementet
3. Hvilke utgifter, elementer eller tiltak det søkes om tilskudd til.
4. Budsjett med kostnadsoverslag og finansieringsplan.

Søknadsfrist

15. mars. Søknadsfristen er endelig.

Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett vedtar den endelige fordelingen av tilskuddsmidlene.
Hovedutvalget kan i sin saksbehandling  gjøre unntak fra retningslinjene i enkeltsaker, uten at et slikt unntak vil
danne presedens for andre søknader.

Les mer og finn lenke til søknadsskjema på vtfk.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Vestfold og Telemarks litteraturpris

Vestfold og Telemarks Litteraturpris tildeles en forfatter som personlig eller gjennom sitt forfatterskap har tilknytning til Vestfold og Telemark fylke.

Vestfold og Telemarks Litteraturpris er primært en skjønnlitterær pris, men kan også gis til en sakprosaforfatter. Prisen deles ut av fylkesordføreren under Kimen Litteraturfestival hvert år, og består i dag av et grafisk blad av en vestfoldkunstner og et reisestipend på 25 000 kroner. Kandidater kan kun foreslås av andre enn forfatteren selv.

Frist for å melde inn forslag på kandidaterer for 2022 er 15. august.

Send inn forslag

Retningslinjer og skjema for innsending av forslag finner du på vtfk.no

Juryen

Juryen for prisen består av fem medlemmer; ett fra bibliotek i Vestfold og Telemark oppnevnt av biblioteksjefene, ett fra Pris- og stipendkomiteen i Vestfold og Telemark fylkeskommune (leder), ett fra Vestfold og Telemark fylkeskommune oppnevnt av fylkesrådmannen, ett fra – og oppnevnt av – det litteraturfaglige miljøet ved Universitet i Sørøst-Norge, og én fylkesekstern litteraturkritiker oppnevnt av fylkesrådmannen.

Prisen ble innstiftet i 1997, og ble frem til 2009 utdelt av bokhandelen Norli i Tønsberg (tidligere Olafsens Bog- og Papirhandel). Vestfold fylkeskommune overtok eierskap og rettigheter til prisen og utdelingen i 2012. Fra 2020 ble prisen utvidet til Vestfold og Telemarks Litteraturpris.

Les mer og foreslå en kandidat på vtfk.no

Privatpersoner
logo
Fylkeskulturprisen

Vestfold og Telemark Fylkeskulturpris skal gi honnør og anerkjennelse til en aktiv kunstner eller kulturaktør som har gjort en betydelig innsats for fylkets kunst- og kulturliv.

Fylkeskommunen tildeler hvert år fylkeskulturprisen til en aktiv kunstner eller kulturaktør som er bosatt i Vestfold og Telemark, eller på annen måte har tilknytning til fylket. Prisen går til en kunstner eller kulturaktør som kan vise til særskilt aktivitet eller produksjon av høy kvalitet. Mer om retningslinjene finner du på vtfk.no.

Prisen er på 75 000 kroner, og kandidater kan kun foreslås av andre enn kunsteren eller kulturaktøren selv.

Det er hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett som vedtar hvem som skal motta prisen, basert på de innkomne kandidatforslagene.

Frist for å melde inn forslag på kandidaterer for 2022 er 15. august.

Skjema for innsending av forslag med begrunnelse finner du på vtfk.no

Privatpersoner
logo
Kunstnerstipend

Kunstnerstipendene skal bidra til at profesjonelle kunstnere i fylket vårt skal ha mulighet til videreutvikling og kompetanseheving. Søknadsfrist er 15. mars.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har en årlig økonomisk ramme på 250 000 kroner til kunstnerstipender. Hvert år deles det ut fem stipender på 50 000 kroner. Stipendene er rettet mot profesjonelle eller nyutdannede kunstnere med virke i Vestfold og Telemark, og skal gi kunstneren mulighet for egenutvikling gjennom studieturer, reiser, kurs eller kunstnerisk utforskning.

Søknadskriterier

• Kunstnere innen alle kunstarter kan søke
• Søkeren er en profesjonell utøver eller nyutdannet kunstner som har sitt virke i Vestfold og Telemark
• Stipendet kan gå til kompetanse- og utviklingstiltak, som studieturer, reiser, kurs og kunstnerisk utforsking
• Stipendet kan ikke gå til finansiering av ordinære offentlige utdanningstilbud
• Stipendet kan unntaksvis mottas mer enn én gang

Krav til søknaden

• Hva man søker stipend til
• Målsetting for stipendperioden
• Kunstnerisk aktivitet året før
• Søknaden må inneholde budsjett med forventede kostnader og inntekter
• Egeninnsats og eventuell annen finansiering må synliggjøres

Søknadsprosedyre

• Søknaden registreres elektronisk på vtfk.no. Her finner du også retningslinjene for stipendet
• Søknadene behandles administrativt av kunstfaglige rådgivere
• De administrative innstillingene legges fram for politisk behandling i Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett juni
• Fylkeskommunen foretar en formell utdeling av stipendene på et egnet sted

Søknadsfrist: 15. mars

Les mer og søk elektronisk på vtfk.no

Privatpersoner
logo
Stipend for husflid og håndverk

Vestfold og Telemark fylkeskommunene deler ut et årlig stipend på 60 000 kroner innen feltet husflid og håndverk.

Stipendet deles ut til en tradisjonsbærer eller nyskaper innen sitt fagfelt. Mottageren må være bosatt i Vestfold og Telemark og utøve håndverket sitt her. Man må være registrert som selvstendig næringsdrivende eller ha enkeltmannsforetak for å kunne søke. 

Hensikten med stipendet er å stimulere til ny formgivning, et nytt produkt eller videreutvikling av en teknikk innenfor fagfeltet tradisjonskunst.

Søknadsskjema og søknadsfrist

Søknadsfristen er 15.oktober.

Søkere sender en kortfattet søknad på maks to sider, der bakgrunn/virksomhet, plan for bruken av stipendet og et kortfattet budsjett er inkludert. Det er viktig å få fram i søknaden hvordan arbeidet ditt bidrar til å ivareta og samtidig videreutvikle en teknikk innenfor fagfeltet tradisjonskunst. Eventuelt billedmateriale kan komme i tillegg til den skriftlige søknaden, men vi ønsker maks fem bilder.

Søknaden sendes til post@vtfk.no, merket Husflid-/håndverksstipend.

Søknaden behandles av en jury som består av leder for institutt for tradisjonskunst og folkemusikk ved USN, campus Rauland, konsulent for Norges Husflidslag i Vestfold og Telemark og rådgiver i Vestfold og Telemark fylkeskommune.


Utstilling av kunstnerisk produkt

Rapporteringen skjer i form av utstilling av det kunstneriske uttrykket i nye produkter ved USN, campus Rauland.

Stipendet utbetales i to andeler: 50 000 kroner ved tildelingen, og 10 000 kroner ved utstillingen av det kunstneriske produktet påfølgende år.

Les mer på vtfk.no

Privatpersoner
logo
Jomfrulandstipendet

Vestfold og Telemark fylkeskommune og Kragerø kommune deler i fellesskap ut Jomfrulandsstipendet, som er på 25 000 kroner.

Alle profesjonelle kunstnere som er tilknyttet kunstnerorganisasjonene kan søke, og det stilles ingen krav om tilknytning til Vestfold og Telemark for å søke stipendet, men må holde til på Jomfruland i september/oktober. Gratis husvære vil bli stilt til disposisjon. Stipendiaten plikter å holde utstilling i Kragerø Kunstforening påfølgende år.

Søknadsfristen er 15. juni 2022.

Søknad må inneholde en beskrivelse av kunstnerisk bakgrunn og virke, samt en beskrivelse av prosjektet du ønsker å arbeide med på Jomfruland. Vi ser fortrinnsvis til prosjekter som har en kobling til Jomfruland. Søknaden sendes på epost til line.ruud.orslien@vtfk.no og merkes med "Jomfrulandstipendet 2022".

For billedmateriale ønsker vi helst henvisning til en nettside eller opplastning gjennom Dropbox etc. Sekundært kan bilder sendes til: line.ruud.orslien@vtfk.no

Les mer på vtfk.no

Privatpersoner
logo
Tilskudd for integreringstiltak for flyktninger

Formål

Tilskuddsordningen skal bidra til å iverksette målrettede integreringstiltak i regi av frivillige organisasjoner for å avhjelpe i den ekstraordinære flyktningsituasjonen. Målgruppe er frivillige organisasjoner som jobber målrettet med integreringstiltak for flyktninger.

Økonomisk ramme

Det er satt av inntil 5 millioner kroner til formålet. Det settes ingen øvre eller nedre grense, men søknadssummer over 20 000 kroner prioriteres. Det gis tilskudd til tiltak som igangsettes i løpet av 2022.

Hvem kan søke:

Lokale og regionale frivillige organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret. Støtteordningen vil også inkludere/omfatte samarbeid mellom ulike parter innenfor det frivillige, offentlige og private hvor prosjektet er initiert og styrt av frivillig sektor. Fylkeskommunen gir støtte til tiltak i Vestfold og Telemark fylke som involverer frivillig innsats, og som tilfredsstiller ett eller flere av prioriterte kriterier.

Det kan søkes om tilskudd til blant annet formidling av informasjon, fritids- og ferieaktiviteter, møteplasser, finansiering av utstyr og transport til aktiviteter med mer.

Kriterier:

I vurdering av søknadene vil det særlig bli lagt vekt på:
• Aktivitetene/tiltakene må kunne settes i gang raskt i denne ekstraordinære situasjonen og i løpet av 2022.
• Resultatene og effektene av tiltakene/prosjektene skal komme i Vestfold og Telemark fylke.
• Planlagt oppstartsdato og varighet skal gå tydelig frem av søknad.
• Prosjektet/tiltakene er forankret i ledelsen internt, og hos oppgitte samarbeidspartnere eksternt. Inngåtte samarbeid dokumenteres gjennom forpliktende avtaler/vedtak. Samarbeid som ikke kan dokumenteres gjennom avtaler/vedtak kan dokumenteres gjennom intensjonserklæring.
• Det må legges ved en realistisk tidsplan og budsjett.
• Det må gis informasjon dersom prosjektene/tiltakene gjennomføres i samarbeid med andre offentlige etater, frivillige organisasjoner eller næringsdrivende. Fylkeskommunen kan støtte prosjekter og tiltak som ikke omfattes av andre ordninger, og som vil være et supplement til det offentlige tilbudet. Geografisk spredning, brukermedvirkning og likeverd
står sentralt.

Frist for å søke:

Søknadsfristen er løpende ut 2022.

Krav til søker

• Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene.
• Søknad skal leveres gjennom søknadsportalen på Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Offentlig støtte

Alle tildelinger vil bli sett opp mot annen offentlig finansiering. Fylkeskommunale tildelinger kan ikke bidra til å overskride gjeldene støtteintensiteter for offentlig støtte. Se regelverk for offentlige støtteordninger på fylkeskommunens hjemmeside.

Rapport og regnskap

Det må leveres rapport og regnskap for bruk av tilskuddet innen tre måneder etter at tiltaket/prosjektet er gjennomført. Ved vesentlige endringer i tiltaket/prosjektet må dette meldes skriftlig til saksbehandler for vurdering og godkjenning. Dersom tilskuddet ikke benyttes til formålet, eller ikke kan benyttes innenfor tilskuddsperioden, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling skal framgå av vilkårene for tilsagnet.

Kontroll- og klageadgang

Søknader som er levert, og som vurderes å oppfylle kvalifikasjonskravene, vil være kvalifisert til videre behandling. Fylkeskommunen vil på basis av søknadene som kommer inn til frist, gi en tilbakemelding på kvalifiseringskravene og hva som eventuelt må endres for å kvalifisere til videre behandling. Det vil bli gitt skriftlig tilbakemelding med egen frist for å oppfylle endringsbehovene.

Fylkeskommunen vil opplyse om at søkere ikke har krav på midler selv om kvalifikasjonskravene (minimumskravene) er oppfylt. Utlysning av midler innebærer konkurranse, noe som betyr at ikke alle nødvendigvis vil få midler. Enten fordi oppstilte kvalifikasjonskrav (minstekrav) vurderes til ikke å være oppfylt, eller fordi man under vurderingen av det enkelte prosjekts aktualitet og/eller avveiningen mellom prosjekter, ikke finner grunn eller redusert grunn for å tildele midler
(prioriteringer under forvaltningens frie skjønn). Tildeling av tilskudd etter denne ordningen er å regne som enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Klageinstansen er særskilt klagenemnd i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Fylkestinget har
delegert slik klagebehandling til særskilt klagenemnd. Innkomne klager vil bli behandlet i henhold til egen prosedyre. Klagefristen er tre uker. Klagen sendes til Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Les mer og søk elektronisk på vtfk.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskuddsordning for inkludering og redusert utenforskap (TIRU)

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal arbeide for at flere i utenforskap inkluderes i arbeidslivet eller opplæring. Det skal legges til rette for kompetansehevende tiltak med mål om økt sysselsetting og bærekraftig vekst.

Hovedutvalg for næring og reiseliv i Vestfold og Telemark fylkeskommune har vedtatt (sak 9/22) å opprette en tilskuddsordning for inkludering og redusert utenforskap for 2022. 

Rammen for tilskuddsordningen er 1 million kroner.

Søknadsfristen er 3. mars 2022. 

Søk om midler på regionalforvaltning.no

Formålet med ordningen er å styrke mulighetene utsatte grupper har til å gjennomføre utdanning og komme i arbeid. Søkere er offentlige og private virksomheter som kan tilby tiltak i samsvar med de overordnede målene for tilskuddsordningen, og hvor brukermedvirkning og likeverd står sentralt. Tiltak skal være et supplement til det offentlige tilbudet.

Det kan søkes om midler til prosjekter som retter seg inn mot følgende utfordringer:

• Høy andel unge utenfor arbeid og utdanning
Vestfold og Telemark har en særskilt høy andel unge utenfor utdanning og arbeid. Samtidig øker andelen av unge som av ulike årsaker, blant annet psykiske helseutfordringer, blir uføretrygdet. Det er behov for å satse mer på videreutvikling av tiltak som bidrar til å få flere unge inn i ordinært arbeid og til å fullføre utdanning.
• Lav sysselsetting og høy andel uføre, samt lav verdiskaping
Det er viktig å understøtte vekst i sysselsettingsintensive næringer og næringer innen bærekraftig omstilling. Det er behov for å videreutvikle tiltak som ser ut til å ha god effekt for å sikre sysselsetting, og dermed arbeidsinkludering.
• Høy andel personer med fremmedspråklig/-kulturell bakgrunn utenfor arbeid og utdanning
Det er behov for tiltak som styrker denne gruppens forutsetninger for å bli inkludert i arbeids- og samfunnsliv. Av ulike årsaker er det ikke alle i denne gruppen som i dag klarer å stå i verken jobb eller utdanning. For at disse ikke skal falle helt utenfor, er det viktig at de tilbys andre meningsfulle aktiviteter som kan hjelpe dem til å bli mer inkludert og integrert, med mål om å på sikt gi dem mulighet for arbeid og utdanning.

Hvem kan søke? 

• Frivillige organisasjoner
• Bedrift/virksomhet
• Som bedrift/virksomhet anses enhver enhet, uavhengig av dens juridiske form, som utøver en økonomisk virksomhet, eksempelvis sosiale entreprenører
• Kommuner og andre offentlige instanser

Det er vedtatt følgende føringer for ordningen:

• 1 000 000 kroner avsettes til tilskuddordningen
• Utlysning 7. februar med søknadsfrist 3. mars 2022

Søknader knyttet til opplæring og andre kompetansehevende tiltak, henvises til egen ordning for bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen).

Utbetaling

50 prosent utbetales ved oppstart, 50 prosent ved innlevering av sluttrapport som dokumenterer at tiltaket er gjennomført.  

Krav til søknaden

I retningslinjene for denne tilskuddsordningen, finner du flere detaljer om krav til søknaden. Du finner lenke til retningslinjene på vtfk.no.

Offentlig støtte

Alle tildelinger vil bli sett opp mot annen offentlig finansiering. Fylkeskommunale tildelinger kan ikke bidra til å overskride gjeldene støtteintensiteter for offentlig støtte, se lenker til regelverk for offentlige støtteordninger på fylkeskommunens nettsider; vtfk.no

Søknadsskjema

Søk om midler på regionalforvaltning.no. Du finner lenke til skjemaet på vtfk.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Fagskoletilskudd

Vestfold og Telemark fylkeskommune gir tilskudd til fagskoler i fylket, for å kunne tilby kompetanse som arbeidslivet har behov for lokalt, regionalt og nasjonalt. Private og offentlige fagskoler kan søke om tilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning.

Om tilskuddordningen

Fylkeskommunen forvalter driftstilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning. I dag er det Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKdir) som har ansvar for tildelingen til fylkeskommunene. Les mer om Driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning på vtfk.no. Der finnes Orientering om tilskuddsordningen og Kunnskapsdepartementets reviderte retningslinjer per 18.august 2021, som gir viktige føringer for fylkeskommuner og fagskoler. 

Midlene fylkeskommunen får fra HKdir fordeles videre til private og fylkeskommunale fagskoler i eget fylke.

Hvem kan søke?

Alle fagskoler med studiested i Vestfold og Telemark kan søke om tilskudd til NOKUT-akkrediterte høyere yrkesfaglige utdanninger.

Søknad sendes via eget søknadsskjema.  

Søknadsfristen og behandling

Søknadsfristen er 15. desember hvert år.

Søknadene blir behandlet så snart vi kjenner fylkeskommunens rammer. Disse blir fastsatt i årlig i statsbudsjettet.

Formål

Driftstilskuddet til fagskoler skal stimulere til god kvalitet og gjennomføring i høyere yrkesfaglig utdanning. Tilskuddet skal også bidra til å dekke kompetansebehovene i samfunnet. Kunnskapsdepartementet har fastsatt fire mål for tilskuddsordningen:

• høy kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning
Utdanningene skal være av høy kvalitet og sikre gode vilkår for fagskolestudentene.
• yrkesretta høyere yrkesfaglig utdanning
Fagskolene skal utdanne kandidater som kan gå rett inn i yrkeslivet, med den praktiske og teoretiske kunnskapen som det er behov for i det enkelte yrket. Det er derfor viktig å vurdere hvor relevante utdanningene er for arbeidslivet.
• god tilgang til høyere yrkesfaglig utdanning.
Fagskolene skal bli en større og viktigere del av det norske utdanningssystemet, og en større del av studentene skal ta høyere yrkesfaglig utdanning.
• effektiv og solid fagskolesektor
Fagmiljøene skal ha tilstrekkelig faglig styrke, kvalitet og soliditet. Dette handler også om administrativ kapasitet og kompetanse.

Hva kan støttes?

Fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys akkreditert høyere yrkesfaglig utdanning i samsvar med behovet for kompetanse, lokalt, regionalt og nasjonalt.

Gjennom kunnskapsgrunnlag og oppfølging av den Regionale kompetansestrategien for Vestfold og Telemark, vil det synliggjøres hvilken kompetanse arbeids- og næringslivet i fylket etterspør. Dette vil være førende for hvilke høyere yrkesfaglig utdanningstilbud som vil bli prioritert ved tildeling av tilskudd.

I forvaltningen av tilskuddsordningen legges det vekt på likeverdig behandling av private og offentlige fagskoler. Tilskuddet skal komme studentene til gode og skal dekke driftsutgifter for utdanninger med studiested i Vestfold og Telemark.

Rapportering

Alle fagskoler skal rapportere til DBH Fagskolestatistikk. Det er flere frister gjennom året. Les mer om dette på vtfk.no

Les mer og finn flere relevante lenker på vtfk.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Regionale utviklingsmidler

Vestfold og Telemark fylkeskommune arbeider med tilrettelegging for næringsutvikling, og lyser ut prosjektmidler til oppfølging av Handlingsprogram. Utviklingsmidlene er fylkeskommunens økonomiske virkemiddel for å fremme samfunnsutviklingen i fylket.

Bruken av regionale utviklingsmidler

Målet for regional- og distriktspolitikken er balanse gjennom vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet. En bærekraftig region har en balansert befolkningssammensetning, og forvalter ressursene, både de menneskelige og naturen, for utvikling og verdiskapning, nå og i framtida.

Støtteordning for regionale utviklingsmidler 2022

Fylkestinget i Vestfold og Telemark fylkeskommune har, i sak 26/22, vedtatt støtteordning for regional utvikling. Rammen for denne utlysningen er 2 millioner kroner.

Søknadsfrist

Alle søknader skal leveres innen 9. august (kl. 23.59). Søknadene som leveres til denne fristen skal være så komplette som  mulig. Det er søknader levert til denne fristen og som er tilstrekkelig opplyst som vil være kvalifisert til videre behandling. 

Fylkeskommunen vil på basis av søknadene som kommer inn til frist, gi en tilbakemelding på kvalifiseringskravene og hva som eventuelt må endres for å kvalifisere til videre behandling. Det vil bli gitt skriftlig tilbakemelding med egen frist for å oppfylle endringsbehovene.

Prioriterte satsingsområder for støtteordningen:

Søknader må svare ut en eller flere av de prioriterte områdene:

• Knytte opplæring tettere til arbeidsliv og samfunnsutvikling, og øke satsingen på karriereveiledning og livslang læring;
• Styrke koblingen mellom forskning, forvaltning og næringsliv og fremme innovasjon, verdiskaping og nye arbeidsmåter;
• Bidra til grønn innovasjonsdrevet omstilling i næringsliv og verdiskaping; 
• Styrke regionens grunnlag for fremtidig verdiskaping og nye arbeidsplasser;
• Fremme kultur og naturbasert reiseliv, landbruk og mineralressurser;
• Jobbe for reduserte utslipp og utvikle karbonfangst og lagring i industrien (CCS);
• Ivareta mangfoldperspektivet;
• Bidra til økt inkludering og integrering gjennom kompetansehevende tiltak.

Det er vedtatt følgende føringer for ordningen:

• 2 millioner kroner avsettes til særskilt tilskuddordning.
• Fylkeskommunen støtter som hovedregel prosjekt og tiltak som er mulig å finansiere innenfor de gjeldende økonomiske rammer for støtteordningen ved vedtakstidspunktet.
• Prosjekt må avsluttes innen 18 måneder etter tilsagnsdato.

Søknader knyttet til bedriftsintern opplæring og andre interne kompetansehevende tiltak henvises til egen ordning for Bedriftsintern opplæring (BIO).

Alle tildelinger vil bli sett opp mot annen offentlig finansiering. Fylkeskommunale tildelinger kan ikke bidra til å overskride gjeldene støtteintensiteter for offentlig støtte, se unntakene i forordningen (GBER) for støttesatser. 

Krav til søknaden

• Søker må være juridisk person med registrert organisasjonsnummer.
• Det gis ikke tilskudd til prosjekter som er igangsatt før søknadstidspunkt.
• Søknad skal leveres gjennom Regionalforvaltning.no
• Søknaden skal være tilstrekkelig opplyst, dvs. inneholde alt som kreves for behandlingen – bla. prosjektplan med budsjett, aktivitetsplan og mål satt opp slik at det kan kontrolleres som grunnlag for endelig utbetaling.
• Organisering og bemanning må vises.
• Fylkeskommunalt tilskudd beregnes som hovedregel til inntil 50 % av budsjetterte utgifter.Innholdet i timesatsen skal følge fylkeskommunens regelverk. Egenandel gjennom timeinnsats kan ikke overstige 25 % av budsjett. I særlige tilfeller der dette vil legge uheldige begrensninger for gjennomføringen av prosjekter med stor forventet samfunnsmessig nytte, kan egenandelkravet tillempes. Dersom søker mener dette er tilfellet, må det forsøkes dokumentert i søknaden.
• Prosjektets forventede resultater og effekter må redegjøres for, og ha positiv effekt på og i fylket. Under ellers like vilkår prioriteres prosjekter der søker har permanent tilstedeværelse og aktivitet i regionen.
• Planlagt oppstartsdato skal gå tydelig frem av søknaden, og være senest innen 31. desember 2022.
• Planlagt prosjektavslutning skal gå tydelig frem av søknaden.
• Relevant kompetanse må dokumenteres
• Avslutning innen 18 måneder etter tilsagnsdato
• Det må redegjøres for all offentlig støtte (i henhold til statsstøtteregelverket) mottatt i inneværende og de to foregående år, hvor midlene kommer fra, beløp og regelverket det er tildelt etter.

Les mer og søk elektronisk på vtfk.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark

Regionalt forskningsfond skal finansiere prosjekter som bidrar til høy grad av ny kunnskapsutvikling og høy grad av utvikling innen bedrifter og offentlig sektor i regionen. I fondsperioden 2020-2023 er hovedmålet å øke regional utvikling gjennom tiltak i bedrifter og offentlig sektor som øker grønn omstillingsevne.

RFF Vestfold og Telemark finansierer prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i regionen og som er til nytte for bedrifter og offentlig sektor.
 
Målet er å skape vekst og nye muligheter gjennom forskning og utvikling på disse fem områdene: 

• Verdiskaping gjennom grønn omstilling
• Helse og omsorg
• Velferd, utdanning og oppvekst
• Teknologi
• By-, steds- og regionutvikling

Iht. forskrift om de regionale forskningsfondene fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. desember
2019 skal tilskuddsordningen styrke regionenes forskningsevne gjennom tilskudd til forskning og
innovasjon og gjennom mobilisering til økt FoU-innsats. Tilskuddsordningen skal styrke regionenes
forskningsevne gjennom tilskudd til forskning og innovasjon og gjennom mobilisering til økt FoU-innsats.

Les mer på vtfk.no. Utlystninger og søknadsskjemaer finnes på regionaleforskningsfond.no/rff-vestfold/

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Amtmann Aalls og hustrus legat

Til evnerik ungdom fra Telemark til videre utdannelse i håndverk, kunst eller vitenskap. Aldersgruppe: 16–20 år. Likningsattest må vedlegges søknaden. Stipendbeløp: kr 6.000.

Ta kontakt med fylkeskommunen for mer informasjon.

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post