Sveio kommunes støtteordninger

Sveio er en kommune i Sunnhordland i Vestland fylke. Den er den sørligste kommunen i fylket, og har bare fastlandsgrense til Rogaland. Kommunen grenser i sør til Haugesund og Tysvær, over fjorden i vest til Bømlo, over fjorden i nord til Stord og over Ålfjorden i øst til Vindafjord.

Sveio kommune administrerer to legat: 

Direktør S. Simonsen og hustrus legat og Torger Torgersens legat

 

I tillegg deler de ut spillemidler, kulturmidler og kulturpris.

 

Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon om hva du kan søke på om du har tilknytning til Sveio kommune.

Les mer om Sveio kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Sveio, mitt i leio
Støtteordninger (5)
logo
Direktør S. Simonsen og hustrus legat

Formål: Støtte til personar frå Sveio som tar høgare utdanning.

Geografiske kriterium: 
Søkarane må vera frå Sveio kommune, men kan studera kor som helst.

Utdrag frå statuttane til direktør S. Simonsen og hustrus legat § 4: «Føremålet med legatet er å hjelpa studentar/elevar til utdanning på universitets- og høgskulenivå. Legatet kan søkjast av studentar frå heile Sveio, men studentar busette i området Nordre Mølstre eller nordre sida av Mølstrevåg, skal ha fortrinnsretten ved utdelinga.»

 

Beløp:  0-10.000,-

 

Søknadsfrist: 1. mars annakvart år. 2025, 2027, 2029...

 

 

Privatpersoner
logo
Torger Torgersens legat

Formål: Støtte til førebyggande helsearbeid innan tuberkulose, hjarte- og karsjukdomar og kreft.

Geografiske kriterium: Arbeidet må rettast mot innbyggarar i Sveio kommune (ev. eit større regionalt område som inkluderer Sveio, f.eks. Haugalandet eller Sunnhordland).

Utdrag frå statuttane til Torger Torgersens legat § 4: «Kapitalens avkastning skal nyttast til førebyggjande helsearbeid om tuberkulose, hjerte- og karsjukdommar og kreft i Sveio kommune.»

Beløp: Ingen spesifikke grenser for sum eller tal på tildelingar. Dei siste tildelingar har typisk vore på mellom 4 000–10 000 kroner pr. mottakar.

Søknadsfrist: 1. mars kvart år.  

Kontaktinformasjon: Sveio kommune v/Servicekontoret, postmottak@sveio.kommune.no. 

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskotsordningar for lag og organisasjonar

Driftstilskot (Kulturmidlar):
Ordninga blir vidareført som tidlegare, med nokre mindre endringar. Den samla tilskotssummen er auka og er no på kr 280 000. Lag som skal søkja må tilfredsstilla krava i retningslinene. Retningslinene for kulturmidlane finn du her:

https://www.sveio.kommune.no/_f/p1/ic79dfda5-6c4c-4b72-9972-21f28ac60248/vedtekne-retningsliner-for-driftsstonad.pdf

Søknadsfrist: 1. april

Søknadsskjema finn du på sveio.kommune.no

Aktivitetstilskot:
Dette er ei ny ordning der det er høve til å søke tilskot til aktivitetsfremjande tiltak som tilrettelegging av aktivitetsområde og turstiar, arrangement og liknande. Tilskotet kan kombinerast med andre tilskotsordningar som spelemidlar, sponsorar o.a. Ordninga er open for dei fleste lag og organisasjonar i kommunen, inkludert FAU, velforeiningar og bygdelag. Føresetnaden er at tiltaket er i tråd med målsetjinga om å skapa aktivitet i kommunen. Tiltaka må mera opne for alle. Det er sett av kr 100 000 til aktivitetstilskot. Retningsliner for ordninga finn du her:

https://www.sveio.kommune.no/_f/p1/i5d0fdb4a-3c32-470b-97aa-933e7ada053b/vedtekne-retningsliner-for-tildeling-av-midlar-til-aktivitetsfremjande-tiltak.pdf

Søknadsfrist: 1. april og 1. oktober

Søknadsskjema finn du på sveio.kommune.no

Tilskot til private leikeplassar:
Det kan søkjast tilskot til tiltak på leikeplassar i private byggjefelt og nærmiljø. Ei velforeining eller tilsvarande må vera ansvarleg søkjar. Brukarar av området må vera omfatta av ei forsikring, til dømes gjennom medlemskap i Vellenes landsforening.

Tiltak på kommunale felt er finansiert over budsjettet for drift- og anleggsavdelinga. Avdelinga kan kontaktast ved planar om tiltak. Retningsliner for ordninga finn du her:

https://www.sveio.kommune.no/_f/p1/i3402a4d5-30a1-4335-82c2-caac09540e71/vedtekne-retningsliner-for-tilskot-til-private-leikeplassar.pdf

Søknadsfrist: 1. mars

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturstipend

Generelt
Det kan annakvart år delast ut kulturstipend i Sveio kommune. Storleiken på kulturstipendet vert fastsett i samband med budsjetthandsaminga.

Formål
Kulturstipendet skal primært delast ut innan områda idrett og kultur. Stipendet skal vera til hjelp for stipendmottakarane i vidareutvikling innan sitt område, og også tena som stimulans til vidare innsats for kulturlivet i kommunen.

Kriteria
Kulturstipendet deles primært ut til einskildpersonar fra Sveio kommune. I spesielle tilfelle kan stipendet gis til ei gruppe. I særlege tilfelle kan stipendet gis til personar som ikkje er busett i Sveio kommune, men som pa ein eller annan måte er knytt til kulturlivet eller idrettsmiljøet i kommunen.

Stipendet skal delast ut etter følgjande hovudkriteria:

Søkjar skal grunngje søknaden best mogleg og vise til korleis stipendet skal nyttast.
Stipendet skal i prinsippet ikkje kunne delast ut med sikte på ordinærere studiar.
Stipendmottakar skal gje ein kort rapport om bruk, erfaring og utbytte.
Dersom ikkje anna er avtalt skal tildelt stipend nyttast til omsøkt formål innan eitt år etter tildeling.


Tildeling
Avgjerd om kven som får stipendet, blir teke av det utvalet som har avgjerdsmynde, etter Sveio kommune sitt delegeringsreglement. Sakshandsamar på kulturavdelinga førebur saka, som blir framlagt utan forslag til vedtak.

Den som har avgjerdsmynde står fritt til å vurdera om det skal delast ut stipend, og kor mange som skal delast ut.

Utdeling
Utdeling av kulturstipendet blir gjort av ordføraren i Sveio kommune ved eit høveleg arrangement.

Søknadsfrist: 31. mai

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Spelemidlar

Generell informasjon:
Søknad må fremjast seinast i løpet av søknadsåret etter at anlegget er ferdig.
Før det kan søkjast om tilskott til anlegg, må kommunen registrere anlegget i idrettsanleggsregisteret. (kontakt kommunen).
Plan for anlegg det kan søkjast om tilskott til, må på førehand vera idrettsfunksjonelt førehandsgodkjent.
Frist for å levere søknad til kommunen, blir fastsett av kommunen og annonsert i aviser og på nettsida til kommunen.
Anlegg må vera universelt utforma.
Anlegg det blir søkt om tilskott til må vera ein del av den kommunale plan for idrett, anlegg og fysisk aktivitet, som vert rullert kvart år.


Ordinære anlegg
Med ordinære anlegg meiner ein anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt eigenorganisert fysisk aktivitet. Det kan søkjast om tilskott til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er opne for allmenn idrettsleg verksemd (idrett og fysisk aktivitet for alle) og som ikkje er underlagt fortenestebasert verksemd.
Det kan ikkje søkjast tilskott til drift. Det vert heller ikkje ytt tilskott til laust utstyr. Andre døme på utlegg som det ikkje blir gitt tilskott til er: leige, erverv av grunn, vegar og parkeringsplasser, tilknytingsavgifter, finansieringskostnader med unntak av renter på byggelån i byggeperioden., flytting av høgspentledningar (kablar) eigedomsgjerde og reguleringsarbeid.

Søkjarar om tilskott må ha organisasjonsnummer og anleggseigar plikter å halde anlegget ope for idrettsleg aktivitet i 30 år.

Som hovudregel kan ein søkje om tilskott på inntil 1/3 av godkjent kostnad til bygging og/eller rehabilitering av ordinære anlegg.
For fleire anleggstyper er det fastsett særskilte maksimale tilskottsbeløp.

Der ikkje anna er bestemt utgjer kr. 150.000 nedre grense for godkjent kostnad ved utrekning av tilskott. For kart er nedre grense for godkjent kostnad kr. 75.000.

Spelemiddelfond
Sveio kommune etablerte i 2004 ordning for forskottering av spelemidlar til større idrettsanlegg. Mange utbyggarar slit med finansiering av anlegg dei ønskjer å realisera. Forskotteringsordninga er eit viktig bidrag for utbyggarar som normalt vil ha store utfordringar  med å forskottere spelemidlane for eigen regning. Det er avsett 2 millionar på forskotteringsfondet kvart år, til bygging av idrettsanlegg som heilt eller delvis blir finansiert gjennom private tilskott, dugnad, rabattar mm. Det er berre anlegg som har fått godkjenning etter gjeldande reglar for spelemidlar det blir forskottert til. For å få førehandsgodkjenning må søknad vera handsama av fylkeskommunen og førehandsgodkjenning må ligge føre.

Nærmiljøanlegg

Der ikkje anna er bestemt gjeld dei generelle vilkåra for tildeling av spelemidlar til ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
Med nærmiljøanlegg meiner ein utandørs anlegg for eigenorganisert fysisk aktivitet, nært tilknytt by- og/eller aktivitetsområde. Nærmiljøanlegget skal vera fritt, allment tilgjengeleg for eigenorganisert aktivitet, først og fremst for born og ungdom (6-19 år). Nærmiljøet kan unntaksvis nyttast til organisert idrettsleg aktivitet, mein eigenorganisert fysisk aktivitet skal vera prioritert.
Nærmiljøanlegg skal vera utandørs anlegg haldast ope for aktivitet i 20 år frå det er ferdig eller rehabilitert.

Det kan søkjast om tilskott på 50% av godkjent kostnad. Maksimalt tilskott per anleggsenhet er kr. 300.000. Nedre grense for godkjent kostnad er kr. 50.000 (tilskott kr. 25.000)
Grunnlag for tilskott er avgrensa opp til kr. 600.000.

For søknad og regnskap for spelemidlar til ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg skal det nyttast digitale skjema.

Sjå meir informasjon om idrettsanlegg på idrettsanlegg.no. Her vil du også finne søknadsskjema.

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Adresse