Stor-Elvdal kommunes støtteordninger

Stor-Elvdal kommune tilbyr flere tilskuddsordninger til sine innbyggere. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Stor-Elvdal kommune.

Les mer om Stor-Elvdal kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (5)
logo
Lensmann Evenstads legat

Formål:

Utdanning og næringsutvikling innenfor landbruk.

 

Bidrag gis til:
Søkere fra Stor-Elvdal som tar utdanning, kurs og etterutdanning innenfor fagområde landbruk. Næringsutvikling i Stor-Elvdal kommune innenfor landbruksorientert virksomhet.

Søknadsfrist vedrørende støtte til utdanning innenfor landbruk er 1.november

Søknader til næringsutviling innenfor landbruksbasert næring kan innsendes hele året

Søknaden vil bli behandlet i legatenes styremøter ca 1.desember.
Eventuelt stipend vil bli utbetalt før jul.

Søknadsskjema finner du på stor-elvdal-legater.no

Bedrifter og næringsliv
Privatpersoner
logo
Stor-Elvdalslegatene

Stor-Elvdalslegatene består av opprinnelig 15 mindre legat som i mars 2014 er fusjonert til et felles legat. 1 januar 2019 ble Nyhus legat også fusjonert med Stor-Elvdalslegatene. Legatet har kontor på Koppang i Stor-Elvdal kommune.

Legatets formål er å forvalte kapitalen som tilhørte de opprinnelige legatene før fusjonen.
De opprinnelig legaters formål er videreført ved %-vis fordeling i forhold til legatenes formål og egenkapital før fusjonen. Legatets formål blir ivaretatt etter følgende veiledende prosentvis fordeling:

T1 - Utdanning ungdom og eldre i tidligere Sollia kommune 30%
T2 - Personer i Stor-Elvdal kommune med livstruende langvarig sykdom 5%
T3 - Videreutdanning av ungdom i Stor-Elvdal 28,5%
T4 - Fattige personer eller frivillige organisasjoner som gir bistand til fattige. 11,2%
T5 - Diakoni 6,7%
T6 - Premiering av godt fjøsstell og god behandling av husdyr 6%
T7 - Sang og musikk i Stor-Elvdal kommune.
Fortrinnsvis sangkor, skolekorps og kirkemusikk 3,4%
T8 - Bidrag til nyfødte barn 9,3%

Les mer og søk elektronisk på stor-elvdal-legater.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Årets ildsjel

Kriterier

Ildsjelprisen er kommunens takk og synliggjøring av mennesker som bidrar til å gjøre Stor-Elvdal til et godt sted å bo.

Prisen deles ut for frivillig uegennyttig virksomhet til glede for eget lokalmiljø eller Stor-Elvdalssamfunnet.

Innsatsen skal ikke være en del av utøvelsen av eget yrke/næringsutøvelse.

Innbyggerne inviteres til å komme med forslag til kandidater, og det oppfordres til å fornye forslag på tidligere kandidater som ikke nådde opp.

Både enkeltpersoner, grupper og lag/foreninger kan tildeles ildsjelprisen, og det er ingen forutsetning av ildsjelen er bosatt i kommunen.

Send inn forslaget ditt med en kort begrunnelse. En bredt sammensatt jury foretar utvelgelsen og vi ønsker mange gode forslag både på enkeltpersoner eller flere sammen.

Forslaget sendes til: postmottak@stor-elvdal.kommune.no, eller lever det på biblioteket senest innen 30. juni.

Les mer på stor-elvdal.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kulturmidler

Bevilgning og formål

Tilskudd til frivillige kulturformål avsettes som øremerket sum i kommunens årsbudsjett og skal bidra til å nå politisk vedtatte mål innenfor kultur, idrett, friluftsliv og folkehelse.

Om tilskuddsordningen

Denne ordningen er rettet mot hele bredden av lokale frivillige kulturaktiviteter. Frivillige lag, foreninger og enkeltpersoner i Stor-Elvdal kan søke om tilskudd til ikke-kommersielle formål.

Hva det kan søkes om

• Det kan gis tilskudd til arrangementer, aktiviteter, utstyr og prosjekter.
• Tiltak rettet mot barn, unge og generell folkehelse prioriteres.
• Søkers totaløkonomi, egeninnsats og aktivitetsnivå vektlegges.

Det gis normalt ikke tilskudd til

• Kostnader som er å betrakte som ordinær drift av lag og foreninger der medlemmene i hovedsak tilhører ikke-prioriterte målgrupper
• Utgifter det er rimelig at den enkelte deltaker selv dekker.

Søknadsprosessen

En ryddig og rettferdig behandling av søknadene forutsetter at søknadsfrist og krav til søknadens innhold er gjort kjent for potensielle søkere. Felles søknadsfrist retningslinjer, gjeldende søknadsskjema og samlet sum til fordeling bekjentgjøres i god tid og slik at det er tilgjengelig for alle.

Hva søknadene skal inneholde

• Budsjett og aktivitetsplan for søknadsåret
• Årsmelding som viser hovedaktiviteter og aktivitetsnivå
• Godkjent og revidert regnskap fra siste år
• Bankutskrift om en ikke bruker godkjent regnskapsfører eller regnskapet ikke er avsluttet
• Beskrivelse av egeninnsats, medlemsbetaling, dugnad og innsats for å skaffe andre inntekter.Politisk behandling av søknadene

Behandling av søknader om tilskudd fra kommunale kulturmidler er delegert til hovedutvalg for skole- kultur og oppvekst (SKO-utvalget)

Behandling i SKO utvalget

• Søknadene gjennomgås av administrasjonen, og godkjente søknader legges
deretter fram for SKO-utvalget med administrasjonens innstilling på første møte
etter fristens utløp.
• Utvalget fordeler midlene, og avgjør også hvor mye av samlet sum som skal
utbetales.

Søknaden vil ikke bli behandlet dersom:

• Den er sendt etter fristen uten at dette er begrunnet og avklart på forhånd
• Vesentlig dokumentasjon mangler (se punkt 5)

Utbetaling av tilskudd

• Tildelt tilskudd utbetales direkte til søkers kontonummer uten unødig opphold.
• Tilskudd som ikke blir brukt i henhold til søknaden kan kreves helt eller delvis
tilbakebetalt.

Les mer og søk elektronisk på stor-elvdal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Næringsfondet

Næringsfondet støtter opp om tiltak til økt aktivitet i Næringslivet og nyetablering i Stor-Elvdal.

Små og mellomstore bedrifter kan søke om bedriftsstøtte fra det kommunale næringsfondet.

Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter knyttet til stedsutvikling.

Stor-Elvdal kommune har næringsfond myntet på å hjelpe bedrifter og enkeltpersonforetak opp og fram. Bedriftsstøtten kan gå til formål som blant annet:

- etablererstipend
- produktutvikling
- markedsføring
- investering i utstyr og maskiner

Støtten er et distrikts- og regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis.

Kontaktinformasjon

Stor-Elvdal kommune, postmottak@Stor-Elvdal.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post