Skien kommunes støtteordninger

Skien kommune tilbyr sine innbyggere flere tilskuddsordninger og legat. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Skien kommune.

Les mer om Skien kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (12)
logo
Skien skolelegat til utdanning

Hvert år deles Skien skolelegat ut til unge studenter som er hjemmehørende i Skien. Legatet er en sammenslåing av 15 mindre legater, og formålet er å gi økonomisk støtte til evnerik ungdom som tar høyere utdanning.

Søknadsfristen er 31. desember. Søkerne får skriftlig svar i løpet av april. 

Kriterier for tildeling
Alle kan søke som er hjemmehørende i Skien kommune og har vært registrert i Skien folkeregister minimum de 3 siste år
Søkers inntekts-, og formuesgrense reguleres til henholdsvis 1G og 3G
Om søker bor hjemme i studietiden reguleres grensen for foresattes inntekt til 5G.
Søker må være mellom 18 og 25 år.
Søker bør ikke ha fått tildelt midler fra utdanningslegatene siste 3 år
Søkere som er sent i utdanningsfasen prioriteres
Søkere som er dårlig stilt økonomisk prioriteres
Tildelt beløp avhenger av søkermasse


Målgruppe
Ungdom som tar høyere utdanning.

Søknadsskjema ligger på:

https://www.skien.kommune.no/skien-kommune/servicesenteret/legater---skien-skolelegat/ 

Søknadsskjema kan også hentes på Servicesenteret i Kaffehuset.

Privatpersoner
logo
Skien legatfond

Skien legatfond er en sammenslåing av 31 enkeltlegater. Tanken bak støtteordningen er at den skal bidra til at mottagerne får en enklere livssituasjon.

Kriterier for tildeling:

Alle kan søke som er hjemmehørende i Skien kommune og har vært registrert i Skien folkeregister minimum de 2 siste år.
Legatet er ment å gå til et sosialt formål det vil si noe som gjør søkers livssituasjon enklere, enten på sikt eller for en kort periode.
Midlene er ikke ment å skulle dekke gjeld som søker har opparbeidet seg.
Søkere som er dårlig stilt sosialt/økonomisk prioriteres.
Andre eksisterende hjelpeordninger eller lånemuligheter skal være prøvd
Se Skien kommunes nettside for søknadsskjema og flere detaljer:

www.skien.kommune.no/legater

Studenter henvises til å søke på skolelegatene. 

Søknadsfrist er 31.desember 

Privatpersoner
logo
Tilskudd kulturarrangement

Planlegger dere et kunst- eller kulturarrangement?


Dere kan søke om tilskudd eller underskuddsgaranti. Arrangementet må være publikumsretta og ikke kommersielt. Eksempler på arrangementer det kan søkes til er konserter, dans- og teaterforestillinger, litteraturformidlinger og utstillinger.
Send søknaden minst en måned før arrangementet skal gjennomføres.

Kriterier for å søke

-Kulturarrangementet må gjennomføres i Skien og være åpent for alle.
-Søknaden skal inneholde beskrivelse av arrangementet (tittel, innhold, medvirkende, tid og sted) og budsjett.
-Organisasjoner som søker støtte må være registrert i Skien kommunes foreningsregister.
-Arrangører som mottar driftstilskudd fra Skien kommune, kan ikke søke.

Les mer og søk elektronisk på skien.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd kulturprosjekter

Tilskudd til utvikling av nye kunst- og kulturprosjekter/produksjoner, for eksempel innenfor:

-musikk
-scenekunst
-visuell kunst
-film
-litteratur
-lokalhistorie


Frivillige foreninger, kunstnere og andre kulturaktører kan søke om støtte til kulturprosjekter. Prosjektet må være knyttet til Skien kommune - enten gjennom søker eller innhold. 

Les mer og søk elektronisk på skien.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd kulturarrangører

Er du arrangør av en rekke kulturarrangementer gjennom året? Eller planlegger du en festival? Dersom arrangementene er publikumsretta og ikke-kommersielle kan du søke om tilskudd fra denne ordningen. 

Man kan ikke søke tilskudd til enkeltarrangementer herfra.

Kriterier for å søke

-Arrangementserien eller festivalen må gjennomføres i Skien.

-Organisasjoner som søker støtte må være registrert i Skien kommunes foreningsregister.

-Arrangører som mottar driftstilskudd fra Skien kommune kan ikke søke.

Les mer og søk elektronisk på skien.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd kommunale aktivitetsmidler idrett

Frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til arrangement og tiltak som fører til økt fysisk aktivitet.

Kriterier for å søke
Organisasjonen må være registrert i Skien kommunes foreningsregister. Tiltak rettet mot barn og unge prioriteres.

Slik søker du
Dere søker via elektronisk søknadsskjema. Klikk på "Søk her"-knappen ovenfor.
Husk å legge ved prosjektbeskrivelse og budsjett.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er minimum en måned før arrangentet finner sted. Det kan ta oss opp til tre uker å behandle søknaden, så det er lurt å søke i god tid.

Organisasjoner og foreninger
logo
Driftstilskudd barne- og ungdomsorganisasjoner

Vi gir driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Skien kommune. Organisasjoner som søker driftstilskudd må være registrert i Skien kommunes foreningsregister. Driftstilskuddet gis pr. medlem.

Skolekorps og idrettslag er unntatt fra denne ordningen.

Søknadsfrist
Søknadsfrist er 1. april. Søknader som kommer inn etter fristen, blir ikke behandlet. Saksbehandlingstiden er ca. 2 måneder.

Les mer og søk elektronisk på skien.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til integreringsarbeid

Frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til aktiviteter, tiltak og arrangement som øker samfunns-og arbeidsdeltagelsen blant innvandrere og deres barn.

Innvandrerorganisasjoner kan også søke driftstilskudd.

Kriterier for tilskudd

a) Aktiviteten må foregå i Skien.

b) Det er bare frivillige lag og organisasjoner som kan søke.

c) Dere må ha organisasjonsnummer.

d) Aktiviteten skal fremme samarbeid mellom ulike nasjonaliteter og organisasjoner.

e) Aktiviteten kan ikke være et internt arrangement, kurs eller en medlemsfest.

Søknadsfrist er 15. mars.

Les mer og søk elektronisk på skien.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til helse- og velferdsformål

Tilskuddsordningen for helse- og velferdsformål skal fremme helse og forebygge sykdom hos kommunens innbyggere. Tilskuddene skal støtte tiltak som bidrar til å realisere politiske og administrative mål for tjenestene, og som kommer i tillegg til kommunens eget arbeid. Tiltakene det kan søkes tilskudd for skal være i tråd med kommunens satsingsområder og utfordringer innen helse og velferd.

Hvem kan søke
-Frivillige lag og foreninger, organisasjoner, stiftelser eller enkeltprosjekt som arbeider medtiltak i Skien kommune. Tiltakene kan ikke motta midler til samme drift fra andre områder i Skien kommune.
-Lag og organisasjoner med virkeområde få mennesker ut i lønnet arbeid prioriteres særskilt.

Les mer og søk elektronisk på skien.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd musikktiltak

Skien Musikkråd disponerer kr 60.000,- til aktiviteter for sine medlemsorganisasjoner.

Kriterier for å søke

-Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse og budsjett. Tilskuddet utbetales når prosjektet er gjennomført.

-Kun medlemmer av Skien Musikkråd kan søke. 


Slik søker du

Skriftlig søknad sendes til:

Skien Musikkråd v/Øyvind Strand, Haveveien 15, 3725 Skien.

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Privatpersoner
logo
Utdanningsstipend

Skien musikkråd deler ut utdanningsstipend hvert andre år (i år med ulike tall). Søker må være medlem av en organisasjon eller lag tilsluttet Skien musikkråd. Stipend kan søkes til utdanning/etterutdanning, ut over videregående skole, innen kategorien
musikk, som dekker aktivitetene til medlemslagene, slik som dans, sang og musikk.

Søknadsfrist er 1. juni.

Les mer og last ned søknadsskjema på skien.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kontingentkassa

Målgruppa for kontingentkassa er barn og unge i alderen 6 år til de er ferdige med videregående skole, som er berørt av fattigdomsproblematikk og har bostedsadresse i Skien.

Hva kan det søkes støtte til?

Støtten skal dekke kontingent eller utstyr som er nødvendig for å delta i organisert fritidsaktivitet. Vi gir inntil kr. 4.000,- pr. person i året. Tilskuddet gis for ett år av gangen og er å regne som en engangsstøtte. 

Hvem kan søke?

Det er kun voksne rundt barnet/ungdommen som kan søke. For eksempel helsesøstre, lærere, miljøterapeuter, lagledere, trenere med flere.
Barnet eller familien kan ikke søke selv.

Les mer og søk elektronisk på skien.kommune.no

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post