Oslo kommunes støtteordninger

Oslo kommune har en rekke støtteordninger for kommunens innbyggere. Noen kan søkes på som privatperson, andre som frivillige organisasjoner, borettslag og andre foreninger eller lag. Under fanen "Støtteordninger" finner du et stort utvalg av disse tilskuddsordningene.

Les mer om Oslo kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (47)
logo
Talentstipend

Frist for å søke
Det er søknadsfrist 15. september

Kort om stipendet
Stipendet retter seg mot unge kunstnertalenter mellom 18 og 26 år.

Oslo kommunes stipendordning skal sikre kvalitet, nyskapning, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv og til glede for kommunens innbyggere.

Hvem kan søke?
Unge kunstnertalenter fra 18 til 26 år ved søknadsfristen kan søke om talentstipend.

Som hovedregel kan bare enkeltpersoner motta stipend. I samarbeidsprosjekter må alle deltakerne søke separat. Kunstnergrupper som har eget organisasjonsnummer kan søke som organisasjon.

Krav til søker
Søkere må ha registrert bostedsadresse Oslo innen 31. desember året før innsendt søknad.
For å få bli tildelt stipend må eventuelle tidligere mottatte stipendprosjekt være avsluttet og tilfredsstillende rapportert.


Søknadsbeløp
Du kan søke om midler på mellom 10 000 og 50 000 kroner.

Vurderingskriterier
-Prosjektets utviklingspotensial for søkeren
-Prosjektets rekrutteringspotensial tillegges avgjørende vekt
-Virksomheten kommer andre til gode
-Prosjektet finner i sin helhet sted i Oslo

Les hele forskriften og retningslinjer her:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/talentstipend/

Privatpersoner
logo
Diversestipend

Kort om tilskuddet
Diversestipend gis til prosjekter, materialer, reise- og studier. Oslo kommunes stipendordning skal sikre kvalitet, nyskapning, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv og til glede for kommunens innbyggere.

Diversestipend er ett av seks ulike stipender som Kulturetaten tildeler på vegne av Oslo kommune. Det er kun anledning til å søke på en stipendtype per år.

Hvem kan søke?
Kunstnere og kulturarbeidere kan søke om diversestipend. Som hovedregel kan bare enkeltpersoner motta stipend. I samarbeidsprosjekter må alle deltakerne søke separat. Kunstnergrupper som har eget organisasjonsnummer kan søke som organisasjon.

Krav til søker
Søkere må ha registrert bostedsadresse Oslo innen 31. desember året før søknaden sendes inn.
For å få bli tildelt stipend må eventuelle tidligere mottatte stipendprosjekt være avsluttet og tilfredsstillende rapportert.

Søknadsbeløp
Du kan søke på mellom 20 000 til 100 000 kroner.

Vurderingskriterier
-Prosjektets kvalitet
-Prosjektets gjennomførbarhet innen skisserte rammer
-Prosjektet skal være nyskapende og interessant innen sitt felt
-Relevans for Oslos befolkning


Les forskrift og retningslinjer her:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/diversestipend/

Privatpersoner
logo
Etableringsstipend

Frist for å søke
Det er søknadsfrist 15. september

Kort om stipendet
Etableringsstipendet skal bidra til at yngre kunstnere i etableringsfasen kan etablere seg i Oslo. Alle typer etableringsutgifter og investeringer er relevante.

Oslo kommunes stipendordning skal sikre kvalitet, nyskapning, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv og til glede for kommunens innbyggere.

Etableringsstipend er ett av seks ulike stipender som Kulturetaten tildeler på vegne av Oslo kommune. Det er kun anledning til å søke på en stipendtype per år.

Hvem kan søke?
Kunstnere og kulturarbeidere som er fra 22 til 35 år ved søknadsfristen kan søke om etableringsstipend.

Som hovedregel kan bare enkeltpersoner motta stipend. I samarbeidsprosjekter må alle deltakerne søke separat. Kunstnergrupper som har eget organisasjonsnummer kan søke som organisasjon.

Krav til søker
-Søkere må ha registrert bostedsadresse Oslo innen 31. desember året før innsendt søknad.
-Søker kan ikke motta støtte fra Statens lånekasse for utdanning i det året søknaden gjelder for.
-For å få bli tildelt stipend må eventuelle tidligere mottatte stipendprosjekt være avsluttet og tilfredsstillende rapportert.

Søknadsbeløp
Du kan søke om midler på mellom 10 000 og 150 000 kroner.

Vurderingskriterier
-Prosjektets relevans og utviklingspotensial for søkeren
-Gjennomførbarhet innen skisserte rammer
-Relevans for Oslos befolkning


Les hele forskriften her:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/etableringsstipend/

Privatpersoner
logo
Kulturprofilstipend

Frist for å søke
Det er søknadsfrist 15. september

Kriterier for å søke
Kulturprofilstipendet går til et særskilt kulturpolitisk satsingsområde som fastsettes årlig av Byråd for kultur, idrett og frivillighet. Årets kulturprofilstipend skal gå til Oslo som arena for scenekunst, med særlig vekt på nyskapende prosjekter rettet mot barn og unge.

Oslo kommunes stipendordning skal sikre kvalitet, nyskapning, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv og til glede for kommunens innbyggere.

Kulturprofilstipend er ett av seks ulike stipender som Kulturetaten tildeler på vegne av Oslo kommune. Det er kun anledning til å søke på en stipendtype per år. 

Hvem kan søke?
Kunstnere og kulturarbeidere kan søke om kulturprofilstipend.

Som hovedregel kan bare enkeltpersoner motta stipend. I samarbeidsprosjekter må alle deltakerne søke separat. Kunstnergrupper som har eget organisasjonsnummer kan søke som organisasjon.

Krav til søker
Søkere må ha registrert bostedsadresse Oslo innen 31. desember året før innsendt søknad.
For å få bli tildelt stipend må eventuelle tidligere mottatte stipendprosjekt være avsluttet og tilfredsstillende rapportert.


Søknadsbeløp
Du kan søke om midler på mellom 30 000 og 100 000 kroner.

Vurderingskriterier
-Prosjektets relevans i forhold til årets satsningsområde: Oslo som arena for scenekunst, med særlig vekt på nyskapende prosjekter rettet mot barn og unge.
-Prosjektets kvalitet
-Prosjektets gjennomførbarhet innen skisserte rammer
-Relevans for Oslos befolkning


Les forskrift og retningslinjer her:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/kulturprofilstipend/

Privatpersoner
logo
Munch- og Vigelandstipend

Frist for å søke
Det er søknadsfrist 15. september

Kort om stipendet
Munch- og Vigelandsstipendet gis primært til forskning på Munch- og Vigelands kunst. Det kan også gis stipend til forskning på Oslo kommunes øvrige kunst- og kultursamlinger eller til nyskapende formidling av Munch- og Vigelands kunst.

Oslo kommunes stipendordning skal sikre kvalitet, nyskapning, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv og til glede for kommunens innbyggere.

Munch- og Vigelandstipend er ett av seks ulike stipender som Kulturetaten tildeler på vegne av Oslo kommune. Det er kun anledning til å søke på en stipendtype per år.

Hvem kan søke?
Forskere, kunstnere og kulturarbeidere kan søke Munch- og Vigelandstipend.

Som hovedregel kan bare enkeltpersoner motta stipend. I samarbeidsprosjekter må alle deltakerne søke separat. Kunstnergrupper som har eget organisasjonsnummer kan søke som organisasjon.

Krav til søker
-Søker skal ikke være vitenskapelig eller faglig ansatt ved henholdsvis Munchmuseet,Vigeland-museet eller andre kommunale kulturvirksomheter.
-For forskere skal søker inneha minimum eksamen på masternivå fra universitet eller høyskole.
-For å få tildelt stipend må eventuelle tidligere mottatte stipendprosjekt være avsluttet, og tilfredsstillende rapporter levert.

Søknadsbeløp
Stipendet er på mellom 75 000 og 200 000 kroner.

Vurderingskriterier
-Prosjektets kvaliteter som nyskapende forskning eller forskningsformidling.
-Prosjektets gjennomførbarhet innenfor skisserte rammer.


Les forskrift og retningslinjer her:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/munch-og-vigelandstipend/

Privatpersoner
logo
Internasjonalt stipend

Frist for å søke
Det er søknadsfrist 15. september 

Kort om stipendet
Stipendet skal bidra til å øke den internasjonale kulturutvekslingen og støtte opp om Oslo kommunes internasjonale strategier. Målet er å få flere utenlandske kunstnere til å bo og arbeide i Oslo i kortere eller lengre perioder, og at oslokunstnere gis mulighet til å bo og arbeide utenlands i kortere eller lengre perioder.

Oslo kommunes stipendordning skal sikre kvalitet, nyskapning, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv og til glede for kommunens innbyggere.

Diversestipend er ett av seks ulike stipender som Kulturetaten tildeler på vegne av Oslo kommune. Det er kun anledning til å søke på en stipendtype per år. 

Hvem kan søke?
Oslo-baserte kunstnere og kulturarbeidere som er invitert av kunst-/kulturinstitusjon i utlandet eller utenlandske kunstnere som er invitert av institusjon i Oslo kan søke om stipend til internasjonal kunstnerutveksling.

Som hovedregel kan bare enkeltpersoner motta stipend. Institusjoner i Oslo kan søke om stipend på vegne av internasjonale kunstnere. I samarbeidsprosjekter må alle deltakerne søke separat. Kunstnergrupper som har eget organisasjonsnummer kan søke som organisasjon.

Krav til søker
-Det må foreligge en formell invitasjon fra kunst-/kulturinstitusjon om opphold.

-Det er et vilkår for å få bli tildelt stipend at eventuelle tidligere mottatte stipendprosjekt er avsluttet og tilfredsstillende rapportert.

Søknadsbeløp
Du kan søke om 10 000 til 150 000 kroner.

Vurderingskriterier
-Søker skal være nyskapende og interessant innen sitt felt
-Prosjektets relevans og utviklingspotensial for søkeren


Les forskrift og retningslinjer her:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/internasjonalt-stipend/

Privatpersoner
logo
Driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner

Kort om tilskuddet
Tilskuddsordningen skal øke barn og unges muligheter til medvirkning, ansvar, engasjement, samfunnsinnsikt og positiv livsopplevelse ved deltakelse i ideelle frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Barn og unge skal gjennom egen aktivitet gis mulighet til å utvikle seg innenfor det virksomhetsfelt organisasjonen har.

Antall medlemmer
I søknaden oppgis medlemstall per 31. desember året før man søker. Totalt antall medlemmer og tellende medlemmer skal bekreftes av revisor. Se mer om dette i forskriftens §§ 3 og 15. Eventuelle støttemedlemmer skal telles med så fremt de har bostedsadresse i Oslo.

Kriterier for å søke
-Tilskuddsordningen støtter organisasjoner med aktiviteter for og med barn og unge i Oslo. For organisasjoner som har større virksomhetsfelt enn Oslo, regnes medlemstall for den delen som gjelder Oslo. Organisasjonen kan være en paraplyorganisasjon for flere lokallag i Oslo, men lokallagene kan ikke sende egne søknader.
-Organisasjonen skal drive aktivitet. Aktiviteten skal være for og med barn og unge.
-Organisasjonen skal være åpen for alle barn og unge i Oslo.
-Organisasjonen skal være en selvstendig virksomhet med eget styre, egen økonomisk styring og egne vedtekter.
-Organisasjonen skal være organisert etter demokratiske prinsipper. Det skal avholdes årsmøter eller tilsvarende som øverste myndighet for virksomheten i Oslo.
-Organisasjonen skal ha minimum 50 medlemmer. Minst 60 % av medlemsmassen skal være tellende medlemmer, dvs betalende medlem under fylte 26 år.
-Organisasjonen skal ha eksistert med aktivitet, selvstendig økonomi og regnskap i minst 2 hele kalenderår.


Oppfyller dere ikke alle kriterier? Se etableringsstøtte til barne- og ungdomsorganisasjoner.

Det er ikke mulig å få tilskuddet hvis organisasjonen får annet kommunalt tilskudd til ordinær drift, har et tidsavgrenset eller aksjonsrettet formål, er en velferdsorganisasjon, idrettsorganisasjon eller organisasjon med musikk som primær aktivitetsform.

Heller ikke hvis organisasjonen er en fordelsorganisasjon for medlemmene, en interesseorganisasjon for barn og unge under utdanning eller en organisasjon som har aktiviteter som er tilknyttet, eller integrert i, utdanningstilbudene. Det gis ikke tilskudd til organisasjoner som primært yter tjenester eller utfører oppdrag i offentlig eller kommersiell sammenheng.

Les mer om ordningen og søk elektronisk på kommunens nettsider:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/driftstilskudd-til-barne-og-ungdomsorganisasjoner/

Organisasjoner og foreninger
logo
Den kulturelle spaserstokken

Kort om tilskuddet
Den kulturelle spaserstokken skal bidra til profesjonelle kunst- og kulturopplevelser for seniorer, ved at det tilrettelegges for ulike typer tilbud på ulike kulturarenaer, seniorsenter, sykehjem og andre arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet. Tilbudene skal være gratis for målgruppen. Tiltak som får støtte vil bli presentert i en katalog som distribueres til relevante virksomheter i Oslo. Tilskuddsmottaker er ansvarlig for å administrere egen turné og ha dialog med bestillere.


Hvem kan søke?
Profesjonelle institusjoner eller enkeltaktører innen kunst- og kulturfeltet kan søke støtte.

Det kan gis tilskudd til
-prosjekter av høy kvalitet
-prosjekter som er nyskapende
-prosjekter som er gratis, åpne og tilgjengelige for alle i målgruppen
-prosjekter som er særlig rettet mot fremmedkulturelle seniorer


Det gis ikke tilskudd
-som erstatning for annen offentlig finansiering
-til investeringer, utstyr, administrasjonstiltak, planleggingstiltak eller kompetanseutvikling
-til ordinær drift av institusjoner, organisasjoner eller annen virksomhet
-til institusjon til innkjøp av kunst- og kulturopplevelser til egne beboere eller medlemmer
-til publikum til finansiering av egen kunst- eller kulturopplevelse
-til arrangementer som er gjennomført

Les mer om ordningen og søk elektronisk på kommunens nettsider:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/den-kulturelle-spaserstokken/

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Driftstilskudd til frivilligsentraler
Organisasjoner og foreninger
logo
Bomiljøtilskudd

Kort om tilskuddet
Formålet med bomiljøtilskuddet er å bidra til attraktive og inkluderende bomiljøer som fremmer kontakt mellom mennesker.

Tilskuddet kan brukes til både fysiske og sosiale tiltak som for eksempel lekeplasser, opprusting av møteplasser på fellesareal, informasjons- og kompetansehevende tiltak og sosiale arrangementer. Tilskuddet kan også brukes til planting av trær, for eksempel i form av etablering av frukthager, jf. Oslo kommunes mål om planting av 100 000 nye trær innen 2030.

Ved behov for prioritering av søknader, vil bydelen sammen med Byrådsavdeling for byutvikling vurdere hvor behovet er størst. Utover dette vil vi prioritere tiltak som mange får glede og nytte av. Det anses som positivt om prosjektet er tilgjengelig også for personer utenfor eget bomiljø.

Bomiljøtilskuddsordningen forvaltes av Byrådsavdeling for byutvikling i samarbeid med den enkelte Bydel.

Les mer om ordningen og søk elektronisk på kommunens nettsider.

Organisasjoner og foreninger
logo
Driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner

Kort om tilskuddet
Driftstilskuddet skal bidra til kvalitet og mangfold i Oslos kunst- og kulturtilbud, støtte formidling av kulturarven og stimulere til nytenkning og utvikling. Tilskuddet skal også bidra til å realisere kommunens vedtatte kulturpolitiske mål og strategier.

Kriterier for å søke


Hvem kan søke?
Organisasjoner, institusjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet kan søke om tilskudd. Dere kan søke om tilskudd til administrasjon og aktiviteter som ligger i institusjonens, organisasjonens eller virksomhetens formål. Det kan unntaksvis gis tilskudd til større enkelttiltak.

Vi gir ikke støtte til
Institusjoner, organisasjoner og virksomheter som har drift av utpreget kommersiell karakter, innsamling som formål eller virkeområde og profil avgrenset til lokalmiljøet.

Les mer om ordningen og søk elektronisk på kommunens nettsider:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/driftstilskudd-til-kunst-og-kulturinstitusjoner/#toc-2

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Driftstilskudd til seniorsentre

Kort om tilskuddet
Seniorsentrene er en del av bydelens tilbud til seniorer og skal være del av bydelens helsefremmende og forebyggende tiltak.

Hver bydel lyser ut driftstilskudd og tilskuddet vil bli regulert årlig.

Hvem kan søke?
Tilskudd kan gis til ikke-kommersielle driftere av seniorsenter i bydel. Ideelle organisasjoner herunder menigheter. Med ikke-kommersiell drifter menes en aktør som ikke har profitt eller avkastning på egenkapital som formål, som arbeider for et sosialt formål for fellesskapets beste, og som reinvesterer eventuelt overskudd i sin helhet inn i aktivitet som oppfyller det sosiale formålet. 

Les mer om din bydels utlysninger på kommunens nettsider.

Organisasjoner og foreninger
logo
Fritidskortet

Fritidskortet er et tilbud til barn og unge mellom 6 og 18 år, der man får 1000 kroner per halvår til faste, organiserte fritidsaktiviteter. Dette er et tilbud som blir utlyst i forskjellige bydeler og er avhengig av årets budsjett. Enkelte år vil også Fritidskortet Pluss kunne tilbys ungdom i lavinntektsfamilier med 4 eller flere barn.

Sjekk kommunens nettsider for fullstendig oversikt over hvilke bydeler som tilbyr fritidskortet.


Hvem kan få fritidskortet?
Fritidskortet er et tilbud til alle barn og unge mellom 6 og 18 år. Du må søke på kortet

Fritidskortet gjelder fra det kalenderåret du fyller 6 år til og med kalenderåret du fyller 18 år.

Sjekk om du kan få Fritidskort Pluss som dekker opptil 1500 kroner i halvåret i tillegg til Fritidskortet.

Hva kan du bruke fritidskortet til?
Man får 1000 kroner per halvår som skal brukes på én eller flere faste, organiserte fritidsaktiviteter.

Det er opp til deg om du vil du prøve en helt ny aktivitet eller bruke fritidskortet ditt på en aktivitet du allerede er med på.

Du kan bare bruke fritidskortet til kontingent/aktivitetsavgift. 

Privatpersoner
logo
Frivillighetsmidler

Tilskuddet skal gjennom frivillig aktivitet være med på å skape gode opplevelser og bygge fellesskap for barn, unge og bydelens øvrige befolkning. Hvor stort tilskuddet er avhenger av årets budsjett. 

Kriterier for å søke
-Frivillige organisasjoner, lag og foreninger og enkeltpersoner.
-Kommunalt virksomheter og bydelens tjenestesteder kan vurderes om prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med frivillige.
-Både søker, prosjektet og målgruppen må ha tilhørighet i Bydelen det søkes i.

Tiltak som du søker midler til må
-gjennomføres og utløses dugnadsinnsats i bydelen
-bidra til kulturopplevelser
-fremme sosialt fellesskap og være tilgjengelig for bydelens befolkning
-ikke brukes til drift
-brukes til frivillige tiltak det året det søkes om midler

Les retningslinjer og søk elektronisk på oslo.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Grønne midler

Grønne midler skal bidra til mer miljøvennlige og bærekraftige nærmiljø. Hver enkelt bydel lyser ut Grønne midler om det er budsjett for det. Se kommunens nettsider for mer informasjon om hvilke bydeler som har dette tilbudet.

Kriterier
--Tiltaket må skje lokalt i Bydel det søkes i.
-Tiltaket skal synliggjøres og skape engasjement slik at flere kan lære av prosjektet.
-Prosjekter som har potensial for varige endringer innen forvaltning av biologisk mangfold, miljø og klima blir prioritert.
-Det kan søkes om maks 40 000 kroner fra hver søker. Det er ikke krav om økonomisk egenandel er ikke påkrevd.


Hva kan du søke om?
-Små eller større prosjekter utenom virksomhetens/organisasjonens løpende aktiviteter. Det kan være for eksempel opplysningsarbeid om miljø og klima, dyrking i nabolaget, bie- og humlefremmende tiltak, arrangementer, kurs, verksteder og prosjekter som fremmer miljøvennlig transport, gjenbruk og reduksjon av avfall, utslipp eller energibruk.
-Prosjektmidler til utredning og gjennomføring av lokale miljøprosjekt.
-Det kan søkes om støtte til et flerårig prosjekt. Men søker må levere rapport og oppdatert søknad for hvert år i prosjektet. --Det tas forbehold om at Bydelsutvalget bevilger penger på neste års budsjett.


Hva kan du ikke søke om?
-Ordinære driftsoppgaver (for eksempel i borettslag).
-Tiltak som ikke kommer Bydel Bjerkes innbyggere og miljø til gode.
-Lønn/honorar/økonomisk godtgjøring til aktøren som gjennomfører prosjektet. Som hovedregel skal ikke Grønne midler gå til lønn eller honorar til den som søker, men unntak kan vurderes. Det kan gis støtte til kjøp av tjenester for utføring av fagoppgaver som søker ikke kan utføre selv (som gravemaskin og elektriker) og til oppgaver hvor det kreves spesiell kompetanse (som å kartlegge biomangfold, filme/fotografere og holde kurs).


Hvem kan søke?
Borettslag, sameier, velforeninger, frivillige lag- og organisasjoner, sosiale entreprenører, kommunale eller private virksomheter. Enkeltpersoner uten organisasjonsnummer som har konkret prosjektinitiativ bes kontakte lag, forening eller sitt borettslag/sameiet for å samarbeide om å søke grønne midler.

Søkere som bor i bydelen prioriteres. 

Organisasjoner og foreninger
logo
Innovasjon innen kultur og kulturnæringer

Kort om tilskuddet
Ordningen skal bidra til at kultur- og næringslivet samarbeider, utforsker og prøver ut nye ideer. Du kan også søke om midler til forprosjekter og konseptutvikling.

Kriterier for å søke


Hvem kan søke?
Alle aktører som kan bidra til innovasjon i kulturfeltet og kulturnæringene i Oslo kan søke om midler. Dere kan søke sammen og i samarbeid med andre næringer.

Kriterier og prioriteringer
I vurderingen ser vi etter tiltak som:

-utforsker, eksperimenterer og omhandler oppstart av prosjekter
-skaper nye verdier som kan komme andre aktører eller tiltak til gode
-bruker eksisterende kompetanse eller ressurser på nye måter
-bidrar til økt internasjonalisering
-utvikler bransjen og styrker samarbeid på tvers av fagfelt, kultursjangre og næringsliv
-har en delt økonomisk risiko med andre bidragsytere


Vi gir ikke tilskudd til normal drift, gjennomførte tiltak eller tiltak basert på pengeinnsamling.

Du kan ikke søke andre ordninger i kommunen om å få midler til det samme tiltaket samme år. Som hovedregel kan du bare motta tilskudd til innovasjon i kulturnæringene én gang per prosjekt.

Les forskriftene og søk elektronisk på kommunens nettsider:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/innovasjon-innen-kultur-og-kulturnaringer/

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Integrerings- og mangfoldstiltak

Kort om tilskuddet
Tilskuddsordningen skal bidra til at Oslo skal være en åpen og inkluderende hovedstad, med rom for mangfold og livsutfoldelse. Ordningen skal legge til rette for frivillig innsats for inkludering og sosial mobilitet, slik at barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn skal klare seg i samfunnet, skaffe seg utdanning og jobb, og leve et godt liv i en by fri for rasisme og diskriminering.

Hvem kan søke?
Frivillige organisasjoner i Oslo.
Virksomheter som står bak aktiviteter med et ideelt samfunnsmessig formål, og som samarbeider med Oslo kommune.


Kriterier for å søke


Hva kan det søkes om støtte til?
-Tiltak og prosjekter i Oslo
-Drift av organisasjon i Oslo


Det gis ikke tilskudd til tiltak og organisasjoner som har et kommersielt formål.

Hva slags tiltak gis det støtte til?
Kommunen gir støtte til tiltak i Oslo som involverer frivillig innsats, og som tilfredsstiller ett eller flere av disse prioriterte områdene:

A: Skole og utdanning: Tiltak som motiverer barn og ungdom med minoritetsbakgrunn til å gjøre det bra på skolen og til å fullføre videregående utdanning, og foreldre til å engasjere seg for barnas skolegang og utdanning. Vi gir ikke tilskudd til leksehjelptiltak.

B: Økt samfunnsdeltakelse: Tiltak som gir deltakerne økt kunnskap om det norske samfunnet, og som gjør dem i stand til å greie seg bedre og mer selvstendig i samfunnet. Dette kan for eksempel være tiltak som gir kunnskap om rettigheter og plikter, demokratiske verdier og offentlige tjenester, og tiltak som styrker frivillige organisasjoner.

C: Jobb: Tiltak som kan bidra til økt deltakelse i arbeidslivet blant personer med minoritetsbakgrunn. Dette kan for eksempel være kurs, traineeprogrammer, mentorordninger og tiltak som bidrar til at kompetansen i minoritetsbefolkningen blir mer synlig for bedrifter og arbeidsgivere. Tiltak rettet mot fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere prioriteres særskilt.

D: OXLO – Oslo Extra Large, en by for alle: Tiltak som motarbeider rasisme, fordommer og diskriminering basert på etnisitet, religion, seksuell orientering eller kjønnsidentitet, og som fremmer likestilling og likeverd.

Hvem kan søke om støtte til drift?
Kommunen kan gi støtte til løpende drift av store organisasjoner og sentra som:

-har integrering og mangfold som hovedarbeidsområde
-jobber byomfattende og har aktiviteter/virksomhet gjennom hele året
-fremmer interkulturelle relasjoner og arbeider for dialog, samhandling og gjensidig forståelse mellom mennesker med ulik bakgrunn og forutsetninger
-kan vise til vedvarende innsats på ett eller flere av områdene A-D beskrevet ovenfor

Les retningslinjer og søk elektronisk på kommunens nettsider:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/integrerings-og-mangfoldstiltak/

Organisasjoner og foreninger
logo
Legat til Oslo bys forskjønnelse

Legatet skal bidra til å forskjønne Oslo til glede for byens innbyggere.


Om legatet
Legatets kapitalavkastning skal brukes til utsmykning av plasser, parker og lokaler for innbyggerne. Avkastningen er ikke stor nok til å dele ut midler hvert år.

Legatet skal kun brukes til formål eller vedlikehold som ikke dekkes av byens ordinære budsjett, og skal ikke erstatte vanlige offentlige ytelser.

Tidligere utdelinger
Siste utdeling ble gitt til kunstner Petter Alexander Hepsøe for en elefantstatue ved Vøyen bro. Statuen sto ferdig i 2015. Prosjektet ble gjennomført ved en lukket konkurranse hvor ulike kunstnere ble invitert.

Slik søker du
Du kan ikke søke før legatet ha nok midler til å lyse ut. Det er styret som bestemmer når det er nok midler til å lyse ut.

Hvem styrer legatet?
Legatets styre består av én representant fra Oslo kommune og fire representanter oppnevnt av byrådet. Av disse fire, skal to ha kunstfaglig kompetanse og to ha kompetanse som arkitekt og landskapsarkitekt.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Legat til støtte for ferie for vanskeligstilte

Boye Schlytters legat skal gi støtte til feriekolonier eller organisert ferieopphold for vanskeligstilte i Oslo.


Kriterier for å søke


Hvem kan søke?
-Organisasjoner, institusjoner og menigheter som driver feriekolonier eller organiserer ferieopphold for vanskeligstilte i Oslo.
-Skoler som arrangerer ferieopphold for elever i grunnskolen kan også søke.


Prioriteringer
-Tiltak i skoleferien prioriteres når skoler søker.
-Rimelige tiltak (nøktern kostnadsramme), som kommer flest mulig til gode, prioriteres.
-I utgangspunktet gis det tilskudd på inntil kr 1000 per deltaker.
-Kostnader for ledsagerne må dekkes av institusjonen/organisasjonen selv.
-Reiser til utlandet prioriteres ikke.


Krav om rapportering
Regnskap og dokumentasjon for bruk av tidligere tildelte legatmidler må være innsendt før vi behandler en ny søknad. Regnskapet kan være en enkel oppstilling, men dere må legge ved dokumentasjon slik som faktura, kvitteringer og lignende. Når dere sender inn ny søknad, laster dere opp dokumentasjonen for bruk av tidligere tildeling, i søknadsskjemaet.

Tildelte midler som ikke er benyttet, må dere betale tilbake til legatet eller dere må søke om å bruke midlene til et annet formål. En søknad om å bruke tildelte midler til andre formål, kan dere sende uavhengig av søknadsfristen.

Les retninglinjer og søk elektronisk på kommunens nettsider:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/legat-til-stotte-for-ferie-for-vanskeligstilte/

Organisasjoner og foreninger
logo
Legat til støtte ved astma, allergi eller psykiatrisk sykdom

Frist for å søke
Søknadsfristen er onsdag 8. februar 2023.

Bestill bostedsattest fra Skatteetaten så fort som mulig. Det kan ta flere uker før du mottar denne i postkassen. Bor du alene, bestiller du bostedsattest for "Meg selv". Er dere flere i familien som bor på samme adresse, må du bestille bostedsattest for "Familien"

Kort om legatet
Legatet kan gi støtte til hjelp under sykdom/rehabilitering til økonomisk vanskeligstilte med astma, allergi eller psykiatrisk sykdom.

Størrelsen på midlene du kan motta i 2022 er 6000 kroner.

Kriterier for å søke


Hvem kan søke?
-Økonomisk vanskeligstilte med astma, allergi eller psykiatrisk sykdom.
-Du må ha vært bosatt i Oslo de siste tre årene, det vil si registrert i Folkeregisteret med adresse i Oslo.
-Foreldre/foresatte må søke for barn under 18 år.


Kriterier og prioriteringer
Kun én i husstanden kan få tildeling fra dette legatet per år. En husstand er alle i familien med samme adresse.

Innkrevingsetaten samordner sine legater, det vil si at hvis du får utbetaling fra dette legatet, kan du ikke få støtte fra de andre legatene i samme kalenderår. For utdanningslegatene er det egne regler for samordning.

Legatmidlene deles ut i prioritert rekkefølge til økonomisk vanskeligstilte med:
1. astmalidelser (astma, kronisk bronkitt, emfysem)

2. allergiske lidelser (allergi, eksem)

3. psykiatrisk sykdom (lider av en tilstand som faller innenfor F 20 - F 99 i ICD-10, "Classification of Mental and Behavioural Disorders", se https://www.who.int/publications/i/item/9241544228)

Les mer og søk elektronisk på kommunens nettsider:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/legat-for-astmalidende/

Privatpersoner
logo
Legat til klienttiltak i sosiale institusjoner

Legatet skal støtte tiltak, for eksempel arrangementer og turer, i sosiale institusjoner for klienter med tilhørighet i Oslo.

Hvem kan søke?
Sosiale institusjoner og lignende med heldøgnpleie eller tilbud til dagpasienter.


Kriterier og prioriteringer
Institusjonene kan få midler til tiltak som arrangementer, turer og tilsvarende for brukerne.

-Tildelinger til institusjoner med barn og unge som målgruppe blir prioritert.
-Rimelige tiltak (nøktern kostnadsramme), som kommer flest mulig til gode, prioriteres.
-I utgangspunktet gis det tilskudd på inntil kr 1000 per deltaker.
-Kostnader for ledsagerne må dekkes av institusjonen/organisasjonen selv.
-Legatet prioriterer ikke reiser til utlandet.

Du finner mer informasjon om søknadsfrist og retningslinjer på kommunens hjemmesider:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/legat-til-klienttiltak-i-sosiale-institusjoner/

Organisasjoner og foreninger
logo
Legater til økonomisk vanskeligstilte

Legater til økonomisk vanskeligstilte består av fire legater: barnelegat, eldrelegat, sykdomslegat og sosiallegat til økonomisk vanskeligstilte.

Bestill bostedsattest fra Skatteetaten så fort som mulig. Det kan ta flere uker før du mottar denne i postkassen. Bor du alene bestiller du bostedsattest for «Meg selv». Er dere flere i husstanden, må du bestille bostedsattest for «Familien».

Kort om legatene
Sammenslåtte legater til økonomisk vanskeligstilte i Oslo består av fire legater:

Barnelegatet gir støtte til økonomisk vanskeligstilte barn under 18 år.
Eldrelegatet gir støtte til økonomisk vanskeligstilte over 60 år.
Sykdomslegatet gir støtte til økonomisk vanskeligstilte på grunn av sykdom, skade som følge av ulykke eller funksjonshemming.
Sosialegatet gir støtte til økonomisk vanskeligstilte enslige og familier.Kriterier for å søke
Kun én i husstanden kan få tildeling fra dette legatet per år. En husstand er alle i familien med samme adresse.

Innkrevingsetaten samordner sine legater, det vil si at hvis du får utbetaling fra dette legatet, kan du ikke få støtte fra de andre legatene i samme kalenderår. For utdanningslegatene er det egne regler for samordning.

Hvem kan søke?
-Du må være økonomisk vanskeligstilt.
-Du må ha vært bosatt i Oslo de siste tre årene, det vil si registrert i Folkeregisteret med adresse i Oslo.
-Du kan bare søke om støtte fra ett av de fire sammenslåtte legatene. Hvilket av dem du vil søke på, velger du inne i søknadsskjemaet.
-Foreldre/foresatte må søke for barn under 18 år.
-Barnelegatet: barnet kan ikke ha fylt 18 år innen søknadsfristen.
-Eldrelegatet: du må ha fylt 60 år innen søknadsfristen.

Du finner mer informasjon om søknadsfrist og hvordan du går frem når du skal søke på kommunens hjemmesider:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/legater-til-okonomisk-vanskeligstilte-i-oslo/

Privatpersoner
logo
Opplærings- og utviklingsfondets stipendordning

Kort om stipendet
OU-fondets stipendordning skal stimulere ansatte til å søke ny kunnskap og utvikle sin kompetanse. Alle ansatte i Oslo kommune kan søke om stipend til opplæring eller utvikling som er relevant for Oslo kommune.

Stipendets størrelse
Du kan søke om støtte på inntil 20 000 kroner. Størrelsen på innvilget stipend vil avhenge av antall søkere og OU-fondets prioriteringer, og vil kun unntaksvis støttes fullt ut.

Stipendet er ikke skattepliktig, men blir innberettet til ligningsmyndighetene.

Kriterier for å søke
-Alle ansatte i Oslo kommune kan søke: fast ansatte, vikarer og ansatte på engasjement.
-Det er kun mulig å søke om stipend til ett opplæringstiltak per år.
-Dersom en gruppe ansatte søker om støtte til det samme formålet, må hver enkelt sende en egen søknad.
-Det kan søkes om støtte til studie-/kursavgift, læremateriell og nødvendige reiseutgifter til kurs og utdanninger av kortere og lengre varighet. Oppholdsutgifter støttes kun unntaksvis, og må begrunnes særskilt.
-Stipend til studiereiser, hospitering og bedriftsbesøk faller som hovedregel utenfor stipendreglene. Det samme gjelder konferanser, seminarer og kongresser mv.


Følgende støttes ikke:

-Reiseutgifter tilsvarende ordinær jobbreise
-Elektroniske hjelpemidler (pc, lesebrett, opptaksutstyr etc.)
-Tapt arbeidsfortjeneste/lønn
-Utgifter til diett/mat og kjøregodtgjørelse

Les mer om søknadsfrister og hvordan du skal gå frem om du vil søke på kommunens hjemmesider:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/ou-fondet/

Privatpersoner
logo
Mediestøtte

Kort om tilskuddet
Formålet med ordningen er å bedre dekningen av lokalaviser for Oslo by og bydelene. Tilskuddsordningen skal stimulere til et mangfold av lokale nyhets- og aktualitetsmedier med høy kvalitet og uavhengig journalistikk i Oslo.

Det er satt av 3 millioner kroner til fordeling i denne søknadsrunden.

Kriterier for å søke
-Mediet må være tekstbasert. Det vil si at mediet i hovedsak består av tekstinnhold. Bilder, lyd og video kan være en del av innholdet, så lenge det støtter teksten.
-Mediets hovedformål må være å produsere journalistikk og å formidle et bredt spekter av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt fra ulike samfunnsområder.
-Innholdet må i hovedsak være egenprodusert og dekke lokale forhold i Oslo.
-Mediet må gis ut i Oslo. Det vil si at hovedredaksjonen er basert i Oslo. Vi kan i enkelte tilfeller gi tilskudd til publikasjoner med annet utgiversted, så lenge det redaksjonelle innholdet i hovedsak omhandler lokale forhold i Oslo.
-Mediet må ha en ansvarlig redaktør. Redaktøren må ha en status som svarer til bestemmelsene i Redaktørplakaten, og være tilknyttet Norsk Presseforbund gjennom en av deres grunnorganisasjoner.
-Mediet kan publiseres både digitalt og på papir. Trykte medier må komme med ny utgave minst hver 14. dag, og digitale medier må oppdateres fortløpende.

Vi gir ikke tilskudd til
-Medier som i hovedsak inneholder annonser.
-Medier som i hovedsak inneholder stoff om ett eller noen få samfunnsområder eller som i hovedsak inneholder stoff vinklet ut fra en spesiell faglig, politisk, ideologisk, religiøs eller etnisk bakgrunn.
-Medier som i hovedsak er rettet mot medlemmer eller ansatte i bestemte organisasjoner, foreninger eller selskap.


Hvem kan søke?
Det er utgiveren som må søke om tilskudd, på vegne av det tekstbaserte mediet.

Du kan søke støtte til flere publikasjoner, så lenge hver publikasjon oppfyller kriteriene.

Det er ingen krav til organisasjonsform.

Les mer og søk elektronisk på kommunens hjemmesider:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/mediestotte/#toc-1

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Nabolagsmidler

Nabolagsmidler skal støtte små tiltak i delbydeler som kan stimulere til godt nabolag og bidra til å styrke det sosiale livet i nærmiljøet.

Frist for å søke
Ingen frist. Søknader behandles fortløpende.

Kriterier for å søke
-Midlene dekker bomiljø- og nærmiljøtiltak som skjer i Linderud og Veitvet delbydeler eller i umiddelbar nærhet.
-Søker må ha lokal forankring i form av å være beboer eller ha stedstilknytning.
-Søker må ha organisasjonsnummer, eller samarbeide med noen som har dette. (Beboerinitiativ uten org. nr. bes ta direkte kontakt med Nærmiljøprogrammet)
-Støtten dekker ikke lønn og administrasjon.
-Tiltakene må være inkluderende, åpne og synlige for nabolaget
-En kort rapport, kopi av kvitteringer og noen foto som viser tiltaket sendes til Nærmiljøprogrammet i Bydel Bjerke innen 31. november i søknadsåret.


Hvem kan søke
Aktører som har lokal forankring. Dette kan være lokale foreninger, stiftelser, borettslag/sameier, beboergrupper, skole- og barnehageaktører eller tilsvarende institusjoner som ønsker å skape åpne inkluderende tiltak lokalt.

Les mer om ordningen på Oslo kommunes hjemmesider

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Kort om tilskuddet
Du kan søke om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet, og som ikke er underlagt fortjenestebaserte eierformer.

Du kan også søke om tilskudd til kjøp og/eller innredning av eksisterende anlegg.

Hvem kan søke?
Lag, organisasjonsledd og sammenslutninger tilknyttet følgende organisasjoner kan søke om tilskudd til alle anleggstyper:

-Kommuner og fylkeskommuner, Norges idrettsforbund, Samenes Idrettsforbund-Norge, Studentsamskipnader, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen.
-Aksjeselskaper, samvirkeforetak, stiftelser og andre sammenslutninger med vedtekter som oppfyller kriteriene (pkt 2.3.1 i bestemmelsene) kan også søke om spillemidler.


Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til friluftslivsanlegg:

-Friluftsrådenes Landsforbund, Norsk Friluftsliv, Den Norske Turistforening og Oslofjordens Friluftsråd.


Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til hundesportanlegg:

-Norsk Kennel Klubb.


Følgende sammenslutninger kan søke tilskudd til nærmiljøanlegg:

-Borettslag og velforeninger.


Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til sykkelanlegg (pkt. 2.6.36 i bestemmelsene):

-Norsk Organisasjon for Terrengsykling.

Du finner forskrifter og informasjon om hvordan du skal gå frem om du vil søke på kommunens hjemmesider:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/spillemidler-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/

Organisasjoner og foreninger
logo
Energiforbedring gjennom FoU og pilotprosjekter

Motta tilskudd til forsknings- og utviklingsprosjekter som kan gi erfaring med nye energiløsninger.

Om støtteordningen
Klima- og energifondet gir støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) og pilotprosjekter som kan gi erfaring med nye energiløsninger og -teknologier. Det er ønskelig med prosjekter knyttet til både produksjon og bruk av energi.

Målet med støtte til FoU- og pilotprosjekter er å utvikle eller vise frem nye løsninger som kan redusere klimagassutslippene, øke energieffektiviteten og øke produksjonen av fornybar energi i Oslo.

Søknadsfristen er løpende.

Les kriterier og søk elektonisk på kommunens hjemmesider:

https://klimatilskudd.no/energiforbedring-gjennom-fou-og-pilotprosjekter

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd innen helse- og sosialområdet

Kort om tilskuddet
Tilskuddsordningen skal støtte opp om frivillige og ideelle organisasjoners innsats på helse- og sosialområdet, og bidra til inkludering, gode levekår og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggerne i Oslo.

Du kan søke om:

-Driftstilskudd
-Prosjekttilskudd til tidsavgrensede prosjekter


Hvis du søker om begge, må du levere to søknader.

Kriterier for å søke


Hvem kan søke?
Ideelle, frivillige og bruker- og pårørendeorganisasjoner i Oslo som har tilbud innen helse- og sosialsektoren. Hvis organisasjonen ikke har en Osloavdeling må søknaden beskrive særskilte aktiviteter i Oslo.

Tildelingskriterier:
Ved tildeling av tilskudd legges det vekt på om organisasjonen:

-bidrar til formålet med tilskuddsordningen
-gir et tilbud som er åpent for alle innbyggere, uavhengig av bydelstilknytning
-kan dokumentere god kvalitet og gode resultater
-har en god organisasjonsdrift
-utfyller tilbud i regi av kommunen eller andre organisasjoner
-stimulerer til frivillig innsats
-bidrar til hjelp til selvhjelp
-fremmer brukermedvirkning
-har en andel egenfinansiering

Les fullstendige retningslinjer og søk elektronisk på kommunens hjemmesider:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-innen-helse-og-sosialomradet/

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner - grunnstøtte

Kort om tilskuddet
Målet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

-Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, motvirke utenforskap og arbeide mot rasisme og diskriminering og for mangfold.
-Øke kunnskapen om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.
-Forebygge negativ sosial kontroll og styrke likestilling mellom kjønnene.


Tilskuddet gis til drift av medlemsbaserte innvandrerorganisasjoner i Oslo. Tilskudd gis med 300 kroner per betalende medlem, maksimalt tilskudd er 75 000 kroner.

Kriterier for å søke
For å motta grunnstøtte må organisasjonen oppfylle flere krav:

-Ha minst 80 betalende medlemmer som har betalt medlemskontingent via bank i 2021, og er bosatt i Oslo.
-Være aktiv og gjennomføre aktiviteter i Oslo som bidrar til målet med tilskuddsordningen.
-Være registrert i Frivillighetsregisteret med adresse i Oslo.
-Ha vært i drift i minst ett år.

Les fullstendige retningslinjer og søk elektronisk på kommunens hjemmesider:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/drift-av-lokale-innvandrerorganisasjoner/

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til isolasjon, vinduer og dører

Om støtteordningen
God isolasjon er bra for miljøet, sparer energi og gir deg lavere strømregning. Nå kan borettslag og sameier få tilskudd til etterisolering og utskifting av ytterdører og vinduer. Dere kan også få støtte til rådgivning i forbindelse med tiltaket. Hensikten med ordningen er å få ned energibruken i bygg og boliger i Oslo.

Søknadsfristen er løpende.

Fra og med 21. september 2022 til og med 31. desember 2023 har vi økte støttesatser for denne tilskuddsordningen. 

Les mer og søk elektronisk på kommunens hjemmesider:

https://klimatilskudd.no/tilskudd-til-isolasjon-vinduer-og-dorer

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til klimasmarte jobbreiser

Kommunen har tre ulike tilskuddsordninger for klimasmarte jobbreiser.

  • Aktiv til jobb
  • Trygg sykkelparkering på jobb
  • Vrakpant for parkeringsplass

Les mer om de forskjellige tilbudene på kommunens hjemmesider:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-klimasmarte-jobbreiser/

Bedrifter og næringsliv
logo
Tilskudd til konserter i frivillig regi

Frist for å søke
Søknadsfristene er 15. januar og 15. august.

Kort om tilskuddet
Frivillige aktører for sang/musikk, lag og foreninger kan søke om tilskudd til å holde konserter i Oslo. Aktivitet som utelukkende er basert på frivillig drift blir prioritert. Ordningen forvaltes av Oslo Musikkråd, og søknader sendes direkte dit.

https://www.musikk.no/oslo/tilskudd/konsertstotte

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til kor, korps og orkestre

Oslo kommunes tilskudd til kor, korps, orkestre, ungdomsorkestre, ungdomskor og amatørkorps


Frist for å søke
Søknadsfristen er 1. mars hvert år.

Kort om tilskuddet
Tilskuddsordningen har til formål å styrke musikkaktiviteter blant barn, unge og amatører, og å bidra til å legge til rette for aktiv deltakelse i byens musikkliv og stimulere til engasjement og egenutvikling. Kor, -korps og -orkestre søker gjennom sine forbund. Uorganiserte kor, -korps og -orkestre søker via Oslo musikkråd.

Les kriterier og søknadsinformasjon på kommunens hjemmesider:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-kor-korps-og-orkester/

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til kriminalitetsforebyggende tiltak

Frivillige og ideelle organisasjoner i Oslo kan søke tilskudd til kriminalitetsforebyggende tiltak rettet mot barn og unge i aldersgruppen 12-22 år.

Kort om tilskuddet:
Målet med tilskuddsordningen er å støtte opp under frivillige og ideelle organisasjoners deltakelse i det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet overfor barn og ungdom i Oslo, slik at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers.

Tiltak som får støtte skal være i tråd med hovedmål i SaLTo handlingsprogram: å forebygge barne- og ungdomskriminalitet og å forebygge rusmisbruk blant barn og unge.

Hva kan det søkes støtte til?
Drift av tiltak eller tidsavgrensede prosjekter:

-som fremmer formålet med ordningen
-som er rettet mot barn og unge i SaLTo-samarbeidets hovedmålgruppe 12-22 år
-som har et byomfattende fokus (det gis ikke tilskudd til lokale tiltak i den enkelte bydel)

Les retningslinjer og søknadsinformasjon på kommunens hjemmesider:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/kriminalitetsforebyggende-tiltak/

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til kulturhus

Frist for å søke
Søknadsfrist er 1. mars.

Kort om tilskuddet
Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunst-lokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst. Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturhus.

Kriterier for å søke


Hvem kan søke?

Søker kan være andelslag, kommuner, stiftelser eller organisasjoner. Aksjeselskap kan søke forutsatt at det sikres i vedtekter at det ikke kan gis aksjeutbytte fra arealer som mottar tilskuddsmidler.


Kriterier og prioriteringer
Kulturhusene eller -lokalene skal være kulturelle møtested i lokalmiljøet. Midlene kan benyttes til

-nybygg, ombygging eller modernisering av kulturlokaler og uteareal.
-biblioteklokaler.
-universell tilgjengelighet


Tilskudd kan ikke brukes til ordinært vedlikehold eller drift.

Les kriterier og søknadsinformasjon på kommunens hjemmesider:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/kulturhus/

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til master- eller bacheloroppgaver i bedrift

Ordningen skal hjelpe flere studenter til å gjennomføre master- eller bacheloroppgaver i bedrift.


Frist for å søke
Løpende søknadsfrist.

Kort om ordningen
Ordningen gjelder for master- og bachelorstudenter som samarbeider med bedrifter i Oslo, og er en del av «Innovasjonsdistrikter Oslo», underlagt FORREGION-programmet.

Målet med “Student til låns” (studentmobilitet) er at flere studenter skal få praksisnære oppgaver og erfaring med næringslivet, og at studiene blir mer næringsrettet. Ordningen skal også bidra til å utvide nettverk, stimulere til samarbeid og gi utveksling av kunnskap mellom forskning og næringsliv.

Kommunen støtter ca fem oppgaver per kalenderår.

Kriterier for å søke
Studenter ved offentlig godkjente universiteter og høyskoler i Oslo kan søke om oppgavestøtte, til bachelor eller masteroppgave i bedrift på inntil 20 000 kroner pr. oppgave når de har samarbeid med bedrifter i Oslo.

Det er også mulig å søke støtte til studentoppgaver gjennom "eksperter i team", der flere studenter jobber sammen om å løse en FoU utfordring i en bedrift, da er støtten på inntil 30 000 kroner pr. "team"

“Student til låns” er ikke regnet som statsstøtte fordi virksomheten ikke anses å motta støtte i form av en økonomisk fordel ved å tilby en student å skrive oppgave.'

Les retningslinjer og mer om søknadsinformasjon på kommunens hjemmesider:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-master-eller-bacheloroppgaver-i-bedrift/

Privatpersoner
logo
Tilskudd til sykkelparkering i borettslag og sameier

Om støtteordningen
Sykkelen din fortjener å stå tørt og trygt hjemme. Dersom borettslaget eller sameiet ditt mangler en trygg parkering for sykler, kan dere få støtte til å bygge en sikker sykkelparkering. Eksempler på sykkelparkeringer som kan få tilskudd:

-Nytt sykkelskur i skjermet bakgård
-Bygging av sykkelparkering i garasje

Du kan søke hele året.

Les retningslinjer og søk elektronisk på kommunens hjemmesider:

https://klimatilskudd.no/sykkelparkering-i-borettslag-og-sameier

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til tiltak mot plastforsøpling i Oslo

Kort om tilskuddsordningen
Formålet med tilskuddsordningen er å styrke innsatsen for å minimere plastforsøpling i Oslo kommune gjennom:

-å stimulere til redusert bruk av plast og engangsartikler
-opprydding og forebygging av plast- og marin forsøpling i indre Oslofjord og vassdragene i Oslo
-kunnskapsheving og holdningsskapende arbeid


Hva kan du søke om?
Du kan søke om tilskudd til tiltak som fremmer formålet med ordningen og støtter opp om Oslo kommunes arbeid med å forhindre plast- og marin forsøpling. Oslo kommunes tiltaksliste finner du her.

Vi legger vekt på å støtte et bredt spekter av tiltak og bidragsytere. Samarbeid mellom aktører vurderes positivt.

Den totale rammen er 3 000 000 kroner. Tiltakene må som hovedregel gjennomføres og midlene brukes innen 12 måneder etter vedtak. Det kan søkes om midler til prosjekter av lenger varighet, men da må behovet for dette begrunnes spesifikt. Søknad kan avslås dersom søker har mottatt midler til samme tiltak fra en annen ordning.

Hvem kan søke
Alle aktører med organisasjonsnummer kan søke om støtte.

Les retningslinjer og søknadsinformasjon på kommunens hjemmesider:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-tiltak-mot-plastforsopling-i-oslo/#toc-4

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til ungdomstiltak

Frist for å søke
Søknadsfristen er løpende. Du kan søke hele året.


Kriterier for å søke
-Midlene skal gå til aktiviteter med og for ungdom i alderen 13-19 år
-Ungdom skal være aktive i planleggingen og gjennomføringen av tiltaket, prosjektet eller aktiviteten
-Tiltakene skal være lavterskel og skal komme flere til gode
-Tiltakene skal bidra til å starte/ bedre aktiviteter som barn og unge bruker
-Arrangementer som holdes i bydelen bliri prioritert

Det gis ikke midler til generell drift

Ta kontakt med din bydel for mer informasjon

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tiltak for likestilling og kvinnefrigjøring

Kort om tilskuddet
Tilskuddsordningens formål er å støtte sivilsamfunnets innsats for likestilling og likeverd, og motarbeide diskriminering, negativ sosial kontroll og vold mot kvinner. Ordningen skal legge til rette for at sivilsamfunnet bidrar til at Oslo er en åpen, inkluderende og tolerant by med likeverd, likestilling og feminisme som viktige verdier.

Kriterier for å søke


Hva kan det søkes støtte til?
Løpende tiltak, tidsavgrensede prosjekter eller enkeltstående arrangementer:

-som fremmer formålet med tilskuddsordningen,
-som skal gjennomføres i Oslo og
-som har kvinner bosatt i Oslo som målgruppe

Hvem kan søke?
-Frivillige og kvinnepolitiske organisasjoner
-Aksjoner ledet av og for kvinner


Det gis ikke tilskudd til tiltak og organisasjoner som har et kommersielt formål.

Les retningslinjer og søknadsinformasjon på kommunens hjemmesider:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/tiltak-for-likestilling-og-kvinnefrigjoring/

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tøybleietilskudd

Ved å velge tøybleier istedenfor engangsbleier, bidrar du til avfallsreduksjon.

Kort om tilskuddet
Småbarnsforeldre i Oslo kan søke Oslo kommune om å få etterbetalt inntil 1000 kroner for kjøpte tøybleier. Du kan søke én gang per barn og for investeringer under 1000 kroner dekker vi kun utlegget.

Kriterier for å søke
-Barnet må være født og under to år når søknaden blir sendt inn.
-Søknad må sendes etter at bleiene er kjøpt og senest seks måneder etter at innkjøpet er gjort.
-Du som søker må være folkeregistrert i Oslo når du søker om tilskuddet.
-Du kan søke om ett tilskudd per barn.


Hva kan du få støtte til?
-Tøybleier du har kjøpt fra norske og utenlandske butikker.
-Tøybleier du har kjøpt brukt fra privatpersoner.
-Leie av tøybleier. Depositum dekkes ikke, kun leieutgiftene.
-Tilbehør til tøybleiebruk, som våtposer, engangsinnlegg/rispapir og bleiekroker.
-Tilskudd på inntil 1000 kroner per barn. For investeringer under 1000 kroner dekkes kun utlegget.


Du kan kun få støtte til tøybleieproduktene. Kostnader knyttet til forsendelse, som porto, importgebyr, toll og depositum for leie av tøybleier, dekkes ikke.

Kommunen kan kontrollere dokumentene du har sendt inn, for å sikre at pengene er brukt til det de skal brukes til. Misbruk av ordningen vil føre til krav om tilbakebetaling av hele eller deler av beløpet.

Les mer om ordningen på kommunens hjemmesider:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/toybleietilskudd/

Privatpersoner
logo
Utdanningslegat til barn av håndverkere eller til håndverksfaglig utdanning

Kort om legatet
Legatet kan gi støtte til barn av håndverkere som utdanner seg i praktisk eller teoretisk retning, eller elever/studenter som utdanner seg i håndverksfaglig retning.

Kriterier for å søke
Hvem kan søke?
-Barn av håndverkere (dvs. at en av de foresatte har mester-, fag- eller svennebrev) som søker støtte til utdanning i praktisk eller teoretisk retning.
-Elever/studenter som søker støtte til utdanning eller videreutdanning i håndverksfaglig retning (i et fag under mesterbrevordningen).
-Du må ha vært bosatt i Oslo de siste tre årene, det vil si registrert i Folkeregisteret med adresse i Oslo.
-Foreldre/foresatte må søke for barn under 18 år.

Les mer om legatet på kommunens hjemmesider:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/utdanningslegat-til-barn-av-handverkere-og-handverksfaglig-utdanning/

Privatpersoner
logo
Utdanningslegat til økonomisk vanskeligstilte

Kort om legatet
Legatet kan gi støtte til økonomisk vanskeligstilt ungdom og voksne som utdanner seg i Oslo.

Kriterier for å søke


Hvem kan søke?

  • Økonomisk vanskeligstilt ungdom og voksne som utdanner seg i Oslo

-på videregående skole,
-på folkehøgskole,
-innen tekniske fag på Fagskolen i Oslo
-ved ingeniørstudiet på OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) eller
-lærlinger med lærlingkontrakt.

  • Du må ha vært bosatt i Oslo de siste tre årene, det vil si registrert i Folkeregisteret med adresse i Oslo.
  • Foreldre/foresatte må søke for barn under 18 år.


Kriterier og prioriteringer
Vi lager en økonomisk profil for hver søker ved å sammenstille inntekt og formue for husstanden og bruke tall fra SIFOs Referansebudsjett (alminnelige forbruksutgifter for husstander). Profilen bruker vi til å lage en økonomisk rangering av søkerne for å sikre at de med dårligst økonomi får tildeling først.

Innkrevingsetatens legater samordnes, og husstanden kan bare få tildelt midler fra ett legat per kalenderår. Elever under 18 år kan allikevel motta midler fra Utdanningslegat til økonomisk vanskeligstilte i Oslo, selv om et husstandsmedlem har mottatt støtte fra et av Innkrevingsetatens andre legater samme kalenderår.

Les kriterier og søknadsinformasjon på kommunens hjemmesider:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/utdanningslegat-til-okonomisk-vanskeligstilte/

Privatpersoner
logo
Utdanningslegat til økonomisk vanskeligstilte barn

Westye Egebergs stiftelse for uforsørgede barn

Kort om legatet
Legatet kan gi støtte til utdanning og underhold av barn fra økonomisk vanskeligstilte familier i Oslo.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?
-Barn fra økonomisk vanskeligstilte familier i Oslo, se nedenfor under Kriterier og prioriteringer.
-Foreldre/foresatte må søke for barn under 18 år.
-Du må ha vært bosatt i Oslo de siste tre årene, det vil si registrert i Folkeregisteret med adresse i Oslo.


Kriterier og prioriteringer
-For nye søkere må barna være i alderen fra og med 6 år og til og med 20 år på søknadstidspunktet.
-Søkere som tidligere har fått tildeling fra legatet, kan være inntil 25 år og vil bli prioritert.
-For slektninger av legatstifteren er nedre aldersgrense 6 år. Slektskapet, som skal dokumenteres, må ikke være fjernere enn fire ledd.
-Barn der en eller begge foreldre er døde (uforsørget) blir særlig prioritert.


Vi lager en økonomisk profil for hver søker ved å sammenstille inntekt og formue for husstanden og bruke tall fra SIFOs Referansebudsjett (alminnelige forbruksutgifter for husstander). Profilen bruker vi til å lage en økonomisk rangering av søkerne for å sikre at de med dårligst økonomi får tildeling først.
Westye Egebergs stiftelse for uforsørgede barn samordner ikke sine tildelinger med Innkrevingsetatens andre legater.

Les retningslinjer og søknadsinformasjon på kommunens hjemmesider:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/utdanningslegat-til-uforsorgede-barn/

Privatpersoner
logo
Etableringstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner

Frist for å søke
Du kan søke hele året.

Kort om tilskuddet
Du kan søke om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner under etablering eller nyutvikling. Tilskuddet gis etter en helhetlig skjønnsmessig vurdering, der vi vektlegger organisasjonens mulighet for å utvikle seg til en fremtidig mottaker av ordinært driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner. En organisasjon kan motta etableringstilskuddet maksimalt tre ganger.

Kriterier for å søke
Målgruppe
Tilskuddsordningen støtter organisasjoner med aktiviteter for og med barn og unge i Oslo. For organisasjoner som har større virksomhetsfelt enn Oslo, regnes medlemstall for den delen som gjelder Oslo. Organisasjonen kan være en paraplyorganisasjon for flere lokallag i Oslo, men lokallagene kan ikke sende egne søknader.

Organisasjonen skal drive aktivitet. Aktiviteten skal være for og med barn og unge.

Organisasjoner vi ikke gir tilskudd til:
-Organisasjoner som får annet kommunalt tilskudd til ordinær drift
-Organisasjoner som har et tidsavgrenset eller aksjonsrettet formål
-Velferdsorganisasjoner
-Idrettsorganisasjoner
-Organisasjon med musikk som primær aktivitetsform
-Organisasjoner som er fordelsorganisasjoner for medlemmene
-Interesseorganisasjoner for barn og unge under utdanning
-Organisasjoner som har aktiviteter som er tilknyttet, eller integrert i, utdanningstilbudene.
-Organisasjoner som primært yter tjenester eller utfører oppdrag i offentlig eller kommersiell sammenheng.

Les mer og søk elektronisk på kommunens hjemmesider:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/etableringsstotte-for-barne-og-ungdomsorganisasjoner/

Organisasjoner og foreninger
logo
Klimatilskudd for bedrifter

Oslo kommune tilbyr en rekke klimatilskudd for bedrifter:

Solcelletilskuddet
Motta tilskudd til rådgivning, kjøp og installasjon av solceller i borettslag, sameier og yrkesbygg.

Hvem kan søke?
• Alle borettslag, sameier og private yrkesbygg som er registrert i Brønnøysundregistret med adresse i Oslo kan søke.
• For borettslag/sameier gjelder tilskuddet felles solcelleanlegg. Enkeltseksjoner kan ikke søke om tilskudd til privat solcelleanlegg
• Du må søke og få innvilget støtte før du bestiller materialer og tjenester, eller inngår avtale med leverandør. Dersom det er behov for utredning av elanlegget kan en ekstern rådgiver kontaktes før man søker om tilskudd.

Søknadsfristen er løpende.

Tilskudd til biogasstasjoner
En stadig større andel av Oslo og Norges tungtransport kjører på biogass. Nå kan dere få tilskudd til å etablere biogasstasjoner i Oslo.

Hvem kan søke?
 Alle bedrifter som er registrert i Brønnøysundregistrene kan søke om tilskudd.

Det er ikke søknadsfrist på ordningen.

Tilskudd til mobile ladestasjoner til byggeplass
Få støtte til kjøp eller leie av mobile ladestasjoner til bygg- og anleggsarbeid.

Hvem kan søke?
Private byggherrer og entreprenører med prosjekter som gjennomføres i Oslo kan søke. Selskap som skal leie ut mobile ladestasjoner kan ikke søke.

Søknadsfristen er løpende.

Offentlig tilgjengelig hurtiglading for tunge kjøretøy
Få støtte til inntil 80 prosent av kostnadene til etablering av offentlig tilgjengelige ladeplasser for tunge kjøretøy.

Hvem kan søke?
Alle bedrifter kan søke om støtte.

Tilskuddsordningen er konkurransebasert og har to søknadsfrister: 1. desember 2022 og 1. mars 2023.

Hurtiglader for elektriske varebiler
Motta tilskudd for etablering av hurtiglader for elektriske varebiler.

Kriterier for å søke
• Alle bedrifter som er registrert i Brønnøysundregistrene og med adresse registrert i Oslo kan søke om tilskudd.
• Privatpersoner, statlige byggeiere og kommunale aktører kan ikke søke om tilskudd.
• Du må søke og få innvilget støtte før du inngår avtale med leverandør eller igangsetter arbeidet.

Søknadsfristen er løpende.

Kjøp av ny el-varebil
Kjøp ny el-varebil og få inntil 50 000 kr i støtte fra Enova.

Les mer på enova.no

Elektriske motorredskaper
Motta tilskudd til innkjøp av elektriske motorredskaper til bruk i Oslo.

Kriterier for å søke
• Alle bedrifter som er registrert i Brønnøysundregistrene og som skal benytte motorredskapet i Oslo kan søke om tilskudd.
• Privatpersoner og offentlige aktører kan ikke søke om tilskudd.
• Du må søke og få innvilget støtte før du bestiller motorredskapet, eller inngår avtale med leverandør.
• Motorredskapet må erstatte eller kjøpes i stedet for et redskap som bruker under 10 000 liter diesel årlig. For maskiner som er større enn dette, henviser vi til Enovas ordning for utslippsfrie anleggsmaskiner, biogasskjøretøy og hydrogenkjøretøy.
• Motorredskapet må ha en effekt på minimum 5 kW.
• Motorredskapet må primært benyttes i Oslo.
• Tilskuddet skal ha en utløsende effekt så arbeid må ikke settes i gang, og avtaler kan ikke være inngått, før det er gitt tilsagn.

Søknadsfristen er løpende.

Kartleggingstilskudd for utslippsfri anleggsplass
Motta tilskudd til rådgivning om hvilke tiltak du som utbygger kan iverksette for å få byggeplassen utslippsfri. 

Hvem kan søke?
• Alle private bedrifter og private virksomheter med prosjekter som gjennomføres i Oslo kan søke. Privatpersoner og offentlige virksomheter kan ikke søke.
• Vi gir ikke støtte til konseptstudier som kun ser på bruk av biodrivstoff.
• Vi gir heller ikke støtte til studier som kun omfatter utstyr til tørk/varme.
• Vi kan gi støtte til kartleggingsarbeid der disse temaene inngår som del av en helhet, for eksempel bruk av biogass eller annet biodrivstoff til enkelte maskiner når utslippsfrie løsninger ikke er tilgjengelig.

Søknadsfristen er løpende.

Trygg sykkelparkering på jobb
Motta tilskudd til å etablere trygg og tørr parkering for sykler på jobb.

Hvem kan søke?
• Alle private bedrifter og virksomheter med adresse i Oslo kan søke.
• Bedrifter kan søke sammen eller hver for seg, men én bedrift må stå som hovedansvarlig.

Søknadsfristen er løpende.

Aktiv til jobb
Motta tilskudd til tiltak som legger til rette for ansatte som ønsker å gå, løpe eller sykle til jobben.

Hvem kan søke?
• Alle private bedrifter og virksomheter med adresse i Oslo kan søke.
• Bedrifter kan søke sammen eller hver for seg, men én bedrift må stå som hovedansvarlig.

Du kan søke om tilskudd hele året. Søknader behandles fortløpende.

Elektrisk lastesykkel for bedrifter
Motta tilskudd til kjøp av elektrisk lastesykkel.

Kriterier for å søke
• Bedriften må holde til i Oslo og være registrert i enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret). Privatpersoner, offentlige aktører og borettslag/sameier kan ikke søke.
• Bedriften kan ikke bestille den elektriske lastesykkelen, eller på noen annen måte starte med tiltaket, før søknaden er innvilget.

Det kan søkes hele året.

Ladeinfrastruktur i bedrifter
Motta tilskudd til oppgradering og etablering av ladeinfrastruktur i bedriften.

Kriterier for å søke
• Bedrifter registrert i Oslo kommune kan søke. Det er en forutsetning at bedriften/enkeltmannsforetaket er registrert i enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret).
• Privatpersoner, offentlige aktører og borettslag/sameier kan ikke søke. Parkeringsselskap kan ikke søke om støtte.
• Bedriften må søke og få innvilget støtte (motta tilsagn fra oss) før materialer og tjenester bestilles, og før avtaler/kontrakter inngås med leverandør. Dersom det er behov for utredning av elanlegget kan en ekstern rådgiver kontaktes før man søker om tilskudd.

Vrakpant for parkeringsplass
Motta tilskudd til å bruke parkeringsplassene på jobb på helt nye måter.

• Alle private bedrifter og virksomheter med adresse i Oslo kan søke.
• Bedrifter kan søke sammen eller hver for seg, men én bedrift må stå som hovedansvarlig.

Du kan søke om tilskudd hele året. Søknader behandles fortløpende.

Lading av lastebil og buss
Motta tilskudd til etablering av ladepunkter for lastebiler, turbusser eller andre tyngre kjøretøy.

Kriterier for å søke
• Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket og arbeidene må derfor ikke settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd.
• Elektriske arbeider må bekreftes utført av autorisert installatør.
• Kostnader til ekstern rådgivning og prosjektering kan inkluderes som kostnader berettiget tilskudd.
• Leasing støttes ikke.
• Sammen med søknaden må det legges ved pristilbud fra leverandør hvor kostnader til laderen inngår.
• Ordningen dekker ikke eventuell oppgradering av trafostasjon.

Søknadsfristen er løpende.

Etablering av ladestasjoner for elektriske drosjer
Motta tilskudd til kjøp og montering av ladestasjoner hjemme.

Kriterier for å søke
• Innehavere av drosjeløyve kan søke.
• Tilskuddsordningen gjelder kun i Oslo kommune.
• Privatpersoner, og borettslag/sameier kan ikke søke.
• Du må vente på tilsagn fra Klima- og energifondet før du bestiller eller kjøper ladestasjonen. Det vil si at du ikke kan bestille eller kjøpe ladestasjonen før du har mottatt tilsagn fra Klima- og energifondet.

Energiforbedring gjennom FoU og pilotprosjekter
Motta tilskudd til forsknings- og utviklingsprosjekter som kan gi erfaring med nye energiløsninger.

Følgende kriterier legges til grunn ved behandling av søknaden:

• Innovasjonsgrad
• Forskningsinnhold og forskningens relevans for prosjektet
• Samfunnsøkonomisk nytteverdi
• Direkte effekt for Oslo
• Plan for gjennomføring av prosjektet
• Evne til gjennomføring
• Gjennomføringsevne

Søknadsfristen er løpende.

Kjøp av tunge elektriske kjøretøy
Få inntil 40 % av merkostnadene dekket av Enova.

Les mer på enova.no

Samlastterminal
Samlastterminaler er viktige tilretteleggere for effektiv og klimasmart varelogistikk i byer. Aktuelle tilskuddsordninger for dere som ønsker å bygge nye eller oppgradere eksisterende terminaler i Oslo, finner dere på klimatilskudd. Dere kan få støtte til både ladeinfrastruktur, ladepunkter, kjøretøy og mer.

Les mer om ordningene og send inn søknad på klimatilskudd.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Klimatilskudd for privatpersoner, borettslag og sameier

Oslo kommune tilbyr en rekke klimatilskudd for privatpersoner, borettslag og sameier:

Støtte til sykkelpiggdekk
Lyst til å forlenge sykkelsesongen? Få inntil 1000 kroner i støtte til piggdekk og skifte av dekk.

Alle med bostedsadresse i Oslo kan søke om støtte. Man kan kun søke om støtte på vegne av seg selv.

Solcelletilskuddet
Motta tilskudd til rådgivning, kjøp og installasjon av solceller i borettslag, sameier og yrkesbygg.

Hvem kan søke?
• Alle borettslag, sameier og private yrkesbygg som er registrert i Brønnøysundregistret med adresse i Oslo kan søke.
• For borettslag/sameier gjelder tilskuddet felles solcelleanlegg. Enkeltseksjoner kan ikke søke om tilskudd til privat solcelleanlegg
• Du må søke og få innvilget støtte før du bestiller materialer og tjenester, eller inngår avtale med leverandør. Dersom det er behov for utredning av elanlegget kan en ekstern rådgiver kontaktes før man søker om tilskudd.

Søknadsfristen er løpende.

Tilskudd til isolasjon, vinduer og dører
Motta tilskudd til etterisolering og bytte av vinduer og ytterdører

• Alle borettslag og sameier i Oslo som er registrert i Brønnøysundregistrene kan søke om tilskudd.
• Privatpersoner, bedrifter, eiere/driftere av næringsbygg, statlige byggeiere og kommunale aktører kan ikke søke om tilskudd.
• Du må søke og få innvilget støtte før du bestiller arbeidet, eller inngår avtale med leverandør. Unntaket er rådgivning, som kan bestilles og gjennomføres før støtte er innvilget.

Søknadsfristen er løpende.

Isolasjon og bytte av vinduer og dører i private boliger
Få støtte til isolering, bytte av vinduer og dører, og andre tiltak som senker energibruken i boligen din.

Tilskuddsordningen gjelder alle boliger med 1- 4 boenheter og for enkeltleiligheter. Ordningen gjelder kun boliger eller enkeltleiligheter med adresse i Oslo.

Du kan søke om støtte til og med 31. desember 2023.

Ladeinfrastruktur til borettslag og sameier
Motta tilskudd til oppgradering/etablering av ladeinfrastruktur i borettslag eller sameie.

• Borettslag, sameier og garasjelag tilknyttet disse kan søke om støtte, så lenge de har adresse i Oslo.
• Privatpersoner, offentlige aktører og firmaer som driver utleie av parkeringsplasser kan ikke søke om tilskudd.
• Bygg under oppføring kan ikke søke om tilskudd.
• Du må søke og få innvilget støtte før du bestiller materialer og tjenester, eller inngår avtale med leverandør. Dersom det er behov for utredning av elanlegget kan en ekstern rådgiver kontaktes før man søker om tilskudd.

Søknadsfristen er løpende.

Kartleggingsstøtte for borettslag og sameier
Få støtte fra Enova til å gjennomføre kartlegging av klima- og energitiltak i ditt borettslag eller sameie.

Les mer på enova.no

Sykkelparkering i borettslag og sameier
Motta tilskudd til å bygge trygg sykkelparkering i sameie/borettslag.

• Kun borettslag og registrerte sameier i Oslo kan søke om tilskudd.
• Du må søke og få innvilget tilskudd før du bestiller materialer og tjenester, eller inngår avtaler med leverandører. Du får kun tilskudd til kostnader for selve sykkelparkeringen når den er ferdig bygget og betalt.
• Borettslaget eller sameiet må ha midler til å forskuttere hele kostnaden.
• Du kan ikke starte arbeidet før søknaden er godkjent.

Du kan søke hele året.

Smart energistyring for boliger
Få inntil 10.000 kroner i støtte fra Enova når du skaffer deg smarte styringssystemer for hjem eller fritidsbolig.

Les mer på enova.no

Støtte til elmotorsykkel og elmoped
Born to be utslippsfri? Nå får du 25.000 kroner i støtte fra Enova ved kjøp av elmotorsykkel og 3.500 kroner i støtte ved kjøp av elmoped.

Les mer på enova.no

Energiforbedring gjennom FoU og pilotprosjekter
Motta tilskudd til forsknings- og utviklingsprosjekter som kan gi erfaring med nye energiløsninger.

Følgende kriterier legges til grunn ved behandling av søknaden:

• Innovasjonsgrad
• Forskningsinnhold og forskningens relevans for prosjektet
• Samfunnsøkonomisk nytteverdi
• Direkte effekt for Oslo
• Plan for gjennomføring av prosjektet
• Evne til gjennomføring
• Gjennomføringsevne

Søknadsfristen er løpende.

Les mer og send inn søknad på klimatilskudd.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post