Inderøy kommunes støtteordninger

Inderøy kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Inderøy kommune.

Les mer om Inderøy kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (6)
logo
Kulturstipend for ungdom


Inderøy kommunes kulturstipend for ungdom skal tildeles ungdom som har markert seg med spesielle ferdigheter eller fordypning på et område innenfor det utvidede kulturbegrepet. Stipendet skal stimulere til videre innsats og utvikling på dette området.

FORMÅL

Inderøy kommunes kulturstipend for ungdom skal tildeles ungdom som har markert seg med spesielle ferdigheter eller fordypning på et område innenfor det utvidede kulturbegrepet. Stipendet skal stimulere til videre innsats og utvikling på dette området.

STIPENDIET

Kulturstipendiet er et pengebeløp og utdeles sammen med diplom og blomster samt et skriv med begrunnelse for tildeling. Beløpets størrelse avklares i kommunestyrets budsjettmøte.

TILDELING

Stipendiet skal tildeles en eller flere ungdommer, en gruppe eller en organisasjon bestående av ungdom som har tilknytning til Inderøy kommune. Hovedutvalg Folk gjør begrunnet vedtak om tildeling. Det kan tildeles inntil to kulturstipend hvert år.

UTLYSING

Stipendiet kunngjøres på kommunens hjemmesider og i andre media. Forslag kan fremmes fra enkeltpersoner og organisasjoner. Personer og organisasjoner kan også selv søke om stipendiet. Tildeler kan selv også foreslå kandidater. Forslagsfrist er 1. oktober. Alle forslag er hemmelig.

OVERREKKELSE

Overrekkelse ved ordføreren skjer i forbindelse med Ungdommens kulturmønstring eller ved en annen høvelig anledning.

Har du forslag til gode kandidater til Inderøy kommunes kulturstipend for ungdom? Eller er du sjøl ungdom og ønsker å søke stipend? Forslag sendes Inderøy kommune innen 1. oktober til postmottak@inderoy.kommune.no

Les mer på inderoy.kommune.no.

Privatpersoner
logo
Spillemidler til idrettsanlegg

Spillemidlene er noe av overskuddet fra Norsk tipping som fordeles til landets fylker. Bakgrunn for å tildele spillemidler ligger i statens overordnede mål som kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle.

De viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år), ungdom (13-19 år), og personer som i dag er fysisk inaktive. I tillegg vil staten legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet ut fra sine ønsker og forutsetninger. Det er gode muligheter til å bruke spillemidlene til å bygge en kommune som innbyr til aktivitet for alle, både egenorganisert og organisert idrett.

Lag og foreninger, og kommunen selv, kan søke om utvikling av blant annet ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.

Oppdatert informasjon og lenke til Bestemmelser om tilskudd til anlegg of ridrett og fysisk aktivitet finner du på inderoy.kommune.no

For å søke spillemidler må man:

- Gjøre seg kjent med bestemmelsene og informasjon på fylkekommunens sider ang. krav til søknad. Skjemaer til vedlegg i søknaden finnes på fylkeskommunens sider. Ta gjerne kontakt med kommunens kontaktperson.
- Melde inn anlegget til handlingsplanen for idrett og fysisk aktivitet. Frist 1. mai. Innmeldingsskjema finner du her Skjemaet sendes til postmottak@inderoy.kommune.no
- Legge søknaden inn i søknadsskjema på  www.anleggsregisteret.no. Søknadsnummer fås fra kommunen. Når søknaden er fullstendig utfylt inkludert aktuelle vedlegg, sendes søknaden til kommunen. Frist 15.oktober.
 

Utbetalinger:

Alle tilskuddsmottakere forplikter å levere revidert anleggsregnskap innen to år etter tilsagn om spillemidler er gitt. Tilskudd over 400 000 skal revideres av kommunerevisjonen.
Etter mottatt tilsagnsbrev er det mulig å søke delutbetaling (85%) av tildelte midler. 
Regnskapet skal være ført slik at det kan sammenlignes med godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan.

Skjema for statusrapport delutbetaling og for regnskapsrapport finnes på fylkeskommunens sider.
 

Informasjon om momskompensasjon for idrettsanlegg finner du på inderoy.kommune.no.


 

For veiledning underveis ta kontakt med kommunen. Les mer på inderoy.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturprisen
Inderøy kommunes kulturpris er en æresbevisning som gis for spesielle ferdigheter innenfor det utvidede kulturbegrep eller for særskilt og fremragende innsats for kulturlivet i Inderøy.

Prisen består av et pengebeløp på 15 000 kr, og kan tildeles en eller flere personer, en gruppe eller en organisasjon i Inderøy kommune. Kulturprisen deles  ut hvert år.
Les mer på inderoy.kommune.no.
Privatpersoner
logo
Kulturtilskudd

Frivillige lag og foreninger eller institusjoner, som arbeider med eller bidrar til et aktivt kulturliv i kommunen, kan søke kommunen om kulturmidler/driftstilskudd.


Hvem kan motta kulturmidler?
Frivillige lag og foreninger eller institusjoner, som arbeider med eller bidrar til et aktivt kulturliv i kommunen.

Det kreves at laget eller foreningen som er registrerbar, må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Søk kulturmidler

Generelle tilskudd
Prosjekttilskudd
Søknadsfrist: 1. mai

Dere kan søke støtte til prosjekttilskudd til organisasjoner og til aktiviteter/tiltak som ikke dekkes av andre tilskuddsordninger. Ved tildeling av aktivitetstilskudd skal følgende prioriteres: 

  • Prosjekter for og med barn og unge 
  • Rusfrie arrangement
  • Prosjekter med et folkehelseperspektiv
  • Samarbeidsprosjekter som aktiviserer på tvers av alder
  • Tiltak som gir kulturelle ringvirkninger i kommunenDriftstilskudd
Søknadsfrist: 1. mai

Dere kan søke driftstilskudd til drift av organisasjoner og anlegg for kulturutøvelse. Det gis ikke driftstilskudd til: - Lag/organisasjoner som i vesentlig grad yter økonomisk hjelp til andre - Kommersielle tiltak - Lag og organisasjoner som etableres for gjennomføring av tidsbegrensede prosjekter 

Anleggsmidler
Søknadsfrist: 1. mai

Dere kan søke anleggsmidler til investering i anlegg for kulturutøvelse. Tilskuddet kan gis til både nyanlegg og rehabilitering av eksisterende anlegg, herunder anskaffelser av relevant utstyr. Gjelder ikke det som dekkes av andre tilskuddsordninger. 

Tilskudd til arrangement
Dere kan søke støtte til både mindre og større arrangementer. Tilskudd kan gis til større og mindre kulturarrangement og tiltak som festivaler, konserter, teaterforestillinger, utstillinger, idretts- og andre kulturarrangement: 

Festivaler og arrangement som bidrar til å styrke kommunens satsingsområder innenfor kunst, kultur, integrering og samfunn i samsvar med kommunens planverk prioriteres 

Et premiss for tildeling er at det skal gis rabatterte priser til ungdom og skoleelever 

Tilskudd til mindre arrangement
Søknadsfrist: 1. februar, 1. mai og 1. oktober

Hva er et mindre arrangement? 
Et mindre arrangement som har et totalbudsjett på under kr 100 000.

Tilskudd til større arrangement
Søknadsfrist: 1. oktober 

Hva er et større arrangement? Et enkeltarrangement som foregår utover en dag og har et totalbudsjett på over kr 100 000 

Søk elektronisk på kommunens hjemmesider

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Årets Inderøybedrift

Begrunnelse for Årets Inderøybedrift:

Prisen tildeles en bedrift som har bidratt over tid med utvikling og vekst både i egen regi og i lokalt næringsliv. Bedriften skal kunne vise til utvikling over tid i form av arbeidsplasser hos seg sjøl alternativt vekst hos andre lokale bedrifter hvor ny aktivitet er skapt for å fremme utvikling av næringsliv og derigjennom lokalsamfunn.

Forslag til kandidater for prisene sendes til Inderøy kommune.

Les mer på inderoy.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv
logo
Etablererprisen

Begrunnelse for Etablererprisen:

Etablererprisen i Inderøy skal være en oppmuntring til en Inderøybedrift som har gjennomført en vellykket bedriftsetablering. Bedriften skal framstå som et positivt forbilde for potensielle etablerere og øvrig næringsliv i kommunen.

 

Forslag til kandidater for prisene sendes til Inderøy kommune.

Les mer på inderoy.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post