Inderøy kommunes støtteordninger

Inderøy kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Inderøy kommune.

Les mer om Inderøy kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (8)
logo
Arnt Oldus Slipers Legat

Legatmidler med søknadsfrist 1. mai.
 

Legatets formål:

Midlene skal gå til en stiftelse for Ytre Åsbygda, tidligere Sliper skolekrets (i Mosvik).  Bidrag fra stiftelsen kan ytes til grendehus, fritidsaktiviteter, husflid, brukskunst og kunst, helsefremmende tiltak, tiltak for barn og gamle, kurser til fremme av økologisk jord- og hagebruk og i noen grad til igangsetting av ny næringsvirksomhet.

Søknad sendes:

Inderøy kommune
Legatstyret for Slipers legat
Vennalivegen 7
7670 Inderøy

E-post til postmottak@inderoy.kommune.no

Les mer på inderoy.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturstipend for ungdom


Inderøy kommunes kulturstipend for ungdom skal tildeles ungdom som har markert seg med spesielle ferdigheter eller fordypning på et område innenfor det utvidede kulturbegrepet. Stipendet skal stimulere til videre innsats og utvikling på dette området.

FORMÅL

Inderøy kommunes kulturstipend for ungdom skal tildeles ungdom som har markert seg med spesielle ferdigheter eller fordypning på et område innenfor det utvidede kulturbegrepet. Stipendet skal stimulere til videre innsats og utvikling på dette området.

STIPENDIET

Kulturstipendiet er et pengebeløp og utdeles sammen med diplom og blomster samt et skriv med begrunnelse for tildeling. Beløpets størrelse avklares i kommunestyrets budsjettmøte.

TILDELING

Stipendiet skal tildeles en eller flere ungdommer, en gruppe eller en organisasjon bestående av ungdom som har tilknytning til Inderøy kommune. Hovedutvalg Folk gjør begrunnet vedtak om tildeling. Det kan tildeles inntil to kulturstipend hvert år.

UTLYSING

Stipendiet kunngjøres på kommunens hjemmesider og i andre media. Forslag kan fremmes fra enkeltpersoner og organisasjoner. Personer og organisasjoner kan også selv søke om stipendiet. Tildeler kan selv også foreslå kandidater. Forslagsfrist er 1. oktober. Alle forslag er hemmelig.

OVERREKKELSE

Overrekkelse ved ordføreren skjer i forbindelse med Ungdommens kulturmønstring eller ved en annen høvelig anledning.

Har du forslag til gode kandidater til Inderøy kommunes kulturstipend for ungdom? Eller er du sjøl ungdom og ønsker å søke stipend? Forslag sendes Inderøy kommune innen 1. oktober til postmottak@inderoy.kommune.no

Les mer på inderoy.kommune.no.

Private / enkeltpersoner
logo
Spillemidler til idrettsanlegg

Spillemidlene er noe av overskuddet fra Norsk tipping som fordeles til landets fylker. Bakgrunn for å tildele spillemidler ligger i statens overordnede mål som kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle.

De viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år), ungdom (13-19 år), og personer som i dag er fysisk inaktive. I tillegg vil staten legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet ut fra sine ønsker og forutsetninger. Det er gode muligheter til å bruke spillemidlene til å bygge en kommune som innbyr til aktivitet for alle, både egenorganisert og organisert idrett.

Lag og foreninger, og kommunen selv, kan søke om utvikling av blant annet ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.

Oppdatert informasjon og lenke til Bestemmelser om tilskudd til anlegg of ridrett og fysisk aktivitet – 2022 finner du på inderoy.kommune.no.

For å søke spillemidler må man:

- Gjøre seg kjent med bestemmelsene og informasjon på fylkekommunens sider ang. krav til søknad. Skjemaer til vedlegg i søknaden finnes på fylkeskommunens sider. Ta gjerne kontakt med kommunens kontaktperson.
- Melde inn anlegget til handlingsplanen for idrett og fysisk aktivitet. Frist 1. mai. Innmeldingsskjema finner du her Skjemaet sendes til postmottak@inderoy.kommune.no
- Legge søknaden inn i søknadsskjema på  www.anleggsregisteret.no. Søknadsnummer fås fra kommunen. Når søknaden er fullstendig utfylt inkludert aktuelle vedlegg, sendes søknaden til kommunen. Frist 15.oktober.
 

Utbetalinger:

Alle tilskuddsmottakere forplikter å levere revidert anleggsregnskap innen to år etter tilsagn om spillemidler er gitt. Tilskudd over 400 000 skal revideres av kommunerevisjonen.
Etter mottatt tilsagnsbrev er det mulig å søke delutbetaling (85%) av tildelte midler. 
Regnskapet skal være ført slik at det kan sammenlignes med godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan.

Skjema for statusrapport delutbetaling og for regnskapsrapport finnes på fylkeskommunens sider.
 

Informasjon om momskompensasjon for idrettsanlegg finner du på inderoy.kommune.no.

 

For veiledning underveis ta kontakt med kommunen. Les mer på inderoy.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturprisen
Inderøy kommunes kulturpris er en æresbevisning som gis for spesielle ferdigheter innenfor det utvidede kulturbegrep eller for særskilt og fremragende innsats for kulturlivet i Inderøy.

Prisen består av et pengebeløp på 15 000 kr, og kan tildeles en eller flere personer, en gruppe eller en organisasjon i Inderøy kommune. Kulturprisen deles  ut hvert år.
Les mer på inderoy.kommune.no.
Private / enkeltpersoner
logo
Tilskudd til kultur og næring

Formål

I forbindelse med kommunesammenslåing Inderøy og Mosvik gis tilskudd til kultur- og næringstiltak. Tiltakene skal bidra til å bygge samhold og identitet når to kommuner slår seg sammen. Nye Inderøy skal være en kulturkommune.

Mottakere

Støtte kan gis til næringsvirksomheter lag, organisasjoner, institusjoner, grupper og enkeltpersoner som arbeider helt eller delvis innenfor Nye Inderøy.

Det kan gis tilskudd til:

Det kan gis tilskudd til tiltak som bidrar til et variert kulturtilbud og arrangement som aktiviserer mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger. Dette skal gi innbyggerne en opplevelse av godt fellesskap og samhold.

Tiltakene skal bidra til aktiviteter på kultur og næringsområde som bidrar til ny skaperglede og mellomenneskelig kontakt slik at befolkning opplever Nye Inderøy som en god kommune å bo og leve i.

Tilskudd kan også gis til å markedsføre den nye kommunen.

Fellessøknad med samarbeidspartnere i begge kommuner blir prioritert.

Les mer og søk elektronisk på inderoy.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Kulturmidler

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler ble sist revidert i Hovedutvalg Folk 15.02.2022. Det kreves at søkere som er registrerbare i frivillighetsregistret, registrer seg. Søkere som mottar kommunalt tilskudd forplikter seg til å bruke inderøyprofilen i markedsføring mm.

 

Mer informasjon om frivillighetsregisteret, Inderøyprofilen og nye retningslinjer finner du på inderoy.kommune.no.

 

Fire typer tilskuddsordninger:

-Prosjekttilskudd
-Driftstilskudd
-Anleggsmidler
-Tilskudd til arrangement*

*Det skilles mellom større og mindre arrangement. Med større arrangement menes vanligvis enkeltarrangement som foregår utover en dag og har et budsjett på over kr 100.000.

Søknadsfrist for prosjekttilskudd, driftstilskudd, anleggsmidler og tilskudd til arrangement er 1. mai. Tilskudd til større arrangement har søknadsfrist 1. oktober.

Les mer og søk elektronisk på inderoy.kommune.no.

logo
Årets Inderøybedrift

Begrunnelse for Årets Inderøybedrift:

Prisen tildeles en bedrift som har bidratt over tid med utvikling og vekst både i egen regi og i lokalt næringsliv. Bedriften skal kunne vise til utvikling over tid i form av arbeidsplasser hos seg sjøl alternativt vekst hos andre lokale bedrifter hvor ny aktivitet er skapt for å fremme utvikling av næringsliv og derigjennom lokalsamfunn.

Forslag til kandidater for prisene sendes til Inderøy kommune.

Les mer på inderoy.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv
logo
Etablererprisen

Begrunnelse for Etablererprisen:

Etablererprisen i Inderøy skal være en oppmuntring til en Inderøybedrift som har gjennomført en vellykket bedriftsetablering. Bedriften skal framstå som et positivt forbilde for potensielle etablerere og øvrig næringsliv i kommunen.

 

Forslag til kandidater for prisene sendes til Inderøy kommune.

Les mer på inderoy.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post