Inderøy kommunes støtteordninger

Inderøy kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Inderøy kommune.

Les mer om Inderøy kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Utlysing
Utlysing
Ikke spesifisert
Støtteordninger (15)
logo
Kulturstipend for ungdom


Inderøy kommunes kulturstipend for ungdom skal tildeles ungdom som har markert seg med spesielle ferdigheter eller fordypning på et område innenfor det utvidede kulturbegrepet. Stipendet skal stimulere til videre innsats og utvikling på dette området.

FORMÅL

Inderøy kommunes kulturstipend for ungdom skal tildeles ungdom som har markert seg med spesielle ferdigheter eller fordypning på et område innenfor det utvidede kulturbegrepet. Stipendet skal stimulere til videre innsats og utvikling på dette området.

STIPENDIET

Kulturstipendiet er et pengebeløp og utdeles sammen med diplom og blomster samt et skriv med begrunnelse for tildeling. Beløpets størrelse avklares i kommunestyrets budsjettmøte.

TILDELING

Stipendiet skal tildeles en eller flere ungdommer, en gruppe eller en organisasjon bestående av ungdom som har tilknytning til Inderøy kommune. Hovedutvalg Folk gjør begrunnet vedtak om tildeling. Det kan tildeles inntil to kulturstipend hvert år.

UTLYSING

Stipendiet kunngjøres på kommunens hjemmesider og i andre media. Forslag kan fremmes fra enkeltpersoner og organisasjoner. Personer og organisasjoner kan også selv søke om stipendiet. Tildeler kan selv også foreslå kandidater. Forslagsfrist er 1. oktober. Alle forslag er hemmelig.

OVERREKKELSE

Overrekkelse ved ordføreren skjer i forbindelse med Ungdommens kulturmønstring eller ved en annen høvelig anledning.

Har du forslag til gode kandidater til Inderøy kommunes kulturstipend for ungdom? Eller er du sjøl ungdom og ønsker å søke stipend? Forslag sendes Inderøy kommune innen 1. oktober til postmottak@inderoy.kommune.no

Les mer på inderoy.kommune.no.

Private / enkeltpersoner
logo
Spillemidler til idrettsanlegg

Spillemidlene er noe av overskuddet fra Norsk tipping som fordeles til landets fylker. Bakgrunn for å tildele spillemidler ligger i statens overordnede mål som kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle.

De viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år), ungdom (13-19 år), og personer som i dag er fysisk inaktive. I tillegg vil staten legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet ut fra sine ønsker og forutsetninger. Det er gode muligheter til å bruke spillemidlene til å bygge en kommune som innbyr til aktivitet for alle, både egenorganisert og organisert idrett.

Lag og foreninger, og kommunen selv, kan søke om utvikling av blant annet ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.

Oppdatert informasjon og lenke til Bestemmelser om tilskudd til anlegg of ridrett og fysisk aktivitet – 2022 finner du på inderoy.kommune.no.

For å søke spillemidler må man:

- Gjøre seg kjent med bestemmelsene og informasjon på fylkekommunens sider ang. krav til søknad. Skjemaer til vedlegg i søknaden finnes på fylkeskommunens sider. Ta gjerne kontakt med kommunens kontaktperson.
- Melde inn anlegget til handlingsplanen for idrett og fysisk aktivitet. Frist 1. mai. Innmeldingsskjema finner du her Skjemaet sendes til postmottak@inderoy.kommune.no
- Legge søknaden inn i søknadsskjema på  www.anleggsregisteret.no. Søknadsnummer fås fra kommunen. Når søknaden er fullstendig utfylt inkludert aktuelle vedlegg, sendes søknaden til kommunen. Frist 15.oktober.
 

Utbetalinger:

Alle tilskuddsmottakere forplikter å levere revidert anleggsregnskap innen to år etter tilsagn om spillemidler er gitt. Tilskudd over 400 000 skal revideres av kommunerevisjonen.
Etter mottatt tilsagnsbrev er det mulig å søke delutbetaling (85%) av tildelte midler. 
Regnskapet skal være ført slik at det kan sammenlignes med godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan.

Skjema for statusrapport delutbetaling og for regnskapsrapport finnes på fylkeskommunens sider.
 

Informasjon om momskompensasjon for idrettsanlegg finner du på inderoy.kommune.no.

 

For veiledning underveis ta kontakt med kommunen. Les mer på inderoy.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturprisen
Inderøy kommunes kulturpris er en æresbevisning som gis for spesielle ferdigheter innenfor det utvidede kulturbegrep eller for særskilt og fremragende innsats for kulturlivet i Inderøy.

Prisen består av et pengebeløp på 15 000 kr, og kan tildeles en eller flere personer, en gruppe eller en organisasjon i Inderøy kommune. Kulturprisen deles  ut hvert år.
Les mer på inderoy.kommune.no.
Private / enkeltpersoner
logo
Regionalt miljøtilskudd

Regionalt miljøtilskudd skal fremme særskilte miljømål i jordbruket:


- redusere forurensning til vann og luft
- ivareta kulturlandskap og kulturminner
- tilrettelegge for friluftsliv
- ivareta biologisk mangfold

Formålet med miljøtilskuddet er å stimulere til driftsformer og driftstilpasninger som tar vare på og utvikler miljøverdiene i kulturlandskapet eller reduserer forurensing. Kart med oversikt over prioriterte områder i tilskuddsordningne for ingen/utsatt jordarbeiding finner du på inderoy.kommune.no

Søknadsfristen for de regionale miljøtilskuddene er 15. oktober, med unntak av Tilskudd til organisert beitebruk, der søknadsfristen er 1. november.

Du finner retningslinjer og mer informasjon ved å besøke hjemmesiden til Fylkesmannen i Trøndelag.

Les mer på inderoy.kommune.no.

logo
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier.


Kommunen behandler og gjør vedtak om tilskudd etter forskrift og lokale retningslinjer for ordningen. Tilskudd kan gis til foretak der det foregår en tilskuddsberettiget produksjon og som oppfyller vilkåra i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

Løpende søknadsfrist.

Du kan lese mer på inderøy.kommune.no, samt finne lenker til lovdata, retningslinjer og søknadsskjema.

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser

Beskrivelse

Har du fått tillatelse til å gjøre inngrep i et automatisk fredet kulturminne på egen eiendom, kan du få pålegg om at det skal foretas arkeologiske undersøkelser før du setter i gang tiltaket. Ved mindre private tiltak skal staten dekke utgiftene helt eller delvis hvis disse blir urimelig tyngende. Automatisk fredete kulturminner er kulturminner datert før år 1537, stående byggverk fra tiden 1537-1649 eller samiske kulturminner fra fær 1917.

Målgruppe

Private eiere og forvaltere av automatisk fredete kulturminner og kulturmiljø.

 

Lover

- Forvaltningsloven
- Kulturminneloven

Se kulturminneloven § 10 - Utgifter til særskilt gransking av automatisk fredete kulturminner. Utfyllende retningslinjer kan fås hos Riksantikvaren.

Forskrifter

Dekning av utgifter til arkeologiske arbeider ved mindre, private tiltak (rundskriv)


Veiledning

Ta kontakt med Riksantikvaren hvis du ønsker nærmere informasjon om ordningen.

Vedlegg

Beskrivelse av tiltaket med tegninger og eventuelle fotografier, samt kostnadsoverslag.

Søknaden sendes til


Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep, 0034 Oslo

Saksbehandling


Riksantikvaren skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til Riksantikvaren innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid


Riksantikvaren skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet


Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Riksantikvaren innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder Riksantikvaren sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Miljøverndepartementet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Les mer på inderoy.kommune.no.

Private / enkeltpersoner
logo
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

Beskrivelse

Du kan søke om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Tilskudd kan gis til:

-skogkultur og kvalitetsutvikling
-miljøtiltak
-nybygging og ombygging av skogsveier
-skogbruksplanlegging og miljøregistrering
-skogsdrift med taubane, hest, o.a.
-andre aktivitetsfremmende tiltak i skogbruket
-tømmerkaier og terminaler
-skoggjødsling
-skogplanting

Se mer informasjon hos Landbruksdirektoratet.

Målgruppe

Skogeiere

Kriterier/vilkår

Du har mer enn 10 daa produktiv skog. Tilskudd til utdrift av skogsvirke til energiproduksjon (bioenergi) og til andre aktivitetsfremmende tiltak kan også gis til:

-skogeiere som har mindre enn 10 daa produktiv skog 
-eiere av landbrukseiendommer uten produktiv skog


Lovverk

-Forvaltningsloven
-Naturmangfoldloven

Forskrifter

Forskrift om miljøtiltak mv. i skogbruket


Veiledning

Hver tilskuddsordning har et eget søknadsskjema. All informasjon om søknadsfrister og søknadsskjema finnes hos Landbruksdirektoratet.

Skjema

Søknadsskjemaene ligger tilgjengelige på inderoy.kommune.no.

Få mer informasjon og søk elektronisk på inderoy.kommune.no.

logo
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd

Beskrivelse

Du kan søke om tilskudd hvis det oppstår merkostnader i forbindelse med vedlikehold av fredet bygning som skyldes fredningsvedtakets krav til materialtype og fremgangsmåte. 

Riksantikvaren kan frede bygninger og anlegg fra nyere tid som har kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Dette innebærer at det ikke kan gjøres inngrep eller endringer i bygningen eller anlegget. Normalt vedlikehold som å male bygningen kan du utføre, men du kan ikke gjøre endringer slik som å rive, flytte, bygge på eller forandre materialer eller farger.

Målgruppe

Private eiere og forvaltere av fredete bygninger og anlegg. Eiere og forvaltere kan være privatpersoner, stiftelser, frivillige organisasjoner og lignende.

Kriterier/vilkår

Det vil bli gjort en faglig vurdering av den kulturhistoriske verdien og betydning tiltaket har i forhold til målet med tilskuddsordningen. Er du eier og får dispensasjon fra vedtak om fredning som samtidig setter vilkår som fordyrer arbeidet, skal du ha helt eller delvis vederlag for denne utgiftsøkningen. For øvrig prioriteres

-tiltak som stanser og hindrer ytterligere forfall
-foreløpig sikring av fredete bygninger og anlegg som er i forfall
-tiltak som sikrer bygninger og anlegg som det finnes få av

Se Norsk Kulturminnefond for kriterier/vilkår for søknader som sendes dit.Lover

-Forvaltningsloven
-Kulturminneloven, se spesielt kulturminneloven § 17


Veiledning

Ta kontakt med fylkeskommunen/Riksantikvaren hvis du ønsker nærmere informasjon om ordningen eller om hvor du skal sende søknaden.

Skjema

Kontakt fylkeskommunen for å få søknadsskjema. Norsk kulturminnefond har elektronisk søknadsskjema. Dette finner du på inderoy.kommune.noVedlegg

Beskrivelse av tiltaket med tegninger og eventuelle fotografier.

Søknadsfrist

Fylkeskommunen kan gi informasjon om søknadsfristen. For Kulturminnefondet er det ingen søknadsfrist.

Les mer på inderoy.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Tilskudd til drenering/grøfting

Målgruppe

Eier av, eller foretak som leier, jordbruksareal med behov for ny drenering

Kriterier/vilkår

Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører:

-vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold
-vesentlig fare for flom og vannforurensning
-fare for skade på automatisk fredede kulturminner

Tilskudd kan heller ikke gis der tiltaket er startet før tilskuddet er innvilget.

 

Forskrifter

Forskrift om tilskudd til drenering.


Veiledning

Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-Porten i Altinn. 

Lenke til skjema finner du på inderoy.kommune.no.


Vedlegg

Obligatorisk vedlegg:

-kart med grøfteskisse

Andre aktuelle vedlegg:

-avtale med eier om å gjennomføre tiltaket
-dokumentasjon av tidligere drenering eller planering
-detaljert kostnadsoverslag

Les mer på inderoy.kommune.no.

logo
Tilskudd til kultur og næring

Formål

I forbindelse med kommunesammenslåing Inderøy og Mosvik gis tilskudd til kultur- og næringstiltak. Tiltakene skal bidra til å bygge samhold og identitet når to kommuner slår seg sammen. Nye Inderøy skal være en kulturkommune.

Mottakere

Støtte kan gis til næringsvirksomheter lag, organisasjoner, institusjoner, grupper og enkeltpersoner som arbeider helt eller delvis innenfor Nye Inderøy.

Det kan gis tilskudd til:

Det kan gis tilskudd til tiltak som bidrar til et variert kulturtilbud og arrangement som aktiviserer mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger. Dette skal gi innbyggerne en opplevelse av godt fellesskap og samhold.

Tiltakene skal bidra til aktiviteter på kultur og næringsområde som bidrar til ny skaperglede og mellomenneskelig kontakt slik at befolkning opplever Nye Inderøy som en god kommune å bo og leve i.

Tilskudd kan også gis til å markedsføre den nye kommunen.

Fellessøknad med samarbeidspartnere i begge kommuner blir prioritert.

Les mer og søk elektronisk på inderoy.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Økologisk landbruk - direkte tilskudd

Beskrivelse

Tilskudd til økologisk landbruk inngår i produksjonstilskuddet og består av tre ordninger:

-omleggingstilskudd (engangstilskudd som gis ved omlegging)
-arealtilskudd (årlig tilskudd til arealer som er lagt om til økologisk drift)
-tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

Formålet med å yte tilskudd til økologisk landbruk er å stimulere til å legge om og opprettholde økologiske driftsformer.

Tilskuddene skal bidra til å kompensere for økte kostnader og avlingsnedgang i den økologiske driften, samt bidra til å øke produksjonen av økologiske landbruksprodukter.

Målgruppe

Landbruksforetak

Kriterier/vilkår

Foretaket må fylle de generelle kravene til produksjonstilskudd i jordbruket. Det vil si at foretaket må være registrert i Enhetsregisteret, og

-enten være registrert som merverdiavgiftspliktig og kunne levere årsoppgave som landbruksforetak, 
-eller ha en samlet omsetning og uttak av avgiftspliktige varer og tjenester på til sammen minimum kr 20 000 de siste tolv månedene før registreringsdatoen for søknaden.

Arealet og husdyrene må kontrolleres og godkjennes av Debio slik at produksjonen er i samsvar med de kravene som stilles til produksjon og merking av økologiske landbruksvarer. Debio er en kontroll- og godkjenningsinstans som fører tilsyn med økologisk landbruksproduksjon i Norge.

Lover

Forvaltningsloven

Jordlova

Forskrifter

Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

Økologiforskriften

Økologisk produksjon (veiledere fra Mattilsynet)


Søknad

Det ligger søknadsskjema på altinn.no.

Les mer og søk elektronisk på inderøy.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv
logo
Tilskudd til drenering av dyrkamark

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass enn vannmettet jord.

Det kan innvilges tilskudd til arealer som er grøftet tidligere og kan gis til foretak som skal gjennomføre drenering på eget eller leid areal. Tilskudd begrenses til kr 2 000 pr dekar systematisk grøftet areal eller til kr 30 per løpemeter grøft. For at søknad om tilskudd til grøfting skal bli vurdert, må det søkes om grøftetilskudd før det settes i gang med grøfting.

Søknadene blir behandlet fortløpende.

Krav om dokumentasjon for søknaden:

-Grøfteplan på kart med kostnadsoverslag
-Miljøinformasjon som viser hva slags virkninger grøftingen får på miljøet (kulturminner, avrenning m.m.)

Tilskudd kan ikke gis hvis tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom, naturmangfold, flom, vannforurensning eller kulturminner.

For utførelse av grøfter kan det vises til brosjyren «På tide å drenere?» som Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har utarbeidet.

Inderøy kommune har ikke kapasitet til å utføre planlegging av grøftingen, men det kan søkes bistand hos for eksempel Norsk Landbruksrådgivning eller hos entreprenører dersom søker ikke har mulighet til å stå for planleggingen selv. Det vises for øvrig til forskriften; Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord, 

Les mer og søk elektronisk på inderoy.kommune.no.

logo
Kulturmidler

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler ble sist revidert i Hovedutvalg Folk 15.02.2022. Det kreves at søkere som er registrerbare i frivillighetsregistret, registrer seg. Søkere som mottar kommunalt tilskudd forplikter seg til å bruke inderøyprofilen i markedsføring mm.

 

Mer informasjon om frivillighetsregisteret, Inderøyprofilen og nye retningslinjer finner du på inderoy.kommune.no.

 

Fire typer tilskuddsordninger:

-Prosjekttilskudd
-Driftstilskudd
-Anleggsmidler
-Tilskudd til arrangement*

*Det skilles mellom større og mindre arrangement. Med større arrangement menes vanligvis enkeltarrangement som foregår utover en dag og har et budsjett på over kr 100.000.

Søknadsfrist for prosjekttilskudd, driftstilskudd, anleggsmidler og tilskudd til arrangement er 1. mai. Tilskudd til større arrangement har søknadsfrist 1. oktober.

Les mer og søk elektronisk på inderoy.kommune.no.

logo
Årets Inderøybedrift

Begrunnelse for Årets Inderøybedrift:

Prisen tildeles en bedrift som har bidratt over tid med utvikling og vekst både i egen regi og i lokalt næringsliv. Bedriften skal kunne vise til utvikling over tid i form av arbeidsplasser hos seg sjøl alternativt vekst hos andre lokale bedrifter hvor ny aktivitet er skapt for å fremme utvikling av næringsliv og derigjennom lokalsamfunn.

Forslag til kandidater for prisene sendes til Inderøy kommune.

Les mer på inderoy.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv
logo
Etablererprisen

Begrunnelse for Etablererprisen:

Etablererprisen i Inderøy skal være en oppmuntring til en Inderøybedrift som har gjennomført en vellykket bedriftsetablering. Bedriften skal framstå som et positivt forbilde for potensielle etablerere og øvrig næringsliv i kommunen.

 

Forslag til kandidater for prisene sendes til Inderøy kommune.

Les mer på inderoy.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv

Aktuelle utlysinger hos Inderøy kommunes støtteordninger

I
Mer informasjon om Mosvik kommunes stipend vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Mosvik kommunes stipend.
Ikke spesifisert

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post