LNU - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

LNU er ein paraplyorganisasjon for 100 norske barne- og ungdomsorganisasjonar, med til sammen 450.000 medlemsskap.

LNU har som mål å fremje interessene til frivillige og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjonar. LNU vil medverke til å ta vare på og fremje mangfaldet av barne- og ungdomsorganisasjonar, slik at barn  og unge skal velje mellom, og bli kjende med ulike idear og arbeidsmåtar. Slik vil frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar ta vare på og styrke miljø der eigenaktivitet og samarbeid blir vektlagt.

LNU har som mål å fremje solidaritet, rettferd, nestekjærleik og forvaltaransvar, nasjonalt og internasjonalt, mellom anna gjennom samarbeid og kontakt på tvers av politiske og kulturelle grenser. LNU skal arbeide ut frå FN og Europarådet sine konvensjonar om menneskerettane. Alle barn og unge må gjevast same høve til å utvikle og realisere evnene sine. For å oppnå dette må ein streve etter rettferdig fordeling av samfunnsgoda, mellom einskildmenneske, grupper, distrikt i vårt land og mellom rike og fattige nasjonar.

For LNU er det overordna at barn og ungdom skal kunne engasjere seg i demokratisk arbeid, og at alle skal vere sikra retten til å drive slikt arbeid. Gjennom eigne demokratiske organisasjonar skal barn og ungdom kunne fremje sine synspunkt både nasjonalt og internasjonalt. Frivillig innsats, mellom anna gjennom organisasjonar er avgjerande for utviklinga av demokrati, sosiale nettverk, mellommenneskeleg forståing og omsorg. Ungdom må sikrast reelt høve til medansvar og deltaking.

Les mer om LNU - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Fakta
Antall stipender
Ikke spesifisert
Årlig utdeling
Ikke spesifisert
Se alle fakta
Organisasjonsprofil
Vi ser etter
Utlysing
Ikke spesifisert

Aktuelle utlysinger hos LNU - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Formålet er å øke kunnskapen om og engasjementet for globale miljø- og utviklingsspørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge, men også i befolkningen generelt.
Ikke spesifisert
Formålet med støtteordningen er å stimulere til tiltak som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse
Ikke spesifisert
Frifond teater fordeler midler til teatergrupper med barn og unge over hele landet. Frifond teater gir tilskudd til blant annet teaterforestillinger, kurs, revyer, laiv, nysirkus og improvisasjonsteater.
Ikke spesifisert
Frifond barn og unge fordeler midler til barn og unge over hele landet som vil drive forskjellige aktiviteter på fritiden.
Ikke spesifisert
Dette er en støtteordning for landsdekkende og demokratiske barne og ungdomsorganisasjoner, Formålet med ordningen er å styrke og stimulere kulturarbeid av, med og blant barn og ungdom.
Ikke spesifisert
Formålet med ordningen er å stimulere til mer aktivitet blant barn og unge, og barn og unge med nedsatt funksjonsevne er en særlig prioritert målgruppe.
Ikke spesifisert

Kalender

 • OKT 09
  2020
  4 UTLYSINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 17
  2020
  1 UTLYSING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

 • Ikke gå glipp av utlysinger
 • Få varsling per e-post

Filmer

Fakta om LNU - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

 • Relaterte bransjer
 • Geografisk tilknytning
 • Stipendkategorier
  • Barn og unge
  • Sport og idrett
  • Samfunn og miljø
  • Miljø og klima
  • Inkludering og integrering
  • Sosiale tiltak
  • Kunst, scene og kultur
  • Kulturutveksling
  • Øvrig kunst, scene og kultur
  • Dans
 • Hvem kan søke?
  • Barn og ungdom

Adresse

Kolstadgata 1 0652 Oslo