LNU - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

LNU er ein paraplyorganisasjon for 100 norske barne- og ungdomsorganisasjonar, med til sammen 450.000 medlemsskap.

LNU har som mål å fremje interessene til frivillige og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjonar. LNU vil medverke til å ta vare på og fremje mangfaldet av barne- og ungdomsorganisasjonar, slik at barn  og unge skal velje mellom, og bli kjende med ulike idear og arbeidsmåtar. Slik vil frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar ta vare på og styrke miljø der eigenaktivitet og samarbeid blir vektlagt.

LNU har som mål å fremje solidaritet, rettferd, nestekjærleik og forvaltaransvar, nasjonalt og internasjonalt, mellom anna gjennom samarbeid og kontakt på tvers av politiske og kulturelle grenser. LNU skal arbeide ut frå FN og Europarådet sine konvensjonar om menneskerettane. Alle barn og unge må gjevast same høve til å utvikle og realisere evnene sine. For å oppnå dette må ein streve etter rettferdig fordeling av samfunnsgoda, mellom einskildmenneske, grupper, distrikt i vårt land og mellom rike og fattige nasjonar.

For LNU er det overordna at barn og ungdom skal kunne engasjere seg i demokratisk arbeid, og at alle skal vere sikra retten til å drive slikt arbeid. Gjennom eigne demokratiske organisasjonar skal barn og ungdom kunne fremje sine synspunkt både nasjonalt og internasjonalt. Frivillig innsats, mellom anna gjennom organisasjonar er avgjerande for utviklinga av demokrati, sosiale nettverk, mellommenneskeleg forståing og omsorg. Ungdom må sikrast reelt høve til medansvar og deltaking.

Les mer om LNU - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Utlysing
Utlysing
Ikke spesifisert
Støtteordninger (6)
logo
LNU Aktivitetsstøtta

LNU Aktivitetsstøtta - Herreløs arv. Dette er en støtteordning for nasjonale og regionale organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret. Formålet med ordningen er å stimulere til mer aktivitet blant barn og unge, og barn og unge med nedsatt funksjonsevne er en særlig prioritert målgruppe. 

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
LNU Kultur

Dette er en støtteordning for landsdekkende og demokratiske barne og ungdomsorganisasjoner, og det er sentralleddet i organisasjonen som kan søke. Formålet med ordningen er å styrke og stimulere kulturarbeid av, med og blant barn og ungdom.

Støtteordningen gir penger til prosjekter som inneholder musikk, dans, drama, kunst, litteratur, film, kulturminner, digital kultur, spill eller flere av disse.

Kulturprosjektet må være et nytt tiltak for organisasjonen, og inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære aktivitet eller drift. Prosjekter som mottar støtte i år må avsluttes innen utgangen av dette året. 

Vi prioriterer prosjekter som:

  • Prosjekter som er nyskapende.
  • Prosjekter som har overføringsverdi til medlemmer i egen organisasjon eller andre organisasjoner.
  • Prosjekter som legger vekt på barn og unges innflytelse i kulturarbeidet.
  • Samarbeidsprosjekter mellom flere organisasjoner.
Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
LNU Infostøtta

LNU Infostøtta (tidligere LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør) er en støtteordning for alle demokratiske og frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner som vil jobbe med å spre informasjon om globale miljø- og utviklingsspørsmål.

Sentralleddet i organisasjonen kan søke om inntil 75.000 kroner til et prosjekt. Om dere er to eller flere organisasjoner som går sammen kan dere søke inntil 100.000 kroner per prosjekt. Organisasjoner kan søke om støtte til flere prosjekter i året.

LNU forvalter pengene på vegne av Norad.

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
LNU Mangfold og Inkludering

Mangfold og inkludering er en støtteordning for barn og unge som ønsker å utvikle prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse.

Målet med LNU Mangfold og inkludering er å vise at mangfold er et positivt element i samfunnet og hvordan barn og unge på egne premisser kan bidra til økt inkludering og utfordre diskriminering og fordommer i samfunnet.

LNU mottar tilskuddet til støtteordningen fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Støtteordningen har rundt to millioner kroner til fordeling.

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
FRIFOND TEATER

Frifond teater fordeler midler til teatergrupper med barn og unge over hele landet. Frifond teater gir tilskudd til blant annet teaterforestillinger, kurs, revyer, laiv, nysirkus og improvisasjonsteater.

For å få støtte må dere:
- Være en organisasjon, en vennegjeng eller en forening på tre eller flere personer
- Jobbe frivillig, og etter demokratiske prinsipper
- Gjennomføre aktiviteten/prosjektet i deres hjemkommune
- Minst 1/3 av deltagerne må være under 26 år.

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
FRIFOND BARN OG UNGE

Frifond barn og unge fordeler midler til barn og unge over hele landet som vil drive forskjellige aktiviteter på fritiden. Frifond barn og unge gir tilskudd til blant annet å: Bygge skateramper, lage film, feire nasjonaldag, lage magasin, drive med fysisk aktivitet, arrangere dataparty, lage fotoutstilling, eller arrangere festivaler, kurs og seminarer

For å få støtte må dere:

- Være en organisasjon, en vennegjeng eller en forening på tre eller flere personer

- Jobbe frivillig, og etter demokratiske prinsipper

- Gjennomføre aktiviteten/prosjektet i deres hjemkommune

- Minst 1/3 av deltagerne må være under 26 år.

Private / enkeltpersoner

Aktuelle utlysinger hos LNU - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

L
Formålet med støtteordningen er å stimulere til tiltak som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse
Ikke spesifisert
L
Formålet er å øke kunnskapen om og engasjementet for globale miljø- og utviklingsspørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge, men også i befolkningen generelt.
09.10.2029
L
Dette er en støtteordning for landsdekkende og demokratiske barne og ungdomsorganisasjoner, Formålet med ordningen er å styrke og stimulere kulturarbeid av, med og blant barn og ungdom.
Ikke spesifisert
L
Formålet med ordningen er å stimulere til mer aktivitet blant barn og unge, og barn og unge med nedsatt funksjonsevne er en særlig prioritert målgruppe.
31.12.2029

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Filmer

Adresse

Kolstadgata 1 0652 Oslo