Levanger kommunes støtteordninger

Levanger kommune administerer flere legat og deler ut midler til kultur, utdanning og næringsliv. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Levanger kommune.

Les mer om Levanger kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (7)
logo
Ole Sandsørs legat

Økonomisk støtte til elever ved verkstedskoler og lærlingeskoler som bor på Ytterøy.

Ta kontakt med kommunen for mer informasjon.

Privatpersoner
logo
Felleslegatet for undervisningsformål

Økonomisk støtte til ungdom under utdanning hvor hovedvekt legges på landbruk, husflid, husstell, lærergjerning og håndverk.

Ta kontakt med kommunen for mer informasjon.

Privatpersoner
logo
Kulturprisen

Formål

Levanger kommunes kulturpris skal tjene to formål:

-den skal være en inspirasjon for aktive kulturarbeidere slik at de kan arbeide og utvikle seg videre
-den skal være en takk og en anerkjennelse til personer og lag som i en årrekke har gjort en fremragende innsats for kulturarbeidet i Levanger kommune

Forslagsrett

Begrunnet forslag på kandidater til kulturprisen kan fremmes av personer, lag og organisasjoner
Driftsutvalget  kan også fremme forslag på kandidater
Frist for innsending av forslag kunngjøres i lokalavisene og på kommunens hjemmesider


Send ditt forslag til postmottak@levanger.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturstipend

Formål
Stipendet er ment å være:

-en oppmuntring til personer fra Levanger kommune som har valgt å utdanne seg innen arbeidsområdet kultur
-en anerkjennelse av stipendmottakerens innsats for arbeid med kultur.

Stipendet forutsettes brukt til utdannelse/videreutvikling. Stipendet er på kr. 10.000,-.

Søknad
Stipendet kan søkes av :

-Tillitskvinne/-mann innen det frivillige organisasjonslivet innen kultur
-Aktiv utøver eller instruktør med relasjon til arbeid knyttet til kultur (amatør eller profesjonell)

Søknad om stipend skal inneholde opplyninger om søkerens tidligere utdannelse og virksomhet. Søkeren skal også legge fram en plan for bruken av stipendet. De som mottar stipend skal avgi en rapport til Driftsutvalget om bruken av midlene.

Tidligere års søkere må søke på nytt innen tidsfristen hvis disse skal bli vurdert inneværende år.

Søknadsfristen fastsettes for hvert år av Driftsutvalget. I god tid før fastsatt søknadsfrist kunngjøres stipendet på høvelig måte.

Send din søknad til postmottak@levanger.kommune.no

Privatpersoner
logo
Ildsjelpris

Formål

Levanger kommunes ildsjelpris skal tjene to formål:

-den skal være en inspirasjon for aktive kulturarbeidere slik at de kan arbeide og utvikle seg videre
-den skal være en takk og en anerkjennelse til personer og lag som har gjort en fremragende innsats for kulturarbeidet i Levanger kommune

Forslagsrett

Begrunnet forslag på kandidater til ildsjelprisen kan fremmes av personer, lag og organisasjoner
Driftsutvalget  kan også fremme forslag på kandidater
Frist for innsending av forslag kunngjøres i lokalavisene og på kommunens hjemmesider
Navn på kandidater offentliggjøres etter fristens utløp

Send ditt forslag til postmottak@levanger.kommune.no

Tildeling

-Driftsutvalget avgjør hvem som skal motta ildsjelprisen
-Driftsutvalget  kan avstå fra å dele ut prisen, eller den kan dele prisen mellom flere kandidater
-Ildsjelprisen består av et pengebeløp og et prisbevis
-Ildsjelprisen overrekkes av ordføreren

Privatpersoner
logo
Byggeskikkpris

1. Formål

God byggeskikk handler om å bygge med respekt og omtanke for de som skal leve i og med byggene rundt seg. Byggverk og byrom, parker og anlegg påvirker opplevelsen av stedet, omgivelsene og hverdagen til folk. God byggeskikk kjennetegner prosjekter av høy kvalitet, som tar hensyn til og spiller sammen med omgivelsene, stedets identitet og egenart.

Byggeskikkprisen skal være en hederspris for bygninger og tilhørende anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk, og i samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Byggeskikkprisen skal fremme gode arkitektoniske, estetiske og stedlige kvaliteter. Gjennom byggeskikkprisen anerkjennes de gode eksemplene og synliggjør hva som er god kvalitet. Prisen skal inspirere og motiverer andre til å bygge med omtanke og kvalitet.

2. Prisen kan tildeles følgende tiltak:

-Nybygg, tilbygg og påbygg
-Restaurerings- og tilbakeføringsprosjekter av eldre bebyggelse slik at bygningen/bygningsmiljøets særpreg opprettholdes eller forsterkes
-Tilpasning av nybygg til eksisterende bygninger og miljøer
-Tilhørende anlegg som parker, hageanlegg, skulpturer, broer og byrom ol.
-Prosjektet må være ferdigstilt i løpet av den forutgående femårsperioden
-Byggverket må oppfylle kriteriene for god og forbilledlig byggeskikk

Les resten av retninglinjene på levanger.kommune.no
 

logo
Restaureringsfondet

Formålet er å gi tilskudd som skal inspirere til tilbakeføring og vern av bygninger og utomhusareal i forhold til opprinnelig utforming, slik at Levanger fremstår mer som en enhetlig trehusby med kvaliteter som byen hadde først på 1900-tallet. Tilskudd kan gis til tiltak innenfor reguleringsplanen for Levanger sentrum, med unntak av byggeskikkprisen som omfatter hele kommunen.

Les mer om ordningen her:

https://www.levanger.kommune.no/Dokumenter/Andre-dokumenter/Restaureringsfondet/

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post