Gjøvik kommunes legat og støtteordninger

Gjøvik kommune tilbyr sine innbyggere forskjellige typer legat og støtteordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Gjøvik, som oppvekststed eller innbygger.

 

 

 

 

Les mer om Gjøvik kommunes legat og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (10)
logo
Generalkrigskommissar Alf Mjøens Kulturlegat

Alf Mjøens kulturlegat kan søkes av studenter som spesialiserer seg innen kunst, kultur og lokalhistorie.

Unge idrettsutøvere med ambisjoner på regions- eller landslagsnivå kan også søke. Se mer informasjon på Gjøvik kommunes nettside. 

.

Privatpersoner
logo
Gjøvikprisen

Gjøvikprisen er kommunens kulturpris som gis til noen som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i kommunen.


Hvem kan få prisen?
Mottakeren av æresprisen må ha en tilknytning til Gjøvik og ha gjort en betydelig innsats for å fremme kommunens kunst, kultur og idrettsliv.

Prisen kan deles ut til:

-kunstnere
-musikere
-idrettsutøvere
-lag og foreninger
-organisasjoner


Hva får mottakeren av prisen?
Mottakeren får en pengepremie på 20 000 kroner og en skulptur laget av Angelina Engelsen.

Hvordan foreslår jeg kandidater?
Send oss forslag med følgende informasjon:

-navn på kandidat
-hvorfor personen fortjener prisen
-kandidatens tilknytning til Gjøvik
-eventuelle lenker til medieoppslag, videoer og lignende


Forslaget sendes til postmottak@gjovik.kommune.no. Merk e-posten med "Gjøvikprisen".

Frist for å foreslå kandidater
Fristen for å foreslå kandidater til Gjøvikprisen er 12. september.

Privatpersoner
logo
Idrettsstipend

Idrettsstipendet deles ut til unge utøvere som fremhever seg på nasjonalt nivå innenfor sin gren. Formålet med stipendet er å bidra til videreutvikling av unge lokale idrettsutøvere og motivere til videre satsing.


Hvem kan få stipend?
For å motta stipendet må du være 16-19 år, ha en tilknytning til Gjøvik, og ha utmerket deg på høyt nasjonalt nivå.

Stipendet kan søkes av:

-utøvere i individuelle idretter
-lag eller enkeltutøvere på lag
-idrettslag ved trener eller leder oppfordres til å fremme kandidater

 
Hva får mottakeren av stipendet?
Stipendet er på 16 000 kroner.

Hvordan søker jeg om idrettsstipend?
Du kan enkelt søke om eller komme med forslag til mottaker av idrettsstipend ved å fylle ut skjemaet du finner på gjovik.kommune.no

Søknadsfrist
Søknadsfrist er 12. september.

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturstipend

Kulturstipendet gis til unge kulturutøvere som har markert seg spesielt innen sitt fagfelt. For å motta kulturstipendet må du være mellom 15 og 25 år og ha en tilknytning til Gjøvik.


Hva er kulturstipendet?
Kulturstipendet deles ut årlig til unge kulturutøvere, lag eller organisasjoner som har markert seg innen sitt fagfelt.

Formålet med stipendet er å

gi støtte til videreutvikling innen fagområdet
motivere til videre innsats for kommunens kulturliv
premiere oppnådde resultater og oppmuntre til videre satsing


Hva får mottakeren av stipendet?
Stipendet er på 15 000 kroner. Stipendet skal brukes til det du oppgir i søknaden og må brukes innen ett år etter utdelingen.

Hvordan søker jeg?
Du kan søke om kulturstipendet ved å fylle ut skjemaet som du finner på gjovik.kommune.no

Søknadsfrist
Frist for å søke om kulturstipend er 12. september.

Privatpersoner
logo
Frivilligprisen

Frivilligprisen gis til en person eller en gruppe som har utmerket seg med frivillig ulønnet arbeid i og for lokalsamfunnet. Prisen skal synliggjøre frivillig innsats i kommunen og inspirere til frivillig innsats.


Hvem kan få Frivilligprisen?
Frivilligprisen gis til en person eller en gruppe som med sin innsats har bidratt til trivsel og livskvalitet for andre og slik bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn.

Hvordan foreslår jeg kandidater?
Send oss forslag med følgende informasjon:

-Navn på kandidat
-Hvorfor kandidaten fortjener prisen
-Eventuelle lenker til medieoppslag, videoer eller lignende


Forslag med begrunnelse sendes til frivilligsentral@gjovik.kommune.no. Merk e-posten med "Frivilligprisen".

Frist for å forslå kandidater
Frist for å komme med forslag til kandidater er 12. september.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturmidler og driftstilskudd

Frivillige lag og foreninger som har aktivitetstilbud for barn og unge kan søke kommunen om kulturmidler/driftstilskudd.

Søknadsfrist er 1. juni.


Hvem kan motta kulturmidler?
Frivillige lag og foreninger som har aktivitetstilbud for barn og unge i Gjøvik kommune kan søke om midler.

Laget eller foreningen må ha:
-årsberetning og regnskap fra forrige år
-minst 10 medlemmer mellom 6 og 19 år
-ha sin virksomhet i Gjøvik kommune
-en demokratisk styringsform som sikrer medlemsmedvirkning; eget styre, regnskap og medlemslister
-en medlemskontingent på minst kroner 50 kroner
-minst 16 aktivitetsdager i året
-innarbeidet i vedtektene en paragraf om at all aktivitet der barn/unge under 18 år deltar skal være rusfrie
-forpliktet seg til å akseptere ledsagerbevis på sine arrangement


Det gis ikke støtte til:
-kommersielle klubber
-organisasjoner og institusjoner som primært ivaretar medlemmers yrkes-, lønns- eller politiske interesser
-organisasjoner som ikke er åpne for alle
-yrkes- , elev- eller studentorganisasjoner
-lag og foreningers regionale- eller fylkesledd
-drift av eiendommer eller anlegg


Slik søker du
Du kan søke om kulturmidler ved å fylle ut skjemaet "Søk om kulturmidler" som du finner på gjovik.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner innen helse- og omsorgsformål

Tilskuddsordningen skal tilrettelegge for og stimulere til frivillig innsats på områder som fører til bedre levekår, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet for innbyggerne.


Hvem kan søke? 
Økonomisk støtte kan gis til frivillige lag og foreninger som har et formål og en funksjon som er relatert til helse- og omsorgsformål. 

Slik søker du
Du søker om støtte ved å fylle ut skjemaet "Søk støtte til frivillige lag og foreninger" som du finner på gjovik.kommune.no

Søknadsfrist 
Søknadsfristen er den 21.mai.

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til kulturarrangement

Skal du arrangere et kulturarrangement kan du søke om tilskudd fra kommunen. Tilskuddsordningen skal bidra til bredde i kulturtilbudet til kommunens innbyggere.


Hvem kan søke?
Lag, foreninger og frivillige organisasjoner som har hoveddelen av sin virksomhet i Gjøvik kommune kan søke om tilskudd. Søknader fra private foretak, selskaper eller privatpersoner vil i hovedsak ikke bli innvilget tilskudd, men en underskuddsgaranti.

Offentlige (kommunale, fylkeskommunale og statlige) instanser kan ikke søke om støtte.

Det gis kun støtte til kulturformål, ikke til idrettsarrangement.

Hva kan jeg søke støtte til?
Du kan søke støtte til kulturarrangement som er åpne og tilgjengelige for publikum og som avholdes i Gjøvik kommune.

Slik søker du
Du kan søke om støtte til kulturarrangement ved å fylle ut skjemaet "Søk om støtte til kulturarrangement" som du finner på gjovik.kommune.no.

Søknad og vedlegg er offentlige og legges ut på kommunens hjemmeside.

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til integreringsarbeid

Frivillige organisasjoner kan få støtte til drift, prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Gjøvik kommune gir støtte til lokale aktiviteter, mens IMDi gir tilskudd til nasjonale prosjekter.

Søknadsfrist for lokale aktiviteter er 4. mars 


Hva kan vi søke støtte til?
Hovedmålet med ordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Ordningen er delt inn i tre delmål. Det kan søkes støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg mot ett eller flere av de tre delmålene.

A) Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning. Motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering.
B) Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.
C) Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
Hvor mye kan det søkes om?
Det kan gis støtte til prosjekter med årlig budsjett på inntil 1 million kroner, og til enkelttiltak og aktiviteter på minimum 10 000 kroner. Lokale innvandrerorganisasjoner kan i tillegg søke om driftstøtte.

Driftstøtten tildeles etter veiledende satser:

Under 30 medlemmer: 25 000 kroner
Mellom 30 og 80 medlemmer: 50 000 kroner
Over 80 medlemmer: 75 000 kroner
I 2022 har Gjøvik kommune en ramme på 589 610 kroner.

Hvem kan søke?
-Organisasjonen som søker skal være registrert i Gjøvik kommune.
-Organisasjonen skal være registrert i Frivillighetsregisteret.
-Organisasjonen må ha eksistert i minimum ett år.
-Det gis ikke driftsstøtte til tros- og livssynssamfunn som mottar annen form for statsstøtte.
-For å motta driftstøtte må man ha minst 20 betalende medlemmer basert på medlemstall i 2020.


Målgrupper for tiltakene
-Innvandrere, herunder flyktninger, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere.
-Norskfødte med innvandrerforeldre.
-Beboere i mottak.
-Øvrig befolkning i lokalsamfunnet.

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til bokutgivelser

Skal du gi ut bok som har særskilt betydning for Gjøvik, kan du søke tilskudd hos kommunen. Kommunen har totalt 20 000 kroner til fordeling.

Søknadsfrist er 1. mars.


Retningslinjer
-Det innvilges ikke tilskudd til årlige utgivelser fra ordningen. Midlene skal være frie og søkbare og ikke bindes opp i årlige   avtaler.
-Det stilles alltid krav til egenfinansiering ved tildeling av tilskudd.
-Offentlige (kommunale, fylkeskommunale og statlige) instanser kan ikke søke om tilskudd.
-Ved annonsering/informasjon/markedsføring skal det opplyses at prosjektet har fått tilskudd, og følgende formulering skal   benyttes: ”Støttet av Gjøvik kommune”.
-Kommunen mottar noen eksemplarer av det ferdige verket. Antall vurderes i det enkelte tilfelle.
-Tjenesten er ikke lovpålagt, men tildeles dersom det er budsjettmessig dekning for dette.

Dersom privatpersoner eller private foretak/selskaper står bak søknaden skal det klart gå frem hvem som er økonomisk ansvarlig for utgivelsen.

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post