Gausdal kommunes støtteordninger

Gausdal kommune tilbyr sine innbyggere flere fond, legat og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Gausdal kommune.

Les mer om Gausdal kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Utdanningsfond

Fondet er dannet av Lina og Harald Enges legat, Hans Oppegårds legat, Sjur Fedjes minnefond og Lærer Kristian Fondstads legat.

Enges legat, Oppegårds legat og Sjur Fedjes minnefond ble slått sammen 23.6.1992. Lærer Kristian Fondstads legat ble innlemmet i fondet i mars 2001. Fondets størrelse pr. 6.3.2001 er på kr 132.970. Avkastning, renter av fondskapitalen, deles ut i form av stipend.

Hvem kan søke:
Stipend fra fondets avkastning kan søkes av ungdom (15-24 år) fra Gausdal kommune som tar utdanning utover grunnskole. Utdanningen bør være ledd i en utdanningsplan, og ved tildeling vil behov for økonomisk støtte bli vurdert.

Deler av midlene skal komme ungdom fra Follebu til gode. Dette fordi Kristian Fondstads legat som utgjør ca. 45 % av fondskapitalen, var tiltenkt ungdom fra Follebu.

Tildeling og søknad:
Midler fra fondet blir lyst ut hvert tredje år (2021,2024, 2027 osv). Søknad føres på eget søknadsskjema. Utbetaling skjer når styret har fattet vedtak om tildeling

Vedtekter og søknadsskjema finner du på gausdal.kommune.no

Søknaden sendes: Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal epost: postmottak@gausdal.kommune.no

Søknadsfrist: 15.sept.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Astrid Johnsen Friksen og Ottar Friksens legat

Gausdal kommune arvet i 2015 midler fra boet etter Astrid Johnsen Friksen og Ottar Friksen.  Midlene skal gå til fremme av sang og musikkinteresser i Follebu krets og det er opprettet en stiftelse med eget styre.


I testamentet er det fastlagt statuetter om at det skal opprettes en stiftelse som skal ledes av et styre på tre medlemmer som skal oppnevnes av oppvekst- og kultursjefen i kommunen. I og med at den stillingen ikke lenger er i organisasjon har rådmannen oppnevnt styret som består av Edel Klaape-Aasdal (leder), Anette Musdalslien og Rita Kampesveen Gudbrandsen.

Stiftelsens formål er ved utdeling av midler å fremme vekst og utvikling av sang og musikk­livet i Follebu krets med særlig vekt på barn og unge. Midler kan tildeles personer, lag og foreninger samt offentlige institusjoner, skoler etc. I og med at det ikke lenger er særlig mye sang- og musikkaktiviteter som bare er knyttet il Follebu, tolkes statuttene slik at midler kan tildeles lag, foreninger, institusjoner etc. som har medlemmer/elever  som er bosatt i Follebu. Enkeltpersoner som søker må også være bosatt i Follebu.

Stiftelsen deler ut midler annethvert år - 2021,2023,2025 osv.

Søknaden skrives på eget søknadsskjema og sendes: Astrid Johnsen Friksen og Ottar Friksens legat, v/ Edel Klaape-Aasdal , Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller bruk epost: 
edel.klaape-aasdal@gausdal.kommune.no

Vedtekter og søknadsskjema finner du på gausdal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Etableringstilskudd for kulturbaserte næringer

Stipendordningen skal være til berikelse for distriktets kulturliv og stimulere til utvikling av kulturbaserte næringer i Lillehammerregionen. Stipendet ytes med forventning av at mottaker av stipendet sørger for at den kunstneriske/kulturrelaterte aktiviteter kommer byens innbyggere til gode. Etableringsstipend skal bl.a. stimulere til at yngre kunstnere i etableringsfasen kan etablere seg i Lillehammerregionen, men det er ingen aldersgrense. Alle typer etableringsutgifter og investeringer er relevante. Stipendet kan kun tildeles én gang. Maksimal søknadssum er 20.000 kr.Kriterier for å søke:

-Stipendet kan søkes av profesjonelle kunstnere, kulturarbeidere, forskere og kulturnæringsbedrifter innen alle kulturuttrykk og design.
-Kunstnergrupper/kulturbedrifter som er registrert som selvstendige rettssubjekt kan søke samlet under sitt organisasjonsnummer.
-Det kan søkes om stipend til samarbeidsprosjekter.
-Etablering må være reell og nært forestående eller at man er i en etableringsfase under 1 år siden formell etablering av virksomheten i kommunen.
-Det skal framkomme i søknaden hva det søkes til, virksomhetens formål/ambisjoner, kortfattet vurdering av marked og kort presentasjon av hva dette kan bety for lokalsamfunnet.
-CV for den/de søknaden gjelder.
-Stipendet har ingen aldersgrense, men dersom flere søkere vurderes som like godt kvalifiserte, vil personer under 30 år prioriteres.
-Stipendiaten skal innen to år avgi kort rapport for hvordan stipendet er benyttet og hvordan det har "fungert".
-Stipendiaten skal ha sin virksomhet i Lillehammer, Øyer eller Gausdal.
-Stipendiat utpekes av ansvarlig for kulturnæringsutvikling i samarbeid med regionens næringssjef og kultursjef i Lillehammer kommune
 

Det tildeles inntil to stipender. Søknadsfrist er 30. oktober. 

Søknad sendes postmottak@lillehammer.kommune.no og merkes "Etableringsstipend kultur".

For nærmere opplysninger. kontakt Øivind Pedersen på telefon 90097116 eller på oivind.pedersen@lillehammer.kommune.no 

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Gausdal Gjensidige Brannkasses kulturfond

Hvem kan søke:
Fondet er opprettet for å støtte tiltak innen kunst, kultur, kulturvern og reiseliv i Gausdal. Innen denne ramme kan det gis midler til større prosjekter av betydning og nytte for alle kommunens innbyggere og/eller som kan gi kommunen en viss markering utad. Ordinære tilskudd til foreningslivet faller utenfor.

Søknadsfrist:
Fortløpende


Du finner vedtekter og søknadsskjema på gausdal.kommune.no

Søknaden sendes: Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal epost: postmottak@gausdal.kommune.no

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post