Helse- og omsorgsdepartementets tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Helse- og omsorgsdepartmentet har delegert ansvaret for tilskuddsforvaltning til Helsedirektoratet. Under fanen "Støtteordninger" finner du oversikt over departementets tilskuddsordninger med søknadsfrister, formål, målgrupper, tildelingskriterier og krav til søker.

Les mer om Helse- og omsorgsdepartementets tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Helsedirektoratet jobber for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helsetjenester
Støtteordninger (9)
logo
Tilskudd til diabetesarbeid

Ny tilskuddsordning der hovedmålet er forebygging av diabetes type 2, bedre behandling og forebygging av komplikasjoner hos begge typer diabetes, og økt mestring og livskvalitet.

Søknadsfrist: Lyses ut på helsedirektoratet.no

Mål for ordningen
Målet er at ordningen skal bidra til at færre personer utvikler diabetes, at flere personer med diabetes tilbys opplæring og at kvaliteten på oppfølging og behandling av diabetes forbedres.

Målgruppen er personer med høy risiko for å få diabetes, personer med diabetes og deres pårørende, samt helsepersonell som behandler og følger opp personer med diabetes.

Hvem kan få tilskudd?
• Kommuner
• Fylkeskommuner
• Interkommunale selskaper
• Statlige foretak (f.eks. RHF/HF)
• Frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser)
• Universiteter og høyskoler
• Bedrifter

Dette må være med i søknaden
• Søkerens mål med tilskuddet
• Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
• Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
• Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
• Egenfinansiering
• Søkerens vurdering av risiko ved prosjektet

Elektronisk søknad sendes gjennom Altinn. Les mer på https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/diabetesarbeid

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til faktainformasjon om rus og rusmidler

Mål for ordningen
Formålet med tilskuddsordningen er økt kunnskap om rus og rusmidler i målgruppen. Tilskuddsmottaker skal bidra med faktainformasjon om rus og rusmidler som et supplement til informasjon fra Helsedirektoratet.

Ønsket effekt / effektmål:

• Økt kunnskap om rus og rusmidler i målgruppen

Resultatmål for ordningen er spesifisert i resultatmatrisen, se fullstendig regelverk, punkt 3. Dette finner du på Helsedirektoretets hjemmesider.

Den endelige målgruppen er befolkningen.

Hvem kan få tilskudd?
Kommuner og frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser) kan søke på tilskuddsordningen.

Frivillige og ideelle organisasjoner må være registrert i frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet.

Organisasjoner som driver, eller har til hensikt å drive, rusmiddelpolitisk påvirkningsarbeid kan ikke motta tilskudd over denne tilskuddsordningen.

Tilskuddsordningen er åpen for organisasjoner med tiltak som har landsdekkende nedslagsfelt.

Tilskudd til tidligere etablerte tilbud og prosjekter skal prioriteres 

Dette må være med i søknaden
• Søkerens måltall for tilskuddet
• Beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
• Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
• Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
• Redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse for tiltaket
• Søkerens vurdering av risiko ved tiltaket

Søknadsfrist: Lyses ut på helsedirektoratet.no

Elektronisk søknads sendes gjennom Altinn. Les mer på https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/faktainformasjon-om-rus-og-rusmidler

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenester

Mål for ordningen
Formålet med tilskuddet er å lette livssituasjonen, eller styrke evnen til å håndtere den, for mennesker som opplever vansker knyttet til psykisk helse, rus og vold.

Ønsket effekt / effektmål:

• Brukerne får den bistanden de har behov for når de kontakter rådgivnings-, støtte- og/eller  veiledningstjenestene
• Rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenestene er trygge for brukerne
• Rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenestene er lett tilgjengelige for brukerne

Resultatmål for ordningen er spesifisert i resultatmatrisen under punkt 3. Denne finner du på Helsedirektoratets hjemmesider.

Endelig målgruppe er mennesker som er i en vanskelig, belastende eller prekær livssituasjon, deres pårørende, nærstående, omsorgspersoner og etterlatte.

Hvem kan få tilskudd?
• Kommuner
• Frivillige og ideelle organisasjoner

Dette må være med i søknaden
• Søkerens måltall for tilskuddet
• Beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
• Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
• Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
• Redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse for prosjektet
• Søkerens vurdering av risiko ved prosjektet

For kommuner: Søknaden skal undertegnes av kommunedirektør eller den som har signeringsfullmakt.

For andre søkere: Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

Flere tillegg og presiseringer finner du på Helsedirektoratets hjemmesider.

Frister lyses ut på helsedirektoratet.no

Elektronisk søknad sendes gjennom Altinn. Les mer på https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/radgivnings-stotte-og-veiledningstjenester-innen-psykisk-helse-rus-og-vold

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til forebyggende innsats

Mål for ordningen
Formålet med tilskuddsordningen er å styrke folkehelsearbeidet gjennom forebygging av bruk av rusmidler og doping.

Ønsket effekt / effektmål:

• Organisasjonene leverer oppdatert informasjon om forebygging av rusmiddel- og/eller dopingbruk til befolkningen som helhet
• Organisasjonene har styrket forebyggingsarbeidet på rusmiddel- og/eller dopingbruk hos sine samarbeidspartnere
• Organisasjonene er aktive tilretteleggere innen forebygging av rusmiddel- og dopingbruk

Målgruppen er befolkningen, frivillig sektor, offentlige aktører og beslutningstakere.

Hvem kan få tilskudd?
Frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser) kan søke på tilskuddsordningen.

Nasjonale foreninger og stiftelser med utadrettet virksomhet og et landsdekkende nedslagsfelt kan motta tilskudd. Uavhengig av organisasjonsform skal det fremgå av organisasjonens vedtekter at organisasjonen ivaretar et ideelt, ikke kommersielt formål.

Medlemsorganisasjoner som primært har personmedlemmer, kan ikke motta tilskudd over denne tilskuddsordningen.

Tilskudd til tidligere etablerte tilbud og prosjekter skal prioriteres i 2023.

Dette må være med i søknaden
• Søkerens måltall for tilskuddet
• Beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
• Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
• Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
• Egenfinansiering
• Redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse for tiltaket
• Søkerens vurdering av risiko ved tiltaket

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

Fullstendig regelverk, tillegg og presiseringer finner du på Helsedirektoratets hjemmesider.

Søknadsfrister lyses ut på helsedirektoratet.no

Elektronisk søknad sendes gjennom Altinn. Les mer på https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/forebyggende-innsats-pa-rusmiddel-og-dopingomradet

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til digital hjemmeoppfølging av kronisk syke

Mål for ordningen
Målet for ordningen er bedre fysisk og psykisk helse, bedre pasientopplevelse for personer som benytter digital hjemmeoppfølging, samt økt bærekraft for helse- og omsorgstjenesten. En spredning av digital hjemmeoppfølging vil bidra til at kommuner, herunder fastleger, i samarbeid med helseforetak, tar i bruk digital hjemmeoppfølging for å sikre et godt tjenestetilbud for kronisk syke og bedre ressursutnyttelse på tvers av tjenestenivåer og sektorer. Mer spesifikt skal pasientgruppen få helhetlige og sammenhengende tjenester som bidrar til økt mestring og selvstendighet for brukeren, tidlig oppdagelse av tegn til forverring, bedre helse, lavere ressursbruk for tjenestene og gjør helse- og omsorgstjenestene bedre rustet til å møte de bærekraftutfordringer de står foran.

Målgruppen er pasienter med kroniske sykdommer, med medium til høy risiko for forverring av sin tilstand, reinnleggelse på sykehus, økt behov for helse- og omsorgstjenester, betydelig behov for koordinering på tvers av sektor eller der man forventer ønsket nytte knyttet til mestring, pasientopplevelse og ressursbruk.

Hvem kan få tilskudd?
Kommuner.

Tillegg og presiseringer:
Spredning av digital hjemmeoppfølging skal gjennomføres i et samarbeid mellom kommuner og helseforetak, koordinert gjennom samarbeidsavtaler innenfor helsefellesskap. Søknaden må være behandlet/forankret i deltakende kommuner, helseforetak og i relevante samarbeidsfora, herunder regionale kommunale digitaliseringsnettverk i fylket. Kommunale helse- og omsorgstjenester med fastleger i samme kommune og spesialisthelsetjenesten må ha forpliktet seg til å delta.

Dette må være med i søknaden
• Søkerens formål med tilskuddet
• Prosjektbeskrivelse/ beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
• Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
• Delfinansiering/ tilskudd fra andre instanser
• Egenfinansiering

Søknaden undertegnes av kommunedirektør eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Flere tillegg og presiseringer finner di på Helsedirektoratets hjemmesider.

Søknadsfrist lyses ut på helsedirektoratet.no

Elektronisk søknad sendes gjennom Altinn. Les mer på https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/digital-hjemmeoppfolging-av-kronisk-syke

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til kommunalt rusarbeid - overgangsordning

Mål for ordningen
Overgangsordningen skal sikre at kommuner som har mottatt tilskudd tidligere år kan søke tilskudd i henhold til regelverkets punkt 2 og 4. Regelverket finner du på Helsedirektoratets hjemmesider.

Formålet med ordningen er varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer slik at disse sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Ordningen skal understøtte målene i Prop. 15 S (2015 – 2016) Opptrappingsplan for rusfeltet (2016 – 2020) med vekt på styrket innsats ut fra lokale forhold på områdene:

• Økt bruker- og pårørendemedvirkning i tjenestene
• Tidlig innsats rettet mot utsatte individer og grupper
• Tverrfaglig, ambulant, teambasert behandling og oppfølging
• Tjenester knyttet til bolig og oppfølging i bolig
• Tiltak rettet mot inkludering i arbeid, aktivitet og utdanningsløp
• Lavterskeltjenester

Målgruppe er personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.

Hvem kan få tilskudd?
Kommuner

Tillegg og presiseringer:

Kun kommuner som mottok tilskudd over ordningen i 2021 kan søke. Se overgangsregler og tildelingskriterier under pkt. 4. Disse finner du på Helsedirektoratets hjemmesider.

Dette må være med i søknaden
• Søkerens mål med tilskuddet
• Beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
• Egenfinansiering
• Redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse for tiltaket
• Søkerens vurdering av risiko ved tiltaket

Tillegg og presiseringer:

Statsforvalteren forvalter overgangsordningen på vegne av Helsedirektoratet. Søker skal benytte Statsforvalterens digitale søknadsskjema som følger utlysningen av tilskuddet.

Les mer og søk elektronisk på https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-rusarbeid

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Mål for ordningen
Målet for ordningen er å stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester som støtter opp under og realiserer målene i Samhandlingsreformen og NCD-strategien om å fremme fysisk og psykisk helse, forbygge sykdom, bidra til mestring av sykdom og til bedret ressursutnyttelse av samlet innsats i helse- og omsorgstjenesten.

Tilskuddsordningen skal stimulere kommunene til etablering og videre utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud som bidrar til å fremme helse og livskvalitet, forebygge sykdom, tidlig intervensjon, og til at brukerne lærer å mestre livet med sykdom.

Målgruppe
Personer som har økt risiko for eller har utviklet sammensatte helseplager og kronisk sykdom, og som trenger hjelp til å endre levevaner og til å mestre livet med sykdom og plager.

Hvem kan få tilskudd?
Kommuner.

Helse Nord ved Universitetssykehuset i Nord-Norge kan også søke om tilskudd til Svalbard over tilskuddsordningen.

Dette må være med i søknaden
Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.  For kommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til. I søknaden må det beskrives tydelig hvordan tildelingskriteriene i regelverket skal oppfylles. Det anbefales å benytte mal for prosjektsøknad som du finner på Helsedirektoratets hjemmesider.

Søknaden skal inneholde:

• informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
• søkerens formål med tilskuddet
• prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak og målgruppe
• søknadsbeløp
• budsjett
• delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
• egenfinansiering
• prosjektets organisering og forankring
• redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen)

Søknadsfristen fastsettes av fylkeskommunene som forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet. Kommunen skal kontakte aktuell fylkeskommune for søknadsfrist, og for å søke og rapportere.

Beløp: 21 000 000 kr

Les mer og last ned søknadsskjema på https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/etablering-og-utvikling-av-kommunale-frisklivs-laerings-og-mestringstilbud

Organisasjoner og foreninger
logo
Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

Mål for ordningen

Hovedmål:

Styrke kommunenes evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester, og å gi en tydelig prioritet til noen av de viktigste framtidsutfordringene kommunene står overfor på helse- og omsorgsfeltet.

Tiltaket bidrar også til oppfyllelse av delmål 3.4 i FNs bærekraftmål. Midlene skal bidra til at kommunene setter i verk kompetansehevende tiltak og nybrotts- og utviklingsarbeid ut fra lokale forutsetninger og behov.

Delmål:

 Økt kompetanse for å utvikle god praksis og sikre trygge og gode tjenester tilpasset den enkeltes behov.

• Sterkere brukerinnflytelse og bedre samspill med pårørende, frivillige og lokalsamfunnet.

• Forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester og bidra til at brukerne opprettholder eller gjenvinner sin funksjonsevne og selvstendighet.

• Styrket lederkompetanse, fagutvikling, større faglig bredde og tilstrekkelig, kompetent og stabil bemanning.

Primærmålgruppe: Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f. eks. NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler).

Sekundærmålgruppe: Brukere av de kommunale helse- og omsorgstjenestene og deres pårørende.

Hvem kan få tilskudd?

• Kommuner
• Fylkeskommuner

Tillegg og presiseringer:

Kommuner kan velge å utvikle tiltak og tjenester i samarbeid med andre kommuner, helseforetak, næringsliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner, frivillig sektor eller andre aktører. Ved samarbeid er kommunen økonomisk og administrativt ansvarlig, og skal stå som søker for prosjektet i sin helhet. Det gis tilskudd til kompetansetiltak og innovasjonsprosjekter for ansatte i omsorgstjenestene, herunder psykisk helse- og rustjenester. Fylkeskommunene kan kun søke om tilskudd til kompetanseutvikling. Det er eget regelverk for øremerkede midler til spredning av velferdsteknologi i kommunene.

Dette må være med i søknaden

• Søkerens formål med tilskuddet

• Prosjektbeskrivelse / beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til 

• Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)

• Egenfinansiering - det legges som hovedregel til grunn en kommunal egenandel. Dersom kommunen mottar andre statlige tilskudd hvor det er lagt inn en forutsetning om kommunal egenandel, skal tilskuddsmidlene ikke benyttes til å dekke denne kostnaden.

• Redegjørelsen for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

I søknaden må det beskrives tydelig hvordan tildelingskriteriene skal oppfylles.

MERK: Det er statsforvalteren som forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet. Kontakt Statsforvalteren for søknadsfrist og for å søke og rapportere.

Beløp: 345 400 000 kr

Les mer på https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskudd

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til vertskommuner

Mål for ordningen
Etter ansvarsreformen i helsevernet for psykisk utviklingshemmede, som ble gjennomført tidlig på 1990-tallet, overtok 33 kommuner ansvaret for en rekke beboere hjemmehørende i andre kommuner. Formålet med den øremerkede tilskuddsordningen er å kompensere de 33 vertskommunene for de beboere som valgte å bli boende i institusjonskommunen.

Formålet med tilskuddet er videre å skjerme de 33 vertskommuner mot visse omfordelingsvirkninger i inntektssystemet. Vertskommunetilskuddet er derfor å anse som en kompensasjonsordning.

Målgruppen er vertskommunene og i siste instans personer med psykisk utviklingshemning.

Hvem kan få tilskudd?
Kun Vertskommuner kan søke om tilskudd:

Askøy, Sogndal (tidligere Balestrand), Brønnøy, Bærum, Egersund, Kinn, Gran, Halden, Hamar, Holmestrand, Hå, Trondheim (tidligere Klæbu), Kvam, Kvæfjord, Indre Fosen, Orkland (tidligere Meldal), Moss, Nome, Nord-Aurdal, Ringerike, Ringsaker, Saltdal, Sortland, Stange, Stjørdal, Sandefjord, Søndre Land, Vestnes, Østre Toten, Ålesund, Ås.

Les mer og last ned søknadsskjema og fullstendig regelverk på https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/vertskommunene

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Helse- og omsorgsdepartementets tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner