Herøy kommunes støtteordninger (Nordland)

Herøy kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Herøy kommune.

Les mer om Herøy kommunes støtteordninger (Nordland)
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Herøy - et hav av muligheter
Støtteordninger (9)
logo
Talentstipend

Retningslinjer

Talentstipend
Talentutviklingsmidler settes årlig av i budsjettet for å styrke utviklingen av unge talenter i kommunen.

Formål
Ordningen har som formål å støtte unge talenter, og deles ut til lovende personer som anerkjennelse og som inspirasjon til videre innsats.

Hvem kan søke?
Stipendet kan tildeles ungdom med talent innen kunst/ kultur, idrett, eller åpen klasse om personen utmerker seg i noe annet.
Personer mellom 12 og 30 år som er bosatt i Herøy kommune, eller har sterk tilknytning til kommunen, kan søke.

Det kan søkes på tre hovedkategorier:
• Åpen klasse (det som ikke faller under de andre kategoriene).
• Idrett.
• Kunst og kultur.

Kriterier
• Talentet skal passe inn under en av de tre hovedkategoriene nevnt over.
• Talentet/søker er mellom 12 og 30 år.
• Søker må være bosatt i Herøy kommune, eller ha en sterk tilknytning til kommunen.
• Søker må ha utmerket seg innen sitt felt.
• Søker må ha ambisjoner om å bidra positivt til sitt hjemsted eller regionen de bor i.
• Stipendet skal brukes til videre satsing og personlig utvikling. Dette kan være i form av kurs, seminarer, eller innkjøp av utstyr, reiser o.l.
• Søknad skal være levert på eget søknadsskjema og inneholde all obligatorisk informasjon det er bedt om i skjemaet.

Tildeling
• Herøy kommune vedtar og begrunner tildeling av stipend til en eller flere søkere en gang per år.
• Det deles ut maks 20 000 kr pr søker pr år. Evt restsum som ikke blir brukt overføres til neste års stipend (som en økning).

Søknaden
Søknaden skal inneholde:
• en presentasjon av søker og talent.
• Søkers navn, alder, adresse, kontaktperson, telefonnummer og kontonummer.
• beskrivelse av hva stipendet skal brukes til (budsjett).

Søknadsfrist
• Søknadsfristen kunngjøres ved annonse i Herøyfjerdingen og kommunens hjemmeside fire uker før søknadsfristen.
• Søknadsskjema fås ved henvendelse til servicetorget i Herøy kommune, eller det kan søkes elektronisk via Herøy kommunes hjemmeside.

Behandling
• Etter søknadsfristens utløp utarbeider administrasjonen en samlet saksfremstilling til politisk behandling.
• Mangelfulle eller for seint innkomne søknader legges fram for formannskapet til vurdering.
• Alle søkere blir gitt orientering med tilsagn eller avslag så snart søknaden er behandlet.

Les mer og søk elektronisk på heroy-kommune.no

Private / enkeltpersoner
logo
Spillemidler

Har din organisasjon planer om å bygge eller rehabilitere anlegg for idrett og friluftsliv eller nærmiljøanlegg i Herøy? Da kan dere kanskje søke spillemiddeltilskudd.

Hvert år fordeler Kulturdepartementet gjennom fylkeskommunene tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Staten har som mål å bidra til utbygging og rehabilitering av idrettsanlegg, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet.

Søknadsprosess

• Kontakt kommunen for å registrere anlegget i Anleggsregisteret

• Oppføring av anlegget i kommunens plan

• Send inn spillemiddelsøknaden. Kommunene setter egne frister for sine søkere

•  Kommunen gjennomgår og kontrollerer søknaden, og oversender til fylkeskommunen 15. januar

• Fylkeskommunene gjennomgår og behandler søknadene 15. april

• Kulturdepartementet fordeler spillemidler til fylkeskommunene tidlig i mai

• Fylket innvilger eller avslår søknader, og sender svar til søker 15. juli

• Søkere som får tilskudd, ferdigstiller anlegget og reviderer sluttregnskapet før det sendes inn til utbetaling av tilskudd (etter ferdigstillelse av anlegget)

Les mer på heroy-kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturpris

Prisen kan tildeles personer eller organisasjoner som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i Herøy. Kulturprisen deles ut årlig i forbindelse med "Herøydagan".

Prisen består av en pris på kroner 10 000.- og diplom.

Følg mer på heroy-kommune.no for mer informasjon om kandidatforslag og frist.

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Næringspris

Prisen kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner fra arbeidsgiver så vel som arbeidstaker som har gjort en innsats ut over det vanlige i tråd med formålet med prisen.

Utdelingen skal skje i forbindelse med Herøydagan og kan ikke deles mellom flere kandidater.

Prisen består av en gave til verdi av kr. 10.000.- og diplom.

Følg med på heroy-kommune.no for informasjon om kandidatforslag og frist.

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Unge kunstneres pris

Prisen kan tildeles en ung kunstner som enten er bosatt i Herøy eller kommer fra kommunen som utmerker seg innenfor et utvidet kulturbegrep som omfatter sang, musikk, bildene kunst, kunsthåndverk, dans, litteratur, teater, film og idrett.

Prisen består av en pris på kroner 10 000.- og diplom.

Følg med på heroy-kommune.no for informasjon om kandidatforslag og frist.

Private / enkeltpersoner
logo
Ungdomsstipend

Stipendet er på kr. 10.000.- og kan utdeles en gang per år. Stipendet har som formål å hjelpe fram unge talenter. Stipendet skal tildeles unge og lovende personer som en inspirasjon til videre innsats, samt en anerkjennelse for den interesse som er vist innenfor kulturelle aktiviteter. Kandidatene skal vurderes innenfor det hele og utvidete kulturbegrepet – herunder områdene sang og musikk, bildende kunst, kunsthåndverk, dans, litteratur, teater, film og idrett.

Stipendet skal primært brukes til videreutvikling innenfor sitt område. Dette kan være i form av deltakelse ved kurs og seminarer og lignende, eller reisestipend i forbindelse med videreutvikling/studieopphold. Stipendet kan søkes av ungdom til og med 30 år fra Herøy kommune, eller som gjennom sin aktivitet er knyttet til kommunen.

Søknaden sendes kommunen. I søknaden må det opplyses om:

• Hva stipendet skal brukes til
• Kostnadsoverslag, dersom det er mottatt eller søkt om stipend/midler fra andre instanser tas dette med i konstandsoverslaget
• Tidligere mottatt stipend

Les mer på heroy-kommune.no

Private / enkeltpersoner
logo
Pendlertilskudd

Alle innbyggere i Herøy kommune som pendler til arbeid i andre kommuner, eller bor i Sør-øyene og pendler til kommunesenteret, kan søke om pendlertilskudd.

For å være søknadsberettiget må følgende kriterier være oppfylt:

• Pendler må ha minimum reisekostnader per dag som tilsvarer verdien av en hurtigbåtbillett mellom Brasøy og Flostad én vei. Beløpet vil bli justert i forhold til prisstigningen på billetter.

• Som reisekostnader regnes billetter (etter rabatt) til buss, ferge og hurtigbåt samt kjøreutgifter med egen bil, som etter statens satser fra 1. januar 2022, skattefritt er kr. 3,50 pr. kilometer.

• Kjøring innad i Herøy kommune kan ikke medregnes.

• Pendler må ikke motta hel eller delvis dekning av reiseutgifter fra arbeidsgiver.

• Pendler må ikke få dekket reiseutgifter av fylkeskommunen, NAV, stipend eller andre offentlige støtteordninger.

NB: Husk at du må legge ved bekreftelse på oppgitt arbeidsforhold fra arbeidsgiver.

Les mer og søk elektronisk på heroy-kommune.no

Private / enkeltpersoner
logo
Kulturmidler

Organisasjoner, lag, foreninger, enkeltgrupper og enkeltpersoner som har sitt virke i Herøy kommune kan søke tilskudd.

Tilskudd gis ikke til organisasjoner og andre som primært ivaretar medlemmenes yrkes- og/eller økonomiske interesser, støtteforeninger og organisasjoner som ikke er åpne for alle.

Rene kommersielle tiltak er ikke berettiget til tilskudd.

Det kan søkes tilskudd til:
Idrett- og friluftsliv, barne- og ungdomsaktiviteter, tiltak til funksjonshemmede, forsamlingshus, historisk arbeid som lokalhistorie, dialekt, stedsnavn og lignende, allment kulturarbeid som sang, musikk, dans, teater, kino, kunst og husflid m.m.

Søknaden skal være levert på eget søknadsskjema og må inneholde:
• Søkers navn, adresse, kontaktperson, telefonnummer og kontonummer.
• Beskrivelse av hva det søkes støtte til, inkludert budsjett og finansieringsplan.
• Organisasjoner som tidligere har søkt må også legge ved årsmelding og regnskap
• Saksbehandler kan fravike dette krevet i spesielle anledninger.

Les mer og søk elektronisk på heroy-kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Næringsstøtte

Søknadsfristen å søke om næringsstøtte er 1.oktober. Alle offentlige og private aktører og virksomheter med konkrete prosjekter/tiltak kan søke dersom de faller innenfor målgruppen for tilskuddsordningen

Hvem kan søke?
Alle offentlige og private aktører og virksomheter med konkrete prosjekter/tiltak kan søke dersom de faller innenfor målgruppen for tilskuddsordningen.

Krav til søknaden
Søknaden skal sendes inn elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no.

Søknaden skal inneholde:
a) En beskrivelse av tiltaket det søkes om tilskudd til, inkludert målsettinger for tiltaket og relevans for formålet med tilskuddsordningen.

b) Plan for gjennomføring, herunder aktiviteter, tidsplan, organisering og samarbeidspartnere.

c) Forventede resultater.

d) Budsjett for prosjektet/tiltaket, herunder finansieringsplan.

e) Søknadssum.

f) Andre relevante opplysninger søkeren anser viktig for søknaden og andre opplysninger som er spesifisert i kunngjøringen.

Søker skal opplyse om foretaket har mottatt støtte fra næringsfondet tidligere. Søkeren skal opplyse om foretaket har mottatt annen offentlig støtte, og eventuelt hvilke, de tre siste årene.

Les mer på heroy-kommune.no og søk elektronisk på regionalforvaltning.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post