Kulturmidler

Tilskudd
Om støtteordningen

Organisasjoner, lag, foreninger, enkeltgrupper og enkeltpersoner som har sitt virke i Herøy kommune kan søke tilskudd.

Tilskudd gis ikke til organisasjoner og andre som primært ivaretar medlemmenes yrkes- og/eller økonomiske interesser, støtteforeninger og organisasjoner som ikke er åpne for alle.

Rene kommersielle tiltak er ikke berettiget til tilskudd.

Det kan søkes tilskudd til:
Idrett- og friluftsliv, barne- og ungdomsaktiviteter, tiltak til funksjonshemmede, forsamlingshus, historisk arbeid som lokalhistorie, dialekt, stedsnavn og lignende, allment kulturarbeid som sang, musikk, dans, teater, kino, kunst og husflid m.m.

Søknaden skal være levert på eget søknadsskjema og må inneholde:
• Søkers navn, adresse, kontaktperson, telefonnummer og kontonummer.
• Beskrivelse av hva det søkes støtte til, inkludert budsjett og finansieringsplan.
• Organisasjoner som tidligere har søkt må også legge ved årsmelding og regnskap
• Saksbehandler kan fravike dette krevet i spesielle anledninger.

Les mer og søk elektronisk på heroy-kommune.no

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre støtteordninger fra Herøy kommunes støtteordninger (Nordland)
logo
Spillemidler

Har din organisasjon planer om å bygge eller rehabilitere anlegg for idrett og friluftsliv eller nærmiljøanlegg i Herøy? Da kan dere kanskje søke spillemiddeltilskudd.

Hvert år fordeler Kulturdepartementet gjennom fylkeskommunene tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Staten har som mål å bidra til utbygging og rehabilitering av idrettsanlegg, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet.

Søknadsprosess

• Kontakt kommunen for å registrere anlegget i Anleggsregisteret

• Oppføring av anlegget i kommunens plan

• Send inn spillemiddelsøknaden. Kommunene setter egne frister for sine søkere

•  Kommunen gjennomgår og kontrollerer søknaden, og oversender til fylkeskommunen 15. januar

• Fylkeskommunene gjennomgår og behandler søknadene 15. april

• Kulturdepartementet fordeler spillemidler til fylkeskommunene tidlig i mai

• Fylket innvilger eller avslår søknader, og sender svar til søker 15. juli

• Søkere som får tilskudd, ferdigstiller anlegget og reviderer sluttregnskapet før det sendes inn til utbetaling av tilskudd (etter ferdigstillelse av anlegget)

Les mer på heroy-kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Næringsstøtte

Søknadsfristen å søke om næringsstøtte er 1.oktober. Alle offentlige og private aktører og virksomheter med konkrete prosjekter/tiltak kan søke dersom de faller innenfor målgruppen for tilskuddsordningen

Hvem kan søke?
Alle offentlige og private aktører og virksomheter med konkrete prosjekter/tiltak kan søke dersom de faller innenfor målgruppen for tilskuddsordningen.

Krav til søknaden
Søknaden skal sendes inn elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no.

Søknaden skal inneholde:
a) En beskrivelse av tiltaket det søkes om tilskudd til, inkludert målsettinger for tiltaket og relevans for formålet med tilskuddsordningen.

b) Plan for gjennomføring, herunder aktiviteter, tidsplan, organisering og samarbeidspartnere.

c) Forventede resultater.

d) Budsjett for prosjektet/tiltaket, herunder finansieringsplan.

e) Søknadssum.

f) Andre relevante opplysninger søkeren anser viktig for søknaden og andre opplysninger som er spesifisert i kunngjøringen.

Søker skal opplyse om foretaket har mottatt støtte fra næringsfondet tidligere. Søkeren skal opplyse om foretaket har mottatt annen offentlig støtte, og eventuelt hvilke, de tre siste årene.

Les mer på heroy-kommune.no og søk elektronisk på regionalforvaltning.no

Bedrifter og næringsliv
Om Herøy kommunes støtteordninger (Nordland)

Herøy kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Herøy kommune.