Hemnes kommunes støtteordninger

Hemnes kommune tilbyr sine innbyggere flere priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Hemnes kommune.

Les mer om Hemnes kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Hemnes - kommunen med skaperglede mellom smul sjø og evig snø
Støtteordninger (5)
logo
Gründerfond

Er du mellom 18 – 35 år og går med tanker om å utvikle et eget produkt eller starte egen bedrift? Da kan du søke Hemnes kommune om Gründerstøtte til kompetanseheving, maks 15.000 kroner pr. søknad/prosjekt.

Hemnes kommunestyre vedtar følgende retningslinjer for forvaltning og bruk av gründerfond:

• Gründerfondet skal tilgodese gründere i alderen 18 – 35 år med konkrete forretningsidéer, og som har behov for å øke sin kompetanse med tanke på å starte egen bedrift fortrinnsvis i Hemnes kommune – og der disse faller utenfor Innovasjon Norges individuelle ordninger. (link til IN)

• Tilskuddet til hver søknad/prosjekt har et maksimumsbeløp som ikke skal overstige kr. 15.000,-

• Dekning av egne utgifter som f.eks. tapt arbeidsfortjeneste og kjøregodtgjørelse kan dekkes med inntil maks 50% av beregna utgifter.

Gründerfondet skal ikke benyttes til å finansiere kommunens egne tiltak og tilbud til gründeropplæring. Forvaltningen og rapportering av bruke av midlene delegeres til rådmann.

Ta kontakt med Bygdeutvikler hvis du har spørsmål i forbindelse med Gründermidlene.

Les mer og søk elektronisk på hemnes.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Privatpersoner
logo
Byggeskikkpris

Vedtekter

• Prisen er en hederspris for bebyggelse samt uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø kan bidra til å heve den almene byggeskikk.

• Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private og offentlige, samt lag og foreninger, som gjennom planlegging og/eller bygging har bidratt vesentlig til de kvaliteter som skal prisbelønnes.

• Prisen gis til prosjekter som ved sin utforming og innpassing i sted og miljø bidrar til å heve den allmenne byggeskikk. Universelt utformede og miljøvennlige byggverk av høy kvalitet knyttet til folks nærmiljø og dagligliv, skal vektlegges. Prisen kan tildeles bygg og anlegg som ut fra en helhetlig vurdering av funksjonalitet, nøktern ressursbruk, arkitektoniske særpreg, miljømessige og kulturhistoriske forhold kan stå som et forbilde for framtidig byggevirksomhet i Hemnes kommune.

• Prisen gis huseiere/byggherrer som gjennom nybygg, tilbygg, rehabiliteringsarbeider, eller ved utvikling av uteanlegg, har gjennomført dette på en måte som danner forbilde, enten enkeltvis, i grupperinger eller i tilpasning til eksisterende bebyggelse. Bebyggelsen og uteanlegget bør avspeile respekt for verdiger i landskap og miljø, stedlig byggestil og håndverkstradisjoner. For å kunne gi en mest mulig riktig vurdering av brukervennlighet, kvalitet og økonomi, skal prosjektet ha vært i bruk minimum ett år før det fremmes for bedømmelse.

• Prisen kan gis til nybygg, tilbygg eller utbedring som er realisert i løpet av de siste fem år.

• Fredede bygninger og bygninger som er restaurert i samsvar med offentlige pålegg ut fra antikvariske kriterier bør kun unntaksvis komme i betraktning.

• Prisen kan ikke søkes. Forslagsretten er åpen og alle kan fremme forslag om kandidater til Hemnes kommunes byggeskikkpris. Forslagene til kandidater må ledsages av en skriftlig begrunnelse for forslaget med beskrivelse av kvaliteter som ønskes fremhevet, samt foto og eventuelt tegninger, navn på bygning/anlegg, adresse, navn på bruker og opplysninger om når bygget var ferdig/ble tatt i bruk. Begrunnede forslag til byggeskikkprisen kan fremmes innen en offentlig kunngjort tidsfrist, senest innen 1. april i prisutdelingsåret. Kandidatene skal på forhånd være spurt, ha sagt seg villig til å delta, og være innforstått med at deres prosjekter offentliggjøres. Juryen kan innhente begrunnede forslag.

• Vinneren/vinnerne utpekes av en jury. Dersom juryen ikke finner fram til prosjekter de mener fortjener prisen, skal den ikke deles ut. Det kan gis hedrende omtale av den/de nominerte kandidatene som ikke tildeles årets byggeskikkpris. Der juryen finner grunn til det kan eventuelt også planleggere og håndverkere fra byggearbeidene gis en påskjønnelse i form av diplom.
I forbindelse med prisen skal juryen utarbeide en oversikt over aktuelle prosjekter, samt en vurdering av disse. I denne forbindelse skal også prosjektenes arkitekter, konsulenter og håndverkere som har medvirket til resultatet omtales. Saksbehandlinga i juryen er ikke offentlig. Juryen skal gi en skriftlig redegjørelse for sin prisutdeling.

• Juryen består av tre representanter, to fra HOKU hvorav den ene er juryens leder, samt en representant fra TMU. Ved forfall eller inhabilitet hos jurymedlemmer skal vararepresentant møte. Politisk valgte medlemmer oppnevnes for en valgperiode.

• Prisen består av et diplom og en plakett med innskrift som skal montres på eller i anlegget, samt et pengebeløp/kunstverk hvis størrelse bestemmes i budsjettbehandlingen.


• Prisen skal deles ut hvert andre år, med første utdeling høsten 2008.


• Prisen deles ut av ordfører, fortrinnsvis ved et eget prisutdelings-arrangement, eller ved en annen egnet anledning.

Les mer på hemnes.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturpris

Vedtekter

1. Hemnes kommunes kulturpris utdeles hvert annet år til personer, lag eller foreninger som har gjort seg fortjent til prisen ved særlig innsats på kultursektoren.

2. Prisen skal bestå av et pengebeløp, hvis størrelse bestemmes i budsjettet. Den skal ledsages av et kunstverk med en plakett påført inskripsjonen «Hemnes kommunes kulturpris 20xx tildeles...», som et tegn på og et varig minne om at vedkommende er tildelt prisen.

3. Formålet med prisen er å hedre personer som har gjort en særlig innsats for kulturlivet i kommunen, og å stimulere til slik innsats.

4. Hele prisbeløpet skal til vanlig tilfalle èn person, men hvis HOKU (Helse-oppvekst og kulturutvalget) skulle finner det riktig, kan prisen likevel deles mellom to eller flere personer. Skulle man et år ikke ha noen verdig kandidat til prisen, vil utdeling ikke finne sted.

5. HOKU vedtar tildeling av prisen etter innstilling fra et kulturprisutvalg som vurderer foreslåtte kandidater.

6. Kulturprisutvalget skal bestå av tre personer valgt av HOKU

7. Forslag på kandidater kan sendes inn av enkeltpersoner, foreninger og andre, etter utlysning på kommunens hjemmeside og i lokalavis(er) innen utgangen av februar, med minst tre ukers frist for forslag på kandidater.

8. HOKUs avgjørelse om utdeling av prisen skal tas senest i.l.a. mai i gjeldende år, og prisen skal utdeles innen årets utgang. HOKU avgjør når prisen skal deles ut og rammene rundt arrangementet.

9. Midler som settes av i budsjettet skal dekke tildelt pengebeløp, kunstverk, annonsering og eventuelle kostnader ved prisutdelingsarrangement.

Les mer på hemnes.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Hemnes ungdomsråds Ildsjelpris

Hemnes Ungdomsråds ILDSJELPRIS tildeles personer som over tid har gjort seg fortjent til prisen ved fortrinnsvis frivillig og ulønnet innsats innen kulturtilbud for barn og unge i Hemnes kommune. Det kan åpnes for tildeling av prisen til personer som utmerker seg med særlig engasjement og entusiasme i lønnet arbeid for barn og unge.

Formålet med prisen er å hedre prismottakeren, og å stimulere vedkommende og andre til fortsatt innsats.

Les mer på hemnes.kommune.no. Ta kontakt med kommunen for kandidatforslag og frist.

Privatpersoner
logo
Kulturmidler

Tilskudd til lag, foreninger og organisasjoner som utøver sin virksomhet i Hemnes kommune. Midlene er i hovedsak beregnet som støtte til aktivitet for barn og ungdom.

Søknaden skal inneholde:

• Navn på lag eller forening:
• Kontaktopplysninger
• Søknadsbegrunnelse
• Egeninnsats
• Søknadsbeløp
• Kontonummer
• Øvrige opplysninger dere anser viktig for søknaden
• Budsjett og finansieringsplan

Les mer og søk elektronisk på hemnes.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post