Karlsøy kommunes støtteordninger

Karlsøy kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Karlsøy kommune.

Les mer om Karlsøy kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Karlsøy kommune - et levende øyrike
Støtteordninger (9)
logo
Kulturprisen

Sparebank1 Nord-Norge og Karlsøy kommune deler årlig ut kulturprisen i form av et diplom og et pengebeløp på kr 20 000. 
Karlsøy kommunes kulturpris har som formål å berømme en spesiell innsats for kommunens kulturliv og/eller markere kunstnerisk virksomhet av stor betydning. Prisen skal bidra til å sette fokus på kultur og inspirere til kulturell aktivitet.

Prisen deles ut til en person, institusjon eller forening som tilhører og har sitt virke i Karlsøy, og som gjennom mange år har gjort en særlig fortjenstfull innsats for kulturlivet i kommunen. Bakgrunnen for kandidaturet skal vurderes mot hele det utvidede kulturbegrep.

Dersom prisen gis til en kunstner med virksomhet av stor betydning, er det nok å være født, oppvokst eller bosatt i Karlsøy.

Personer som gjennom tilsetting i Karlsøy kommune har gjort en fortjenstfull innsats for kulturlivet i kommunen i embeds medfør, kan ikke tildeles prisen.

Hvem som skal få kulturprisen avgjøres av Levekårsutvalget, og prisen vil bli delt ut på kommunestyremøtet i desember.

Alle kan sende inn forslag på kandidater.

 

Ønsker du å foreslå kandidater til Kulturprisen?

Forslag og en kort begrunnelse sendes til postmottak@karlsoy.kommune.no

eller i posten til:

Karlsøy kommune v/folkebiblioteket

Rådhusveien 41

9130 Hansnes

Følg med på karlsoy.kommune.no for årets frist.

 

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Omdømmeprisen

Karlsøy kommune har vedtatt å etablere en «Omdømmepris» som skal tildeles en person, lag/forening, organisasjon, eller bedrift som har bidratt til godt omdømme av kommunen.

Et godt omdømme bidrar til trivsel for alle som skal bo og jobbe i Karlsøy kommune, og er med på å utvikle et levende øyrike.

Statutter for omdømmeprisen

Kandidatene skal vurderes etter disse statuttene:

• Tiltak som har bidratt til å gjøre Karlsøy kjent som mulighetenes kommune.
• Handlinger og tiltak som medfører at folk har fått lyst å etablere seg i Karlsøy.
• Tiltak som har bedret trivselen for kommunens innbyggere.
• Publiseringer som har bidratt til at folk får et godt inntrykk av kommunen.
• Ved egne tiltak eller gjennom lag og foreninger bidratt til at flere blir opptatt av å bygge et godt omdømme av kommunen.

Den som tildeles prisen skal ha utmerket seg på en eller flere av disse fem statuttene.

Karlsøy kommunes Omdømmepris vil være en årlig pris som deles ut i siste kommunestyre før sommerferien hvert år, som regel i juni.

Prisen vil bestå i en gavesjekk på kr. 5.000,-, et diplom, samt en gave laget av en lokal kunstner.

Hensikten med omdømmeprisen

Karlsøy kommune har gjennom nye vedtatte planer formulert klare mål om å legge til rette for en positiv utvikling av folketall, næringsliv samt at folk skal ha lyst til å etablere seg i kommunen.

Det er en erkjennelse at det å bygge et godt omdømme er vesentlig for å lykkes.

Kommunestyret har på bakgrunn av dette vedtatt å opprette en omdømmepris, som skal være et av tiltakene for å bygge et positivt omdømme. Det er et ønske om å vise en årlig honnør til den som på særlig måte har bidratt til å bygge et godt omdømme.

Forslag kan sendes eller leveres til Karlsøy kommune, rådhuset, 9130 Hansnes eller sendes pr. epost til postmottak@karlsoy.kommune.no.

Følg med på karlsoy.kommune.no for nominasjonsfrist.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Spillemidler

Hvert år fordeler fylkeskommunen spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Spillemidlene skal bidra til infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive aktivitet - både egenorganisert aktivitet og frivillig, medlemsbasert idrett.

Les mer på Troms og Finnmark fylkeskommune for mer informasjon om tilskuddsordningen (tffk.no)

Organisasjoner og foreninger
logo
Idretts- og kulturmidler

Karlsøy kommune har fått bevilget et begrenset beløp for tildeling til lag og foreninger.

Lokale og regionale lag og foreninger som driver aktivitet for innbyggerne i Karlsøy kommune og som ledes av et valgt styre kan søke om idretts- og kulturmidler.

Tilskudd tildeles etter skjønn, med følgende prioriterte områder:

• Lag og foreninger som drifter eget bygg/anlegg
• Aktiviteter for barn og unge i alderen 6 - 19 år

Søknad om tilskudd fra idretts- og kulturmidler skal vedlegges forenklet regnskap, årsmelding, handlingsplan og budsjett.

Søknad kan leveres som e-post, brev, eller på skjemaet Kulturmidler du finner på kommunens hjemmesider.

Følg med på karlsoy.kommune.no for kommende søknadsfrist.

Organisasjoner og foreninger
logo
Karlsøy kulturfond

Lag og foreninger er en bærebjelke i kommunens kulturliv. Karlsøy kommune ønsker gjennom tildeling av kulturmidler å stimulere til et mangfoldig kulturliv der frivillighet og inkludering står i sentrum. Aktivitetstilskudd deles ut til lag/foreninger som skaper aktiviteter og har kultur som hovedmål. det finnes tre kategorier å søke på

1. Aktivitetstilskudd

  • Idrettsformål
  • kulturutøvelse som sang, musikk, kunst, teater og lignende
  • barne- og ungdomstiltak
  • Øvrige kulturformål


 2. Friluftsliv

  • Nyetablering eller vedlikehold av allment friluftsanlegg og eller nærmiljøanlegg.
  • Opprusting av eksisterende anlegg
  • Tilskudd til kulturelle arrangement inne friluftsliv

 3. Lokale kulturbygg

  • Vedlikeholde og mindre opprustningstiltak av bygg og anlegg eller eksisterende idrettsanlegg og traséer.


Les mer utfyllende om kategoriene og hva dere kan søke tilskudd til: https://img4.custompublish.com/getfile.php/5086882.494.tlaas7llb7z7qn/Retningslinjer+for+kulturmidler+2.11.2022.pdf?return=www.karlsoy.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Rekrutteringstiltak

Ønsker du å jobbe innen helse og omsorg hos oss i Karlsøy kommune har vi gode rekrutteringsordninger og stipender. Vi har gode rutiner og praksis for å ta imot nyansatte og integrere dem i arbeidsmiljø og fritid. Vi tilbyr fleksible arbeidstidsordninger innenfor de muligheter vi har. Du skal trives på jobb hos oss! 

• Rekrutteringsstipend på inntil kr. 80.000,- mot 2 års bindingstid tilbys sykepleiere og vernepleiere. Andre yrkesgrupper kan tilbys rekrutteringsstipend ut fra særskilt vurdering av rekrutteringsutfordringer. Rekrutteringsstipend utbetales etter fullført prøvetid.

• Alle sykepleiere har rett til 100% stilling

• Sykepleiere gis permisjon med lønn og dekning av studieavgifter for videreutdanning som er godkjent av arbeidsgiver.

• Det gis tilbud om 1 års gratis barnehage/SFO fra oppstart.

• Karlsøy kommune dekker flytteutgifter med 50% av den totale utgiften, maksimalt kr. 30.000 mot bindingstid på 1 år. Se eget reglement.

• Sykepleiere, vernepleiere og barnehagelærere gis garantilønn + 20.000. Spesialsykepleiere gis garantilønn + 30.000.

• Tilgjengelig leilighet for studenter i praksis, ferievikarer og kortvarige behov ved oppstart i jobb. 

• For yrkesgrupper med særlige rekrutteringsutfordringer kan det etter 2 år tilbys stabiliseringsstipend, eller stipend til videreutdanning på inntil kr. 60.000 mot bindingstid på 2 år.

• For yrkesgrupper med særlige rekrutteringsutfordringer kan det etter 4 år tilbys en ekstra ferieuke årlig etter konkret og individuell vurdering.

Les mer på karlsoy.kommune.no

Privatpersoner
logo
Sjømatfondet

Fondet skal stimulere til markedsføring av og rekruttering til sjømatnæringene i Karlsøy, og vil på den måten bidra til vekst og utvikling i Karlsøy.

Sjømatfondet tildeler stipend/tilskudd til elever på videregående utdanning, studenter osv innenfor maritim og marin sektor.

Også fiskere som tar sikkerhetskurs, kystskipperkurs, radiokurs o.l. kan søke om 50% økonomisk støtte. Prosjekter innen blå næring og blått tema kan også søke. 

Fondet skal stimulere til markedsføring av og rekruttering til sjømatnæringene i Karlsøy, vekst og utvikling i Karsløy kommune.

Partnerskapsavtalen mellom Karlsøy kommune, Lerøy Aurora AS, SalMar Farming AS, NRS farming AS og Wilsgård Fiskeoppdrett AS inngikk 22.02.2021 en partnerskapsavtale. Denne avtalen resulterte i opprettelsen av Sjømatfondet Karlsøy hvor de går inn med 2.6 millioner kroner i fondskapital for 2021-2024. 

Retningslinjer

1. Retningslinjene er utarbeidet med bakgrunn i Partnerskapsavtalen den 22 02 2020 mellom partnere Lerøy Aurora AS, Salmar AS, NRS AS, Wilsgård Fiskeoppdrett AS og Karlsøy kommune.

2. Det velges et fondsstyre bestående av 5 medlemmer. Kommunestyret oppnevner 3 medlemmer hvorav én representant fra Næringsforeningen i Tromsøregionen. Lerøy Aurora AS, Salmar AS, NRS AS og Wilsgård Fiskeoppdrett AS oppnevner 2 medlemmer. Representantene velges for 2 år av gangen. Første året velges imidlertid 2 av representantene for ett år. Partene velger vara til fondsstyret.

3. Fondsstyret har delegert myndighet til å disponere fondsmidlene.

4. Fondsmidlene skal fortrinnsvis disponeres til tiltak og prosjekter som sikrer markedsføring av og rekruttering til fiskeri- og havbruksnæringen, samt utvikling av næring rettet mot havbruk og fiskeri. Fondsmidlene kan eksempelvis benyttes til stipend til elever fra Karlsøy som velger videregående utdanning innenfor fiskeri- og havbruksnæringen. Videre kan fondsmidlene benyttes til tiltak rettet mot studieveiledning og studieturer/ bedriftsbesøk innenfor ungdomsskolen i Karlsøy. Også kunnskapsseminarer rettet mot marin sektor bør prioriteres.

5. Fondsmidlene annonseres med kvartalsvise tildelingsrunder.

Mer informasjon om søknad og frister finner du på karlsoy.kommune.no.

Privatpersoner
logo
Næringsfondet i Karlsøy

Karlsøy kommune får årlig tildelt midler til kommunalt næringsfond fra Troms fylkeskommune. Karlsøy kommune har i tillegg egne midler som avdrag og renter på lån, som i sin helhet tilfaller det kommunale næringsfondet.

Formål
Næringsfondets midler skal bidra til å stimulere til økt næringsvirksomhet, både innen eksisterende og nye næringer.

Vilkår
Kommunen har ansvaret for å forvalte midlene, dette inkluderer bevilgningsmyndighet, ansvar for kunngjøring, saksbehandling, oppfølging rapportering og kontroll. Midlene skal forvaltes i samsvar med retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler, forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler, Stortingets budsjettvedtak, oppdragsbrev fra KMD og gjeldende lover/regelverk, herunder bla. Forvaltningsloven, Offentlighetsloven og Lov om offentlige anskaffelser. Samt Karlsøy
kommunes retningslinjer. Fondsmidlene skal ytes som tilskudd. (Det er ikke lov til å bruke næringsfondet til utlån, kun tilskudd. Avdrag og renter på lån som allerede er tildelt, tilfaller fondet i sin helhet).

Tilskudd gis på følgende vilkår: Dersom virksomheten nedlegges, selges eller flyttes ut av kommunen innen 4 år etter utbetaling skal hele eller deler av tilskuddet tilbakebetales. Første år 100%, 2. år 75%, 3 år 50%, 4. år 25%.

Forvaltning
Næringsfondet forvaltes av Karlsøy formannskap. Samlet støtte fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov. Ved prosjekter med særlig betydning for kvinner og ungdom, samt nyetableringer kan det gis inntil 75%. Samlet støtte fra næringsfondet skal ikke overstige kr 150.000,-

Bruk av midlene
Forvaltere kan bruke inntil 5% av midlene de forvalter selv til å dekke egne administrasjons- og gjennomføringskostnader, jfr. Retningslinjer fra KMD. Bl.a. forvaltning av tilskuddsordninger, herunder kunngjøring, registrering av faste data, søknadsbehandling, registrering av gitte tilsagn, utbetalinger, registrering i regnskap, behandling av dokumentasjon, veiledning, prosjektoppfølging, rapportering, kontroll og eventuell klagebehandling.

Administrasjons- og gjennomføringskostnader er følgende:
• Personalkostnader: Lønnsutgifter, pensjon, sosiale kostnader og lignende.
• Overhead: Indirekte kostnader tilknyttet medarbeidere, IT, kontorutgifter og tilhørende administrative tjenester.
• Reisekostnader: Midlene kan brukes til å kompensere for utgifter hos aktører fra næringslivet, herunder tapt arbeidsfortjeneste, møtegodtgjørelse og reiseutgifter i forbindelse med partnerskapsarbeid ved forvaltningen av midlene, innenfor statens reiseregulativ.

Hvem kan motta midler og hva kan de brukes til
• Kommunene kan tildele tilskudd til prosjekt/tiltak med hjemmel i forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler. Tilskuddet skal ha utløsende effekt.

Tilskuddet kan tildeles til følgende typer prosjekt/tiltak:
• Prosjekt/tiltak der formålet er å utvikle tilbud til rammebetingelser som kan styrke og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet.
• Prosjektet/tiltak som bidrar til at regioner og lokalsamfunn blir mer attraktive å bo og flytte til.
• Tilskuddene under kan tildeles til virksomheter, så framt tilskuddet er innenfor gruppeunntakene i lov om offentlig støtte og tjenestene ikke blir tilbudt av Innovasjon Norge.

Med prosjekter og tiltak menes oppgaver og aktiviteter som:
• Er tidsbegrenset, tilskudd kan kun gis i inntil 5 år, selv om prosjektet har lenger varighet.
• Har fokus på utprøving, initiering og oppstart.
• Har organisering, kostnader og finansiering som er direkte tilknyttet prosjektets/tiltakets formål.
• Skal lede fram til et bestemt resultat.

Søknader
Det er obligatorisk for alle søkere til kommunalt næringsfond å bruke søknadsmodulen Regionalforvaltning.no

Søknadsfrist
Karlsøy kommune behandler søknader fra næringsfondet forløpende, uten søknadsfrist. Formannskapet har møter ca. en gang pr. mnd.

Les mer på karlsoy.kommune.no og søk elektronisk på regionalforvaltning.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Bo- og blilystfondet

Formål:
Bo- og blilystfondet er å skape attraktive, inkludering og økonomisk bærekraftige lokalsamfunn.

Hvem kan søke om midler fra Bo- og blilystfondet?
Bo- og blilystfondet skal gi støtte til ulike utviklingstiltak i øyriket, primært prosjekter med aktiviteter og fritidstilbud. Karlsøy kommune ønsker å tilrettelegge for at barn, ungdom, frivillige, grendeutvalg og andre organisasjoner involveres i arbeidet, og samarbeider om tiltak som møter barn og unges uttrykte behov.

Prioriterte områder er i hovedsak:
• Tiltak som bidrar til attraktive og inkluderende lokalsamfunn
• Tiltak som oppretter gode møtearenaer og fritidsaktiviteter
• Tiltak som bidrar til tilflytting av nye barnefamilier
• Tiltak som skaper nye arbeidsplasser

Tilskudd
Samlet støtte fra bo og blilystfondet skal som hovedregel ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov og ikke overstige kroner 100.000.

Forvaltning av fondet
Karlsøy formannskapet er forvalter av Bo- og blilystfondet og behandler søknadene som er saksforberedt av administrasjon. Administrasjon skal påse at retningslinjene oppfylles.

For mer informasjon om søknad og søknadsprosess, se karlsoy.kommune.no.

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post