Stad kommunes støtteordninger

Stad kommune deler blant annet ut midler til kultur og idrett. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon om hva du kan søke på om du har tilknytning til Stad kommune.

Les mer om Stad kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (3)
logo
Kulturprisar

Stad kommune deler ut ungdommens kulturpris og kulturprisen i siste kommunestyremøte før jul kvart år.

Du kan foreslå kandidatar til desse kulturprisane.

Kulturprisen

  • skal vere ein heider til mottakar og ei støtte for arbeidet med kunstnarleg og kulturell verksemd i kommunen.
  • kan gjevast til ein person, eller i særlege høve delast mellom fleire personar eller institusjonar heimehøyrande i Stad kommune.
  • er sett saman av ein pengesum, blomster og ein diplom.


Ungdomens kulturpris

  • skal stimulere til vidare satsing, og skal vere med å dekkje utgifter i samband med konkurransar, samlingar, utdanning eller andre oppgåver.
  • kan tildelast ein utøvar, delast på fleire kandidatar, ei gruppe av utøvarar eller til ein ungdomsleiar som har oppnådd ein prestasjon, eit resultat eller eit nivå som er utanom det vanlege innan kulturlivet i kommunen.
  • skal gjevast til personar eller institusjonar heimehøyrande i Stad kommune. Mottakar av Ungdomens kulturpris må vere under 25 år og må vere busett i Stad kommune. For grupper må gjennomsnittsalderen ikkje vere over 25 år.
  • er sett saman av ein pengesum, blomster og ein diplom.

Les meir om ordninga på stad.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturmidlar

Dei ordinære kulturmidlane (driftstilskot) blir tildelt 1 gong i året etter søknad.

Søknadsfrist kan variere.

Idrettsorganisasjonar skal ikkje søke her. Kulturmidlar til idrett blir fordelt av Stad idrettsråd.


Fordelinga av tilskotet til det enkelte lag og organisasjon, blir gjort administrativt etter følgjande reglar:
-Laget må ha eit styre, betalande medlemer og føre eige rekneskap. Medlemsliste for betalande medlemmer i søknadsåret må leggast ved søknaden.
-Kommunestyret fastset ramma for dei årlege kulturmidlane som blir delt ut til: idrettsorganisasjonar, song- og musikkorganisasjonar og andre lag og organisasjonar i Stad kommune.
-Tildelinga blir gjort administrativt ut frå budsjettramme og retningsliner vedtatt i Kommunestyret.
-Det er hovudlaget som søkjer og fordeler innan eigen organisasjon.
-Lag og organisasjonar som aktiviserer barn, unge og funksjonshemma, vert prioritert.
-Minimumsløyving er kr. 1 000,- til kvar søkjar, så lenge avsett ramme tillèt det.


Unnateke frå stønad:
-Lag som primært tek vare på dei yrkesmessige og økonomiske interessene til medlemmene.
-Politiske parti (inkludert ungdomsorganisasjonar)
-Statlege, fylkeskommunale og kommunale institusjonar/anlegg
-Organisasjonar utanfor Stad kommune
-Organisasjonar der ein viktig del av verksemda er å samle inn til andre formål
Der laget har eit overordna råd (t.d. Stad idrettsråd) skal desse ha saka til uttale før endeleg fordeling blir gjort.

Tildeling/ utbetaling:
-Vedtak om tildeling av kulturmidlar blir sendt den som står som kontaktperson for søknaden.
-Vedtaket er eit enkeltvedtak som kan klagast på etter reglane i forvaltningslova.
-Tildelte midlar blir innan 1 månad utbetalt til det kontonummer som står oppgjeve i søknaden

Les meir og søk elektronisk på kommunens hjemmesider:

https://stad.kommune.no/sd/ugyldigskjema.aspx?skjemaid=800017

Organisasjoner og foreninger
logo
Spelemidlar

Spelemidlar er overskot frå dei ulike spel som administrerast og drivast av Norsk Tipping, og som fordelast av Kulturdepartementet til ulike allmennyttige formål. Ein stor del av dette overskotet fordelast til idrettsformål. Den største delen av midla til idrettsformål går til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene.

Søknadsfrist for å søke om spelemidlar er 1. november

Les meir om ordninga på kommunens hjemmesider 

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post