Kvitsøy kommunes støtteordninger

Kvitsøy kommune tilbyr sine innbyggere flere priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Kvitsøy kommune.

Les mer om Kvitsøy kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
I flatemål er Kvitsøy den minste kommunen i landet, 5,7 km²
Støtteordninger (3)
logo
Lokalt næringsfond

Næringsfondet er opprettet for å ha midler tilgjengelig til strukturelle tiltak innen næringsutvikling, men også for å ha midler tilgjengelig til direkte næringsstøtte til eksisterende bedrifter og næringsetableringer.

Kommunestyret har vedtatt opprettelse av et kommunalt næringsfond med egne vedtekter for fondet. Betingelsene i vedtektene er bindende, og må følges nøye dersom en søknad om næringsstøtte fremmes.

Vedtekter

Hovedformålet med bruk av næringsfondet er å legge til rette for næringsutvikling, fremme etablering
av ny næringsvirksomhet og videreutvikle eksisterende bedrifter til å utvikle og bevare arbeidsplasser.

Aktuelle formål:

1. Kommunalt tiltaksarbeid og grunnlagsinvesteringer (næringsplanlegging, tilrettelegging av næringsarealer, etablererhjelp, samarbeid skole/ næringsliv og lignende).
2. Bedriftsutvikling (etablererstipend, kompetanseheving, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser, planlegging og lignende)
3. Investeringsstøtte til nyetableringer og gründervirksomhet.
4. Investeringsstøtte til bedrifter (støtte til fornying eller utvidelse av utstyr, maskiner, lokaler og lignende)

Former for støtte:

Det gis kun rene tilskudd. Kvitsøy kommune formidler etableringskurser og kan gi innledende råd og veiledning i alle næringsspørsmål, spesielt ved bedriftsetableringer. Kommunen har kontakter i relevante avdelinger i Fylkeskommunen og andre institusjoner. Kontakter kan formidles, og her kan en få videreførende råd og veiledning.

Vilkår for støtte:

1. Alle søknader med et budsjett på over 200.000.- må dokumentere at søknad til andre offentlige støtteordninger (Innovasjon Norge/Fylkeskommunen mv.) er prøvd.
2. Støtte til landbruk omfattes ikke av næringsfond. Her vises det til egne støtteordninger. Kommunens landbrukskontor hjelper med råd og veiledning. Tilleggsnæring til landbruksbedrifter som er i tråd med kommunens prioriterte næringsområder vil kunne få støtte til etablering.
3. Støtte fra næringsfondet kan inngå i en finansieringsplan sammen med andre finansieringsordninger. Samlet støtte fra fondene og andre støtte-/tilskuddsordninger kan ikke overstige 75 % av prosjektets kapitalbehov.
4. Egeninnsats kan godkjennes som bedriften sin andel av finansieringen. Egne arbeidstimer kan prises med inntil 350 kroner per time.
5. Støtte fra næringsfondet er begrenset til 100.000.
6. Ved utmålingen av all bedriftsstøtte fra næringsfondet vil følgende vurderinger veie tungt:
- Etablering av nye, eller stimulere eksisterende arbeidsplasser.
- Verdien som tiltaket har for virksomhetens videre utvikling og konkurransekraft.
- Elementer av nytenking.
- Ringvirkninger for lokalsamfunnet og andre bedrifter

Det gis ikke støtte til:
- Vanlig drift av virksomheter støttes ikke
- Drift i oppstart (gründervirksomhet) de første 3-6 mnd. er unntatt dette kravet.
- Gjeldssanering av bedrifter er ikke støtteberettiget
- Lån eller garanti for lån

Generelle krav til søkeren:

Kommunen stiller følgende krav til søknaden:
1. Informasjon om søker/ virksomhet/ bedrift/ kompetanse.
2. Beskrivelse av omsøkt prosjekt, søknadsformål og søknadssum. Tidspunkt for oppstart/ gjennomføring av tiltaket.
3. Opplysninger om det er gitt annen offentlig støtte til det samme prosjekt.
4. Budsjett for prosjektet, finansieringsplan.
5. Revidert regnskap fra siste år for bedriften/ virksomheten, dersom det ikke gjelder nyetablering. Det er et ufravikelig krav at søker leverer skriftlig informasjon på punktene 1 – 5. Form og omfang av dokumentasjon bestemmer søkeren selv.
6. Søknaden må komme til kommunen til behandling før oppstart av prosjektet. For gründervirksomhet gjøres det unntak for dette punkt de seks første måneder etter oppstart.
7. Kommunen må holdes orientert om evt. endringer i forhold til det som går fram av søknaden; det kan være endringer i søknadsformål eller kapitalbehov, endret finansiering eller lignende.
8. Tilskuddsmottaker skal føre separat regnskap for bruken av tilskuddet, inkludert eventuell egeninnsats, i omsøkt prosjekt.

Behandling av søknaden – utbetaling av tilskudd:

1. Det settes følgende beløpsgrenser:
a. Rådmannen har avgjørelsesmyndighet på støtte opp til kr 30 000,-
b. Formannskapet har avgjørelsesmyndighet på støtte opp til kr 75 000,-
c. Kommunestyret har avgjørelsesmyndighet på støtte opp til kr 100 000,-
2. Rådmann behandler søknadene, og lager saksfremstilling for behandling i politiske organ.
3. Utbetalinger skal som hovedregel skje etterskuddsvis mot rapport og regnskap i samsvar med fremlagt plan og budsjett.
a. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av prosjektet.
b. For gründervirksomhet kan tilskuddet utbetales med 1/3 ved oppstart, 1/3 i løpet av prosjektet og 1/3 ved avslutning.
4. Tilsagn om tilskudd er gyldig i 12 måneder etter innvilgelse. Dersom det ikke er bedt om utbetaling innen fristen bortfaller tilskuddet.

Vedtak etter søknad er å regne som enkeltvedtak, og forvaltningslovens bestemmelser om klage kommer til anvendelse.

Søknad om støtte fra lokalt næringsfond sendes til Kvitsøy kommune:

Kommunehusveien 6
4180 Kvitsøy
Tlf: 51 73 63 00
Mail: post@kvitsoy.kommune.no

Les mer på kvitsoy.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Kulturpris

Hvert femte år deler Kvitsøy kommune ut kulturpris til en person, mindre gruppe eller organisasjon som har gjort en god innsats innenfor det utvidede kulturbegrepet.

Prisen skal være en anerkjennelse og takk for innsatsen til kulturprismottakeren og skal tjene som en stimulans og inspirasjon til fortsatt innsats for kulturlivet på Kvitsøy.

Ta kontakt med kommunen for informasjon om søknadsfrist og kandidatforslag. Kontaktinformasjon finner du på kvitsoy.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturmidler

Alle lokale lag og foreninger på Kvitsøy kan søke om å tildeles kulturmidler fra Kvitsøy kommune.

Kriterier for tildeling

Formannskapet fordeler midlene fritt etter vurdering av hvilke sider av kulturarbeidet som trenger styrking.

1. Tilskuddet gis til lag, foreninger og klubber med grunnlag i støtte/behov til virksom­­­hetens aktiviteter og antall aktive medlemmer
2. Nye lag gis startstilskudd
3. Det må leveres årsregnskap for foregående år
4. Tiltak som retter seg mot barn og ungdom prioriteres

Søknad

Følg med på kommunens hjemmesider for årets søknadsfrist.

Sammen med søknaden skal det leveres:

1. Regnskap for sist avsluttet regnskapsår
2. Medlemsliste

Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Les mer og søk elektronisk på kvitsoy.kommune.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post