Aurland kommunes støtteordninger

Aurland kommune deler blant annet ut midler til kultur, næringsutvikling og utdanning. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon om hva du kan søke på om du har tilknytning til Aurland kommune.

Les mer om Aurland kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Kulturmidlar

Aurland kommune deler årleg ut tilskot til ålment kulturarbeid i kommunen. Søknadsfrist 1. februar


Kulturmidlane skal ha som føremål å støtte opp om kulturarbeidet som vert drive av frivillige lag, organisasjonar og einskildpersonar. Det skal leggjast tilrette for å skape aktivitetar og å gje høve til eit allsidig og omfangsrikt kulturliv i heile kommunen.

-Aurland kommune prioriterer tiltak som er retta mot barn og unge
-Det er ei fast hovudtildeling av midlar ein gong i året
-Rådmannen tilrår, og Levekårsutvalet gjer endeleg vedtak
-Det kan søkjast om tilskot til drift, særskilde tiltak/prosjekt, lagsverksemd og utbetring av forsamlingshus og utandørs aktivitetsanlegg
-Det må leggjast ved dokumentasjon på kva førre årets tildelte kulturmidlar er brukt til. Dette kan gjerast i samband med rekneskapen eller som eit eige vedlegg.
-For å kunne få støtte til kulturmidlar er det eit minimum at årsmelding og rekneskap ligg ved søknaden
-Søkjarar må nytte elektronisk søknadsskjema.

Ta kontakt med kultureininga i kommunen dersom de treng hjelp til utfyllinga. 
Det er viktig at både søknad og vedlegg kjem inn samla, og til rett tid.

Organisasjoner og foreninger
logo
Spelemidlar

Spelemiddelsøknadene skal sendast elektronisk og søknaden går om Aurland kommune.Prosjektet må vere med i Kommunal plan for idrett, friluftsliv, fysisk fostring og folkehelse.

Lag og organisasjonar har høve til å søkje om statstilskot (spelemidlar) til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.
Anlegg som ein vil søkje om spelemidlar til, må liggje i handlingsprogrammet i den
kommunale idrettsplanen.

For mindre nærmiljøanlegg med ein kostnad på inntil kr 80 000 er det ikkje søknadsfrist. Desse søknadene vert handsama fortløpande. Meir informasjon om mindre kostnadskrevjande nærmiljøanlegg kan du finne på fylkeskommunen sine nettsider.

Meir informasjon om tilskotsordninga kan ein lese på kulturdepartementet sine nettsider.

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Johs. Vinjum kunstnarstipend

Reglement for Johannes Vinjum kunstnarstipend:
-Deltaking er open for målarar, grafikarar, teiknarar og fotografar
-Stipendet består av ein pengegåve
-I tillegg mottek vinnaren opphald i Aurland ei helg.
-Reiseutgiftar for stipendmottakar blir dekt til ein sum på maks. kr. 3000,-
-Stipendmottakar får moglegheit til å stille ut på Galleri Vinjum i  Heradshuset.

 

Stipendmottakar forpliktar seg til:
-opphald i Aurland kommune ei helg, eventuelt med ei utstilling
-å leggja att eit kunstverk inspirert av Johannes Vinjum, som skal tilfella Aurland kommune og brukast slik legatstyret bestemmer.


På kva måte deltek du?
Send ein elektronisk søknad til post@aurland.kommune.no med tittel Søknad Johannes Vinjum kunstnarstipend”
Søknaden skal bestå av:

Søknadsbrev med motivasjon for søknaden
Personleg informasjon og CV
Maksimal 10 bilete av eiget verk i PDF format
Aurland kommune returnerar ikkje dei innsendte søknadane/ PDF-bilete. Aurland kommune skal ikkje bruke det tilsendte materiell i kommersiell bruk eller i utstillingar. Dette gjeld ikkje stipendmottakaren.

Søknadsfrist: blir kunngjort på heimesida til Aurland kommune. 

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post