Iveland kommunes støtteordninger

Iveland kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Iveland kommune.

Les mer om Iveland kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Iveland kommune - et godt sted å bo
Støtteordninger (7)
logo
VOSS-stipendet

Kr. 20.000,- til vinneren:

Søknadsfristen er 1. februar.

VOSS Water of Norway har innstiftet et stipend for å anerkjenne lokalt initiativ. Voss-stipendet deles ut årlig til enkeltpersoner, lag, foreninger, kommunal som så vel privat virksomhet som har bidratt på en positiv måte i Iveland kommune.

Vinneren velges ut av en jury bestående av representanter fra både Iveland kommune og Voss Water. Voss-stipendet er på kr. 20.000,-.

Alle kan melde inn kandidater, og fristen er 1. februar. Stipendet deles ut i forbindelse med en kulturkveld eller bygdesammenkomst samme år, dersom det er mulig. For nominasjoner til VOSS-stipendet benytter du eget elektronisk skjema som du finner på iveland.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Regionalt næringsfond

Beskrivelse

Regionalt næringsfond har en ramme på kr 650 000,- Søknad sendes via nettportalen www.regionalforvaltning.no.

Vedtekter

1. Bakgrunn og vilkår

Næringsfondet er opprettet gjennom fylkeskommunale og kommunale bevilgninger. Det er et virkemiddel i arbeidet for å styrke næringsliv og bosetting i Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner, og kan nyttes til fellestiltak, bedrifter og nyetablerere. Søkere må ha forretningsadresse innenfor virkeområdet.

1.1 Støtteformål
Næringsfondet skal brukes til å fremme etablering av ny næringsvirksom et og til å videreutvikle eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar til bedre muligheter for sysselsetting for kvinner prioriteres. Det gis ikke støtte til gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller til ordinære kommunale oppgaver.

1.2 Støtteformer
Støtte gis som tilskudd. Midlene kan ikke nyttes til garantier eller til kommunal aksjetegning i private bedrifter.

1.3 Støttevilkår
Samlet offentlig støtte skal som hovedregel ikke overstige 50 % av et prosjekts kapitalbehov. Ingen enkeltprosjekter kan innvilges mer enn kr 200 000 fra næringsfondet. Prosjekter som ikke gjennomføres som forutsatt kan lede til krav om tilbakebetaling av utbetalt tilskudd.

2. Bevilgende myndighet

Rådmennene eller personer disse gir fullmakt, forvalter fondets midler i henhold til vedtektene og føringer i årlig tildelingsbrev fra fylkeskommunen.

3. Saksbehandling

Bruk av fondets midler skjer ved flertallsbeslutning mellom representantene for de tre kommunene. I særlige tilfeller kan et mindretall kreve å få lagt saken frem for rådmennene til endelig beslutning. I møter hvor beslutning om bruk av midler skjer, inviteres disse regionale aktører: Aust-Agder fylkeskommune, Innovasjon Norge avd. Agder, NAV Aust-Agder og Fylkesmannens landbruksavdeling. Søknader sendes søkers hjemkommune, og saksforberedelsen skjer der. Vertskommune er Iveland kommune, som forestår økonomi- og administrasjonsarbeidet knyttet til næringsfondet. Vertskommunen mottar en årlig kompensasjon på kr 60 000 fra næringsfondet. Ved klage på vedtak i regionalt næringsfond tas saken opp til ny vurdering i beslutningsmyndigheten. Opprettholdes vedtaket sendes saken til klagenemnda for regionalt næringsfond. Ordførerne i Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner utgjør klagenemnda for regionalt næringsfond.

4. Plassering av midler

Fondets ledige midler plasseres på rentebærende konto i bank slik at midlene er disponible til en hver tid. Renter tilbakeføres næringsfondet.

5. Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap innarbeides i hver kommunes årsberetning og sendes fylkeskommunen som en årlig rapport. Regnskapet revideres av vertskommunens revisjonsselskap.

Les mer på iveland.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Iveland kommunes nærings- og tiltaksfond

Fondet skal i utgangspunktet benyttes til tilrettelegging for næringslivet. Private bedrifter og etablerere anmodes om å søke via det interkommunale næringsfondet.

Utdrag fra vedtektene

Virksomhet og formål

Nærings- og tiltaksfondet er et «kraftfond» som økes med årlige konsesjonsavgifter som innbetales av Agder Energi i henhold til konsesjonsvilkårene for Iveland kraftverk. Målet med fondet er å styrke kommunens arbeid med næringsutvikling med utgangspunkt i de forutsetninger og muligheter som finnes her. Dette skal gjøres gjennom kommunal tilrettelegging, støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende virksomheter.

Bruk av fondet, støttetyper og prioriteringer

Nasjonale føringer for kommunale næringsfond gir følgende rom for bruken av fondet:

1. Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid og kunnskapsrettet infrastruktur , f.eks. regionalt samarbeid, andel av lønnsmidler til næringssjef, etablereropplæring, samarbeid skole/næringsliv, IT-prosjekter og ulike utredninger/analyser.

2. Fysisk infrastruktur for næringsutvikling ,f.eks. planlegging og tilrettelegging av kommunale næringsarealer/næringsbygg innenfor et regulert område, stedsutvikling, senteropprusting, og reiselivsmessig infrastruktur.

3. Bedriftsutvikling, f.eks. etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser og planlegging.

4. Investeringer i bedrifter f.eks. utstyr/maskiner ved oppstart og utvidelse av mindre bedrifter. Primært ved ambisjoner om vekst, nyskaping og/eller flere arbeidsplasser.

Søknadsprosedyre

Det er ikke utarbeidet et eget søknadsskjema. Søknaden rettes til Iveland kommune v/næringssjef. Søknaden skal gi en beskrivelse av bedriften og hvem som står bak. Det gis en kort beskrivelse av det som midlene skal benyttes til og hva bedriften ønsker å oppnå ved finansieringen. Det skal settes opp et kostnadsoverslag med finansieringsplan.


Rapportering

Rapportering av bruk skjer til kommunestyret hvert år. Gjenpart av denne meldingen skal sendes til fylkesmannen og fylkeskommunen.

Mer informasjon og fullstendige vedtekter finner du på iveland.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Spillemidler til idrettsanlegg

Beskrivelse

Idrettslag kan søke om tilskudd for å bygge et idrettsanlegg eller for å rehabilitere eller innrede et eksisterende idrettsanlegg. Et anlegg kan være alt fra en klatrevegg til en alpinbakke.
 
Borettslag og foreninger kan også søke om tilskudd til å utvikle et nærmiljøanlegg, som er et utendørsområde for egenorganisert fysisk aktivitet. For eksempel en trimpark eller en ballbinge.
 
Rene redskapslekeplasser (sandkasser, husker, sklier, vipper, klatrehus osv.) faller utenfor ordningen. Personlig utstyr og forbruksmateriell (baller, racketer osv.) er heller ikke tilskuddsberettiget. 

Målgruppe

Midler til idrettsanlegg kan søkes av blant annet kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle selskap med idrett som formål. 

Midler til nærmiljøanlegg kan også søkes av velforeninger og borettslag. 

Kriterier/vilkår

Anlegget må være åpent for allmennheten.

Eierskapet skal ikke være basert på fortjeneste.

Kulturdepartementet har utformet retningslinjene for hvem som kan søke og hvordan å søke.

Skal du søke om tilskudd til et idrettsanlegg, må du følge retningslinjene i kapittel 2 i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2022.

Skal du søke om tilskudd til utvikling av et nærmiljøanlegg, må du følge retningslinjene i kapittel 3 i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2022.

Retningslinjer og søknadsskjema finner du på iveland.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturstipend til ungdom

Formålet med Iveland kommunes kulturstipend er å oppmuntre og støtte barn og ungdom som har et spesielt talent innenfor det utvidede kulturbegrepet (sang, idrett, musikk, dans, kunst etc.), og ønsker å videreutvikle dette. Det er ingen nedre aldersgrense for å søke, men kandidaten kan ikke være mer enn 20 år. Den som mottar stipendet må bo i kommunen eller ha nær tilknytning til kommunen. Det er satt av kr. 8.000,- til denne ordningen i år. 

Det er mulig for lag/foreninger og enkeltpersoner å selv fremme forslag til kandidater.

Etter planen vil saken bli behandlet av tjenesteutvalget onsdag 16. november.

Benytt elektronisk søknadsskjema for å søke på stipendet. Dette finner du på iveland.kommune.no.

Privatpersoner
logo
Kulturmidler

Retningslinjer ved fordeling av kulturmidler

1. Kommunale kulturmidler kan tildeles lag / foreninger og organisasjoner i Iveland kommune med unntak av grupper som primært ivaretar medlemmenes yrkes, helse‐ og/eller økonomiske interesser. Underavdelinger i lokale lag/foreninger kan søke, men det forutsettes i slike tilfeller at hovedorganisasjon er orientert. Det kan også gis tilskudd til organisasjoner utenfor kommunens grenser, men under forutsetning at tiltaket/prosjektet m.v. er av betydning for innbyggerne i Iveland kommune.

2. Søknadsskjema ligger ute på kommunens hjemmeside. Det er videre mulig å få skjemaet ved henvendelse servicetorget. Søknaden returneres med de vedlegg som kreves. Dersom foreningen har vært virksom i over 1,5 år, skal søknaden minimum inneholde en kort årsrapport og et regnskap fra foregående år.

3. Søknadsfristen kunngjøres gjennom bygdebrev og hjemmesider, og fastsettes til et tidspunkt som gjør det mulig å tildele midlene før sommeren.

4. Søknadene behandles etter en helhetlig vurdering der følgende momenter vektlegges:

a) Søker driver i hovedsak med aktiviteter rettet mot barn og ungdom

b) Foreningens betydning i lokalmiljøet

c) Antall medlemmer i foreningen

d) Økonomi  

5. Kulturmidlene fordeles av tjenesteutvalget.

Les mer og søk elektronisk på iveland.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Fritidsbank

Retningslinjer Fritidsbank


1. Formål
Gi barn og unge i familier med behov for økonomisk støtte mulighet til å delta i
fritidsaktiviteter.


2. Målgruppe
Barn og unge i alderen 0-24 år som lever i familier med behov for økonomisk støtte.


3. Hvor mye kan det søkes om?
Det kan søkes om 2000kr per barn per kalenderår.


4. Krav til dokumentasjon
Utgiftene det søkes om dekning av må dokumenteres med faktura, kvittering eller en annen
bekreftelse som viser hva det søkes om støtte til


5. Hva gis det støtte til?
Det gis støtte til medlemskontingenter, utstyr, årskort på treningssenter, enkeltturer,
cuper/turneringer og transportutgifter. Det kan gis støtte til enkelt aktiviteter slik som
klatrepark, kino, Aquarama og annet av betydning for sosial inkludering.


6. Hvem kan søke?
Foreldre, foresatte eller andre ansatte i skole, barnehage eller helse og velferd i Iveland
kommune


7. Hvem utbetales støtten til?
Støtten utbetales som hovedregel på faktura direkte til organisasjon/klubb/lag, og ikke til
familien. Det kan utbetales støtte direkte til søker når utlegg er dokumentert med kvittering


8. Søknadsbehandling
Søknad sendes på e-post til Tonje Refsnes gjennom digitalt skjema. Man må oppgi navn og
alder på barn, søknadssum og hva man søker om.


9. Fritidsbankens forvaltning og søknadsbehandling


Fritidsbanken forvaltes og behandles av familieteamet i Iveland kommune.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post