Austevoll kommunes støtteordninger

Austevoll kommune deler flere tilskudd innen kultur og idrett.

Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon om hva du kan søke på om du har tilknytning til Austevoll kommune.

Les mer om Austevoll kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (8)
logo
Kulturmidler

Kommunen gir kvart år økonomisk støtte til kulturarbeid i kommunen. Målet med ordninga er å fremje eit aktivt og allsidig kulturliv. Det er fleire tilhøve som avgjer kor stort eit eventuelt tilskot vil bli, m.a. medlemstal og aktivitetsnivå. Tilbod til barn og ungdom, funksjonshemma, psykisk utviklingshemma og eldre vert prioriterte.

Kven kan søke
Frivillige kulturelle lag og foreiningar

Les vedtekter og søk elektronisk på kommunens nettsider:

https://www.austevoll.kommune.no/tenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskotsordningar/kommunale-tilskot-til-idrett-og-kultur/

Organisasjoner og foreninger
logo
Idrettsmidler

Kommunen gir kvart år økonomisk støtte til idretten i kommunen. Målet med ordninga er å fremje eit aktivt og allsidig idrettsliv. Det er fleire tilhøve som avgjer kor stort eit eventuelt tilskot vil bli, m.a. medlemstal og aktivitetsnivå. Idrettsrådet skal også kome med framlegg til formannskapet om disponering av idrettsmidlar.

Tilbod til barn og ungdom, funksjonshemma, pyskisk utviklingshemma og eldre vært prioritert.

Les retningslinjer og søk elektronisk på kommunens hjemmesider:

https://www.austevoll.kommune.no/tenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskotsordningar/kommunale-tilskot-til-idrett-og-kultur/

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturmidler rettet mot mål i kulturminneplanen

Austevoll kommunestyre vedtok kommunedelplan for kulturminne i Austevoll kommune for perioden 2016 til 2028. Det er og vedteke at kr 100 000 av kulturmidla skal øyremerkast aktivitet eller tiltak som kan knyttast opp mot kulturminneplanen.

Mål med kulturminneplanen

Hovudmål

-Styrke kulturminnevernet i Austevoll
-Gje oversikt over kulturminna i kommunen
-Prioritere utvalde kulturminne, kulturmiljø og kulturlandskap
-Presentere ein handlingsplan for å sikre kommunal forvaltning av kulturminna, kulturmiljø og kulturlandskap


Delmål

-Å utarbeide kunnskapsgrunnlag om kulturminne, kulturmiljø og kulturlandskap til bruk i annan kommunal planlegging
-Å identifisere effektive tiltak for å redusere tap av kulturminne
-Å sikre ei betre og meir heilskapleg kulturminneforvalting i Austevoll
-Å etablere eit godt verktøy som kan forenkle kommunen sitt arbeid i plan- og byggesakar som gjeld kulturminneinteresser
-Bidra til formidling og bevisstgjering av Austevoll sine kulturminneverdiar
-Omfatte forvalting og bevaringstiltak, samt skjøtsel og tilrettelegging
-Skape grunnlag for løpande kartlegging og registrering av kulturminne og kulturmiljø i Austevoll
-Ta vare på kulturminne og kulturmiljø for komande generasjonar


Foreslåtte tiltak og mål
Aktivitet og tiltak som kan knyttast opp mot kulturminneplanen kan utførast ved registering, verdisetting og plan for sikring av ulike verneverdige lokale kulturminner. Slike tiltak kan eksempelvis vere å kartfesta og leggja inn kulturminnedata på www.askeladden.no og www.kulturminnesok.no, utbetre skilting av og tilgang til kulturminne eller innsamling av gamle foto frå Austevoll.

Kven kan søkje
Lag og velforeiningar som gjennomfører prosjekt knytt til dokumentasjon av kulturminne innanfor sitt interesseområde eller nærområde.
Eit lag eller ei velforeining som synleggjer lokale kulturminne for ålmenta si interesse gjennom til dømes formidlingsprosjekt.

Les meir og søk elektronisk:

https://www.austevoll.kommune.no/tenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskotsordningar/kommunale-tilskot-til-idrett-og-kultur/

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskot til konsertar og arrangement

Det er oppretta ei ordning for tilskot til større kulturarrangement. Føremålet med ordninga er å redusere lokale arrangørar sin økonomiske risiko ved å skipe til større arrangement, hovudsakeleg konsertar og festivalar.


Tilskotsordninga er kr 200 000, og inntil halvparten av beløpet kan brukast på eitt arrangement.

Kven kan søke
-Større kulturarrangement
-Enkeltarrangement

Les retningslinjer og søk elektronisk på kommunens hjemmesider:

https://www.austevoll.kommune.no/tenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskotsordningar/kommunale-tilskot-til-idrett-og-kultur/

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturtilskot til eldre

"Kulturtilskot til eldre" er eit tilskot som skal brukast til å sørga for kunst- og kulturformidling til eldre. Austevoll kommune har sett av midlar som skal bidra til å gjera kommunen til ein god plass å bu i. Aktiviteter som fremjar bulyst og trivsel er positivt. Utvikling ved samarbeid mellom kommunar og/eller aktørar og fagmiljø innanfor kommunen, og formålstenleg organisering skal tilleggjast vekt.

Føremål
Målet med "kulturtilskot til eldre" er å leggje til rette for auka samarbeid mellom kultursektoren og omsorgsektoren, slik at gode kunst- og kulturprosjekt for eldre lokalt, vert utvikla innanfor eit mangfald av sjangrar og utrykk.

Kven kan søke
Kulturtilbod retta mot eldre
Seniorturar
Musikktilbod
Eldretreff

Les retningslinjer og søk elektronisk på kommunens hjemmesider:

https://www.austevoll.kommune.no/tenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskotsordningar/kommunale-tilskot-til-idrett-og-kultur/

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskot til bygdahuspotten

Bygdahusa er viktige samlingsplassar for lokalsamfunna i Austevoll. Lokalbefolkninga fyller bygdahusa med aktivitet og held hjula i gang. Austevoll kommune erkjenner likevel at det kan vere krevjande å gjere større utbetringar av bygga, utan støtte frå kommunen.

Les retningslinjer og søk elektronisk på kommunens hjemmesider:

https://www.austevoll.kommune.no/tenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskotsordningar/kommunale-tilskot-til-idrett-og-kultur/

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturprisen

Som ein stimulans for det lokale kulturlivet deler Austevoll kommune kvart år ut ein kulturpris. Vinnaren av prisen mottar kr 10.000.
Austevoll kommune inviterer deg som innbyggjar til å nominera kandidatar du meiner fortener denne prisen.

Tenesteutvalet deler ut kulturprisen på etterskott kvart år.

Reglar for tildeling av kulturpris
Som ein stimulans for det lokale kulturlivet kan ein kvart år dela ut ein kulturpris til kunstnarar, kulturarbeidarar eller lag og organisasjonar med tilknyting til Austevoll kommune.
Prisen kr 10.000,- blir gitt for aktiv innsats for kulturlivet i kommunen eller til planlagt utdanning til kulturarbeid.
Framlegga skal vera skriftlege og grunngjeve. Tenesteutvalet gjer endeleg vedtak om kven prisen skal gå til.


Send innspel til kandidatar til kulturpris til postmottak@austevoll.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Midlar til aktivitetar til ungdom

Målsetjinga med ordninga er å stimulera til aktivitetar som er retta mot ungdom i Austevoll, med spesiell prioritering til aktivitetar som vert drivne av ungdommane sjølve. Ein kan søkja om tilskot til aktivitetar, arrangement eller andre tiltak. Tilskot kan gå til driftsutgifter og eingongstiltak.

Det kan vere både eksisterande tiltak eller stønad til realisering av nye.

Kven kan søke

 • Frivillige lag og foreiningar (Ungdomsklubbar etc.)
 • PrivateDøme på tiltak:

 • Konsertar (honorar til artistar)
 • Workshops
 • LAN party
 • Sosiale treff
 • Honorar til innleigd kompetanse (kursinstruktørar og forelesarar)
 • Innkjøp av utstyr til aktivitetar
Kriteria for å søke ungdomsmidlar

 • Tilbodet skal vere tilgjengeleg for alle ungdommar
 • Tilskotet kan vere til einskilde arrangement eller til prosjekt
 • Søkar som får tildelt midlar skal rapportere til kommunen innan siste februarTiltaket som det vert søkt om skal

 • Vere retta mot ungdom i aldersgruppa 13-19 år
 • Brukast til prosjekt, driftsutgifter og eingongstiltak
 • Ha ein øvre søknadssum på 20 000 kr

Les meir og last ned søknadsskjema på kommunens heimesider:

https://www.austevoll.kommune.no/tenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskotsordningar/kommunale-tilskot-til-idrett-og-kultur/

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

 • Ikke gå glipp av utlysinger
 • Få varsling per e-post