Ulvik kommunes støtteordninger

Ulvik kommune deler ut midler til kultur og næringsutvikling. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon.

Les mer om Ulvik kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (2)
logo
Kulturmidler

Ulvik herad deler kvart år ut kulturmidlar i form av driftstilskot og støtte til kulturanlegg.
Tilskotet skal vere ei støtte til ordinær drift av lag og organisasjonar som driv allment kulturarbeid i Ulvik herad. Frist 15.april 

Dersom du vil søkje om tilskot til enkeltarrangement eller prosjekt nyttar du skjemaet:
«Søknad om midlar til kulturarrangement/prosjekt»
Ingen søknadsfrist, men søknader om tilskot må vera komen inn før eit tiltak vert sett i gang.

Tilskotsordninga med kulturvernmidlar skal fremja vernetanken i heradet.
Søknadsfrist er 15.april.

Les mer om disse og søk elektronisk på ulvik.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Næringsfond

Kommunalt næringsfond- søknadsfrist 1. april

  • Nyetableringar eller tiltak i eksisterande bedrifter
  • Fysiske investeringar og/eller andre utviklingstiltak

Utdrag fra retningslinjer:

1. Avkastning
Årleg avkastning skal nyttast slik.
30% avårleg avkastning, maksimum kr 600000,-pr. år kan nyttast til tilskot
Resten av årleg avkastning minus faste avsetningar til næringsformål vedteke i
årsbudsjettet skal gå inn i fondet og nyttast i samsvar med Vedtekter for
næringsfondet.


2. Føremål
Tilskot frå næringsfondet skal vera med å styrkjautvikling og omstilling i etablerte
næringsverksemder i heradet, og medverka til nyetableringar og nyskaping.
Næringsfondet skal først og fremst nyttast til å oppfylla mål i Sektorplan for arbeidsplassar og
næringsutvikling.
Næringsfondet kan gje tilskot til alle typar næringsverksemder som har forretningsadresse i
Ulvik.
Tilskot vert berre gjeve til arbeid med kostnadsoverslag større enn NOK 25 000,-.

3. Næringsfondet kan gje tilskot til:
- Etablerarstipend
- Bedriftsutvikling
t.d. opplæring, produktutvikling, marknadsføring, marknadsundersøkingar,
undersøking/planlegging, lærlingar.
- Investeringstilskot
t.d. investeringar ibygg, utstyr og maskiner.
- Tiltaksarbeid
Det kan gjevast tilskot til kommunalt tiltaksarbeid (f.eks. regionalt samarbeid,
etableraropplæring, samarbeid skule/næringsliv, stadutvikling,
utgreiingar/analyser/forprosjekt, prosjekt)

Les retningslinjer og søk elektronisk på ulvik.kommune.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post