Smøla kommunes støtteordninger

Smøla kommune deler ut kulturmidler og spillemidler, samt en kulturpris. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon.

Les mer om Smøla kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Kulturmidler

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID
1. FORMÅL
Smøla kommunes kulturmidler skal stimulere lag og organisasjoner som driver et godt og
mangfoldig kulturarbeid. Smøla kommune ønsker å stimulere både eksisterende og nye
kulturaktiviteter i kommunen.
Søknadsfrist:
Søknadsfrist tilpasses Livsløpsutvalgets marsmøte.


2. HVEM KAN FÅ TILSKUDD
Denne tilskuddsordningen gjelder som hovedregel for frivillige lag, foreninger og
organisasjoner i Smøla kommune. Privatpersoner, næringsdrivende eller offentlige instanser kan
som hovedregel ikke søke.
Tilskudd kan tildeles lag/foreninger/organisasjoner som har kulturaktivitet som hovedoppgave,
eller som en viktig del av det samlede organisasjonsarbeidet.
Det kan f. eks søkes om tilskudd til:
1. Idrettsarbeid
2. Barne- og ungdomsarbeid
3. Kunst, musikk og sang
4. Spesielle tiltak/prosjekter


3. KRAV TIL SØKNAD
Elektronisk søknadsskjema finnes på www.smola.kommune.no.
For søknader over kr 7 000,- skal følgende dokumenter vedlegges:
- Regnskap og årsmelding fra foregående år
- Budsjett og handlingsplan for søknads-år


4. ULIKE TYPER TILSKUDD
Driftstilskudd
- Tilskudd til den drift av lagets aktiviteter, eller til innkjøp som er vesentlige for lagets
drift. Det gis ikke støtte til bygningsmessige endringer eller vedlikehold.
Arrangementstilskudd
- Tilskudd til enkeltarrangement eller jevnlige arrangement. Det kan ikke søkes om
tilskudd til dekning av underskudd på gjennomførte arrangement.
Tilskudd til spesielle kulturtiltak
Vedtatt i Livsløpsutvalget 19.10.2017, sak 10/17
- Det kan gis tilskudd til spesielle kulturtiltak som har kommunal eller lokal verdi. Søknad
om tilskudd til spesielle kulturtiltak skal inneholde omtale av tiltaket og budsjett med
antatt utgifter/inntekter.


5. VURDERINGSKRITERIER
- Aktiviteten i laget - handlingsplan
- Antall medlemmer
- Målgruppe for aktiviteten/tiltaket det søkes om
- Involvering av funksjonshemmede
- Integreringsaktiviteter
- Lagets/org. økonomiske stilling
- Tiltakets betydning
I tillegg kan kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og andre plandokumenter legges til
grunn for prioritering av tilskudd.


6. KRAV TIL BRUK AV TILSKUDDET - RAPPORTERING
6.1 Tilskuddet må brukes i samsvar med søknaden. Ved eventuelt revisjon, tilsyn e.l. må bruk av
tilskuddet dokumenteres. Misbruk av tilskudd håndteres iht gjeldende regelverk.
6.2 Det er et krav for tildeling at søker godtar følgekortordningen(ledsagerbevis).
6.3 Lag og organisasjoner som tar imot tilskudd, må være åpne for alle. Ingen må stenges ute på
grunn av religiøs eller politisk oppfatning, rase eller statsborgerskap. Det er også et krav at søker
holder seg til offentlige lover og forskrifter.

Les mer og søk på kommunens hjemmesider.

Organisasjoner og foreninger
logo
Spillemidler

Spillemiddelordningen er overskuddet fra Norsk Tipping som fordeles til tiltak innen idrett og kultur. Søknadsfrist for innlevering av søknader til Smøla kommune, er 1. des.
Plan for idrett og fysisk aktivitet  danner grunnlaget for prioriteringene som Smøla kommune gjør når det søkes om spillemidler. Her er prioriteringene for det som Smøla ønsker å satse på.


 
Spillemidlene er ei svært god tilskuddsordning. Det krever en del administrasjon for å skaffe all dokumentasjon, men det lønner seg.
I dokumentet Bestemmelser for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet finnes den informasjon en trenger for å orientere seg i ordningen. Det kan virke komplisert å finne frem, men Smøla Nærings- og Kultursenter KF v/ kulturrådgiver Laila Skaret bistår gjerne med råd og veiledning. .


 
På idrettsanlegg.no ligger fanen søknads - og regnskapsskjema. Når en skal ordne nødvendig dokumentasjon, anbefales det å bruke de dokumentene som ligger her.

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturpris

Retningslinjer

1. Formålet med Smøla kommunes kulturpris er å gi honnør for godt kulturarbeid.
2. Kulturprisen skal hovedsakelig gå til personer bosatt i kommunen, alternativt til personer
som har sterk tilknytning til Smøla. Prisen kan også deles ut til lag, foreninger eller
institusjoner. Kulturprisen kan deles.
3. Kulturprisen gis innafor rammene til det” utvidede” kulturbegrepet. Om mulig bør en
søke å legge vekt på en viss spredning ved tildeling mellom de ulike kulturområdene.
4. Kulturprisens verdi fastsettes av kommunestyret. Inntil kr. 1/2 av prisens verdi skal være
et kunstverk eller diplom som symbol på tildelt pris.
5. Smøla kommunes kulturpris deles som hovedregel ut annet hvert år.
6. Forslag til kandidat kan fremmes av alle. Frist for forslag kunngjøres i lokalpresse og på
www.smola.kommune.no. og tilpasses Livsløpsutvalgets møteplan.
7. Saksbehandlingen for prisen ligger til kulturområdet i Smøla Nærings og kultursenter
KF. Livsløpsutvalget drøfter kulturprisen på generelt grunnlag på første møte i året.
Tildeling av kulturprisen behandles i Livsløpsutvalget ila første halvår. Vedtaket
kunngjøres umiddelbart.
8. Kulturprisen utdeles innen utgangen av året i et egnet arrangement

Du finner mer informasjon og nominasjonsskjema på kommunens nettsider.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kommunalt næringsfond

Har din bedrift gode utviklingsprosjekter? Du kan søke om utløsende midler fra kommunalt næringsfond. Fondet skal brukes til å styrke nyskaping og næringsutvikling i kommunen. Nyetablerere, kvinner, unge og innvandrere oppfordres spesielt til å søke og vil bli prioritert.

Kriterier:
Næringsfondet skal brukes til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling.

Støtte fra næringsfondet skal gå til bedrifter og nyetablere som bidrar til vekst ved å skape arbeidsplasser.

Unge, kvinner og nyetablerere skal prioriteres.

Spørsmål rettes til Einar Wikan pr. epost eller på telefon  995 36 595

 

Søknad skal inneholde bakgrunn for prosjektet, presise og realistiske mål, oversikt over aktiviteter med fremdriftsplan, budsjett med kostnadsoverslag samt finansieringsplan og oversikt over mottatt offentlig støtte de siste tre årene.

Søknad skal registreres elektronisk på:  www.regionalforvaltning.no

Kun foretak registrert i Smøla kommune kan søke.

Bedrifter og næringsliv
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post