Gjemnes kommunes støtteordninger

Gjemnes kommune deler ut midler til kultur og næringsutvikling. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon.

Les mer om Gjemnes kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (2)
logo
Kommunalt tilskudd til frivillig arbeid

1. Formål I samsvar med vedtak i kommunestyresak 48/18 er formålet å stimulere lag og organisasjonar i kommune til å drive eit godt og mangfaldig arbeid med og for barn og unge i kommunen og tiltak som kan fremje folkehelsa for alle på alle nivå.

2. Kven kan søke om tilskot? Alle lag og organisasjonar heimehøyrande i Gjemnes som driv eller legg til rette for aktivitet i samsvar med formålet i Gjemnes kan søke. Det er ein føresetnad at laget/organisasjonen er registrert med eige organisasjonsnummer. Alle som skal søke være demokratisk oppbygd og ope for alle til å kunne søke om medlemskap.

 

3. Ulike tilskotsordningar

a) Tilskot til drift. Lag og organisasjonar som driv aktivitet i samsvar med formålet for barn og unge under 18 år kan søke på ordninga.

b) Tilskot til drift av kostnadskrevjande anlegg som fremmar folkehelsa. Større anlegg (t.d. skiløyper og turstiar) kan få støtte basert på dokumenterte kostnader med drift av anlegga.

c) Tilskot til investeringar knytt til formålet med tilskotsordninga Det kan gjevast støtte til mindre kostnadskrevjande investeringar med inntil 50% av dokumentert utgifter. Maks støtte pr prosjekt kr. 10.000,- Søknaden skal være levert før tiltaket blir gjennomført.

d) Tilskot til prosjekt/arrangement. Det kan gjevast støtte til prosjekt og enkeltarrangement der formålet er knytt til formålet med tilskotsordninga. Søknaden må være levert før tiltaket blir gjennomført. Ikkje inntektsgjevande prosjekt og arrangement kan få inntil 100% tilskot på dokumenterte utgifter (ikkje dugnad). Andre arrangement kan få dekke underskot. Maks støtte pr prosjekt/arrangement kr. 25.000,-

 

4. Krav til søknad Bruk elektronisk søknadsskjema på kommunen sine heimesider. Ved søknad om driftsstøtte skal rekneskap og årsmelding frå siste år ligge ved. Ved søknad om prosjektstøtte og støtte til investeringar, skal prosjektbudsjett og prosjektutgreiing ligge ved.

Det skal gjerast greie for på kva måte søknaden er knytt til formålet med tilskotsordninga. Søknadsfristen for ordning a og b er 1. mai Søknadsfrist for ordninga c og d er 1. mai og 1. aug.

 

5. Kommunal handsaming Etter at søknadsfristen har gått ut, skal administrasjonen i kommunen gå gjennom søknadane og sortere i ulike grupper.

· I saker som angår idrett og friluftsliv er Gjemnes idrettsråd høyringsinstans

· I saker som angår barn og unge er Gjemnes ungdomsråd høyringsinstans.

Rådmannen har fullmakt til å fordele midlane med bakgrunn i kriteria i desse retningslinene. Formannskapet skal ha saka til orientering.

 

6. Utbetaling For tilskot etter ordning a og b skjer utbetaling snarast etter alt vedtak er fatta. For tilskot etter ordning c og d blir tilskot utbetalt mot innlevert sluttrekneskap og sluttrapport. Desse skal være levert kommunen seinast 2 månader etter at prosjekt/arrangement er ferdig.

Tildelte midlar må nyttast innan 1 år

7. Klage Vedtak og tilskot (kulturmidlar) frå Gjemnes kommune til frivillige lag/organisasjonar er ikkje å sjå på som enkeltvedtak etter Forvaltningsloven. Det betyr at det ikkje er høve til å klage på vedtak gjort etter denne ordninga.

Søk via kommunens skjema:

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.gjemnes.kommune.no%2F_f%2Fp1%2Fi5533107e-35a8-45e4-b88f-81017ddd5d00%2Fsoknadsskjema-2019.doc&wdOrigin=BROWSELINK

Organisasjoner og foreninger
logo
Kommunalt næringsfond

Det kommunale næringsfondet skal brukes til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling. Støtte fra fondet skal utløse vekstpotensialet i lokale bedrifter.

Hvem kan søke:

Bedrifter
Nyetablerere
Samarbeid mellom bedrifter
Alle som søker må være registrert i enhetsregisteret.

Det kan blant annet søkes på følgende tiltak:

Investering i produksjonsanlegg/utstyr
Profilering/merkevarebygging
Produktutvikling 
Kompetansehevingstiltak
Bedriftsutvikling
Bedriftsnettverk
Tiltakene kan støttes med inntil 50 % av totale kostnader, avgrenset til maksimalt 150 000 kroner.

Det kan ikke søkes om støtte til følgende:

Renter, avdrag og refinansiering av lån, kausjon og garantier
Kjøp av aksjer eller investering i egenkapital
Ordinær drift av virksomheter
Investeringer i, og ordinær drift og vedlikehold av, offentlige oppgaver
Tilretteleggende næringsutviklingsarbeid i regi av kommunen eller andre organisasjoner


Mer informasjon finner du på kommunens hjemmesider.

Søknader sendes inn gjennom regionalforvaltning.no
    

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post