Siljan kommunes støtteordninger

Siljan kommune tilbyr sine innbyggere flere offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Siljan kommune.

Les mer om Siljan kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Siljan er en friluftskommune i Telemark
Støtteordninger (6)
logo
Kulturprisen

Siljan kommunes kulturpris skal tjene som inspirasjon og stimulans for personer eller organisasjoner som gjør en stor innsats for kulturlivet i kommunen.

Forslag til kandidater skal være skriftlig og begrunnet, og kan sendes elektronisk fra siljan.kommune.no, på e-post til post@siljan.kommune.no eller leveres på servicekontoret.

Frist: 15. oktober. 

Hvem kan motta kulturprisen?

• Siljan kommune deler hvert år ut kulturpris i den utstrekning det er avsatt midler til dette.

• Kulturprisen kan deles ut innenfor kulturs samlede ansvarsområde.

• Ved fordeling av prisen skal det over et visst tidsrom legges vekt på en rimelig fordeling mellom ulike kulturaktiviteter.

• Formålet med prisen skal være å tjene som inspirasjon og stimulans for personer som gjør en stor innsats for kulturlivet i kommunen.

• Kulturprisen kan også tildeles en organisasjon.

• Kulturprisen settes til maksimum det beløpet som står på kommunens budsjett det enkelte år og minimum 2500.

• Kulturprisen deles ut på grunnlag av foreslåtte kandidater. Utvalg for samfunn er ikke bundet av innkomne forslag og kan selv foreslå kandidater.

• Utvalg for samfunn avgjør om kulturprisen skal deles ut og til hvem.

Les mer og foreslå kandidat på siljan.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Næringsprisen

Hvem kan motta næringsprisen?

Næringsprisen kan deles ut til personer, bedrifter eller virksomheter som har eller har hatt tilknytning til næringslivet i Siljan, som anerkjennelse for godt næringsutviklingsarbeid i løpet av året eller over et lengre tidsrom. Mottakere av prisen må oppfylle følgende kriterier:

• Skapt/sikret arbeidsplasser i Siljan og/eller for kommunens innbyggere
• Skapt en positiv utvikling innen en virksomhet eller næring
• Satt Siljan på kartet i næringssammenheng.
• Prisen deles ut i forbindelse med julegrantenningen i Siljan sentrum

Begrunnet forslag på kandidat sendes på epost til post@siljan.kommune.no, eller send brev til Postboks 16, 3749 Siljan.

Frist

15. oktober. Følg med på siljan.kommune.no for neste års frist.

Bedrifter og næringsliv
Privatpersoner
logo
Prosjekt 25

Sammen med kunstneren Tore Hogstvedt har kommunen opprettet en pris for utøvende kunstnere. Prisen, kalt Prosjekt 25, har som mål å gi talentfulle, unge kunstnere en økonomisk starthjelp.

Kommunen har kjøpt River Siljan til kr. 25.000,-, hvor 10.000 har gått til pris for utøvende kunstnere. Det ble også laget 25 gicleé trykk av maleriet. Hvert trykk ble solgt for kr. 2.500, hvor 30 % av salget gikk til prisen.

Vedtekter for pris til utøvende kunstnere

§ 1 Formål

Prisens formål er å gi talentfulle, unge kunstnere med tilknytning til kommunen økonomisk starthjelp.

Prisen er opprettet i forbindelse med prosjekt 25 etter initiativ fra kunstneren Tore Hogstvedt.

§ 2 Søknadsberettiget

Prisen kan søkes av kunstnere under 35 år med tilknytning til Siljan kommune. Stipendet kan tildeles innenfor alle kunstområder; scenekunst, billedkunst, kunsthåndverk, sang, musikk, dans, drama, litteratur, film, m.m.

§ 3 Søknad

Prisen annonseres i media i september med søknadsfrist 1. oktober. Søknad skrives på eget skjema.  Søknaden skal inneholde CV med relevant utdanning og kunstnerisk virksomhet. Herunder eksempler fra kandidatens kunstområde.  Alle opplysninger som relateres til retningslinjenes kriterier.

§ 4 Styre for prisen

Styret består av fire representanter. Tore Hogstvedt, ordføreren, leder for Utvalg for Samfunn og kulturansvarlig i kommunen.

§ 5 Administrasjon av prisen

Kommunens administrasjon markedsfører prisordningen. Kommunens administrasjon mottar søknader. Kandidater oversendes så prisens styre som vedtar tildelingen.

§ 6 Fordeling av prisen

• Prisens kapital kan maksimalt bli kr. 28 750.
• Styret kan dele ut en pris pr. år.
• Prisens størrelse pr. år er i utgangspunktet kr. 10 000.
• Styret kan tildele inntil 3 priser.
• Når kapitalen er brukt opp avvikles prisen.

§ 7 Retningslinjer for tildeling av prisen

• Prisen skal tildeles på bakgrunn av en faglig vurdering foretatt av styret.
• Søkere må ha tilknytning til Siljan enten ved å være fra kommunen eller være bosatt i kommunen.

§ 8 Utbetaling

Prisen utbetales i november/desember under en tilstelning i regi av kommunen.

Les mer på siljan.kommune.no

Privatpersoner
logo
Spillemidler

Det er mulig å søke om spillemidler til ordinære anlegg for idrett og friluftsliv, nærmiljøanlegg, rehabilitering av idrettsanlegg, helsesportsanlegg, ombygging til handikapriktige anlegg og regionale og lokale kulturbygg.

Krav i forbindelse med tildeling av spillemidler er satt av Kulturdepartementet.

Veileder for å søke og elektronisk søknadskjema finner du på siljan.kommune.no

Statllige søknader videresendes til Fylkeskommunen.

Kommunal søknadsfrist er 1. oktober.

Les mer og søk elektronisk på siljan.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til kulturaktivitet

Reglement for tildeling av tilskudd til kulturaktivitet

1. Formålet med denne tilskuddsordningen er å stimulere til økt kulturell aktivitet i Siljan.

2. Stønad fordeles etter skriftlig søknad på eget skjema. Det kan søkes om midler fra denne posten gjennom hele året.

3. Revidert regnskap skal leveres ved gjennomført tiltak.

4. Stønad kan gis som aktivitetstilskudd eller som underskuddsgaranti:

a. Aktivitetstilskudd:
i. Kan søkes av institusjoner og organisasjoner med eget organisasjonsnummer til aktivitet i kommunen.
ii. Ved annonsering (aviser, plakater, programhefte) skal det opplyses at aktiviteten har fått støtte.
iii. Tilskuddet er begrenset oppad til kr. 20.000,-.

b. Underskuddsgaranti:
i. Kan søkes av institusjoner, organisasjoner, enkeltgrupper og enkeltpersoner til dekning av underskudd ved aktiviteter.
ii. Tilskuddet er begrenset oppad til kr. 20.000,-.

5. Det gis ikke tilskudd til ordinær drift av institusjoner og organisasjoner. Det vil til enhver tid bli tatt hensyn til gjeldende politiske prioriteringer innenfor kulturområdet, og søknadene gis en skjønnsmessig vurdering i forhold til disse ved behandling.

6. Institusjoner og organisasjoner utenfor kommunen gis normalt ikke tilskudd.

7. Kommersielle tiltak som tar sikte på økonomisk vinning, er ikke stønadsberettiget til aktivitetstilskudd.

8. Dersom det er søkt om støtte fra andre, må dette komme frem i søknaden.

9. Det kan søkes om tilskudd/garanti til et bredt spekter av tiltak og prosjekter innenfor kulturområdet. Tiltaket må ha interesse i lokalmiljøet, eller en karakter som gjør at tiltaket har en generell interesse i hele kommunen.

10. Tiltaket må være tidsavgrenset. Det kan bare søkes om tilskudd/garanti til tiltak som skal gjennomføres i det inneværende budsjettår.

11. Tiltaket må gjennomføres det året tilskuddet/garantien blir gitt.

12. Midlene betales ut som hovedregel etterskuddsvis.

13. Søknadene behandles av Utvalg for samfunn.

14. Kulturleder kan sette av midler for å kunne behandle enkeltsøknader senere på året, og for å kunne iverksette egne tiltak.

15. Alle endringer i dette reglementet vedtas av kommunestyret.

Slik søker du

Elektronisk søknadskjema finner du på siljan.kommune.no

Revidert regnskap skal leveres ved gjennomført tiltak.

Søknadsfrist

Fortløpende. Søknadsfrist minimum en måned før arrangentet finner sted. Saksbehandlingstid avhenger av politiske utvalgsmøter.

Les mer og søk elektronisk på siljan.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til kulturformål for barn og unge

Reglement for tildeling av tilskudd til kulturformål for barn og unge

1. Formål med denne tilskuddsordningen er å støtte kulturelt arbeid for barn og unge i kommunen.

2. Stønad fordeles etter skriftlig søknad på eget skjema. Fast årlig søknadsfrist for hovedtildeling av midler er 15. april.

3. Årsmelding og revidert regnskap for siste driftsår skal ligge ved søknaden.

4. Stønad kan gis til institusjoner og organisasjoner for barn og unge, eller til institusjoner og organisasjoner som har undergrupper for barn og unge, med eget organisasjonsnummer. For å være stønadsberettiget må kulturarbeid for barn og unge være primæraktiviteten.

5. Organisasjonene må være demokratisk oppbygd, og medlemskapet skal være åpent for alle.

6. Det ytes ikke tilskudd til institusjoner og organisasjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkes-, økonomiske eller politiske interesser, samt til organisasjoner som primært driver veldedighetsarbeid eller annet humanitært arbeid utover formålet
i punktene 1 og 3.

7. Institusjoner og organisasjoner utenfor kommunen gis normalt ikke tilskudd.

8. Kommersielle tiltak som tar sikte på økonomisk vinning, er ikke stønadsberettiget.

9. Det vil som regel ikke bli gitt stønad til organisasjoner, herunder støtteforeninger, som har som formål å samle inn midler til andre.

10. Organisasjoner som mottar stønad fra andre kommunale sektorer, skal normalt ikke ytes stønad til drift fra kulturmidlene. Det kan imidlertid gis stønad til spesielle tiltak eller aktiviteter, under forutsetning av at igangsettingen skjer i samarbeid med
kulturseksjonen.

11. Kulturleder kan sette av midler for å kunne behandle enkeltsøknader senere på året, og for å kunne iverksette egne tiltak.

12. Søknadene behandles av Utvalg for Samfunn.

13. Alle endringer i dette reglementet vedtas av Kommunestyret.

Slik søker du

Elektronisk søknadskjema finner du på siljan.kommune.no. Årsmelding og revidert regnskap for siste driftsår skal ligge ved søknaden.

Søknadsfrist

15. april

Les mer og søk elektronisk på siljan.kommune.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post