Sande kommunes (Møre og Romsdal) støtteordninger

Sande kommune deler ut midler til blant annet kultur og idrett. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon om hva du kan søke på om du har tilknytning til Sande kommune.

Les mer om Sande kommunes (Møre og Romsdal) støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (3)
logo
Kulturpris

Sparebanken Møre og Sande kommune deler kvart år ut kulturprisen for Sande. 

 

Prisen vert utdelt på eit passande arrangement  på slutten av året. 

Prisen er på kr 20 000,-


Sande kommune ynskjer å få inn forslag kandidatar til kulturprisen for Sande kvart år. 

Kven kan få kulturprisen?
Kulturprisen kan gjevast til einskildpersonar, lag eller organisasjonar i Sande kommune.

Desse skal ha vist vedvarande evne og vilje til å yte kulturinnsats utover det vanlege. Kulturarbeid kan definerast vidt. 

Framlegg på kandidatar til kulturprisen kan fremjast av einskildpersonar, lag og organisasjonar.

Framlegget skal vere skriftleg og med grunngjeving.

 
Kven bestemmer kven som skal få prisen? 
Det er sett ned ei nemnd som vurderer forslag til kulturpris-kandidatar. 

Nemnda er sett saman av tre politisk valde representantar og ein representant frå Sparebanken Møre.

Frist for innspel: 
1.november er frist for innsending av forslag til kulturpris. 

Du finn retningslinjer og skjema for forslag av kandidater på kommunens nettside sande-mr.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturmidler

Kulturmidlar til lag og organisasjonar - søknadsfrist 15.april


Sande kommune kan yte tilskot til lag, organisasjonar og andre som driv eller vil starte opp kulturverksemd i Sande kommune. 
Sande kommune kan  - etter søknad  - yte tilskot til personar, organisasjonar, foreiningar, lag og institusjonar som driv eller vil starte opp kulturverksemd for barn og unge (0-20 år) i Sande kommune.

Det kan søkjast om tilskot til drift og til starttilskot til nye tiltak.

Frist for å søkje kulturmidlar er sett til 15.april.

Les retningslinjer og søk elektronisk på kommunens nettsider

https://www.sande-mr.kommune.no/tenester/kultur-og-fritid/tilskot-stipend-og-utmerkingar/kulturmidlar/

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til Anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Dette gjeld alle lag og organisasjonar som ønsker å søke om tilskot.

 

Formål

Ordninga skal medverke til at ein større del av befolkninga får høve til å drive idrett og fysisk aktivitet. 

 

Kven kan søke?


Søkarar kan vere kommunar, fylkeskommunar, idrettslag, samvirkeføretak, stiftingar eller andre samanslutningar. Anlegget må vere prioritert i kommunane sin Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og tilhøyrande handlingsprogram.  

 

Kva kan det søkjast midlar til?


Det kan søkjast om tilskot til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er opne for allmenn idrettsleg verksemd og som ikkje er underlagt kommersielle interesser.

For ordinære anlegg og rehabilitering, minimumskostnad kr 150.000
For kart, minimumskostnad kr 75.000
For nærmiljøanlegg, minimumskostnad kr 50.000
Søknadsbehandling
Kultur- og folkehelseutvalet gjer endeleg vedtak om tildeling av tilskot.

 

Les mer om ordninga på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post