Trysil kommunes støtteordninger

Trysil kommune deler ut midler fra offentlige tilskuddsordninger, stipend og næringsfond. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon.

Les mer om Trysil kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bli kjent med Trysil kommune
Støtteordninger (11)
logo
Fritidsstipend

Har du ikke råd til å la ungene være med på fritidsaktiviteter? Da kan du søke kommunen om fritidsstipend.
I år har kommunestyret bevilget 140 000 kroner til ordningen. Politikerne vil at alle barn og unge i Trysil skal ha like muligheter til å delta på fritidsaktiviteter. Foreldrenes økonomi skal ikke være avgjørende. 

Hvem kan søke?
Alle foresatte som ikke klarer å dekke utgiftene til de fritidsaktivitetene barna ønsker å være med på, enten fra egen lommebok, eller med økonomisk bistand fra NAV.

Barna må ha bostedsadresse i Trysil i Folkeregisteret.

Vi prioriterer barn i skolealder.


Hva kan stipendet brukes til?
F.eks. kontingenter, lisenser, cuper og liknende - og i noen tilfeller utstyr. 

Du kan ikke regne med å få stipend til mer enn én aktivitet per barn.

Når er søknadsfristen?
Det er ingen søknadsfrist. Vi behandler søknadene etter hvert som de kommer inn, så lenge vi har penger å dele ut.

Les mer om ordningen på trysil.kommune.no

https://www.trysil.kommune.no/tjenester/barn-og-unge/ung-i-trysil/fritidsstipend/

Privatpersoner
logo
Trysil kommunes bokfond

Overskuddet av salg av Trysilboka og andre kommunale utgivelser settes på et eget fond.

Bokfondet skal brukes til tilskudd til nye lokale bokprosjekter og andre utgivelser som dokumenterer, bevarer og formidler Trysils lokalhistorie og kulturarv.

Hvem kan søke?

Privatpersoner, lag og foreninger og andre.

Hva kan man søke om tilskudd til?

Nye utgivelser av bøker, hefter eller annet som dokumenterer, bevarer og formidler Trysils lokalhistorie og kulturarv.

Når er søknadsfristen?

Vi har ingen søknadsfrist, men søknadene skal behandles politisk i både hovedutvalg for oppvekst og kultur og formannskapet før kommunestyret fatter det endelige vedtaket.

For å få søknaden behandlet i første hovedutvalgsmøte, bør du søke senest 20 dager før møtet.

Se hovedutvalgets møtekalender på trysil.kommune.no.

Hvordan søker jeg?

Bruk helst det digitale søknadsskjemaet vårt. Dette finner du på trysil.kommune.no.

Du kan også sende søknaden din til postmottak@trysil.kommune.no eller Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil.

Oppgi navn på søker og prosjekt og hvor mye du søker om og send med prosjektbeskrivelse og budsjett- og finansieringsplan.

Når blir tilskuddet utbetalt?

Når prosjektet er fullført, dvs. utgitt, og vi har fått en bekreftelse på det og en dokumentasjon på faktiske utgifter i forbindelse med utgivelsen.

Les mer og søk elektronisk på trysil.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Raskiftet-fondet

Raskiftet-fondet tilføres 2 millioner 2012-kroner hvert år i 25 år. Kapitalen skal brukes til avbøtende tiltak som skal bidra til økt trivsel og attraktivitet i Osensjøområdet. 
Fondet ble opprettet i 2018 i forbindelse med etableringen av Raskiftet vindkraftverk.

Fondsstyret har bundet opp mesteparten av fondsmidlene de nærmeste årene ved å gi:

• Søre Osen grendeutvalg tilskudd til renovering av samfunnshuset (minimum 600 000 kroner i 2021, 1,5 millioner i 2022 og 2 millioner i 2023)
• Utåkut løypelag tilskudd til etablering av tur- og skiløyper (3,5 millioner i 2020, 1,23 millioner i 2021 og 1,23 millioner i 2022 - spillemidler de måtte få, skal gå tilbake til Raskiftet-fondet).

Men vi tar imot søknader likevel. De det ikke fins midler til, blir lagt på vent til fondet igjen har tilstrekkelig kapital.

Hvem kan søke om tilskudd?

Lag, foreninger og privatpersoner.

Hva kan man få tilskudd til?

Avbøtende tiltak som bidrar til økt trivsel, bosettings- og besøksattraktivitet i Osensjøområdet. Tiltaket kan ikke være påbegynt når det søkes om tilskudd.

Eksempler på prosjekter som kan støttes, er:

• Tilrettelegging og infrastruktur, herunder tilrettelegging i form av stier (for sykkel og vandring), skiløypetraseer, tidligski, skilting og merking. 
• Fysiske investeringer
• Markedsføring og profilering

Midlene kan nyttes i spleiselag med andre aktører om større infrastrukturprosjekt, som for eksempel utbedring av veg og flerbrukshall og til å dekke lånekostnader, eventuelt mellomfinansiere større infrastrukturprosjekt.

Midlene kan ikke brukes til sanering av gjeld.

Hvor mye kan vi få i tilskudd?

Inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag.

Når utbetales tilskuddet?

Vi kan foreta delutbetalinger underveis, men minst 10 % skal stå igjen til prosjektet er gjennomført.

Når er søknadsfristen?

For søknader om tilskudd inntil 50 000 kroner, er det ingen søknadsfrist.

For søknader om tilskudd over 50 000 kroner, er det to søknadsfrister i året: 1. mai og 1. oktober.

Hvordan søker vi?

Bruk vårt digitale søknadsskjema. Dette finner du på trysil.kommune.no.

Legg ved:

• Framdriftsplan
• Driftsbudsjett for de neste tre årene
• Kapitalbehov/finansieringsplan

Hvem behandler søknadene?

Søre Osen grendeutvalg behandler søknader om inntil 50 000 kroner i tilskudd innenfor en årlig ramme på 350 000 kroner.

Andre søknader behandles av fondsstyret (som består av formannskapets medlemmer). Grendeutvalget er høringsinstans på disse søknadene.

Kan vi klage?

Du kan klage innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket.

Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres.

Klageskjema finner du på trysil.kommune.no

Du kan også sende klage til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil eller til postmottak@trysil.kommune.no.

Kommunestyret behandler klager på vedtak om midler fra Raskiftet-fondet.

Les mer og søk elektronisk på trysil.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Frivilligmidler

Frivilligmidlene til  utdeling i 2022 er på 103 000 kroner.

Med frivilligmidlene ønsker vi å legge til rette for frivillig innsats som fører til bedre levevilkår, sosial inkludering og aktiv deltakelse i henhold til kommunens vedtatte mål og strategier.

Hvem kan søke?

Lag og foreninger - også de som ikke primært driver humanitært arbeid.

Når er søknadsfristen?

15. september. Følg med på kommunens hjemmesider for neste års frist.

Hva gis det tilskudd til?

Helseforebyggende tiltak som aktiviteter, arrangement og investeringer som tilrettelegger for forebyggende helse- og omsorgsarbeid.

Det trenger ikke være veldig avanserte tiltak. Det kan f.eks. være:

• fotturer
• kortspill
• kaffetreff
• håndarbeid
• eller hva lag og foreninger ellers driver med av viktig helse-, omsorgs- eller sosialt arbeid
• Aktivitetene kan være for grupper, eller én til én.

Frivilligmidlene kan ikke brukes til ordinære driftsutgifter eller tiltak av kommersiell karakter.

Hvordan søker jeg?

Send søknaden til postmottak@trysil.kommune.no eller Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil merket "Frivilligmidler".

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av, budsjett og finansieringsplan for tiltaket. Vi stiller ingen krav til egenfinansiering.

Les mer på trysil.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Spillemidler

Spillemidlene er en statlig tilskuddsordning. Søknadsfristen er 1. oktober.

Det kan søkes om spillemidler:

• til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet og som ikke er underlagt kommersielle interesser
• til nærmiljøanlegg

Før du søker, må du kontakte kommunen for å registrere anlegget i Anleggsregisteret og kommunens idrettsplan.

• I tillegg fins en egen tilskuddsordning for lokale kulturarenaer.

Hovedutvalg for oppvekst og kultur prioriterer søknadene og sender dem til fylkeskommunen for endelig behandling.

Mer informasjon og lenke til søknadsskjema finner du på trysil.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Trysil kommunes idrettsfond

Kommunestyret setter hvert år av midler til kommunens idrettsfond. Summen varierer.

Hvem kan søke?

Idrettslag, skytterlag og andre ideelle organisasjoner som driver fysiske aktiviteter.

Når er søknadsfristen?

15. april.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Utstyr og større utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter.

Hvordan søker vi?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet vårt. Dette finner du på trysil.kommune.no.

Søknaden skal inneholde:

• En kort beskrivelse av prosjektet eller innkjøpet
• Kostnadsoverslag og bekreftet finansieringsplan
• Opplysninger om hvor mange som bruker anlegget

Hvor mye kan vi få i tilskudd?

Maksimalt 50 % av totalkostnaden etter at momskompensasjon og verdien av dugnadsinnsats og annen støtte er trukket fra.

Les mer og søk elektronisk på trysil.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturmidler til barn og unge

I år har vi 30 000 kroner vi kan gi i tilskudd til aktivitetsskapende tiltak for barn og unge samt stipend til videreutvikling.

Hvem kan søke?

Enkeltpersoner, institusjoner, grupper og organisasjoner i Trysil.

Unntaksvis kan vi gi tilskudd til utflyttede tryslinger, prosjekter som gjennomføres av andre i Trysil eller utgivelser med tilknytning til Trysil.

Hva kan man søke om tilskudd til?

• Aktivitetsskapende tiltak for, av eller med barn og unge under 26 år
• Stipend for videreutvikling utover vanlig skole for unge under 26 år
• Merk at tiltaket ikke kan være gjennomført før søknadsfristen.

Vi prioriterer nyskapende tiltak.

Når er søknadsfristen?

Vi har to søknadsfrister i året; 15. februar og 15. september.

Hvordan søker jeg?

Bruk det digitale søknadsskjemaet vårt. Dette finner du på trysil.kommune.no.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av prosjektet/tiltaket og beløpet du søker om. Legg ved budsjett hvis du har.

Les mer og søk elektronisk på trysil.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturmidler til prosjekter og arrangementer

Vi har 20 000 kroner vi kan gi i tilskudd til prosjekter og arrangementer i år.

Hvem kan søke?

Enkeltpersoner, institusjoner, grupper og organisasjoner i Trysil.

Unntaksvis kan vi gi tilskudd til utflyttede tryslinger, prosjekter som gjennomføres av andre i Trysil eller utgivelser med tilknytning til Trysil.

Hva kan man søke om tilskudd til?

• Arrangementer
• Prosjekter
• Utgivelser
• Studiestipend
• Reisestipend
• Utviklings- og forsøksvirksomhet med kulturformål

Merk at tiltaket ikke kan være gjennomført før søknadsfristen.

Vi prioriterer nyskapende tiltak.

Når er søknadsfristen?

Vi har to søknadsfrister i året; 15. februar og 15. september.

Hvordan søker jeg?

Bruk det digitalt søknadsskjemaet vårt. Dette finner du på trysil.kommune.no.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av prosjektet/tiltaket og beløpet du søker om. Legg ved budsjett for tiltaket hvis du har det.

Les mer og søk elektronisk på trysil.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturmidler til drift

Vi har 160 000 kroner å gi i tilskudd til drift av lag og foreninger i år.
​Potten skal ifølge retningslinjene fordeles med 110 000 kroner til idrettslag, 30 000 kroner til sang-, musikk- og danselag og 20 000 kroner til andre lag og foreninger som har kultur som ett av sine hovedformål. 

Idrett

Følgende gjelder:

• Lag og foreninger må være medlem i Norges idrettsforbund for å kunne søke. 
• Hvert hovedlag må samordne søknadene fra sine undergrupper/lag og sende dem inn samlet i én felles søknad. 
• Tilskuddet skal benyttes til drift og aktiviteter knyttet til idrettslagenes virksomhet, først og fremst knyttet opp mot aldergruppene 0-12 år og 13-19 år. Driftsutgifter er lokalleie, strømutgifter, transportkostnader og liknende. 

Andre

For sang, musikk og andre gjelder:

• Tilskuddet gis til lag og foreninger, ikke privatpersoner, som har kultur som formål eller som en viktig del av sine aktiviteter. Det utvidete kulturbegrepet legges til grunn. 
• Politiske og religiøse grupperinger faller utenom ordningen. 
• Hvert hovedlag må samordne søknadene fra sine undergrupper/lag og sende dem inn samlet i én felles søknad.

Når er søknadsfristen?

1. mai.

Hvilke opplysninger trenger dere?

Vi må ha opplysninger om:

• søker
• styrets sammensetning
• eventuelle undergrupper
• aktiviteter
• aktive medlemmer etter aldersgrupper
• medlemskontingent
• eiendommer og anlegg (hvis dere har noen)

Du trenger ikke oppgi søknadsbeløp.

Du må legge ved:

• Siste reviderte godkjente regnskap
• Årsberetning
• Budsjett for inneværende år
• Medlemslister med fødselsår.

Hvordan søker jeg?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet vårt. Dette finner du på trysil.kommune.no.

Husk vedleggene. Vi behandler ikke søknader som er mangelfullt utfylt.

Les mer og søk elektronisk på trysil.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kraftfondet

Trysil kommunes kraftfond skal fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikle eksisterende bedrifter.

Fondskapitalen er opprinnelig på 4 millioner kroner, innbetalt av Staten i 1975. Avkastningen består av årlige konsesjonsavgifter i forbindelse med regulering av Osensjøen og renter og annen avkastning av fondskapitalen.

I tillegg overførte kommunestyret 5 millioner kroner i 2017 øremerket industri (mekanisk og tremekanisk), bygg og anlegg samt skogbruk og 700 000 kroner i 2021 øremerket tiltak som følge av koronapandemien.

Hvem kan søke?

Alle næringsdrivende unntatt:

• de som driver innen:

- detalj-, agentur-, engros- eller netthandel
- import
- transport
- finansielle tjenester

• de som skal tilby tjenester som:

- det offentlige er lovpålagt å tilby.
- skal baseres på offentlig støtte. 

Dessuten må det være særskilte grunner for at vi skal støtte:

• enkeltprosjekter som er i tråd med Innovasjon Norges strategier.
• søknader om tilskudd under 15 000 kroner.

Hvordan søker jeg?

Bruk det digitale søknadsskjemaet vårt. Dette finne du på trysil.kommune.no. Du må legge ved:

• framdriftsplan for de neste to årene.
• driftsbudsjett for de neste tre årene.
• kapitalbehov/finansieringsplan.

Generelle krav til prosjekt og søknad

• Prosjekt det søkes om tilskudd til, må innen tre år bli bedriftsøkonomisk lønnsomt.
• Søker må ha gjennomføringsevne og ressurser til å gjennomføre etableringen. Vi vurderer spesielt:
- forretningside, utviklings- og sysselsettingspotensial.
- markeds- og konkurranseforholdene i bransjen.
- søkers kompetanse og gjennomføringsevne.

Når er søknadsfristen?

Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.

Les mer og søk elektronisk på trysil.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Tilskudd til inkludering av barn og unge

Private aktører, frivillige organisasjoner og offentlige instanser kan søke om tilskudd til inkludering av barn og unge 2023.

Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0-24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Søknadsfristen er 18. november.

Søkerne

Virksomheter som søker om tilskudd, må være registrert i Enhetsregisteret. Frivillige organisasjoner må være registrert i Frivillighetsregisteret. Private aktører er virksomheter som er registrert i Enhetsregisteret, men som ikke er en frivillig organisasjon eller offentlig virksomhet.

Aktuelle aktiviteter

Man kan søke om tilskudd til:

• Kultur-, fritids- og ferieaktiviteter
• Jobbtilbud og veiledning
• Utstyrssentral
• Lokal fritidskasse
• Kultur- og aktivitetskort
• Aktivitetsguide
• Los/ungdomslos
• Åpen møteplass
• Utprøving av arbeidsmodeller
• Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen
• Annen lokal aktivitet

Om søknaden

Bufdir har lyst ut tilskuddsmidlene - 225 millioner kroner for 2023 - med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

• Det kan søkes om tilskudd for en periode på inntil tre år.
• Laveste søknadsbeløp er 50 000 kroner per aktivitetstype per tilskuddsår. For enkelte aktivitetstyper kan det være et høyere minstebeløp og/eller en øvre grense for hvor mye tilskudd dere kan søke om.
• Frivillige organisasjoner og private aktører skal sende inn én søknad per aktivitetstype de søker om tilskudd til.
• Det søkes om tilskudd til ulike aktivitetstyper etter kriterier som er fastsatt i forskrift. For eksempel er kultur-, fritids- og ferieaktivitet én aktivitetstype, mens utstyrssentral er en annen aktivitetstype. Hver aktivitetstype har et eget søknadsskjema i søknadsportalen.
• Hver aktivitetstype er lik ett prosjekt. Det vil si at hvis en frivillig organisasjon for eksempel ønsker å søke om tilskudd til en utstyrssentral, og samtidig tilbyr ungdom deltids- eller sommerjobb på utstyrssentralen, så må dere søke om støtte til to prosjekter: én søknad som omhandler tilskudd til aktivitetstype 4.3 Utstyrssentral, og én søknad som omhandler tilskudd til aktivitetstype 4.2 Jobbtilbud og veiledning.

Bufdir har utarbeidet en veileder til forskrift, se regelverk og dokumenter, og vi anbefaler at alle som skal søke om midler til å lese denne veilederen godt. I veilederen er det blant annet informasjon om de ulike aktivitetstypene og om søknadsskjemaene. Du finner veilederen på trysil.kommune.no.

Les mer og søk elektronisk på trysil.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post