Vardø kommunes legater og støtteordninger

Vardø kommune tilbyr sine innbyggere flere legat og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Vardø kommune.

Les mer om Vardø kommunes legater og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (8)
logo
Sammenslåtte utdanningslegater i Vardø kommune

Ta kontakt med Vardø kommune for mer informasjon.

Styrets leder:
Hallgeir Sørnes

Privatpersoner
logo
Rekrutteringsfondet for fiskere i Finnmark

Hva er Rekrutteringsfondet for fiskere i Finnmark?
Dette er et lånefond ved fylkeskommunen, som skal lette etablerings- og investeringsbarrieren, slik at nye fiskere lettere kan komme inn i fiskeryrket. Midlene i fondet skal brukes til rekruttering til fiskeryrket, samt til fornyelse/utvidelse for unge yrkesaktive fiskere, som bor i kommuner innenfor den tidligere fylkesgrensen til Finnmark og som har virksomheten lokalisert og registret der.

Hva kan det søkes om?
Det kan søkes om lån til førstegangsinvestering i fiskefartøy i åpen og i lukket gruppe. De fiskere som eier fartøy i åpen gruppe i dag, men som ønsker å etablere seg med fartøy i lukket gruppe, ansees også som nyetablerere. Lånet er rente- og avdragsfritt første året, og lånerenta er gunstig gjennom lånets løpetid. Det kan i tillegg tilbys lån til utskifting av fiskefartøy og investering i kvoter for etablerte fiskere som er 35 år eller yngre.

Finansiering
Det kan søkes om lån på inntil 20% av fartøy- og kvoteinvesteringen, begrenset til maksimalt kr. 1 000 000.

Lånebetingelser
• Lånet gis som serielån med kvartalsvise avdrag. Første år skal det ikke betales avdrag eller beregnes renter.
• Rentesatsen vil til enhver tid ligge ett prosentpoeng over Norges Banks styringsrente.
• Total løpetid inntil 12 år (inkludert ett års rente- og avdragsfrihet).
• Lånet sikres med pant i investeringsobjektet, med prioritet etter andre finansieringskilder. I tillegg kan det etableres pant i andre aktiva i selskapet.

Krav til søker
A. Søker skal være bosatt og skattepliktig i kommune tilhørende tidligere Finnmark, og skal være registrert i Fiskermanntallet på blad B.
B. Søker skal enten være førstegangsetablerer eller etablert fisker med en alder på inntil 35 år. Under ellers like forhold prioriteres yngre fiskere.
C. Søker må som hovedregel dokumentere minst to års relevant praksis som fisker/mannskap på fiskebåt. Dersom søker har en mentoravtale med en eller flere erfarne fiskere, kan dette kompensere for manglende praksis på inntil ett år. Søkere som har relevant formalkompetanse utover praksis prioriteres.
D. Søker må være eier av minimum 67 % av fartøyet/foretak. Dersom søker består av et foretak med flere eiere, skal minimum 67 % av eiersiden i foretaket oppfylle krav og vilkår i punkt A.
E. Søker skal dokumentere minimum 10 % egenkapital.
F. Søker skal være kredittverdig.
G. Søker skal ikke tidligere ha mottatt lån fra Rekrutteringsfondet.
H. Søker skal i utgangspunktet levere hele fangsten i kommuner i tidligere Finnmark. Unntak gjelder der fiskeriet i stor grad foregår så lang avstand at det vil være uforholdsmessig dyr eller upraktisk. Unntak gjelder også der en ikke har leveringsmuligheter i disse kommune.

Krav til prosjekt og investeringsobjekt
A. Prosjektet skal være bedriftsøkonomisk lønnsomt.
B. Fiskefartøyet det investeres i skal ikke være eldre enn 30 år. Det kan gis lån til eldre fartøy i de tilfeller hvor det fremkommer at renovering/ombygging er registrert i Fiskeridirektoratets
fartøyregister, eller kan bekreftes av verksted og Fiskeridirektoratet, innenfor de siste 30 år.
C. Rekrutteringsfondets låneengasjement skal være et ledd i en større samlet finansieringsplan.

Hvordan søke?
Fyll ut det elektroniske søknadskjemaet, som finnes på Troms og Finnmark fylkeskommune sin side om Rekrutteringsfondet.


Det må legges ved dokumentasjon av:
• Relevant utdanning/formalkompetanse
• Relevant praksis
• Eventuell mentoravtale
• Manntallsregisteret
• Driftskalkyle
• Spesifisert konstnadsoverslag
• Regnskap foregåande år (om søker er etablert fisker)

Privatpersoner
logo
Kultur, Idrett og Festivals fond

Fondet har som formål å bidra til å skape trivsel og gode levevilkår i Vardø kommune gjennom stimulering av kultur-, idretts og festival livet. Slik stimulering kan skje ved å gi støtte til tiltak og prosjekter som bidrar til engasjement, forankring, nyskapning og kreativitet.

Søkere til fondet kan være lag/foreninger, bedrifter, institusjoner (offentlige/private), stiftelser og enkeltpersoner som bor i Vardø kommune.

Tilskudd fra fondet gis til enkelttiltak og til prosjekt/forprosjekt, (ikke til ordinær drift.) Idrettslag registrert i Vardø kommune har også muligheten og søke på en pott på inntil kr. 10 000,- hvert år for kostnadsdekning av reisekostnader!

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Havnefond

Tilskuddsordningen for fiskerihavnetiltak er et virkemiddel for å realisere fiskerihavnetiltak som kommunen anser som samfunnsøkonomisk viktige, men som er så kapitalkrevende at de vanskelig lar seg gjennomføre uten støtte.

Formålet med støtteordningen er å stimulere til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner. Fiskerihavnetiltak er viktige bidrag i prosessen med å bedre rammebetingelsene for fiskeri- og oppdrettsnæringen i kommunen. Den kommunale tilskuddsordningen skal være med på å trygge eksisterende næringsaktivitet i kommunen, samt bidra til å skape ny næringsaktivitet.

Bedrifter og næringsliv
Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Byfornyelsesfondet

Fondet har som mål å utvikle kommunens potensiale som kultur, historie- og fiskerisamfunn ved å benytte midler til fysiske tiltak som skal bidra til å forskjønne byen. Fondets formål er at anlegg, institusjoner, kulturmiljøer, naturområder mv. som er av historisk og miljømessig verdi blir tatt vare på.

Støtte fra byfornyelsesfondet gis i form av tilskudd til private personer, lag og foreninger samt forretninger/bedrifter som forskjønner kommunen. Eventuelle tilskudd vil bli utbetalte etter regning fremsettes. Hver søknad begrenses opptil kr. 50 000,-

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Fiskerifond

Fondet skal være et virkemiddel for å stimulere til en sunn utvikling av fiskerinæringen i kommunen, og herunder stimulere ungdom fra Kiberg og Vardø til etablering i fiskeriyrket. Fondet skal også bidra til å sikre stabil råstofftilgang til kommunens industri ved å stimulere til videre oppbygging av en kystfiskeflåte i Vardø kommune.

Fondets midler kan brukes til toppfinansiering av langsiktige investeringer, herunder delvis dekning av egenkapital til fiskere som skaffer seg helårsdrevne fiskefartøy fra 10 meter og opp. Fondet kan også brukes i forhold til anskaffelse av kvoterettigheter innenfor eksisterende strukturordning. Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres. Ungdom er i denne sammenheng definert opp til 30 år. Ungdom 25 år og yngre kan stå på blad A. Det kan innvilges støtte fra fondet så lenge det er midler på fondet.

Bedrifter og næringsliv
logo
Miljø og Klimafond

Tilskuddsordningen skal fremme klimatiltak i kommunen ved å støtte prosjekter som bidrar til reduksjon i utslipp av klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Tiltaks områdene er som følger:

Klimagassreduserende tiltak.
-Tiltak rettet mot publikum generelt og fellesområder, framfor private personer/grupper.
-Tiltak som er nyskapende og fremtidsrettet.
-Tiltak som forebygger forsøpling og bevaring av naturreservat og kulturmiljø- og landskap.
-Tiltak som kan vise til reduksjon i klimagassutslipp.
-Tiltak for å fjerne nedgravde olje- og parafintanker.
-Energieffektivisering, karbonfangst, klimatilpasning, forskningsprosjekter og teknologiutvikling er ikke mål for denne tilskuddsordningen.

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Næringsfondet

Hovedformålet med bruken av fondsmidlene er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende næringsliv. Fondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, men kan også nyttes til kommunalt nærings- og tiltaksarbeid samt kunnskapsrettet og fysisk infrastruktur.

Vardø kommunes næringsfond består av regionalutviklingstilskudd tildelt av Finnmark Fylkeskommunes regionale utviklingsplan (RUP) gjennom regjeringens ansvarsreform, samt avsatte næringsfondsmidler bevilget av Vardø bystyre.

Bruken av fondet skal gjenspeile de mål og strategier som trekkes opp i kommunens næringspolitikk og særlig slik dette fremkommer i ‘‘Strategisk næringsplan: nærings strategier for Vardø kommune 2018-2023’’. Midlene skal brukes i henhold til nasjonale retningslinjer og føringer i fylkeskommunens regionale utviklingsprogram. For å nå næringsplanenes ambisiøse hovedmål om 50 nye arbeidsplasser innen 2023 skal særlig to næringer være satsingsområder. Fiskeri og reiseliv er valgt som de viktigste satsingsområdene i næringsplanen, og skal ha prioritet ved utdeling av midler fra næringsfondet. Arbeid med å tiltrekke seg etableringer fra bedrifter utenfra er et tredje satsingsområde:

• Satsingsområde 1: Fiskeri.
• Satsingsområde 2: Reiseliv
• Satsingsområde 3: Arbeid med å tiltrekke seg etableringer fra bedrifter utenfra er et tredje satsingsområde

Les nøye gjennom fondsordningenes vedtekter og gjør deg kjent med ordningene før du sender søknad. Søknader behandles fire (4) ganger i året og må være registrert i kommunen innen 01. desember, 01. mars, 1. juni, og 1. september. Søknader vil så behandles i følgende møte med Utvalget for Teknisk, Næring, Plan og Kultur.. Alle søknader må registreres via regionalforvaltning.no, søknader som sendes utenom Regionalforvaltning vil ikke behandles.


Vardø kommune vil gjerne hjelpe deg med søknaden, epost kan du sende til postmottak@vardo.kommune.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post