Steinkjer kommunes støtteordninger

Steinkjer kommune deler hvert år ut priser og stipender innen idrett, kultur og inkludering. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon.

Les mer om Steinkjer kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (7)
logo
Steinkjer kommunes kulturstipend

Hovedutvalget for oppvekst og kultur i Steinkjer kommune kan hvert år dele ut stipend til kulturutøvere i kommunen.
Kandidatene skal ha sin kulturelle aktivitet knyttet til kommunen, eller på annen måte han nær tilknytning til kommunen.

Stipendet skal nyttes til konkrete, planlagte oppgaver, som –
a)      Studiereiser, kurs og treningsopphold, samt arbeidsstipend
b)      Tilskudd til etablering av profesjonelle utøvere i kommunen

§ 2 Kulturutøver
En kulturutøver er i denne sammenheng utøver av kulturaktiviteter, amatører som profesjonelle
 
§ 3 Formål
Stipendet skal tjene til å finansiere en faglig dyktighetsgjøring innen de fagområder mottakeren utøver sitt kulturarbeid.
Det skal særlig legges vekt på å hjelpe frem yngre, lovende talent fra kommunen før de fanges opp av sentrale stipend- og støtteordninger. Stipendet skal stimulere til at profesjonelle utøvere bosetter seg i kommunen

§ 7 Søknadsfrist
Søknadsfristen settes til 1. november.

§ 8 Kunngjøring
Stipendet kunngjøres gjennom Steinkjer kommunes digitale kanaler. Kunngjøringen skal inneholde utdrag av tildelingsreglene og søknadsfrist.

Les mer på steinkjer.kommune.no

Privatpersoner
logo
Frivillighetsprisen

KRITERIER

§1. Prisen
Prisen består av et diplom  i originalutførelse, og skal bære kommunens emblem og inskripsjonen "Steinkjer kommunes frivillighetspris" samt årstall. Prisen skal i tillegg inneholde et pengebeløp på kr. 10 000,- for enkeltpersoner og kr. 15 000,- for lag/organisasjoner.

§2. Formål
Frivillighetsprisen er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats for frivilligheten i Steinkjer kommunen

§3 Tildeling
Prisen skal gis til en initiativrik person,lokal forening eller gruppe, som har utmerket  seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet. Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats. Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende  mangfold blant prisens vinnere. Prisen kan gis på grunnlag av en person, en lokal forening eller en gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

§4 Utlysning - nominasjon
Frivillighetsprisen lyses ut hvert år i lokalavisene med frist for nominasjon 12. september. Kandidater til prisen fremmes ved begrunnet nominasjon fra enkeltpersoner  eller organisasjoner. Tildeling av prisen avgjøres av hovedutvalg for oppvekst og kultur.

I tillegg til innkomne nominasjoner kan Hovedutvalget og kultureteten selv foreslå kandidater til prisen. 
Hovedutvalget kan unnlate å dele ut prisen dersom det ikke foreligger forslag om en verdig kandidat

Alle forslag skal være skriftlige og sendes til kommunen på e-post: postmottak@steinkjer.kommune.no 

§5 Overrekkelse
Overrekkelse av prisen skjer på den internasjonale frivillighetens dag 5. desember.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturprisen

§ 1 Prisen
Kulturprisen består av en skulptur utført av kunstneren Nils Aas, diplom i original utførelse samt et pengebeløp på kr. 10 000,-. Prisen skal bære kommunens emblem og inskripsjonen "Steinkjer kommunes kulturpris" samt årstall og navn på vinner/vinnere.

§ 2 Formål
Kulturprisen er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats som kunstner, utøver eller formidler på kulturfeltet.

§ 3 Tideling
Kulturprisen kan tildeles nåværende og tidligere aktive kunstnere, utøvere og formidlere som kommer fra Steinkjer kommune, eller har sitt virke i Steinkjer kommune.

Prisen kan, etter særskilt vurdering, tildeles en gruppe personer der et samarbeid om den kulturinnsatsen som begrunner tildelingen gjør dette naturlig.

Tildeling av kulturprisen bestemmes ved vedtak i hovedutvalget for kultur.
Kulturprisen skal normalt deles ut hvert år.

Hovedutvalget for kultur kan bestemme å unnlate å dele ut prisen dersom det ikke foreligger forslag om verdig kandidat.

Vedtak om pristildeling skal begrunnes av hovedutvalget

§ 4 Utlysning - nominasjon
Kulturprisen utlyses hvert år i lokalavisene med frist for nominasjon 1. november.

Alle forslag skal leveres elektronisk via kommunens hjemmeside.
Kandidater til prisen fremmes ved begrunnet nominasjon fra enkeltpersoner eller organisasjoner.

I tillegg til innkomne forslag kan Hovedutvalget og kulturetaten selv foreslå kandidater til prisen.

Alle nominasjoner er hemmelige og makuleres etter at pristildelingen er bestemt.
 

§ 5 Overrekkelse
Overrekkelse av prisen skjer på kommunestyremøtet i desember samme år.

Forslag på kandidater sendes til postmottak@steinkjer.kommune.no 

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Likestillings- og mangfoldsprisen

Vedtekter (vedtatt 05.02.14 sak 14/06)

§1 Prisen
Prisen består av et diplom som skal bære kommunens logo og inskripsjonen " Likestilling- og mangfoldspris" samt årstall.  I tillegg utdeles et pengebeløp.

§ 2 Formål
Likestilling- og mangfoldsprisen utdeles for å markere den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats i forhold til familie- likestilling- og mangfoldsarbeidet i kommunen.

§ 3 Kriterier
Likestilling- og mangfoldsprisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper, privat eller offentlig bedrift eller etater/enheter i kommunen som har gjort en spesiell innsats for å fremme likestilling og mangfold.

§ 4 Utlysning, nominasjon
Mulighet for å fremme kandidater offentliggjøres med en frist. 

§5 Tildeling
Innsendte forslag sammen med kandidater Likestilling- og mangfoldsutvalget selv nominerer, blir samlet vurdert av Likestilling- og mangfoldsutvalget i ordinær sak og møte.  Prisen utdeles årlig i forbindelse med et arrangement knyttet mot Fredrikke Marie Qvam.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Idrettsstipend

Idrettsstipendet skal være en anerkjennelse til yngre idrettsutøvere. Stipendet skal stimulere utøveren til videre satsing samt personlig utvikling i sin idrett. Stipendet blir gitt til ungdommer som har vist gode prestasjoner, og som synes å ha gode utviklingsmuligheter. Stipendet skal dekke alle typer idrettsgrener.

§ 1 Området

Hovedutvalget for oppvekst og kultur kan hvert år dele ut stipend til idrettsutøvere i kommunen. Kriteriene for å kunne få idrettsstipend er at utøveren bør være: bosatt i Steinkjer kommune, representere ett idrettslag i kommunen, eller på annen  måte ha en sterk tilknytning til kommunen. I helt spesielle tilfeller hvor utøveren ikke har mulighet til å utøve sin idrett på et høyere plan i et av kommunens egne lag kan likevel stipendet tildeles.

§ 2 Krav og betingelser til stipendmottaker

Utøveren skal representere gode holdninger og være et forbilde for andre
Søkeren må være fylt 15 år det året stipendet deles ut
Søkeren må prestere på et høyt nivå i sin idrett
Søkere må ha ambisjoner om å bli toppidrettsutøver på nasjonalt/internasjonalt nivå
§ 3 Formål

Stipendet skal brukes som et verktøy for å nå sportslige mål innenfor idrettsutøverens aktivitetsfelt

Stipendet skal konkret benyttes til gjennomføring av trenings- eller konkuranserelaterte aktiviteter som støtter opp under utøverens sportslige målsettinger.

§ 4 Søknad

Søknad om stipend skal inneholde en kort oversikt over idrettsutøverens personalia, samt de fremste prestasjoner så langt, og ikke minst fremtidige målsetninger. Søker må også oppgi hva stipendet skal brukes til

Alle søknader om stipend skal være skriftlig og leveres elektronisk til postmottak@steinkjer.kommune.no .

§ 5 Tildeling

Stipendet kan gis til enkeltutøvere, men også til lag som presterer sammen.

Stipendsøknader behandles av kulturetaten i Steinkjer kommune med Steinkjer Idrettsråd som høringsinstans. Endelig beslutning om tildeling gjøres i hovedutvalg for oppvekst og kultur i Steinkjer kommune etter innstilling fra kulturetaten

Stipendet deles ikke mellom flere aktører samme år.

Ved tildeling vektlegges følgende:

Uttalelser fra trener/fagmiljø innenfor idrettsbevegelsen (Vedlagt i søknad).
Resultater fra tidligere sesonger.
Fremtidige mål og ambisjoner.
Dokumenterte gode holdninger og utøverens påvirkning som god rollemodell overfor andre. 
Uttalelser fra Steinkjer Idrettsråd
I tillegg til innkomne søknader kan Hovedutvalg for oppvekst og kultur samt kulturetaten selv foreslå kandidater til stipendet.

Stipendet er et pengebeløp pålydende kr. 15 000,-

§ 6 Rapport

Stipendmottaker skal avgi rapport for bruken av tildelte midler innen et år etter tildelingen. Rapporteringen skal være kort og sendes kulturetaten via e-post. Ubrukte midler skal tilbakeføres til Steinkjer kommune.

§ 7 Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. november

§ 8 Kunngjøring

Stipendet kunngjøres gjennom Steinkjer kommunes digitale kanaler, samt via Steinkjer Idrettsråd sitt nettverk knyttet til idrettslagene i Steinkjer. Kunngjøringen skal inneholde utdrag av tildelingsregler og søknadsfrist

Privatpersoner
logo
Jakob Weidemann minnestipend

Jakob Weidemann Minnestipend deles ut en gang årlig til en billedkunstner. Stipendiet er for tiden på 50 000 kr. Det forventes at stipendiaten bor og arbeider på Steinkjer 4-6 uker i tidsrommet juni-august, saamt stiller ut i Steinkjer Kunstforening påfølgende vår.

Det stilles enkel gratis bolig og atelier til rådighet. Stipendstyret består av representanter fra Foreningen Gamle Steinkjer, Regimentsboligens Venner, Steinkjer kunstforening og Steinkjer kommune.

Stipendiet utlyses i tidssrkiftet Billedkunst. Stipendstyret utlyser også enkelte år et undomsstipendium. Stipendstyret arrangerer Weidemannseminar vert 2.år - i samarbeid med Hilmar Alexandersen Folkemusikkfestival.

Privatpersoner
logo
Legater i Steinkjer kommune

Oppdatert informasjon over legater som Steinkjer kommune administrerer finner du på kommunens nettsider:

https://www.steinkjer.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskudd-priser-stipend-og-legater/legater/'

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post