Skjåk kommunes støtteordninger

Skjåk kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Skjåk kommune.

Les mer om Skjåk kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (5)
logo
Skjåk kommunes samlelegat for utdanning

Økonomisk hjelp kan gjevast til vidaregåande utdanning, yrkesutdanning, høgare utdanning samt også til ordna deltidsutdanning.


Tildeling er etter behov, og det må takast omsyn til anna støtte - bortebuarstipend, statsstipend/lånekasse, inntekt søkjar har og til utgifter i skuleåret. Studiegjeld er med.

Søkjar med fysisk, psykisk eller sosiale problem blir spesielt vurdert.

Det er ikkje krav om årlig tildeling

Utlysing i lokalpressa med frist medio oktober. Kan også finnast på servicetorget på Skjåk kommunes nettsider.

Privatpersoner
logo
Skjåkprisen

Prisen skal vere ein honnør for utført verksemd som har betydd mykje for bygda og sett Skjåknamnet i fokus på ein positiv måte.

Prisen skal femne vidt og kan tildelast innanfor område som:

-Kunst og kultur
-Idrett og fritid
-Handverk og industri
-Natur og miljø
-Samfunnsengasjement
-Næringsliv m.m.


Prisen kan delast ut til enkeltpersonar, grupper, organisasjonar eller verksemder. Kandidaten må bu/halde til i Skjåk eller på annan måte ha tilknyting til kommunen.


Skriftleg forslag på kandidatar med grunngjeving skal sendast til Skjåk kommune, Moavegen 30, 2690 Skjåk el. e-post: post@skjaak.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Næringsfond

Prosjekt som fører til nye arbeidsplassar eller trygging av eksisterande arbeidsplassar skal prioriterast.

Dette kan skje i form av finansiering av:


• tilskot til verksemder
• kommunalt tiltaksarbeid
• grunnlagsinvesteringar
• bedriftsutvikling
• omdømmearbeid
• kommunale fellestiltak

Førstegongsetablerarar som ønskjer å etablere seg med verksemd i Skjåk, kan etter søknad få eit etablerarstipend på inntil 150.000 kroner, avhengig av sysselsettingseffekt målt i årsverk.

Les retningslinjer mer  på skjaak.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Kulturmidlar

Alle friviljuge lag og organisasjonar som driv aktivitet innan kultur og idrett har høve til å søkje kulturmidlar.

Det blir lagt spesiell vekt på aktivitetsskapande tiltak med barn og unge som høgaste prioritet.

Søknadsfrist er 15. april

Søknad sendast til:
Digitalt (anbefalt): Fyll ut skjema på PC`n din og last opp vi eDialog - Sikker innsending av brev og dokumenter.
Eller per brevpost: Skjåk kommune, Moavegen 30, 2690 Skjåk
Eller send til: post@skjaak.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturstipend

Siktemålet med stipendet er å hjelpe fram personar med evner/interesser på område innanfor det utvida kulturomgrepet. Det kan søkjast på stipendet, og det kan fremjast forslag på kandidatar til stipend. Kandidaten må bu/halde til i Skjåk eller ha anna tilknyting til kommunen.

Skriftleg søknad/forslag med grunngjeving skal sendast til Skjåk kommune, Moavegen 30, 2690 Skjåk el. e-post: post@skjaak.kommune.no


Fristen for å sende inn forslag er 10. oktober 

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post