Skiptvet kommunes støtteordninger

Skiptvet kommune tilbyr sine innbyggere en rekke stipender og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Skiptvet kommune.

Les mer om Skiptvet kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (5)
logo
Skiptvet kommunes kulturstipend

Formål

Til personer - fortrinnsvis ungdom - som ønsker å videreutvikle eller perfeksjonere seg innen en kunstgren eller et kulturområde. Dette være seg ulike former for kulturuttrykk som eksempelvis bildekunst, ballett, kunsthåndverk, musikk, skuespill, film, dans, litteratur og idrett. Kulturstipendet skal virke stimulerende på unge talentfulle, målbevisste utøvere og rette positivt fokus på sunn, ambisiøs holdning til sin kulturutøvelse.

Forutsetninger

Søkere må være bosatt i Skiptvet eller ha sterk tilknytning til kommunen og gjerne ha deltatt i det lokale kulturliv. Stipendiet kan brukes til bl.a. studiereiser eller eventuell annen form for kurs.

Det må søkes på spesielt søknadsskjema som ligger på kommunens hjemmeside. Alle etterspurte opplysninger må gis. Les mer og søk elektronisk på skiptvet.kommune.no.

Private / enkeltpersoner
logo
Motivasjonsstipend

Formål

En påskjønnelse til unge og lovende enkeltutøvere og grupper innen ulike kulturområder både organisert og uorganisert. Lag og foreninger som mottar ordinære kulturmidler kan ikke søke her.

Forutsetninger

Søkere må være bosatt i Skiptvet eller ha sterk tilknytning til kommunen og gjerne ha deltatt i det lokale kulturliv.

Det må søkes på spesielt søknadsskjema som ligger på kommunens hjemmeside. Alle etterspurte opplysninger må gis.

Søknadsfrist

15. mars

Les mer og søk elektronisk på skiptvet.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Oppstartstilskudd

Søknadsfrist: 15. mars

Tilskudd kan gis både til nystiftede og reorganiserte lag når driften tas opp igjen etter minst tre års
stans.

Til lag med formål å nå ungdom under 20 år.

Maksbeløp: 1000 kr

Det forlanges opplysninger om:

'1. organisasjonens målsetting
2. styrets sammensetning
3. møtehyppighet
4. medlemsantallet under 20 år
5. kontingenten pr år voksne / barn.

Les mer opg søk elektronisk på skiptvet.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Spillemidler

Formål

Statlige spillemidler til idrettsformål skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til
å drive idrett og fysisk aktivitet. Kommunen gir veiledning og behandler søknader om statlige
spillemidler til anlegg og områder for idrett og friluftsliv.

Det kan søkes om tilskudd til:

 nybygg av idretts- og friluftsanlegg
 rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg
 ordinære nærmiljøanlegg
 mindre kostnadskrevende (forenkla) nærmiljøanlegg
 Søkere må ha deltatt på obligatorisk søknadskurs i regi av Østfold fylkeskommune.

Informasjon om tid og sted blir sendt ut til alle lag og foreninger så fort kommunen har
dette i hende.

Forutsetninger

Alle søkere må ha deltatt på obligatorisk søknadskurs i regi av Østfold fylkeskommune. Kurset
blir årlig arrangert i løpet av april. Informasjon om tid og sted blir sendt ut til alle lag og
foreninger så fort kommunen har dette i hende.

For å søke spillemidler må anlegget du søker spillemidler til, ligge inne i handlingsplanen for
idrett og friluftsliv.

Dersom man skal søke spillemidler må man først få tildelt et anleggsnummer. Dette får man ved å
kontakte kommunen, Skiptvet kommunes servicekontor.

Søkere om spillemidler til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag,
andelslag eller andre sammenslutninger.

Søkere om spillemidler til nærmiljøanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag,
velforeninger, borettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.

Søknadsskjema og informasjon kan hentes på Kultur- og kirkedepartementet nettside og Skiptvet
kommunes hjemmeside. Skiptvet kommune kan bistå med hjelp til søknaden.

Søknadsfrist

15. oktober.

Les mer og søk elektronisk på skiptvet.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til kos og korps

Skiptvet kommune gir økonomisk støtte til foreninger, lag, og enkeltpersoner som driver
kulturarbeid i kommunen. Det utarbeides særregler etter behov. Kulturstøtte tildeles lag og foreninger som har kultur som hovedmålsetting. Innenfor begrepet «kulturorganisasjoner» gis støtten i all hovedsak til den delen av
medlemsmassen som er under 20 år.

Kommunen kan gi bidrag til organisasjoner innen kor og korps. Stønaden utbetales etterskuddsvis
for et kalenderår.

Det er de samme krav og betingelser til organisasjoner for å kunne søke, men kravet til alder på
medlemmer (under 20 år) gjelder ikke her.

KRAV TIL ORGANISASJON

 Organisasjonen skal ha et navn og adresse.
 Registrere foreningen i Brønnøysundregistrene.
 Opprette bankkontonummer til foreningen.
 Opprette et styre med ulike verv, deriblant en leder og kasserer. Ledelsen må være valgt
demokratisk, hvor medlemmene har stemmerett ved generalforsamling/årsmøte.
 Ha et formål eller målsetting som framgår utfra vedtekter.
 Avholde jevnlig medlemsmøter og årsmøte, revidere sitt regnskap og skrive årsmelding.
 Levere regnskap til Skiptvet kommune.
 Årskontingent skal kreves i alle medlemsorganisasjoner av både barn og voksne.
 Det skal komme klart frem at det er en kontingent.
 Organisasjonen må være registrert på Skiptvet kommunes hjemmeside med oppdatert
informasjon om leder, kasserer, organisasjonsnummer og bankkonto.

Søknadsfrist: 15. mars.

Les mer og søk elektronisk på skiptvet.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post