Sunndal kommunes støtteordninger

Sunndal kommune tilbyr sine innbyggere flere tilskuddsordninger og legat. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Sunndal kommune.

Les mer om Sunndal kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (3)
logo
Seming Gundersen og Tore Gundersen Hjelles legat

Ungdom hjemmehørende i Sunndal kommune kan søke på midler fra Hjelles legat. Søkere som tar praktisk yrkesutdanning innen håndtverksfag er fortrinnsberettiget ved tildeling. 


Hjelles legat ble opprettet til fordel for ungdom i Sunndal som søker håndverksopplæring, og det er rentene av legatet som fordeles.  Tilskuddet kan også gis ungdom som søker høgere skoler for annen utdannelse, dersom det ikke foreligger tilstrekkelige og kvalifiserte søknader om støtte innenfor håndverksfag.


Søknad med elevbekreftelse sendes til Sunndal kommune, postboks 94, 6601 Sunndalsøra, eller til post@sunndal.kommune.no  Søknad merkes "Hjelles legat".

 
 
 

Privatpersoner
logo
Kulturmidler

Fristen for å søke om kulturmidler er 15. mars.  Frivillige lag og organisasjoner oppfordres til å søke. Det kan søkes om aktivitetstilskudd, prosjekttilskudd, driftstilskudd til ikke-kommunale idrettsanlegg og tilskudd til forsamlingshus.


 
Alle søknader behandles av kulturtjenesten for politisk vurdering med vedtak i teknikk-, miljø- og kulturutvalget.  Formannskapet er klageorgan.

Elektronisk søknadsskjema benyttes for alle tilskuddene. Du finner det på sunndal.kommune.no

Kulturmidler - søknadsfrist 15. mars
FFristen for å søke om kulturmidler er 15. mars.  Frivillige lag og organisasjoner oppfordres til å søke. Det kan søkes om aktivitetstilskudd, prosjekttilskudd, driftstilskudd til ikke-kommunale idrettsanlegg og tilskudd til forsamlingshus.
 
Alle søknader behandles av kulturtjenesten for politisk vurdering med vedtak i teknikk-, miljø- og kulturutvalget.  Formannskapet er klageorgan.

Samme søknadsskjema benyttes for alle tilskuddene.

 
Aktivitetstilskudd:
Lag, organisasjoner og institusjoner som driver med kulturarbeid i Sunndal kommune kan søke om aktivitetstilskudd ut fra dokumentert aktivitet og behov. Tiltak til barn og unge blir prioritert.

Lagets årsmelding og regnskap for forrige år, samt vedtatt aktivitetsplan for gjeldende år (eventuelt en prosjektbeskrivelse) skal vedlegges søknaden.

Tilskuddsbeløp blir vurdert først og fremst ut fra dokumentert aktivitet og konkrete behov, eventuelt ny aktivitets egenart, samt andre dokumenterbare forhold (medlemstall, alder på medlemmene, aktivitetsomfang, husleieutgifter og ellers generelt kostnadsnivå)

Lag som arbeider blant og sammen med barn og ungdom, og grupper som står svakt når det gjelder å fremme egne interesser og behov på kulturområdet, prioriteres.
Lokale råd innen de ulike søknadsgruppene (Idrettsrådet/Kulturrådet), har rett til uttale innen sine søknadsgrupper.

Aktivitetstilskudd deles ut en gang per år. 

Prosjekttilskudd:
Teknikk-, miljø- og kulturutvalget kan, etter søknad eller på eget initiativ, gi særskilt stønad til spesielt prioriterte kulturtiltak som faller utenfor rammene av stønadsformer nevnt ovenfor og de generelle vilkår som er nevnt i aktivitetstilskudd

Driftstilskudd til ikke-kommunale idrettsanlegg:
Det kan etter søknad gis støtte til ikke-kommunale idrettsanlegg. Primært til drift og vedlikehold av anlegget, samt til innkjøp av nødvendig vedlikeholds- utstyr og annet utstyr. Det er et vilkår at anlegget er åpent og tilgjengelig for allmenn idrettslig virksomhet. Anleggseier som mottar tilskudd plikter å holde anlegget ved like på forsvarlig vis.

Tilskudd til forsamlingshus:
Det kan etter søknad gis støtte til forsamlingshus til vedlikehold, mindre opprustingstiltak og ordinær drift.  Hus som er åpne for all lovlig kultur- og organisasjonsvirksomhet prioriteres.  Ved vurdering av tilskudd skal det tas hensyn til den generelle økonomiske situasjonen for huset, vedlikeholds-situasjonen, samt hvilke utleiesatser som gjelder. 

Lag / organisasjoner som driver foreningsaktiviteter for barn / unge kan søke om å få dekt husleie til drift av ungdoms-/ klubbkvelder.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tettstedsmidler

Sunndal kommune har satt av midler til tettstedsutvikling, som kan benyttes til mindre trivselstiltak og gode prosjekter i lokalsamfunnet. Både lag og foreninger og kommunale tjenester kan søke om midler. Tettstedsmidlene forvaltes av teknikk-, miljø- og kulturutvalget. 


Vilkår for tettstedsmidler
Midlene skal brukes til tiltak som legger til rette for aktivitet og trivsel i tettstedene våre.
Tiltakene skal være utendørs.
Midlene gjelder for tiltak i hele kommunen.
Tiltakene skal være tilknyttet områder som Sunndal kommune eier.
Tiltakene kan bevilges til kommunale initiativ.

Eksempel på tiltak kan være; lekeanlegg, utendørs treningsapparater, utendørs aktivitetsområder, benker og bord, gapahuker, stiutbedringer med mere.

Hvem kan søke
Lag og foreninger og kommunale tjenester kan søke om midler.

Slik søker du
Send en kortfattet søknad som beskriver tiltaket, samt forventet kostnad på tiltaket og hvordan det er tenkt finansiert.

Søknad sendes til post@sunndal.kommune.no

Behandling av søknader

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post